Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Fra Ane Thon Knutsens arbeid med sitt ph.d.-prosjekt.
Fra Ane Thon Knutsens arbeid med sitt ph.d.-prosjekt.

Doktorgradsprogram

Doktorgradsutdanningen ved Kunsthøgskolen i Oslo er et treårig fulltidsstudium, 180 studiepoeng, som fører fram til doktorgrad i kunstnerisk utviklingsarbeid. Fagområdet for doktorgraden er kunst, som ved KHiO omfatter billedkunst, dans, design, kunst og håndverk, opera og teater.

Utdanningen skal gi kunnskap, ferdigheter og kompetanse i tråd med målene i det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket. Studiet er praksisbasert; kandidaten har tilgang til relevant og kvalifisert veiledning i dialog med aktivt kunstmiljø på høyt internasjonalt nivå.

Kunstutøvelsen skal stå i sentrum for doktorgradsresultatet. Samtidig skal kunstutøvelsen følges av en eksplisitt refleksjon som ved presentasjon av prosjektet gjør det mulig for andre å ta del i den arbeidsmåten og innsikten som det kunstneriske utviklingsarbeidet genererer.

Studiet består av en opplæringsdel med omfang 30 studiepoeng og et selvstendig kunstnerisk utviklingsarbeid, det kunstneriske doktorgradsarbeidet, av 150 studiepoengs omfang. Opplæringsdelen og doktorgradsarbeidet skal ligge på høyt faglig nivå. Det kunstneriske
doktorgradsarbeid skal være på et nivå som gir det nasjonal og internasjonal relevans.

Doktorgradsutdanningen er kunstfagenes parallell til forskerutdanning og kvalifiserer for kunstnerisk virke og kunstnerisk utviklingsarbeid på nasjonalt og internasjonalt nivå. Kompetansen er også relevant for annet arbeid i samfunnet hvor det stilles store krav til kompetanse innen kunstnerisk utviklingsarbeid. I tillegg til i kunstfeltet, vil kompetanse på dette nivå være etterspurt i offentlig forvaltning, universiteter og høgskoler og i næringslivet.

Ph.d. - stipendiatstillingar

KHiO lyser kvart år ut ledige stillingar som doktorgradsstipendiat.

Ph.d. i kunstnarisk utviklingsarbeid

Søknadsfrist: 1. desember 2023

Det vil være eit digitalt informasjonsmøte 1. november kl.17:30-19:30.
Lenke til påmelding webinar: Informasjonsmøte om stillingar som doktorgradsstipendiat 2024 - Kunsthøgskolen i Oslo (khio.no)

Presentasjon fra webinaret (pdf)

Om du er interessert i å motta informasjon om ny kunngjering, meld deg på nyheitsbrevet "På KHiO".

Sjå også ledige stillingar.

Vedlegg - Søknadsskjema til stipendiatsøknad i JobbNorge
Skjemaet må lastast ned her og deretter leggjast inn saman med søknad i JobbNorge-portalen.

Søknadsskjema norsk - bokmål

Søknadsskjema norsk - nynorsk

Søknadsskjema engelsk

Ofte stilte spørsmål

Hva slags ph.d er dette?

Fra utlysningsteksten: «Kunstnerisk utviklingsarbeid ved Kunsthøgskolen skal være banebrytende, sikre fagutvikling og være forankret i kunstnerisk praksis.»

Svar:
Det finnes to ph.d. grader i Norge
- philosophiae doctor (ph.d.)
- philosophiae doctor (ph.d.) i kunstnerisk utviklingsarbeid
Kunsthøgskolen tilbyr en ph.d. i kunstnerisk utviklingsarbeid.
Det sentrale i Kunsthøgskolens doktorgrad er omtalt i forskriften:
"Kunstutøvelsen skal stå i sentrum for doktorgradsresultatet. Samtidig skal kunstutøvelsen følges av en eksplisitt refleksjon som ved presentasjon av prosjektet gjør det mulig for andre å ta del i den arbeidsmåten og innsikten som det kunstneriske utviklingsarbeidet genererer."

Må søkere ha en masterutdannelse i utøvende eller skapende kunst?

