Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

En kles- og kostymedesignstudent i arbeid på verkstedet. Foto: Live Schille.
En kles- og kostymedesignstudent i arbeid på verkstedet. Foto: Live Schille.

Bachelor i klesdesign og kostymedesign

Avdeling design tilbyr eit profesjonsretta, treårig bachelorprogram i klesdesign og kostymedesign.

Tittel på studieprogram
Bachelor i klesdesign og kostymedesign
Studieprogramkode
BAKK
Normert studietid
3 år heltid
Undervisningsspråk
Norsk
Søknadsfrist
2. april 2024

Det er mogleg å fordjupe seg i enten klesdesign eller kostymedesign i løpet av bachelorstudiet.

Spesialiseringa i klesdesign skal gi eit fagleg fundament for profesjonell praksis og har ei framtidsretta tilnærming som famnar om både dei kulturelle og dei kommersielle aspekta ved klede som uttrykk i tida og i samfunnet. Fagområdet har ein visjon om å vere toneangivande for utdanning innanfor klesdesign.

Spesialiseringa i kostymedesign gir studentane kunnskap og ferdigheiter til å designe kostyme til teater, dans, opera, TV og film. Gjennom studiet blir det lagt vekt på å sameine teknikk, form, materiale og konsept i ein kreativ prosess. Utdanninga samarbeider med scenefaga i teater, opera og dans.

Bachelorstudiet i kles- og kostymedesign byggjer på kunstfaglege tradisjonar, og omfattar ein tverrfagleg integrasjon av humanistiske, estetiske, teknisk-naturvitskapelege og merkantile fag. Utdanningstilbodet er retta mot ulike behov i samfunnet for designtenester, berekraftig utvikling og for næringsretta design.

Sjå Designavgang: 20242023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011.

Kles- og kostymedesign på Instagram.

Avgang 2019 og Avgang 2018: Sjå visningane av arbeida til bachelor- og masterstudentane i kles- og kostymedesign.

Studieplan

Kort beskrivelse av studiet

Bachelorstudiet i klesdesign og kostymedesign gir anledning til å utforske klær som uttrykksform i et vidt spekter av sammenhenger. Det tas opp studenter med faglig interesse for klesdesign og kostymedesign, samt studenter med interesse for strikkedesign. Gjennom gradvis spesialisering legger studiet til rette for at studenten skal kunne ta informerte veivalg og utvikle kunnskaper, ferdigheter, kompetanse og holdninger for å kunne arbeide profesjonelt med design av klær og/eller kostymer.

Studiet bygger opp estetisk og teknisk kunnskap, strategiske og konseptuelle ferdigheter, samt ferdigheter i faglig samarbeid og formidling. Utvikling av formsans, kunnskap om materialer og ulike måter å bearbeide disse på er viktig i utdanningen. Studiet er praktisk orientert og legger vekt på en eksperimenterende tilnærming og utvikling av egen signatur. Studiet har som mål å bringe fag og samfunn fremover og det forutsettes stor innsats i egen designfaglig utvikling som kombinerer praksis, teori og kritisk refleksjon.

Kunsthøgskolen har verksteder og fasiliteter for søm, strikk og tekstil som er relevante for studieprogrammet. Samlokalisering med fagområder innen scenekunst og andre visuelle kunst- og designfag gir unike muligheter for tverrfaglig samarbeid, nettverksbygging og bruk av spesialiserte verksteder i løpet av studiet.

Avdeling design

Bachelorstudiet i klesdesign og kostymedesign på Kunsthøgskolen i Oslo ligger under avdeling design. De tre bachelorstudiene i design på Kunsthøgskolen i Oslo (Grafisk design og illustrasjon, Interiørarkitekter og møbeldesign samt Klesdesign og kostymedesign) har flere emner på tvers, både felles praktiske emner og emner av historisk, teoretisk og metodisk art. I tillegg til de tre BA-programmene tilbyr avdelingen et felles masterstudium samt studier på ph.d.-nivå. Felles for studiene på avdelingen design er at de står i en undersøkende og kritisk tradisjon, konteksten til studieprogrammene er kunstfaglig. Avdelingen har sitt historiske utgangspunkt i tradisjonen fra Statens håndverks- og kunstindustriskole (SHKS) og har en ubruttlinje tilbake til Tegneskolen av 1818.

