Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Organisasjon

Kunsthøgskolen gjekk frå 1. august 2023 over til ny styringsordning med tilsett rektor som er institusjonens øvste sjef. Styret har ekstern styreleiar og rektor er styrets sekretær.

Verksemda er organisert i fagavdelingar for dei ulike studieretningane  og fagseksjonar for dei administrative fellesfunksjonane.

Les meir om ny styringsordning.

Organisasjonskart

Verksemda er organisert i fagavdelingar for dei ulike studieretningane og fagseksjonar for dei administrative fellesfunksjonane. Det er fastsett eit midlertidig organisasjonskart.

Midlertidig Organisasjonskart

Midlertidig organisasjonskart for Kunsthøgskolen i Oslo gjeldande frå 1. august 2023 og seinast til og med 31. juli 2024, jf. vedtak i styret, S-sak 37/23.

Midlertidig organisasjonskart - nynorsk (pdf) - bokmål (pdf) - engelsk (pdf)

Rektor har overordna ansvar for å leie Kunsthøgskolen i Oslo. Rektor er også sekretær for styret.

Fagavdelingane

Avdeling design har fagansvar for utdanning innan fagområda grafisk design, illustrasjon, klesdesign, kostymedesign, interiørarkitektur og møbeldesign.

Avdeling kunst og handverk har fagansvar for utdanning har fagansvar for utdanning innan fagområda tekstil, grafikk og teikning, keramikk, kunst og offentlege rom, samt metall og smykkekunst.

Avdeling Kunstakademiet har fagansvar for utdanning innan fagområdet biletkunst og arbeider på tvers av medium, disiplinar og tilnærmingar og handsamar formale og materielle problemstillingar i tillegg til postkonseptuelle, sosiale og politiske spørsmål.

Avdeling Teaterhøgskolen har fagansvar for utdanning av skodespelarar og regissørar, og fordjuping i skodespelarfag, regi, scenetekst og scenograf og dessutan praktisk-pedagogisk utdanning i teater.

Avdeling dans har fagansvar for utdanning av koreografar og dansarar innanfor samtidsdans, klassisk ballett og jazzdans og i tillegg praktisk-pedagogisk utdanning innanfor dans.

Avdeling Operahøgskolen har fagansvar for utdanning innan opera, song- og scenefag, med stor vekt på sceniske produksjonar.

Fellesadministrasjonen

Seksjon for økonomi- og verksemdstyring har ansvar for økonomi med budsjett, rekneskap og planprosess og arkiv.

Seksjon for HR og HMS har ansvar for personalforvalting, helse-, miljø og sikkerheit.

Seksjon for studium, forsking og formidling har ansvar for studieadministrasjon med opptak og studieplaner, forskingsadministrasjon med stipendiatprogram og kunstnarisk utviklingsarbeid, bibliotektenester og kommunikasjon med forskings-, utdannings og formidlingsprogram om høgskolens fagområde og aktivitetar.

Seksjon for service, brukarstøtte og infrastruktur har ansvar for servicesenteret, herunder resepsjonstenesta og posthandtering. Vidare drift av høgskolens innvendige bygningsmasse, utvikling, drift og brukarstøtte av skolens it-løysingar, audiovisuelle tenester (AV), utstyrslager, beredskap, informasjonssikkerheit, reinhald og utstyrslager.

Seksjon for teknisk produksjon har ansvar for alle verkstader med bistand til fagutdanninga og produksjonar på dei visuelle faga og scener med teknisk bistand til produksjonar på scenekunstfaga.

Styret

Styret er øvste organ ved Kunsthøgskolen i Oslo. Styret er oppnemnt for perioden 1.8.2023 til 31.7.2027. Studentrepresentantane er på val kvart år.

