Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Studentrådet

Studentrådet (SR) er det høyeste studentorganet på Kunsthøgskolen i Oslo, valgt av studentene selv i urnevalg. SR er partipolitisk uavhengig, og skal arbeide for studentenes rettigheter, læringsmiljø og kvalitet i utdanningen. 

Det finnes en egen samarbeidsavtale mellom KHiO og Studentrådet.

Studentrådet 2023/2024:

 • Leder: Magda Thomsen
 • Nestleder: Sofiia Nesterova
 • Rådsmedlemmer: Rasmus Drastrup og Sigurd Bolstad

De fire medlemmene i SR representerer studentene i følgende utvalg på KHiO: 

 • Læringsmiljøutvalget
 • Utdanningsutvalget
 • Klagenemda
 • Ansettelsesutvalget for faglige stillinger
 • Utvalg for likestilling og mangfold
 • Nominasjonskomité (ikke 23/24)
 • Valgstyret (ikke 23/24)

Læringsmiljøutvalget

Læringsmiljøutvalget (LMU) deltar i planlegging av tiltak som gjelder læringsmiljøet, og skal nøye følge utviklingen i spørsmål som gjelder sikkerhet og velferd til studentene. LMU skal følge institusjonens systematiske arbeid med læringsmiljø med fokus på ulike perspektiv: 

 • Psykososialt
 • Organisatorisk
 • Fysisk og digitalt
 • Pedagogisk

Kunsthøgskolens læringsmiljø skal preges av

 • studentmedbestemmelse og god kommunikasjon mellom ledelse og studentdemokrati
 • inkludering, nulltoleranse for mobbing og trakassering og gode varslingsrutiner
 • undervisningslokaler, verksteder og utstyr som er tilpasset faglige behov og som har gode sikkerhetsrutiner
 • et bibliotek som støtter opp om utdanning og kunstnerisk utviklingsarbeid
 • god informasjon om emner og undervisning
 • rådgivning hvis studenten får problemer med gjennomføring

Forbedringer av læringsmiljø

Dersom du har spørsmål knyttet til læringsmiljøet ved Kunsthøgskolen kan du melde inn saker direkte til LMU.

Kontakt: lmu@khio.no.

Studentrepresentanter

 • Magda Thomsen
 • Sofiia Nesterova
 • Rasmus Drastrup
 • Sigurd Bolstad (vara)

Ansatterepresentanter

 • Heidi Haraldsen, prorektor
 • Marianne Kristin Fjeld (fungerende vara for Ketil Akerø)
 • Miriam Sogn
 • Trond Kasper Mikkelsen (vara)

Sekretær

 • Trine Neset Brødremoen

Observatører

 • SiO ved Trond Morten Trondsen
 • AMU ved Kikki Norén Løwgren

Styret har i følge Universitets- og høgskoleloven det overordnede ansvaret for studentenes læringsmiljø. Høgskolen plikter å legge tilhøva til rette for et godt studentmiljø og arbeide for å bedre studentvelferden på lærestedet. LMU rapporterer til styret

LMU fikk oppdatert mandat og sammensetning i september 2022.

Referat og annen informasjon kan leses på intranett.

Klagenemnda

Kunsthøgskolen i Oslo har oppretta ei eiga klagenemnd som handsamar klager om:

 • enkeltvedtak som gjeld studentar og søkjarar til studium ved Kunsthøgskolen
 • formelle feil ved opptak, permisjon, tildeling av grad eller vitnemål, tap av studierett og liknande
 • formelle feil ved eksamen, sensur og arbeidskrav, jf. lov om universitet og høgskolar § 5.2
 • annullering av eksamen eller prøve, såkalla juksesaker, jf. § 4-7

Saker som gjeld erstatning, utestenging eller bortvising, straffbare tilhøve, og saker som gjeld sikkerheitsvurdering, skal handsamast av styret.