Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 97, Firefox (Android) 95, QQ browser 10.4, UC browser 12.12, Android WebView 97, Baidu 7.12, Chrome 97, Chrome 96, Chrome 95, Chrome 94, Edge 97, Edge 96, Firefox 96, Firefox 95, Firefox 94, Firefox 91, Firefox 78, Internet Explorer 11, Safari/Chrome (iOS) 15.2-15.3, Safari/Chrome (iOS) 15.0-15.1, Safari/Chrome (iOS) 14.5-14.8, Safari/Chrome (iOS) 14.0-14.4, Safari/Chrome (iOS) 12.2-12.5, KaiOS 2.5, Opera Mini, Opera Mobile 64, Opera 82, Opera 81, Safari (MacOS) 15.2-15.3, Safari (MacOS) 15.1, Safari (MacOS) 14.1, Safari (MacOS) 13.1, Samsung 16.0, Samsung 15.0

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Organisasjonskart

Verksemda er organisert i fagavdelingar for dei ulike studieretningane og fagseksjonar for dei administrative fellesfunksjonane.

Rektor har overordna ansvar for å leie den faglege verksemda ved Kunsthøgskolen i Oslo. Rektor er også styreleiar.

Direktøren leier den administrative verksemda og økonomiforvaltninga, innanfor dei rammene som blir sette av Kunnskapsdepartementet og styret. Direktøren er sekretær for styret.

Org Kart 2021 Nynorsk Nov Til Nett

Nedlastbart organisasjonskart i pdf: Bokmål - Nynorsk - Engelsk

Fagavdelingane

Avdeling design har fagansvar for utdanning innan fagområda grafisk design, illustrasjon, klesdesign, kostymedesign, interiørarkitektur og møbeldesign.

Avdeling kunst og handverk har fagansvar for utdanning har fagansvar for utdanning innan fagområda tekstil, grafikk og teikning, keramikk, kunst og offentlege rom, samt metall og smykkekunst.

Avdeling Kunstakademiet har fagansvar for utdanning innan fagområdet biletkunst og arbeider på tvers av medium, disiplinar og tilnærmingar og handsamar formale og materielle problemstillingar i tillegg til postkonseptuelle, sosiale og politiske spørsmål.

Avdeling Teaterhøgskolen har fagansvar for utdanning av skodespelarar og regissørar, og fordjuping i skodespelarfag, regi, scenetekst og scenograf og dessutan praktisk-pedagogisk utdanning i teater.

Avdeling dans har fagansvar for utdanning av koreografar og dansarar innanfor samtidsdans, klassisk ballett og jazzdans og i tillegg praktisk-pedagogisk utdanning innanfor dans.

Avdeling Operahøgskolen har fagansvar for utdanning innan opera, song- og scenefag, med stor vekt på sceniske produksjonar.

Fagseksjonane

Seksjon for økonomi- og verksemdstyring har ansvar for økonomi med budsjett, rekneskap og planprosess og arkiv.

Seksjon for HR og HMS har ansvar for personalforvalting, helse-, miljø og sikkerheit.

Seksjon for studium, forsking og formidling har ansvar for studieadministrasjon med opptak og studieplaner, forskingsadministrasjon med stipendiatprogram og kunstnarisk utviklingsarbeid, bibliotektenester og kommunikasjon med forskings-, utdannings og formidlingsprogram om høgskolens fagområde og aktivitetar.

Seksjon for service, brukarstøtte og infrastruktur har ansvar for servicesenteret, herunder resepsjonstenesta og posthandtering. Vidare drift av høgskolens bygningsmasse, utvikling, drift og brukarstøtte av skolens it-løysingar, beredskap, informasjonssikkerheit, reinhald og utstyrslager.

Seksjon for teknisk produksjon har ansvar for alle verkstader med bistand til fagutdanninga og produksjonar på dei visuelle faga og scener med teknisk bistand til produksjonar på scenekunstfaga.

Styret

Styret er øvste organ ved Kunsthøgskolen i Oslo. Styret er oppnemnt for perioden 1.8.2019 til 31.7.2023. Studentrepresentantane som står på val kvart år.