Samansetjing

Styreleiar

Idar Kreutzer (ekstern)

Fagleg personale

Solveig Styve Holte, stipendiat
Ane Thon Knutsen, førsteamanuensis i grafisk design
Maziar Raein, førsteamanuensis i teori og metode
Mads Thygesen, professor i anvendt dramaturgi
(vara: 1. Josephine Jewkes, 2. Hans Pitzschner Henriksen, 3. Isak Wisløff, 4. Pavlina Lucas)

Teknisk- og administrativt personale

Trond Kasper Mikkelsen
(vara: Anders Hamre)

Studentar

Clara Claussen (vara: Anna Iurinova)
Dan Grönlund (vara: Aron Tweve)

Eksterne representantar (oppnemnde av Kunnskapsdepartementet)

Petter Snare
Inger Østensjø
Sara Kristofferson
(vara: 1. Kjell Magne Mælen, 2. Trude Gomnæs Ugelstad)

Sekretær

rektor Marianne Skjulhaug

Styremøte

I samband med styremøte legg Kunsthøgskolen i Oslo ut møteplan, sakliste og lenkje til saksdokumenta (med unntak av saker som er unnateke offentlegheit). Referat frå styremøte ligg i sakspapira til påfølgjande styremøte.

Møteplan 2023/24

11. juni

5. mars 2024

6. februar 2024

12. desember 2023

31. oktober 2023

15. september 2023

13. juni 2023

22. mai 2023

25. april 2023

7. mars 2023

14. februar 2023

7. februar 2023

Styremøte 2015–2022

Delegasjonsoversikt (midlertidig) gyldig f.o.m. 1. august 2023 t.o.m. senest 31.07.24

Leiing

Kunsthøgskolen gjekk frå 1. august 2023 over til ny styringsordning med tilsett rektor. Les meir om vedtaket.

Rektorat

Marianne Skjulhaug
rektor
+47 930 91 091
mariskju@khio.no

Rektor har ansvar for å leie den faglege og administrative verksemda ved Kunsthøgskolen i Oslo. Rektor er tilsett i eit åremål på fire år. Rektor er også sekretær for styret.

Heidi Marian Haraldsen
fung. prorektor for utdanning
+47 920 96 066
heidhara@khio.no

Janne-Camilla Lyster
fung. prorektor for forsking
+47 913 10 959
jannlyst@khio.no

Dekanar

Mike Sperlinger
fungerande dekan, avdeling Kunstakademiet
+47 945 23 397
mike.sperlinger@khio.no

Markus Degerman 
fungerande dekan, avdeling kunst og handverk
+47 930 04 322
markdege@khio.no

Snelle Hall
dekan, avdeling dans
+47 909 22 204
snellhall@khio.no

Anna Elisabet Einarsson
dekan, avdeling Operahøgskolen
+47 986 62 976
annaeina@khio.no

Peter Løchstøer
dekan, avdeling design
+47 970 93 218
peteloch@khio.no

Victoria Meirik 
dekan, avdeling Teaterhøgskolen
+47 900 55 784
victmeir@khio.no

Administrative leiarar

Ketil Akerø
avdelingsdirektør for fellesadministrasjonen (midlertidig)
seksjonssjef økonomi- og verksemdstyring (midlertidig)
+47 911 82 910
ketiaker@khio.no

Camilla Nyquist
seksjonssjef HR og HMS
+47 924 26 395
caminyqu@khio.no

Trond Mikkelsen
fung. seksjonssjef teknisk produksjon
+47 909 64 386
tronmikk@khio.no

Marianne Kristin Fjeld
seksjonssjef service, brukarstøtte og infrastruktur
+47 915 69 745
marifjel@khio.no

Torben Lai
fungerande seksjonssjef studie, forsking og formidling
teamleiar forskingsadministrasjon
+47 928 96 161
torben.lai@khio.no

Strategi 2023–2028

Vedtatt av styret for Kunsthøgskolen i Oslo, 13.12.2022.

Nedlastbar pdf:  Norsk - bokmål    Norsk - nynorsk    English

Kunsthøgskolen i Oslo

Kunsthøgskolen i Oslo er ein nasjonalt leiande, vitskapleg høgskole og er landets største statlege utdanningsinstitusjon for kunstnarar og designarar. Skolen tilbyr utdanning innan fagområda biletkunst, design, kunst og handverk, opera, dans, teater og i kunstpedagogikk. Kunsthøgskolens utdanningar skal være forankra i det fremste innan kunstnarisk utviklingsarbeid og forsking, og skolen skal bidra til framtidas kunnskaps- og samfunnsutvikling. Kunsthøgskolen skal spegle samfunnets mangfald, ha stor takhøgd for ytringar, og være eit forbilde for berekraftsperspektiv innan kunstutdanning.