Studiet gir / kvalifiserer til

Kandidater med bachelorgrad i klesdesign og kostymedesign skal være kompetente utøvere med bred designfaglig kompetanse og kunne løse varierte designprosjekter. Fullført studium kvalifiserer for opptak til masterstudiet i design ved Kunsthøgskolen i Oslo eller tilsvarende masterstudier ved andre skoler.

Opptakskrav

Opptak skjer på grunnlag av opptaksprøver og generell studiekompetanse. Unntak fra krav om generell studiekompetanse kan gjelde for søkere som gjennom opptaksprøven kan dokumentere spesielle faglige kvalifikasjoner.

Det gjennomføres en helhetlig vurdering av den enkelte søkeren, med særlig vekt på designfaglig utviklingspotensial og søkerens:

 • nysgjerrighet, iderikdom, engasjement og evne til å reflektere.
 • evne til å uttrykke seg visuelt, skriftlig og muntlig.
 • interesse, forståelse og sensibilitet for tredimensjonal form og tekstile materialer.
 • selvstendighet og samarbeidsevner.
 • interesse for klær, kostymer, mote, søm og mønsterkonstruksjon.

Opptaksprøven er todelt og kan inkludere et intervju.

Læringsutbytte for studiet

Etter endt utdanning skal studenten:

 • ha en klar forståelse av sin faglige og kreative styrke som klesdesigner og/eller kostymedesigner.
 • kunne ta i bruk faglige metoder, teori og kritisk refleksjon i utviklingen av designuttrykk som viser kunstnerisk og kreativ gjennomslagskraft og originalitet.
 • kunne tilegne seg, bruke og utvikle kunnskap, ferdigheter og metodiske verktøy innenfor spesifikke og spesialiserte områder av fagfeltet i egen designprosess.
 • kunne planlegge, utvikle og gjennomføre designprosjekter, selvstendig og i samarbeid med andre.
 • kunne ta bevisste, selvstendige avgjørelser i designarbeidet som tar hensyn til relevante kulturelle og etiske aspekter, samt problemstillinger knyttet til ansvar for miljø og natur.
 • kunne sette eget arbeid i en kontekst og dokumentere og formidle idé, konsept, alle faser i en designprosess, samt teori og metode, muntlig, skriftlig og visuelt.

Oppbygging og gjennomføring

Studiet er bygget opp med tanke på en trinnvis utvikling, fra innføring i grunnleggende verktøy og faglige prosesser, til mer omfattende oppgaver og selvstendig arbeid med sammensatte problemstillinger. For å gi praktisk kompetanse i prosjekthåndtering/styring og evne til å ta selvstendige valg økes graden av selvstudie og spesialisering utover i studiet. I første studieår opparbeides et felles faglig grunnlag innen klesdesign og kostymedesign. I andre studieår er det muligheter for delvis spesialisering som også inkluderer strikkedesign. I tredje studieår gjennomføres full spesialisering i studentens eget interessefelt innen klesdesign og kostymedesign. Studiet avsluttes med et større prosjekt der studenten velger innretning, tematikk og arbeidsmetoder og jobber selvstendig under veiledning.

1. studieår

I første semester blir studenten introdusert for klær og kostymer som uttrykksform og får utvidet sin kunnskap om grunnleggende fagverktøy, teknikker og begrep innen fagområdet. Studenten får erfaring med viktige redskap for å utvikle og realisere ideer, planlegge og utføre enkeltplagg og antrekk. En introduksjon til drakthistorie, motehistorie og -teori inngår i dette semesteret.

I andre semester får studenten en mer inngående erfaring med både tekniske og metodiske redskaper for klesdesign og kostymedesign. Viktige virkemidler er bruk av farger, materialer og silhuett i tredimensjonale utrykk på kropp i bevegelse. Studenten lærer å jobbe med konsept- og idéutvikling på eksperimenterende måter. En introduksjon til teater- og kostymehistorie, teori og metodikk inngår i dette semesteret.

2. studieår

I tredje semester får studenten utvidet kunnskap om materialer og farge gjennom utforskning av teknikker og virkemidler for tredimensjonal utforming og utvikling av plagg med et eget designuttrykk. Det gis anledning til å velge mellom å fokusere på metodisk utvikling av kostymer eller på utvikling av klær og kolleksjoner med fokus på strikkedesign.

Fjerde semester har et utadrettet fokus mot omgivelser, samfunn og bedrifter. Studenten gjennomfører en praksisperiode hos en profesjonell klesdesigner eller kostymedesigner. Studenten tar i bruk praktiske, tekniske og teoretiske kunnskaper og ferdigheter og får erfaring med å definere og utvikle et eget prosjekt. Kildesøk og metode brukes til å utvikle ideer og som gir grunnlag for refleksjon og for utvikling av egen designidentitet. I dette semesteret kan studenten velge å utveksle til andre utdanningssteder.