Samansetjing

Styreleiar

rektor Markus Degerman
(vara: prorektor Heidi Marian Haraldsen)

Sekretær

direktør Kristel Jæger Skorge

Fagleg personale

Tiril Schrøder
Christina Fossaas Lindgren
Martin Lundell
(vara: 1. Merete Røstad, 2. Kai Johnsen, 3. Petrine Vinje)

Teknisk- og administrativt personale

Trond Kasper Mikkelsen
(vara: Therese Veier)

Studentar

Pernille Øyen
Ole Harboe Øverdahl
(vara: 1. Sofia Nesje Enger, 2. Lasse Emil Mørck)

Eksterne representantar (oppnemnde av Kunnskapsdepartementet)

Anna Lindal
Morten Gjelten
Gunn Elin Bjørneboe
Per Magnus Finnanger Sandsmark
(vara: 1. Anjali Bhatnagar, 2. Ruben Steinum)

Styremøte

I samband med styremøte legg Kunsthøgskolen i Oslo ut møteplan, sakliste og lenkje til saksdokumenta (med unntak av saker som er unnateke offentlegheit). Referat frå styremøte ligg i sakspapira til påfølgjande styremøte.

Møteplan

14.-15. juni 2022 (15. er seminardag)

Sakspapirer

Delegasjonsoversikt per 14.09.2021

Leiing

Rektorat

Markus Degerman
rektor
+47 930 04 322
markdege@khio.no

Rektor har overordna ansvar for å leie den faglege verksemda ved Kunsthøgskolen i Oslo. Rektor er vald av dei tilsette på åremål for fire år med moglegheit for forlenging i ein periode. Rektor er også leiar av styret.

Heidi Marian Haraldsen
prorektor
+47 920 96 066
heidhara@khio.no

Prorektor trer inn når rektor har lengre fråvær, og har dessutan eit særleg ansvar for læringsmiljøutvalet. Prorektor er vald av dei tilsette på åremål for fire år med moglegheit for forlenging i ein periode.

Camille Norment
prorektor for forsking
+47 993 43 499
caminorm@khio.no

Prorektor for forsking er tilsett i eit åremål som følgjer rektoratets valperiode.

Direktør

Kristel Jæger Skorge
direktør
+47 957 45 670
krisskor@khio.no

Direktøren leier den administrative verksemda og økonomiforvaltninga, innanfor dei rammene som blir sette av Kunnskapsdepartementet og styret. Direktøren er tilsett på åremål for seks år med moglegheit for forlenging i ein periode. Direktøren er sekretær for styret.

Dekanar

Sarah Lookofsky
dekan, avdeling Kunstakademiet
+47 458 67 736
saralook@khio.no

Boel Christensen-Scheel
dekan, avdeling kunst og handverk
+47 934 01 275
boelchri@khio.no

Snelle Hall
dekan, avdeling dans
+47 909 22 204
snellhall@khio.no

Anna Elisabet Einarsson
dekan, avdeling Operahøgskolen
+47 986 62 976
annaeina@khio.no

Peter Løchstøer
dekan, avdeling design
+47 970 93 218
peteloch@khio.no

Victoria Meirik 
dekan, avdeling Teaterhøgskolen
+47 900 55 784
victmeir@khio.no

Administrative leiarar

Pål Stephensen
seksjonssjef økonomi- og verksemdstyring
+47 415 05 415
palsteph@khio.no

Cathrine Følstad 
fungerande seksjonssjef HR og HMS
+47 922 89 522
cathfols@khio.no

Ketil Akerø
seksjonssjef teknisk produksjon
+47 911 82 910
ketiaker@khio.no

Marianne Kristin Fjeld
seksjonssjef service, brukarstøtte og infrastruktur
+47 915 69 745
marifjel@khio.no

Torben Lai
fagdirektør utdanning og forskning
teamleiar forskingsadministrasjon
+47 928 96 161
torben.lai@khio.no