Kunsthøgskolen i Oslos samfunnsoppdrag er å utdanne utøvande og skapande kunstnarar og designarar, drive kunstnarisk utviklingsarbeid og forsking på høgt internasjonalt nivå og formidle kunnskap om Kunsthøgskolens aktivitetar, verksemd og verdiar. All verksemd ved Kunsthøgskolen i Oslo skal prioritere å bidra til dette samfunnsoppdraget.

Dei fagleg tilsette ved Kunsthøgskolen er leiande fagpersonar innan sine fagfelt og arbeider i spennet mellom forvalting av spesialiserte fagtradisjonar og nyskapande kunstnarisk praksis. Kunstnarisk kjerne forankra i kunstnarisk praksis, kunstnarisk utviklingsarbeid og forsking bidrar til å sikre den høge kvaliteten i utdanningane.

Studentane som er utdanna ved Kunsthøgskolen vil bli viktige aktørar i kunst- og kulturlivet, i kvalitetsutvikling av kunstutdanning, og i samfunnsutviklinga. Ein svært viktig del av utdanninga av studentar til banebrytande profesjonelle kunstnarar og designarar, er å kontekstualisere kunst og design i møte med fagfellar, publikum og samfunnet. For å bygge opp under dette har Kunsthøgskolen eit unikt tilbod av scener, prøvesalar, galleri, atelierplassar, verkstader og bibliotek som vert drifta av svært kompetente fagpersonar.

Strategien har tre fokusområde. «Kunstnarisk kjerne» er ein grunnleggande føresetnad for all verksemd ved Kunsthøgskolen. «Berekraft» og «strategisk samhandling» er nødvendige verkemidlar for å realisere kjernen i Kunsthøgskolens målsetting.

Fokusområde 1: Kunstnarisk kjerne

Vi skal høyre til dei internasjonalt fremste kunstnariske og praksisorienterte utdanningsinstitusjonane innanfor fagfelta ved Kunsthøgskolen i Oslo. Kunsthøgskolens identitet er forankra i at undervisninga, det kunstnariske utviklingsarbeidet, forskinga og formidlinga har ein kunstnarisk kjerne, som er forankra i kunstnarisk utøvande og skapande praksis. Den kunstnariske kjernen er avhengig av eit tett samspel med det profesjonelle kunstfeltet og med samfunnet generelt. Denne unike eigenarten skal kome tydeleg til uttrykk i verksemda og er ein føresetnad for at studentane kan bli morgondagens kunstnarar og kunstutdannarar.

Kunsthøgskolen i Oslo skal være ein leiande aktør innan kunstnarisk utviklingsarbeid slik at dei utøvande og skapande kunstfaga kan gje nye bidrag til kunnskapsproduksjonen på alle nivå. Kunstnarisk utviklingsarbeid skal derfor være utgangspunktet for prioriteringar i heile verksemda. Høgt internasjonalt kunstnarisk nivå i kombinasjon med kompetanse innan kunstnarisk utviklingsarbeid skal være krav ved tilsetjingar av kunstnariske førsteamanuensisar og professorar.

Undervisar- og rettleiarrolla spring ut frå kunstnarisk kjerne og er ein føresetnad for høg utdanningskvalitet. Kunsthøgskolens lærings- og arbeidsmiljø omhandlar og utviklar etiske spørsmål, utdanningsfaglege problemstillingar og akademisk ytringsfridom gjennom levande diskusjonar og kollegial samhandling.

Dette skal skje:

 • Kunsthøgskolens samla studieportefølje, spesielt på masterprogramnivå, skal være meir robust, ha breiare fagleg fundament som integrerer kunstnarisk utviklingsarbeid i studia, dra betre nytte av Kunsthøgskolens samla ressursar og sikre dagens fordjupingsområde. Nivået med masterprogram skal fungere som eit naturleg samband mellom bachelor- og doktorgrad.
 • Det skal være eit godt tilbod om utdanningsfagleg opplæring og tydelege retningslinjer om utdanningsfagleg kompetanse for tilsetjing og opprykk.
 • Det skal lysast ut 4-årige doktorgradsstillingar med 25% undervisningsplikt.
 • Undervisnings- og forskingsaktivitetar på Kunsthøgskolen i Oslo skal springe ut frå akademisk fridom, ytringsfridom og frå forskingsetiske retningslinjer.
 • Det skal være felles arenaer der kollegiet samlast for å utvikle forskings- og delingskulturen, og felles arenaer for å utvikle lærings- og utdanningskulturen.

