Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Avgang 2023: Bachelor klassisk ballett. Foto: Jörg Wiesner
Avgang 2023: Bachelor klassisk ballett. Foto: Jörg Wiesner

Bachelor i klassisk ballett

Bachelorstudiet i klassisk ballett er et treårig fulltidsstudium. Studiet er et tilbud til studenter som ønsker fordypning i klassisk ballett. Studentene skal få muligheter til å utvikle sitt fulle potensial i et motiverende og sunt miljø.

Tittel på studieprogram
Bachelor i klassisk ballett
Studieprogramkode
BAKB
Normert studietid
3 år heltid
Undervisningsspråk
Norsk/engelsk
Søknadsfrist
20. februar 2024

Studieplanen er bygget rundt kompetanse som er etterspurt av internasjonale, klassiske ballettkompanier. Det sentrale i studieplanen er ballettklasser, eldre og nyere klassisk repertoire, tåklasser, pas de deux og supplerende trening. Det undervises også i emner som koreografiske fag, moderne dans, helsefag, yrkesforberedende og teoretiske emner. Det legges vekt på at studentene skal tilegne seg en god forståelse av både historisk og samtidig ballettkunst.

Ballettstudiet legger stor vekt på innstudering og forestillingsarbeid. Avdeling Dans' høye standard på studioer og scener gir studentene profesjonelle arbeidsforhold. Studenter kan kvalifisere seg til å delta i relevante ballettkonkurranser.

Det undervises i små grupper, og det legges vekt på tett individuell oppfølging. En høyt kvalifisert stab, internasjonale gjestelærere, et nært samarbeid med Nasjonalballetten og Nasjonalballetten UNG bidrar til avdelingens målsetting om å utdanne klassiske ballettdansere på et høyt internasjonalt nivå.

Studiet er åpent for unge dansere som har fullført grunnskolen og er minst femten år gamle. Fremmedspråklige studenter må beherske engelsk, både skriftlig og muntlig.

Studentene gis god oppfølging i forhold til fysisk helse, skadeforebygging og behandling gjennom kompetanse hos egne ansatte og i samarbeid med Norges Idrettsmedisinske Institutt (NIMI).

Avdeling dans ved Kunsthøgskolen er partnerskapsskole med Prix de Lausanne, verdens fremste konkurranse og nettverk innen klassisk ballett.

Studieplan

Kort beskrivelse av studiet

Bachelorstudiet i klassisk ballett er et treårig fulltidsstudium for utdanning av profesjonelle dansere. Studiet er beregnet på spesielt begavede ballettelever, som etter fullført grunnskole, ønsker ytterligere spesialisering i klassisk ballett. Studiet gir studenten mulighet til å utvikle de nødvendige kunnskaper, ferdigheter og holdninger for å bli en selvstendig og bevisst danser.

Studiet skal gi studentene en sterk balletteknikk, et allsidig bevegelsesvokabular, mulighet til å utvikle et personlig uttrykk og evne til selvstendighet i sitt arbeid. De ulike kompetanseområdene stilles i et balansert forhold til hverandre, slik at studenten får utviklet sitt talent i et ambisiøst, krevende og trygt læringsmiljø.

Fullført studium gir 180 studiepoeng og graden bachelor i klassisk ballett.

Etter endt studie skal studentene kunne virke som dansere i Nasjonalballetten, etablerte norske og utenlandske ballettkompanier og i det frie dansemiljøet.

Studiet er tilrettelagt for studenter som bare behersker engelsk slik at alle emner og alle faglige valgmuligheter kan gjennomføres uten at studenten behersker norsk.

Fullført studium kvalifiserer til høyere grads studium i bl.a. dans, koreografi og pedagogutdanning.

Opptakskrav

Opptak skjer på grunnlag av opptaksprøve og generell studiekompetanse, og søkere som kvalifiserer seg via deltagelse i finalen ved de internasjonale ballettkonkurransene Prix de Lausanne og Youth America Grand Prix. Søkere rangeres på bakgrunn av resultatene av opptaksprøvene og konkurransene, og vurderes av den samme opptakskomiteen.

Ved opptak legges det vekt på danseferdigheter, formidlingsevne, utviklingspotensial, personlige egenskaper og fysiske forutsetninger i forhold til de høye krav som stilles ballettdansere i dag.

Undervisningsspråket er norsk, men tilrettelegges for studenter som bare behersker engelsk. Alle søkere må dokumentere gode kunnskaper i engelsk.

Unntak fra kravet om generell studiekompetanse gjelder for søkere som fyller spesielle faglige krav satt av programmet.