Anette Christensen
teamleiar studieadministrasjon
+47 945 23 252
anette.christensen@khio.no

Nina Eskild Riege
teamleiar bibliotek
+47 988 39 946
ninaeski@khio.no

Atle Faye
kommunikasjonssjef
+47 913 47 369
atle.faye@khio.no

Strategisk plan 2017-2022

Nedlastbar pdf:   Bokmål   Nynorsk   Engelsk

Samfunnsoppdraget

Kunsthøgskolen i Oslo skal utdanne utøvende og skapende kunstnere og designere, drive kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning på høyt internasjonalt nivå og formidle kunnskap om Kunsthøgskolens aktiviteter, virksomhet og verdier.

Visjonen

Kunsthøgskolen i Oslo skal være ledende innen utdanning av skapende og utøvende kunstnere og designere. Kunsthøgskolen skal både være en arena for nytenking og forvaltning av fagtradisjoner, og bidra til fremtidens kunnskaps- og samfunnsutvikling. Internasjonalt samarbeid skal være en forutsetning for kvalitet både i utdanningen og i forskningen.

Studentene – morgendagens kunstnere og designere

Kunsthøgskolen i Oslo utdanner selvstendige og engasjerte kunstnere og designere som preger kunst- og kulturlivet i Norge. Kunstnerne og designerne som er utdannet ved Kunsthøgskolen, har gjennom årtier vært premisskaperne for norsk teater, dans, opera, billedkunst, kunsthåndverk og design. Kunsthøgskolen i Oslo bidrar til å fylle norske og internasjonale scener og gallerirom. Kunsthøgskolen skal fortsette å utdanne kandidater som utgjør en forskjell – både innen kunst, design og samfunnsliv. Studentenes kunstneriske ambisjoner og engasjement er sammen med høyt kompetente ansatte det viktigste råstoffet for skolens virksomhet. Dagens studenter er morgendagens kunstnere og designere. Vi skal bruke studentenes perspektiv i utviklingen av skolen.

Vi skal

 • tiltrekke oss høyt kvalifiserte studenter med et mangfold av kulturelle og kunstneriske erfaringer
 • utdanne spesialiserte selvstendige og reflekterte bachelorkandidater
 • videreutvikle masterutdanninger som gir fordypningsmuligheter, og som henter perspektiv og impulser fra bredden i Kunsthøgskolens fagfelt
 • etablere et doktorgradsprogram for kunstnerisk utviklingsarbeid, alene eller i partnerskap
 • ha et samspill mellom stipendiatene og undervisningen ved å etablere 4-årige stipendiatstillinger
 • ta en aktiv rolle i hele utdanningsløpet innen våre fagområder
 • øke kvaliteten i utdanningen gjennom å videreutvikle pedagogiske metoder og vurderingsmetoder, gjennom bruk av nasjonale og internasjonale fagfellevurderinger og gjennom utveksling av studenter og lærere
 • sikre status som senter for fremragende utdanning
 • tilby et læringsmiljø der studentene utvikler seg profesjonelt og personlig

Kunstnerisk utviklingsarbeid – den nye kunnskapen

Kunstnerisk utviklingsarbeid ved Kunsthøgskolen i Oslo frembringer ny kunst og design, ny kunnskap og ny innsikt om kunsten og dens omgivelser. Gjennom kunstnerisk praksis utvikles erfaringer og forståelse som tilfører gamle kunnskapsparadigmer nye perspektiver. I en tid med forventninger om endringskompetanse og omstillingsevne skal kunstnerisk utviklingsarbeid ved Kunsthøgskolen bidra med perspektiver og fornyelse som både stimulerer fagfelt og utvikler samfunnet omkring oss. Kunstnerisk utviklingsarbeid ved Kunsthøgskolen skal være banebrytende, sikre fagutvikling og være forankret i kunstnerisk praksis.