Fokusområde 2: Berekraft

Kunsthøgskolen skal være eit forbilde for medvit kring spørsmål om berekraft og effektive tiltak for berekraftig forbruk. Berekraft i utvida forstand påverkar både den enkelte, samfunnet og institusjonen. Det er derfor noko som må forståast både ut frå miljø- og klimaspørsmål, samla ressursbruk, samt psykososiale og kulturelle samanhengar.

For at Kunsthøgskolen i Oslo skal oppnå sine målsetjingar innan utdanning, kunstnarisk utviklingsarbeid og formidling, skal verksemda kjenneteiknast av prioriteringar som støttar opp under ein langsiktig, heilskapleg og berekraftig forvalting av samla ressursar. Dette gjeld både økonomiske, arealmessige og personalmessige ressursar.

Kunsthøgskolen skal kjenneteiknast av eit mangfald i praksisar og kunstnariske stemmer som også føreset eit mangfald av tilsette og studentar. Derfor skal vi leggje vinn på å spegle mangfaldet i samfunnet.

Kunsthøgskolen i Oslo utdannar for eit livslangt utdannings- og karriereperspektiv. Utdanningane skal ruste studentane til kunne takle faglege og mentale utfordringar og omstillingar, og til å ha god arbeidsevne og være robuste til å kunne stå i eit breitt yrkesliv som er i stadig bevegelse og utvikling.

Dette skal skje:

 • Vårt klimaavtrykk og ressursbruk skal kartleggast for å tileigne oss kunnskap om forbruk og identifisere kvar endringspotensialet til det grøne skiftet er størst. Basert på dette skal prioriteringar om eit meir berekraftig forbruk setjast i gang.
 • Vi skal prioritere ressursar på alle nivå som støttar opp under ei langsiktig, heilskapleg og berekraftig forvalting av samla ressursar for å sikre kjerneverksemd og strategiske satsingsområde.
 • Vi skal ha ei fagleg forankra og berekraftig organisering av infrastruktur, scener, verkstader og lokale.
 • Vi skal innføre ein økonomimodell som sikrar god prioritering av ressursar og måltal for styring som sikrar at strategiske prioriteringar kan gjennomførast.
 • Vi skal i rekrutteringsarbeid av studentar og tilsette arbeide målretta for å spegle mangfaldet i samfunnet. Vi skal jobbe kunnskapsbasert og gjennomføre pilotprosjekt retta mot meir mangfaldig rekruttering i samarbeid med ulike aktørar for å utvikle meir effektive strategiar og tiltak for mangfaldig rekruttering.
 • Gjennom systematisk arbeid med læringsmiljø og kompetansebygging hos tilsette skal studentane få relevant yrkeskompetanse til å takle faglege og mentale utfordringar og omstillingar til å stå i eit breitt yrkesliv som er i stadig bevegelse og utvikling.

Fokusområde 3: Strategisk samhandling

Strategisk samhandling skal bidra til å styrke fagmiljøa og Kunsthøgskolen i Oslo. Fagleg spissing og fornying av utdanning, forsking og formidling er avhengig av robuste kollektive fagmiljø, med moglegheit både for fagleg fordjuping og tverrfagleg samarbeid. Gode fagmiljø er også kjenneteikna av gode administrative og driftsmessige funksjonar. Kunsthøgskolen er ein spesialisert høgskole og har eit nasjonalt ansvar – dette krev både administrativ spisskompetanse og samhandling om løysingar og prosessar i UH-sektoren.

Strategisk samhandling omfattar også tilhøvet til det kunstnariske arbeidslivet og ambisjonen om å være ein aktiv aktør og ressurs for omverda i dei samanhengane vi opererer i. Som ei leiande kunstutdanning i samarbeid med studentar, tilsette og kunstfeltet, har vi ei viktig stemme i offentlegheita.

Strategisk samhandling mellom fagmiljøa, administrasjonen og eksterne nasjonale og internasjonale aktørar skal derfor være førande for å stimulere til høg grad av fagleg relevans og kvalitet. Gjennom internt og eksternt samarbeid kan nytt handlingsrom, synergiar og fleire ressursar til prioritert arbeid frigjerast.