3. studieår

I det femte semesteret har studenten valget mellom å utveksle til andre utdanningssteder eller å arbeide med fagspesialiserte og egendefinerte prosjekter. For studenter med spesialisering i klesdesign utvikles ideer til eget designutrykk i et prosjekt som tar for seg industrielle og kommersielle aspekter ved klesdesign og mote. Studenter med spesialisering i kostymedesign samarbeider med andre scenekunstnere i en produksjon. I et selvvalgt prosjekt prøver studenten ut egne idéer og ser fremover mot kommende avgangsprosjekt.

I det sjette semesteret arbeider studenten med forberedelse, planlegging, gjennomføring og formidling av sitt avsluttende bachelorprosjekt. Studenten formulerer en prosjektbeskrivelse og får veiledning, men er selv ansvarlig for faglige valg i gjennomføringen av prosjektet. Formidling og presentasjon til profesjonelle og publikum gjennom for eksempel visning eller forestilling utgjør sammen med utstilling en viktig del av eksamensarbeidet.

Studiet er et fulltidsstudium. For å beskrive studie-/ arbeidsomfang i emnene i studiet brukes måleenheten studiepoeng. Bestått 60 studiepoeng tilsvarer ett års fulltidsstudium. Ett studiepoeng tilsvarer 25 til 30 faktiske arbeidstimer for studenten. I faktiske arbeidstimer regnes lærerstyrt undervisning, veiledning og selvstendig arbeid. Noen emner kan ha mye lærerstyrt undervisning mens andre emner legger opp til utstrakt selvstendig arbeid/selvstudium.

Gå til emnestruktur

Utveksling

Det er tilrettelagt for at studentene ved Kunsthøgskolen i Oslo kan utveksle til en annen utdanningsinstitusjon i ett semester i løpet av studietiden. Bachelorstudentene ved klesdesign og kostymedesign kan utveksle i løpet av studiets 4. eller 5. semester.

Oppdatert informasjon om Kunsthøgskolens utvekslingsavtaler ligger på www.khio.no.

Disse utvekslingsavtalene gjelder bachelor i klesdesign og kostymedesign:

Undervisning og læringsformer

Undervisningen er i stor grad praktisk, verksted- og prosjektbasert og omfatter både abstrakte og eksperimenterende oppgaver og realistiske prosjekter. Prosjektene bygger opp designkompetanse for idé-og konseptutvikling, prosjekthåndtering og gir erfaring med både individuelle prosesser og samarbeid.

Studiet består av lærerstyrt undervisning, veiledning og selvstendig arbeid. Mye av undervisningen foregår som gruppeundervisning og forutsetter aktiv deltagelse i faglige diskusjoner. Læringsformer kan være kurs, studioarbeid, forelesning, pensum, workshops, ekskursjon, gjennomgang, presentasjon, utstillinger, oppgaver og prosjekter. Det legges opp til en suksessiv økning av selvstudie under studiet. For å sikre et best mulig 6 læringsutbytte for den enkelte student og et optimalt læringsmiljø, er det avgjørende at studenten er tilstede og deltar aktivt i all undervisning og studierelatert arbeid.

I løpet av studiet får studentene mulighet for utplassering og praksis og det kan gis tilbud om studieturer i innog utland i løpet av studiet.

Undervisningen i studieprogrammet baseres på kunstfaglig- og erfaringsbasert kunnskap, og foregår i relasjon med kunstnerisk utviklingsarbeid på designavdelingen.

Arbeidskrav for studiet omfatter:

 • Gjennomføring av alle pålagte oppgaver til fastsatte innleveringsfrister.
 • Deltakelse i undervisning og aktiviteter som defineres som obligatoriske i emneplanen til hvert enkelt emne.

Studenter som ikke oppfyller arbeidskrav kan pålegges ekstra oppgaver for å oppfylle kravet. Dette kan for eksempel være å delta på ekstra undervisning eller løse en oppgave som ivaretar læringsutbytter i emnet. Er fraværet høyt eller studenten har vært fraværende under obligatorisk undervisning som ikke kan erstattes med en alternativ oppgave, må studenten ta emnet på nytt som selvstudium det påfølgende semesteret. Studenten har da ikke krav på veiledning/undervisning i emnet.

