Studentrådet

Studentrådet er det høyeste studentorganet på Kunsthøgskolen i Oslo, valgt av studentene selv.

Det finns en egen samarbeidsavtale mellom KHiO og studentrådet (pdf, signert avtale 28.03.2019).

Leder og nestleder i studentrådet er valgt ved urnevalg. Øvrige medlemmer er ledere og nestledere fra studentutvalgene på de ulike avdelingene.

Studentrådet:

 • Leder: Christophe Kvalheim Boulmer (design)
 • Nestleder: Pernille Øien (dans)

Design

 • Christophe Kvalheim Boulmer
 • Clara Nergårdh

Kunst og håndverk

 • Jenny Hamrell
 • Martine Fossum

Kunstakademiet

 • Paulina Stroynowska

Dans

 • Pernille Øien
 • Andrea Johnson

Operahøgskolen

 • Flora Anna Crocker Ångmann
 • Hannah Agnethe Pold

Teaterhøgskolen

 • Natalie Tangen
 • Lærke Grøntved

Læringsmiljøutvalget

Læringsmiljøutvalget deltar i planlegging av tiltak som gjelder læringsmiljøet, og skal nøye følge utviklingen i spørsmål som gjelder sikkerhet og velferd til studentene.

Ansvaret gjeld også for det totalet læringsmiljøet, og at fysisk og psykisk arbeidsmiljø er fullt forsvarleg utifra en samlet vurdering av hensynet til studentene sin helse, sikkerhet og miljø.

Studentrepresentanter

På møtene i Læringsmiljøutvalget deltar studentene med fire av representantene som sitter i Studentrådet.

Ansatterepresentanter

 • Anne-Linn Akselsen, leder og prorektor
 • Kirsti Bræin (vara: Tim Almaas)
 • Emil Kristoffer Gustafsson (vara: Henrik Grødem)
 • Hege Undem Store (sitter ut april 2021. Etter dette overtar Kjetil Skåret)(vara: Jan-Andre Strand)

Ansatterepresentanter er oppnevnt for perioden november 2019 - november 2023.

Sekretær

 • Marianne Brekke

Observatører

 • SiO
 • AMU ved Kikki Norén Løwgren

Styret har i følge universitets og høgskoleloven det overordnede ansvaret for studentenes læringsmiljø. Høgskolen plikter å legge tilhøva til rette for et godt studentmiljø og arbeide for å bedre studentvelferden på lærestedet.

Læringsmiljøutvalet rapporterer til styret.

Mer informasjon: lov om universitet og høgskolar § 4-3 Læringsmiljø

Referat og annen informasjon kan leses på intranett.

KUF-utvalet

Utval for kunstnarleg utviklingsarbeid og forsking (KUF-utvalet) er eit rådgivande organ i spørsmål som gjeld institusjonens politikk innanfor kunstnarleg utviklingsarbeid for dei tilsette.

KUF-utvalet skal ta vare på heilskapen og kvaliteten innanfor kunstnarleg utviklingsarbeid og forsking. Utvalet disponerer eigne midlar til føremålet, der tilsette, innanfor gitte søknadsfristar, kan søkje om midlar til prosjekt.

Desse prosjekta, saman med stipendiatarbeida, er nærare omtala under Kunstnarleg utvikling og forsking.

KUF-utvalet er nedsett av styret og rapporterer til rektor.

Råd for samarbeid med arbeidslivet

Råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA) skal tilføre Kunsthøgskolen i Oslo eit breiare kompetanse- og erfaringsgrunnlag, ivareta samfunnsinteresser, og styrkje samspelet mellom institusjonen og sentrale brukar- og interessegrupper.

Rådet er nedsett av styret.

Meir informasjon:
Strategi for samarbeid med arbeidslivet 2012–16 (pdf)

Klagenemnda

Kunsthøgskolen i Oslo har oppretta ei eiga klagenemnd som handsamar klager om:

 • enkeltvedtak som gjeld studentar og søkjarar til studium ved Kunsthøgskolen
 • formelle feil ved opptak, permisjon, tildeling av grad eller vitnemål, tap av studierett og liknande
 • formelle feil ved eksamen, sensur og arbeidskrav, jf. lov om universitet og høgskolar § 5.2
 • annullering av eksamen eller prøve, såkalla juksesaker, jf. § 4-7

Saker som gjeld erstatning, utestenging eller bortvising, straffbare tilhøve, og saker som gjeld sikkerheitsvurdering, skal handsamast av styret.