Vi skal

 • gjøre Kunsthøgskolens mange, spisse forskningsfelt og forskningsmiljøer tydelige og synlige
 • utvikle Kunsthøgskolens fagfelt gjennom strategisk bruk av forpliktende partnerskap med forskningsmiljøer nasjonalt og internasjonalt
 • definere kvalitet og standarder innen kunstnerisk utviklingsarbeid
 • styrke rektoratet med en viserektor for kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning
 • videreutvikle attraktive arenaer for deling og utvikling av kunstnerisk utviklingsarbeid
 • øke publisering og synliggjøring av forskningsresultater på alle våre fagfelt

Til stede i verden

Kunsthøgskolen er en utdanningsinstitusjon med en helt spesiell samfunnskontakt. Å bidra til utviklingen av kunst og kultur er å bidra til utviklingen av et demokratisk samfunn der verdier som ytringsfrihet, dannelse og respekt for estetiske erfaringer står sentralt. Gjennom aktiv bruk av kunstnere som gjestelærere, kunstfaglig ansatte og løpende studentforestillinger og utstillinger skapes et læringsmiljø som står i et nært forhold til profesjons- og praksisfeltet. Kunsthøgskolen i Oslo skal være utadvendt og aktiv i møtet med det profesjonelle kunstfeltet nasjonalt og internasjonalt, og vi skal være en tydelig og aktiv samfunnsaktør.

Vi skal

 • styrke forståelsen for verdien kunst og kunstneriske prosesser har som bidragsyter til estetisk dannelse, demokratiutvikling, arbeidsmarked og omstilling
 • styrke Kunsthøgskolen som arena for «kunst i prosess» og for deling av kunstneriske metoder og resultater
 • tydeliggjøre vårt nasjonale ansvar for spesifikke fagfelt
 • utdanne kunstnere og designere som bidrar i arbeids- og samfunnsliv
 • utvikle målgruppeforståelse og hensiktsmessige systemer for å nå riktige målgrupper

En transparent, attraktiv og dynamisk organisasjon

Kunsthøgskolen i Oslo skal bruke menneskelige og materielle ressurser til det beste for undervisning, kunstnerisk utviklingsarbeid og formidling, og være attraktiv som arbeidsplass og studiested.

Vi skal

 • rekruttere, utvikle og beholde godt kvalifiserte og motiverte ansatte
 • fremme et arbeidsmiljø preget av inspirerende samarbeid, trivsel og mestring
 • stimulere og legge til rette for samarbeid på tvers av avdelinger og seksjoner
 • ha en sammensetning av ansatte i faste stillinger og åremålsstillinger og gjestelærere, alle med kunstfaglig kompetanse som støtter opp om våre mål og prioriteringer
 • kunnskapsbasere ressursfordelingen mellom Kunsthøgskolens ulike fagfelt og ha en god balanse mellom aktiviteter og ressurser
 • sikre at faglige, administrative og tekniske medarbeidere og ressurser organiseres og brukes slik at de understøtter kjernevirksomheten
 • øke vårt økonomiske handlingsrom gjennom mer ekstern finansiering og effektivisering av intern ressursbruk

Kunsthøgskolens etos

Kunsthøgskolen i Oslo skal preges av god samhandling, og vi skal gjøre hverandre bedre. Vi skal utvikle gode transparente prosesser for kunnskapsbaserte beslutninger og prioriteringer. Kunsthøgskolen i Oslo skal legge til rette for at profesjonelle oppfatninger og meninger brytes mot hverandre i et stimulerende og konstruktivt samspill. På Kunsthøgskolen i Oslo verdsettes ulikhet, kritisk sans, ansvar og gjensidig respekt.

Vedtatt på styremøte 14. mars 2017

Styringsdokument

Tildelingsbrev

Tildelingsbrevet er Kunnskapsdepartementets årlege styringsdokument til Kunsthøgskolen i Oslo og gjev føringar for verksemda bygt på Stortinges vedtak om statsbudsjettet kap 260.

Tildelingsbrev 2022 (pdf)
- Supplerande tildelingsbrev 2022 (pdf)

Tildelingsbrev 2021 (pdf)

Tildelingsbrev 2020 (pdf)

Tildelingsbrev 2019 (pdf)

Tildelingsbrev 2018 (pdf)

Tildelingsbrev 2017 (pdf)

Språkpolitikk

Språkpolitikk for Kunsthøgskolen, vedtatt av styret, 30.09.2014 (pdf).