Fra utlysningsteksten: «Søker må normalt ha minimum ha en utøvende og/eller skapende mastergrad innenfor aktuelt fagområde, jamfør beskrivelsene i kvalifikasjonsrammeverkets andre syklus. Kunsthøgskolen kan etter særskilt vurdering godkjenne annen likeverdig utdanning som grunnlag for opptak, det gjelder også tilsvarende kunstnerisk kompetanse.»

Svar:
Kompetansekravet er en utøvende og/eller skapende mastergrad innenfor aktuelt fagområde.

Dokumentasjon av kompetansekravet
Kompetansekravet dokumenteres normalt med vitnemål på utøvende eller skapende mastergrad innen fagområdet.
Dersom du ikke kan dokumentere dette kompetansenivå med et vitnemål, må du selv dokumentere det samme kompetansekravet (utøvende eller skapende mastergrad innenfor aktuelt fagområde ) på annen måte:
- Det er ikke mulig for Kunsthøgskolen å tilby individuelle sakkyndige vurderinger for søkere i forkant av søknadsfristen, men det du selv kan vurdere er om det er sannsynlig at du har samme kompetansenivå som personer som har tatt en utøvende eller skapende mastergrad innen et kunstnerisk fagområde – og hvordan du kan dokumentere dette kompetansenivå.
- Dokumentasjon på kompetanse vil bli målt opp mot læringsutbyttet til relevant masterstudium, f.eks. masterstudiet i billedkunst eller masterstudiet i design.
- Du finner læringsutbyttene beskrevet i studieplanene til alle studieprogram på khio.no
- Dokumentasjonen du vedlegger må dekke samtlige av læringsmålene; det betyr at dette kan kreve omfattende dokumentasjon
- Dokumentasjonen vurderes av sakkyndige som oppnevnes for hver enkelt stilling som doktorgradsstipendiat

Er stillingen i Oslo?

Svar:
Ja, stilingen er i Oslo.

Kan to personer dele en doktorgradsstipendiatstilling?

Opptak til doktorgradsutdanning ved Kunsthøgskolen i Oslo forutsetter tilsetting i stilling som omfatter tre år med ren doktorgradsutdanning.

Svar:
To personer som begge skal ta doktorgradsutdanning kan ikke dele en stilling

Kan flere personer bidra i et doktorgradsprosjekt?

Fra forskriften
"§ 11-2.Fellesarbeid
Kunsthøgskolen bestemmer om et kunstnerisk doktorgradsresultat som er produsert av flere i fellesskap, kan innleveres til bedømmelse dersom de individuelle bidragene kan identifiseres.
For arbeider som er blitt til i samarbeid med flere samarbeidspartnere, skal kandidaten følge de normer for kreditering av medvirkning som er allment akseptert i fagmiljøet, i samsvar med internasjonale standarder.
Med doktorgradsresultater hvor det inngår bidrag fra flere, skal det følge en underskrevet erklæring som beskriver kandidatens innsats i hvert enkelt arbeid. Både kandidat og alle bidragsytere skal skrive under."

Svar:
Kunsthøgskolen har pr i dag ikke erfaringer med at et kunstnerisk doktorgradsresultat som er produsert av flere i fellesskap søkes innlevert til bedømmelse. Kunsthøgskolen vil måtte gjøre en konkret vurdering, dersom det skulle bli aktuelt. Etter som stipendiaten følger et doktorgradsprogram som skal føre til et resultat som skal bedømmes, vil et minstekrav uansett være at stipendiatens individuelle bidrag kan identifiseres.

Nasjonal forskerskole

Nasjonal forskerskole i kunstnerisk utviklingsarbeid

Forskerskolen ble etablert i 2018, og er et samarbeid mellom HK Dir (Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse) og akkrediterte norske utdanningsinstitusjoner med studieprogram som leder frem til en Ph.D. grad i kunstnerisk utviklingsarbeid.

HK Dir (Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse) administrerer forskerskolen. Forskerskolen gir doktorgradsstudenter utdanning på doktorgrads nivå i kunstneriske metoder, etikk og refleksjon.