Undervisningsspråket i studiet er norsk. I tillegg er det noe undervisning, veiledning og litteratur på engelsk.

Bachelorstudium i klesdesign og kostymedesign er et fulltidsstudium. Studenten har ikke anledning til å påta seg engasjementer som berører studiene uten etter avtale med Kunsthøgskolen. Bestemmelser om fravær og permisjon er fastsatt i Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo.

Vurdering

Arbeidskrav må være godkjent for at studentene skal kunne få avsluttende vurdering i emnene.

Emnene vurderes på grunnlag av læringsmålene som er satt for det enkelte emne samt arbeidskrav. Emneansvarlig skal utarbeide emneplan ut ifra studieplanen for hvert enkelt emne og publisere denne innen emnestart. Emneplanen skal beskrive undervisningsopplegg, arbeidskrav, frister, vurderingskriter og vurderingsform.

Vurderingsformer kan bestå av presentasjon, utstilling, gjennomgang, prøve, skriftlig arbeid eller mappe. Vurderingen foretas av emneansvarlig i samarbeid med interne faglærere og/eller eksterne gjestelærere. Nærmere informasjon om vurderingsformer fremgår av den enkelte emneplan.

For å sikre progresjonen i studiet må samtlige emner i ett studieår være bestått for at studenten skal kunne gå videre til neste studieår. Dette kravet kan unntaksvis fravikes etter søknad til dekan.

Alle emner i studiet må bestås for at studenten skal kunne oppnå graden, Bachelor i klesdesign og kostymedesign.

I studieprogrammet benyttes karakteren bestått/ikke-bestått. Ytterligere bestemmelser om vurdering og eksamen er fastsatt i Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo.

Studiekvalitet

Kunsthøgskolen i Oslo har systemer for å sikre og videreutvikle kvaliteten på alle deler av utdanningen. Studentene er viktige bidragsytere i dette arbeidet gjennom blant annet å delta i studentevalueringer og den årlige læringsmiljøundersøkelsen.

Emnestruktur

Emne­kode Emnenavn Valg­fritt? Studie­poeng
KK101 Fagverktøy Nei 15
KK105 Fagteori og historie: Klesdrakt og mote Nei 5
DE101 Tegning, form og farge 1 Nei 5
KK102 Kropp: idé og form Nei 5
KK106 Fagteori, historie og metode: Kostymedesign Nei 5
KK104 Konsept og metode Nei 10
DE102 Kunst- og designhistorie 1 Nei 5
DE103 Tegning, form og farge 2 Nei 5
Emne­kode Emnenavn Valg­fritt? Studie­poeng
KK202 Kostyme- og konseptutvikling Ja 10
KK203 Valg: Strikk og kolleksjonsutvikling Ja 10
KK201 Materialer og transformasjon Nei 15
DE204 Kunst- og designhistorie 2 Nei 5
KK204 Utplassering Nei 10
KK205 Perspektiv og identitet Nei 15
DE201 Kunst- og designteori 1 Nei 5
Emne­kode Emnenavn Valg­fritt? Studie­poeng
KK301 Klær i kontekst Ja 15
KK302 Kostyme i kontekst Ja 15
KK303 Selvvalgt prosjekt Nei 10
DE302 Kunst- og designteori 2 Nei 5
KK304 Profesjonell praksis, strategi og formidling Nei 5
DE303 Kunst- og designteori 3 Nei 5
KK350 Bachelorprosjekt Nei 20

Opptak

Søknadsfristen var 2. april 2024. Nye søknadsfrister blir annonsert tidlig på høstsemesteret.

Om avdeling design

Avdeling design tilbyr utdanning på master- og bachelornivå i grafisk design, illustrasjon, klesdesign, kostymedesign, interiørarkitektur og møbeldesign.

Avdelinga har god tilgang til verkstader og har små klasser, og det gir unike moglegheiter til å utdanne sjølvstendig tenkjande utøvarar, som snarare enn å reprodusere den faglege diskursen kan utfordre han og bringe faga og samfunnet vidare. Dette er ei viktig rolle for ein statleg institusjon, i eit utdanningslandskap der stadig fleire aktørar tilbyr designutdanningar.

Avdeling design har sitt opphav i Statens handverks- og kunstindustriskole (SHKS), grunnlagd i 1818. Avdelinga jobbar kontinuerleg med å vidareutvikle arven og handverkstradisjonane frå SHKS, og verkstadene som avdelinga disponerer, står sentralt i dette arbeidet.

Les mer om avdelingens ansatte og forskningsfokus