Etikk

Etiske retningslinjer for Kunsthøgskolen i Oslo, vedtatt av styret, juni 2015.

Forskrifter

Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo
Heimel: Fastsett av styret ved Kunsthøgskolen i Oslo 22. februar 2011 med heimel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høgskoler (universitets- og høgskolelova) § 3-2, § 3-5, § 3-9, § 4-2, § 4-5, § 4-7, § 4-8, § 4-9, § 4-10, § 5-2 og § 5-3.

Midlertidig forskrift om tillegg til forskrift 22. februar 2011 nr. 371 om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo
Heimel: Fastsett av styret ved Kunsthøgskolen i Oslo 8. februar 2022 med heimel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler (universitets- og høgskolelova) § 3-9 sjuande ledd.

Forskrift om graden philosophiae doctor (ph.d.) i kunstnerisk utviklingsarbeid ved Kunsthøgskolen i Oslo
Heimel: Fastsatt av styret for Kunsthøgskolen i Oslo 6. februar 2018 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høgskoler (universitets- og høgskolelova) § 3-3.

Midlertidig forskrift om tillegg til forskrift 6. februar 2018 nr. 177 om graden philosophiae doctor (ph.d.) i kunstnerisk utviklingsarbeid ved Kunsthøgskolen i Oslo
Heimel: Fastsett av styret for Kunsthøgskolen i Oslo 8. februar 2022 med heimel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler (universitets- og høgskolelova) § 3-9 sjuande ledd.

Offentleg journal

Offentleg journal gir oversikt over korrespondanse til og frå Kunsthøgskolen i Oslo.

Saksdokument blir journalførte og er tilgjengelege for offentlegheita dersom det ikkje er gjort unnatak i lov eller i medhald av lov, jf. offentleglova § 3.
Til vanleg ligg offentleg journal ute til gjennomsyn i tolv veker. Etter dette må ein spørje særskilt om tilgang til eldre journalar.

Journal

Veke 2022/20

Veke 2022/19

Veke 2022/18

Veke 2022/17

Veke 2022/16

Veke 2022/15

Veke 2022/14

Veke 2022/13

Veke 2022/12

Veke 2022/11

Veke 2022/10

Veke 2022/09

Innsyn

For ønske om innsyn gjeld ei rettleiingsplikt i samsvar med forvaltningslova § 11.
For partar i ei sak gjeld rett til innsyn i samsvar med forvaltningslova § 18.
Dokument blir sende elektronisk på e-post i pdf-format.

Avslag og klage på avslag om innsyn

Ved avslag om innsynskrav kan det innan tre veker krevjast grunngiving for avslaget, jf. offentleglova § 31. Ei slik grunngiving skal givast skriftleg innan ti arbeidsdagar etter at kravet er motteke.
Avslag på krav om innsyn kan påklagast innan tre veker frå avslaget er motteke, jf. offentleglova § 32.

Kontakt

Alle spørsmål om innsyn skal rettast skriftleg til: postmottak@khio.no
Hugs å gi opp saksnummer, dokumentnummer og omtale av dokumentet du etterspør!

Ledige stillingar

Velkomen som jobbsøkjar til ledige stillingar ved Kunsthøgskolen i Oslo.

Vises ikke tabellen ordentlig, se stillingene på jobbnorge.no.

Vi bruker jobbsøkjarportalen Jobbnorge ved alle utlysingar.

Alle som søkjer, må registrere seg i portalen med namn, cv og søknad.
Relevante vedlegg som attestar og vitnemål kan lastast opp i eigne vedlegg (pdf).

Vi rår deg til å registrere deg i portalen nokre dagar før søknadsfristen går ut. For å sikre likebehandling av alle søkjarar vil berre søknader som er sende via Jobbnorge innan søknadsfristen går ut bli behandla.

