Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Bachelorprosjekt

Studiepoeng
20
Emnekode
KK350
Inngår i studieprogram
Bachelor i klesdesign og kostymedesign

Kort beskrivelse av emnet

Bachelorprosjektet er studiets avsluttende emne der studenten selv definerer og gjennomfører et større prosjekt der tilegnede kunnskaper og ferdigheter fra hele studieløpet tas i bruk. Prosjektet skal vise studentens gjennomslagskraft som klesdesigner og/eller kostymedesigner og kan gjennomføres som et individuelt prosjekt eller som samarbeid innen scenekunstproduksjon eller film. En prosjektbeskrivelse med tilhørende fremdriftsplan og budsjett skal utarbeides av studenten og drøftes og godkjennes av emneansvarlig i begynnelsen av emnet.

Studenten jobber selvstendig under veiledning og er ansvarlig for faglige valg og fremdriften i gjennomføringen av prosjektet. Ved emnets slutt skal studenten legge frem en helhetlig dokumentasjon og presentasjon av prosjektet der studenten også skal kunne reflektere over prosjektets faglige og samfunnsmessige betydning. Idé, konsept, prosess, teori, metode og refleksjon presenteres visuelt, muntlig og skriftlig ved en avsluttende eksamenspresentasjon.

Læringsutbytte for emnet

Etter endt emne skal studenten:

  • ha en klar forståelse av sin faglige og kreative styrke som klesdesigner og/eller kostymedesigner.
  • kunne ta i bruk faglige metoder, teori og kritisk refleksjon i utviklingen av designuttrykk som viser kunstnerisk og kreativ gjennomslagskraft og originalitet.
  • kunne tilegne seg, bruke og utvikle kunnskap, ferdigheter og metodiske verktøy innenfor spesifikke og spesialiserte områder av fagfeltet i egen designprosess.
  • kunne planlegge, utvikle og gjennomføre designprosjekter, selvstendig og i samarbeid med andre.
  • kunne ta bevisste, selvstendige avgjørelser i designarbeidet som tar hensyn til relevante kulturelle og etiske aspekter, samt problemstillinger knyttet til ansvar for miljø og natur.
  • kunne sette eget arbeid i en kontekst og dokumentere og formidle idé, konsept, alle faser i en designprosess, samt teori og metode, muntlig, skriftlig og visuelt.

Undervisning og læringsformer

Emnet består av selvstendig arbeid i studio og på verksted og/eller i samarbeid om en scenekunstproduksjon eller film. Veiledning med ekstern veileder og/eller intern faglærer og gruppegjennomganger. Litteraturstudier og skriving. Teknisk bistand på verksted innenfor en tildelt tidsramme.

Arbeidskrav for emnet er:

  • Gjennomføring av alle pålagte oppgaver til fastsatte innleveringsfrister.
  • Deltakelse i undervisning og aktiviteter som defineres som obligatoriske i emneplanen.

Vurdering

Alle arbeidskrav må være godkjent for å få en avsluttende vurdering i emnet. Vurderingen gjøres på grunnlag av læringsmål og vurderingskriterier som er satt for emnet. Emnet vurderes til bestått/ikke bestått av intern og ekstern sensor.