Dette skal skje:

 • Vi skal sette ned ei arbeidsgruppe som skal kome med framlegg om konkrete tiltak som skapar meir effektive samarbeidsformer og styrker organisasjonskulturen på tvers av fag og administrasjon.
 • Vi skal utgreie etablering av felles studieplanstruktur på masternivå, som mogleggjer felles emne, valbare emne, fordjupingsmoglegheiter, utveksling samt sambruk av ressursar.
 • Vi skal prioritere, utvikle og styrke utdannings- og forskingssamarbeid med eksterne og internasjonale fagmiljø. Derfor skal vi utvikle gode rutinar som mogleggjer avdelinganes ambisjonar om eksternt samarbeid.
 • Vi skal utvikle ein modell som sikrar ein god interaksjon mellom forskinga og undervisninga ved Kunsthøgskolen, og ei god samhandling med det kunstrelaterte arbeidslivet.
 • Vi skal auke talet av søknader og tilslag på eksterne midlar til utdannings- og forskingsprosjekt som styrker skolens fagmiljø. Derfor skal vi organisere fagfellemiljø, administrative støttesystem og samhandlingsmodellar som støttar opp om dette.

Tidlegare plandokument

Strategisk plan 2017–2023

Nedlastbar pdf:   Bokmål   Nynorsk   Engelsk


Styringsdokument

Tildelingsbrev

Tildelingsbrevet er Kunnskapsdepartementets årlege styringsdokument til Kunsthøgskolen i Oslo og gjev føringar for verksemda bygt på Stortinges vedtak om statsbudsjettet kap 260.

Tildelingsbrev 2023 (pdf)

Tildelingsbrev 2022 (pdf)
- Supplerande tildelingsbrev 2022 (pdf)

Tildelingsbrev 2021 (pdf)

Tildelingsbrev 2020 (pdf)

Tildelingsbrev 2019 (pdf)

Tildelingsbrev 2018 (pdf)

Tildelingsbrev 2017 (pdf)

Språkpolitikk

Språkpolitikk for Kunsthøgskolen, vedtatt av styret, 30.09.2014 (pdf).

Mangfold og likestilling

Handlingsplan for likestilling og mangfold, vedtatt av styret ved Kunsthøgskolen i Oslo 14. juni 2022, S-sak 29-22

Etikk

Etiske retningslinjer for Kunsthøgskolen i Oslo, vedtatt av styret, juni 2015.

Forskrifter

Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo
Heimel: Fastsett av styret ved Kunsthøgskolen i Oslo 22. februar 2011 med heimel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høgskoler (universitets- og høgskolelova) § 3-2, § 3-5, § 3-9, § 4-2, § 4-5, § 4-7, § 4-8, § 4-9, § 4-10, § 5-2 og § 5-3.

Forskrift om graden philosophiae doctor (ph.d.) i kunstnerisk utviklingsarbeid ved Kunsthøgskolen i Oslo
Heimel: Fastsatt av styret for Kunsthøgskolen i Oslo 6. februar 2018 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høgskoler (universitets- og høgskolelova) § 3-3.

Offentleg journal

Offentleg journal gir oversikt over korrespondanse til og frå Kunsthøgskolen i Oslo.

Saksdokument blir jo urnalførte og er tilgjengelege for offentlegheita dersom det ikkje er gjort unnatak i lov eller i medhald av lov, jf. offentleglova § 3.

Til vanleg ligg offentleg journal ute til gjennomsyn i tolv veker. Etter dette må ein spørje særskilt om tilgang til eldre journalar.

Journal

Veke 2024/10

Veke 2024/09

Veke 2024/08

Veke 2024/07

Veke 2024/06

Veke 2024/05

Veke 2024/04

Veke 2024/03

Veke 2024/02

Veke 2024/01

Veke 2023/52 ingen reg

Veke 2023/51

Veke 2023/50

Veke 2023/49

Veke 2023/48

Veke 2023/47

Veke 2023/46

Innsyn

For ønske om innsyn gjeld ei rettleiingsplikt i samsvar med forvaltningslova § 11.
For partar i ei sak gjeld rett til innsyn i samsvar med forvaltningslova § 18.
Dokument blir sende elektronisk på e-post i pdf-format.

