Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Veiledning til søkere på faglige stillinger

Velkommen som søker på faglig stilling ved Kunsthøgskolen i Oslo!

Når du søker en faglig stilling hos oss er det en del punkter som er viktig å passe på slik at din kompetanse blir vurdert på best mulig måte ut fra stillingen du søker. Vi har derfor laget denne veiledningen som vi ber deg lese grundig gjennom.

Innhold

Saksgangen i prosessen

Alle søkere til faglige stillinger ved Kunsthøgskolen i Oslo får en to-trinns behandling. Det vil si at din søknad først vurderes av en uavhengig Sakkyndig komite. Deretter vurderes søkerne av avdelingens Innstillingsutvalg før beslutning om tilsetting foretas av skolens Tilsettingsutvalg etter fullmakt fra styret.

 1. Søknaden din blir registrert i Jobbnorge
 2. Sakkyndig komité utnevnes og foretar en faglig vurdering av søknadene – sakkyndig vurdering av kunstnerisk og pedagogisk kompetanse
 3. Innstillingsutvalget ved avdelingen stillingen tilhører inviterer de best kvalifiserte til intervju og prøveforelesning/prøveveiledning
 4. Innstillingsutvalget avslutter sitt arbeid ved å utforme en innstilling med rangering av de best kvalifiserte søkerne, og oversender denne til Tilsettingsutvalget
 5. Tilsettingsutvalget behandler og vedtar tilsetting.

Grunnlaget for kompetansevurderingen

Som søker blir du vurdert ut fra din kunstneriske og pedagogiske kompetanse.. Vurderingen er basert på kravene som stilles i Forskrift om ansettelse og opprykk og i kunngjøringstekst.

Sakkyndig komite

Sakkyndig komite oppnevnt av Kunsthøgskolens tilsettingsutvalg vil foreta en vurdering av din kunstneriske kompetanse, din pedagogiske kompetanse innenfor fagområdet og dine kvalifikasjoner i eventuelle tilleggskriterier som fremkommer av kunngjøringsteksten.

Sakkyndig komité består av to-tre medlemmer, i hovedsak eksterne.

Minst to medlemmer av komitéen må være eksterne, og innehar kompetanse på nivå med stillingen eller høyere innenfor det gjeldende fagområdet. Sakkyndig komite tar ikke stilling til personlig egnethet, motivasjon til stillingen eller avdelingens kompetansebehov fremover. Denne blir vurdert når aktuelle søkere blir innkalt til intervju og møter Innstillingsutvalget.

Søkere skal ikke være i direkte kontakt med Sakkyndig komité i forbindelse med deres arbeid. Sakkyndig komité har heller ikke anledning til å kontakte søkerne for spørsmål om søknad, kompetanse eller for innhenting av tilleggsdokumentasjon /opplysninger o.l.

Sakkyndig komité vurderer søkernes kompetanse i henhold til nivå stillingen er kunngjort, dvs høgskolelektor, førstelektor, førsteamanuensis, dosent eller professor. Det er viktig å være oppmerksom på at en kompetansevurdering i seg selv ikke gir rett til bruk av den aktuelle tittel. Tittelen tilfaller kandidaten som tilsettes i stillingen.

Søknaden

For at sakkyndig skal kunne vurdere din søknad på best mulig måte er det viktig at søknaden er så oversiktlig og strukturert som mulig.

Nedenfor har vi derfor beskrevet hvordan du går frem for å levere en komplett søknad. Det er søkers ansvar å sørge for dokumentasjon og søknad i henhold til kriteriene, og at denne innleveres innen søknadsfristens utløp.

