Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Kostyme i kontekst

Studiepoeng
15
Emnekode
KK302
Inngår i studieprogram
Bachelor i klesdesign og kostymedesign

Kort beskrivelse av emnet

Emnet omfatter utvikling av kostymer for en forestilling eller filmproduksjon. Studenten anvender praktiske, tekniske og teoretiske kunnskaper og ferdigheter i utvikling og produksjon av kostymedesign. Studenten har dialog med produksjonens kunstneriske team i utvikling av kostymedesignkonseptet. Emnet inneholder analyse av tekst eller et annet utgangspunkt, metode for visuell dramaturgi og sjangerforståelse, konseptutvikling, samt valg av egnet designmetode for den aktuelle produksjonen. Studenten får utvidet kunnskap om de andre kunstneriske medvirkende, og deres kompetanser og metoder. Studenten samarbeider direkte med skuespillere eller andre utøvere om utvikling av en karakter eller annen form for kostymert kropp. I emnet får studenten også erfaring i kostymeproduksjon og ledelse, prosjektorganisering, budsjettering, logistikk, gjennomføring av kostymeprøver og kunnskap om bruk og vedlikehold av kostymer. Emnet gir kunnskap og ferdigheter i de ulike sider av samarbeid gjennom produksjonens faser fra Idéutvikling til ferdig forestilling/film. Studenten utvikler ulike former for samarbeidskompetanse som rolleforståelse, kommunikasjonsevner, autonomi, fleksibilitet og respekt og får utvidet sitt faglige nettverk. Emnet gir kunnskap, teoretisk og praktisk, om kostymedesignerens rolle og ansvar i utviklingen av en scenekunst- /filmproduksjon. Prosess og resultat skal gjøres skriftlig rede for, med refleksjon over designmetode, samt kulturelle og etiske aspekter i samarbeidet.

Læringsutbytte for emnet

Etter endt emne skal studenten:

  • kunne samarbeide og kommunisere med relevante scenekunstnere eller filmskapere i utvikling, gjennomføring og formidling av en produksjon.
  • Kunne vurdere, velge og anvende egnet metodikk for å utvikle kostymer til en produksjon.
  • Kunne anvende kunnskap om materialer, estetikk og formgiving i en kostymedesignprosess.
  • Kunne organisere og lede en kostymeproduksjonsprosess.
  • Kunne forutse og reflektere over virkningen av kostymedesign i forhold til en forestillings/films andre virkemidler som regi, skuespill, scenografi, lys med mer og i forhold til helheten.
  • ha kunnskap om kostymedesignerens rolle og ansvar i utviklingen av en scenekunst-/ filmproduksjon og kunne reflektere over kulturelle og etiske aspekt ved samarbeid.

Undervisning og læringsformer

Design og gjennomføring av kostymer til en scenekunstforestilling eller film i samarbeid med andre aktører om en scenekunst-/ filmproduksjon. Gruppeundervisning kombinert med individuell veiledning, forelesninger, litteraturstudier og praktisk arbeid. Workshops og/eller ekskursjoner kan inngå.

Arbeidskrav for emnet er:

  • Gjennomføring av alle pålagte oppgaver til fastsatte innleveringsfrister.
  • Deltakelse i undervisning og aktiviteter som defineres som obligatoriske i emneplanen.

Vurdering

Alle arbeidskrav må være godkjent for å få en avsluttende vurdering i emnet. Vurderingen gjøres på grunnlag av læringsmål og vurderingskriterier som er satt for emnet. Vurderingen foretas av emneansvarlig og kan eventuelt gjøres i samarbeid med interne faglærere og/eller eksterne gjestelærere.