Avslag og klage på avslag om innsyn

Ved avslag om innsynskrav kan det innan tre veker krevjast grunngiving for avslaget, jf. offentleglova § 31. Ei slik grunngiving skal givast skriftleg innan ti arbeidsdagar etter at kravet er motteke.
Avslag på krav om innsyn kan påklagast innan tre veker frå avslaget er motteke, jf. offentleglova § 32.

Kontakt

Alle spørsmål om innsyn skal rettast skriftleg til: postmottak@khio.no
Hugs å gi opp saksnummer, dokumentnummer og omtale av dokumentet du etterspør!

Ledige stillingar

Velkomen som jobbsøkjar til ledige stillingar ved Kunsthøgskolen i Oslo.

I tillegg til denne tabellen, annonserer vi ledige stillingar i vårt nyheitsbrev. Du kan også abonnere på RSS-straum. Visast ikkje tabellen rett, sjå stillingane på jobbnorge.no. 

Vi bruker jobbsøkjarportalen Jobbnorge ved alle utlysingar.

Alle som søkjer, må registrere seg i portalen med namn, cv og søknad.
Relevante vedlegg som attestar og vitnemål kan lastast opp i eigne vedlegg (pdf).

Vi rår deg til å registrere deg i portalen nokre dagar før søknadsfristen går ut. For å sikre likebehandling av alle søkjarar vil berre søknader som er sende via Jobbnorge innan søknadsfristen går ut bli behandla.

Merk at portalen stengjer ved midnatt den datoen som er oppgitt som søknadsfrist!

Skal du søkje ei fagleg stilling ved Kunsthøgskolen i Oslo?

Her finn du Rettleiing for søkarar til faglege stillingar.

Her finn du forskrift om tilsetjing og opprykk i undervisnings- og forskarstillingar.

Les også rettleiing for sakkunnig vurdering for undervisnings- og forskarstillingar

Beredskap / krise

Beredskapsvarsling

Når du blir klar over en alvorlig hendelse, skal følgende utføres:

 1. Vurder hvilken situasjon som har oppstått
 2. Utfør eventuelt akutte tiltak på stedet – redning, varsling, evakuering
 3. Foreta følgende varsling:
  1. Ved hendelse som krever øyeblikkelig bistand eller redning, skal det umiddelbart varsles til nødetatene
   Nødetatene Telefon
   Brann 110
   Politi 112
   Ambulanse 113
  2. Ved alarm og innbrudd, ta kontakt med vaktselskapet Avarn Security AS
   Vaktselskap Telefon
   Avarn Security AS 02580
  3. Varsle leder/dekan
  4. Dersom situasjonen er svært alvorlig, skal det umiddelbart varsles til beredskapsleder i beredskapsgruppa
   Beredskapsleder Telefon
   Marianne Skjulhaug + 47 930 91 091
   Ketil Akerø (stedfortreder) + 47 911 82 910

Krisestab

Ved hendingar som kan utvikle seg til ei krise, blir det sett krisestab som blir leia av rektor.

Beredskapsgruppe

Rektor Marianne Skjulhaug, tlf. +47 930 91 091

Fungerande avdelingsdirektør for fellesadministrasjonen Ketil Akerø, tlf. 911 82 910

I tillegg sit kommunikasjonssjef, seksjonssjefane og teamleiarar for drift og studieadministrasjon i gruppa.

Beredskapsplan

Kunsthøgskolen har ein beredskapsplan (sist revidert november 2022) som skildrar korleis høgskolen kan avgrense konsekvensane av uønskte hendingar. Dokumentet er tilgjengeleg for beredskapsgruppa og utvalde ressurspersonar og er tilgjengeleg i beredskapsverktøyet CIM (krev innlogging).

SikreSiden

sikresiden.no inneheld førebyggande opplæring og råd om kva du kan gjere i ein krisesituasjon. Slike situasjonar kan vere valdssituasjonar, førstehjelp, trugsmål, brann, nettsvindel, mista/stole og hendingar på reise eller ved studiestart, samt kontaktinformasjon og informasjon om varsling.

Kjemikalieregister

Det finnst datablad og instruksar for alle kjemikaliar i bruk ved KHiO på nettenesta ECOonline.