Merk at portalen stengjer ved midnatt den datoen som er oppgitt som søknadsfrist!

Skal du søkje ei fagleg stilling ved Kunsthøgskolen i Oslo?

Her finn du Rettleiing for søkarar til faglege stillingar.

Her finn du forskrift om tilsetjing og opprykk i undervisnings- og forskarstillingar.

Les også rettleiing for sakkunnig vurdering for undervisnings- og forskarstillingar

Beredskap / krise

Kunsthøgskolen i Oslo har utarbeidet egen beredskapsplan og rutiner for krisehåndtering.

Nødnummer

 • Medisinsk: 113
 • Politi: 112
 • Brann: 110

Andre beredskapsnummer (ikke akutt)

Ring 02800 for å kontakte ditt lokale politi. Du kommer til sentralbordet eller operasjonssentralen i nærmeste politidistrikt.

Ring 116117 for å komme i kontakt med legevaktsentralen i området der du oppholder deg. Er det akutt og står om liv, ring 113

Ring 02580 Avarnsecurity (gjelder utrykking ved alarm, inbrudd og problem med dører).

Beredskapsplanen er tilgjengelig for KHiOs ansatte og krever innlogging via Feide gjennom HR-portalen (klikk på lenke).

Krisestab

Ved større ulykker og hendelser skal det settes egen krisestab som blir ledet av direktøren eller hennes stedfortreder.

Beredskapsgruppen

Direktør Kristel Jæger Skorge, tlf. 957 45 670, leder
(Stedfortreder: Marianne Fjeld, tlf. 915 69 745)

Rektor Markus Degerman, tlf. +47 930 04 322
(Stedfortreder: prorektor Heidi Marian Haraldsen, tlf. 920 96 066)

Seksjonssjef service, brukerstøtte og infrastruktur Marianne Fjeld, tlf. 915 69 745
(Stedfortreder: teamleder Vidar Iversen, tlf. 908 37 992)

Seksjonssjef teknisk produksjon Ketil Akerø, tlf. 911 82 910
(Stedfortreder: Trond Kasper Mikkelsen, tlf. 909 64 386)

Teamleder Anette Christensen, tlf. 945 23 252
(Stedfortreder: fagdirektør utdanning og forskning, Torben Lai, tlf. 928 96 161)

Seksjonsjef virksomhetsstyring Pål Stephensen, tlf. 415 05 415
(Stedfortreder: Siren Tjøtta, tlf. 932 08 210)

Fung. seksjonssjef Cathrine Følstad, tlf. 922 89 522
(Stedfortreder: HR rådgiver Christophe Gras, tlf. 976 02 253)

Kommunikasjonssjef Atle Faye, tlf. 913 47 369
(Stedfortreder: seniorrådgiver Even Onsager, tlf. 408 43 081)

Ressurspersoner ved KHiO

Drift: Vidar Iversen, tlf. 908 37 992
Teknisk produksjon: Trond Kasper Mikkelsen, tlf. 909 64 386
IT: Geir Hamre Moe, tlf. 990 11 184
Økonomi/regnskap: Joseph Lunda, tlf.
HMS: Torild Gjerdet, tlf. 915 76 323, vara: Christophe Gras, tlf. 976 02 253

Andre offentlige beredskapsnummer

Nasjonalt legevaktnummer; tlf. 11 61 17
Giftinformasjonen, tlf. 22 59 13 00
Folkehelseinstituttet, tlf. 21 07 63 48
Arbeidstilsynet, tlf. 815 48 222
Stamina helse, tlf. 810 02 400
Kunnskapsdepartementet, tlf. 22 24 77 00
Studentprest, tlf. 22 85 52 70
SiO helse, tlf. 22 85 32 00

Kjemikalieregister

Det finnes datablad og instrukser for alle kjemikalier i bruk ved KHiO på nettjenesten ECOonline.

På sikre siden

sikresiden.no inneholder opplysninger råd og opplysninger om voldssituasjoner, førstehjelp, trusler, brann, nettsvindel, mistet/stjålet og hendelser på reise eller ved studiestart.