Dokumentasjon av kunstnerisk kompetanse

Ved søknad på faglig stilling skal du levere inn dokumentasjon på skapende og utøvende kunstnerisk kompetanse innenfor fagområdet. For kunstnerisk kompetanse og erfaring er det anledning til å levere:

 • Inntil 10 arbeider/publikasjoner/forestillinger for søknad til høgskolelektor
 • Inntil 15 arbeider/publikasjoner/forestillinger for søknad til førsteamanuensis/professor

Dokumentasjon på kunstnerisk virksomhet/utviklingsarbeid skal bestå av:

 • Gjengivelse av kunstneriske arbeider ved fotografier, dvd/video eller liknende samt oversikt over hvor arbeidene er vist
  • Merk at det er påkrevd innsending av dvd/video for søkere til stilling på avdeling Dans
 • Publikasjoner basert på søkerens skapende og/eller utøvende virksomhet
 • Dokumentasjon av konserter, utstillinger, forestillinger, oppsettinger ved for eksempel program, katalog, samt omtaler eller kritikker i anerkjente publikasjoner
 • Bekreftelse på kunstneriske priser, innkjøp og oppdrag

Du må sette opp en tydelig oversikt over de arbeider du konkret ønsker at skal vurderes.

Det er viktig at de arbeidene som sendes inn er av et omfang som danner godt nok grunnlag for sakkyndig komité til å vurdere søkerens kompetanse.

Søker har mulighet å henvise til hjemmesider som viser dokumentasjon av kunstnerisk virksomhet/utviklingsarbeid. Det er da viktig at søker uthever hva som ønskes vurdert. Når du foretar et utvalg som du ønsker vurdert anbefales det at du får synliggjort kvalitet, aktualitet, selvstendighet/samarbeid, bredde og synlighet i dine arbeider.

Dokumentasjon av praktisk-pedagogisk kompetanse

Når du søker en faglig stilling med undervisningsplikt ved Kunsthøgskolen må du dokumentere din pedagogiske kompetanse. I hovedsak etterspør vi pedagogisk kompetanse innenfor det konkrete fagområdet, men kan også legge vekt på pedagogisk kompetanse innen et tilgrensende fagfelt.

Dette kan du gjøre ved å legge ved det du har av følgende dokumentasjon:

 • Dokumentasjon av kurs i pedagogikk/fagdidaktikk (vitnemål, kursbevis)
 • Dokumentasjon av undervisningserfaring med angivelse av nivå og omfang (jobbattester, kursplaner/kursbeskrivelser)
 • En oversikt over emner/studietilbud du har utviklet eller medvirket til utviklingen av (legg ved dokumentasjon som også presiserer til rolle i arbeidet)
 • En oversikt (med lenke) av nettressurser du har utviklet eller medvirket til utviklingen av (dokumenter din rolle i arbeidet)
 • En oversikt over produserte lærebøker eller annet læringsmateriale
 • En oversikt over publiserte fagdidaktiske tekster
 • Kortfattet oversikt over veiledningsoppdrag på master- og ph.d.-nivå

Hva legger vi vekt på?

Det legges vekt på kvalitet og utvikling i din undervisningskompetanse. Med dette mener vi for eksempel:

 • Oppdatert og aktuell undervisningskompetanse, herunder fokus på kvalitet, utvikling av studietilbud, undervisningsressurser og læringsmateriale
 • Evne til å knytte din undervisning og veiledning til egen og pågående forskning og kunstnerisk kompetanse

Formidling og tverrfaglig samarbeid

For alle faglige stillinger ved Kunsthøgskolen kreves det at den ansatte bidrar til videreutvikling og tverrfaglig samarbeid innenfor sitt fagområde. Dette arbeidet vil i hovedsak foregå gjennom undervisning, kunstnerisk utvikling og forskning og deltagelse i det faglige fellesskapet. I vurderingen av søkerne til våre faglige stillinger vil også denne typen arbeid bli vektlagt. Det er derfor anbefalt at du synliggjør din kompetanse og erfaring i søknaden, eksempelvis ved å vise til faglige samarbeidsprosjekter både nasjonalt og internasjonalt.

Komplett søknad

Søknad på en faglig stilling skal derfor inneholde følgende deler:

 • Søknadstekst på max 1000 ord som redegjør for søkerens utdanning og praksis og en begrunnelse for å søke stillingen (motivasjon, utdanningsfilosofi, bidrag til utvikling av fagområdet)
 • Kopier av vitnemål og attester som dokumenterer utdanning og praksis
 • En CV som mer detaljert viser hva søkerne har av utdanning og hva vedkommende har arbeidet med. Andre faglige kvalifikasjoner omtales her og dokumenteres enten ved vitnemål / attester eller gjennom faglige publikasjoner
 • En tydelig og oversiktlig liste over de kunstneriske arbeider/ forskningsarbeid / publikasjoner/forestillinger som ønskes vurdert.
 • Et utvalg av (inntil 10 eller 15) kunstneriske arbeider/ forskningsarbeid/ publikasjoner/forestillinger (portfolio) som søkerne mener på best mulig måte dokumenterer deres faglige kvalifikasjoner (Antallet vil være angitt i utlysningen.)
 • Ved henvisning til nettsider /linker o.l. bør det her også gis en kort redegjørelse over hva som skal vurderes slik at dette enkelt lokaliseres av sakkyndig komité. Husk å inkludere passord dersom link eller sideinnhold er beskyttet.
 • ****Dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse**** på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning (se punkt 2 ovenfor hva som menes med dokumentert)
 • Relevant dokumentasjon knyttet til formidling og tverrfaglig samarbeid

Størrelse og format

 • Størrelse på samlede vedlegg må ikke overskride 30 MB
 • Gyldige filtyper for opplasting er: jpg .jpeg .png .doc .docx .pdf.
 • Ved behov for bistand til å komprimere vedlegg kan Jobbnorge sin support-avdeling kontaktes direkte: +47 75 54 22 20
 • Se også veiledning på jobbnorge sine sider
 • Alle vedlegg må være på norsk, nordisk eller engelsk. Søker må selv legge ved oversatte vedlegg dersom disse er på annet språk

Husk at søknad skal sendes elektronisk via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge innen søknadsfristens utløp. Det er ikke anledning til å sende inn ytterligere dokumentasjon etter søknadsfristens utløp. Dokumentasjon som ikke lastes opp elektronisk kan sendes i 4 eksemplarer pr post, og må være postlagt innen søknadsfristens utløp.

Innsynsrett

Tilsettingssaker er unntatt fra forvaltningslovens ordinære bestemmelser om begrunnelse, klage og omgjøring, jf. forvaltningslovens § 3 (lovdata.no). Søkernes rett til innsyn er hjemlet i forvaltningslovsforskriften (lovdata.no).

Alle kan få innsyn i Offentlig søkerliste dersom de spør om dette, jfr Offentlighetsloven §25 2. ledd. Denne inneholder navn, alder, stilling og bosted. Søkere som ønsker anonymitet, må søke om dette ved levering av søknad i Jobbnorge. Ved krav om anonymitet vil Kunsthøgskolen foreta en konkret vurdering av begrunnelsen for søkerens krav om hemmelighold, opp mot allmennhetens interesse i å få innsyn i søkerlisten for den aktuelle stillingen. Jo viktigere en stilling er, jo strengere krav stilles det til meroffentlighet.

Som søker på en faglig stilling kan også be om innsyn i:

 • Utvidet søkerliste, jfr. forvaltningsforskriftens §15
 • Sakkyndig vurdering av din egen søknad/kompetanse, jfr. forvaltningsforskriftens §16
 • Hvilke søkere som er innstilt og i hvilken rekkefølge, forvaltningslovforskriftens § 19

Dersom du mottar slike opplysninger må du samtidig være oppmerksom på at det kun er deg som har innsyn i dette og du på ingen måte skal bringe slik informasjon videre.

Kontakt og spørsmål om prosess

Faglige spørsmål om stillingen rettes til dekan i den gjeldende avdeling. Spørsmål om søknad eller tilsettingsprosess rettes til HR. Kontaktinformasjon finnes nederst i kunngjøringsteksten.

Det er ikke anledning å kontakte medlemmer av sakkyndig komite, Innstillingsutvalg eller Tilsettingsutvalg for innhenting informasjon om tilsettingssaken.