Læringsutbytte for studiet

Etter endt utdanning skal studenten:

 • kunne utøve klassisk balletteknikk på høyt profesjonelt nivå
 • kunne fortolke bevegelse og formidle et selvstendig, kunstnerisk uttrykk
 • kunne utøve relevant repertoar innen klassisk ballett, inkludert repertoar fra Nasjonalballetten
 • beherske grunnleggende prinsipper og relevant repertoar innen moderne dans
 • kunne ha en selvstendig og reflektert holdning til yrkesetikk
 • kunne være medskapende i koreografiske arbeidsprosesser
 • ha gode kunnskaper om danserens helse og forståelse for hva som kreves for et sunt og godt yrkesliv hva angår mental og fysisk trening, kosthold og skadeforebygging
 • kunne reflektere over dans som en kulturell tradisjon og et kunstnerisk uttrykk og kunne beskrive og vurdere dansekunst
 • ha oppnådd gode ferdigheter i norsk, engelsk og samfunnsfag

Oppbygging og gjennomføring

Det faglige innholdet i studiet er organisert rundt følgende hovedområder:

 • Klassisk ballett
 • Scenisk formidling
 • Moderne dans og samtidsdans
 • Koreografiske fag
 • Dansetekniske støttefag
 • Supplerende trening og Helsefag
 • Kunst- og danseteori
 • Yrkesforberedelse
 • Norsk
 • Engelsk
 • Valgfritt emne

De ulike emnene skal i samspill med hverandre stimulere til kontinuerlig progresjon, profesjonalitet og høyt ferdighetsnivå og bidra til å gi studenten den sluttkompetanse som er beskrevet under læringsutbytte.

Det legges vekt på å skape helhet i utdanningsløpet gjennom så mange faglige sammenhenger som mulig. Det sceniske arbeidet henger sammen med arbeidet i de dansetekniske klassene.Teoretiske og praktiske emner integreres i det sceniske arbeidet i størst mulig grad.

Ballett og ballettrelaterte emner utgjør hoveddelen av studiet. Daglige klasser i klassisk ballett, samt pas de deux, repertoar, tåspissklasser, fysisk grunntrening, koreografiske fag og moderne dans utgjør sammen med scenisk formidling majoriteten av studiepoengene.

Fullført studium gir en bachelorgrad i klassisk ballett, og kvalifiserer til å søke opptak til masterstudium i dans, masterstudium i koreografi og praktisk-pedagogisk utdanning i dans. For opptak til andre studier innenfor høyere utdanning vil en søker med bachelor i klassisk ballett bli vurdert på individuelt grunnlag.

Studiet er tilrettelagt for studenter som bare behersker engelsk slik at alle emner og alle faglige valgmuligheter kan gjennomføres uten at studenten behersker norsk.

For å beskrive studie-/ arbeidsomfang i emnene i studiet brukes måleenheten studiepoeng. 60 studiepoeng tilsvarer ett års fulltidsstudium. Ett studiepoeng tilsvarer 25 til 30 faktiske arbeidstimer for studenten.

Gå til emnestruktur

Utveksling

Det er tilrettelagt for at studentene ved Kunsthøgskolen i Oslo kan utveksle til en annen utdanningsinstitusjon i løpet av studietiden. Studentene ved BA klassisk ballett kan utveksle i løpet av andre studieår.

Oppdatert informasjon om Kunsthøgskolens utvekslingsavtaler ligger på www.khio.no.

Disse utvekslingsavtalene gjelder bachelor i klassisk ballett:

Undervisning og læringsformer

Undervisningen i studieprogrammet baseres på kunstnerisk-, forsknings- og erfaringsbasert kunnskap, og foregår i nær relasjon med Balletthøgskolens fagutvikling.

Lærerstyrt undervisning, veiledning, samarbeidsprosjekter og selvstendig arbeid, danner grunnlaget for de ulike undervisnings- og læringsformer i studiet. Studentens arbeid består i hovedsak av fysisk trening og skapende/utforskende arbeid med dans. Erfaring med ulike former for samarbeid er en viktig yrkesforberedelse og deltakelse i (skolens) forestillingsarbeid og visninger er sentralt.

I tillegg vil studenten få noe yrkespraksis. Denne vil først og fremst foregå i Nationalballetten hvor studenten får viktig erfaring med kompaniets repertoar og arbeidsmåter.

Undervisningen kan foregå i grupper og individuelt, med fokus på den enkeltes students utvikling. Ansvar for, og refleksjon over egen læring vektlegges. Samtidig er den enkelte students ansvar for gruppens progresjon og forståelse for dans som kollektiv kunstform vesentlig.

Å overvære forestillinger, utstillinger, konserter inngår som en viktig del av studentens arbeid.

Arbeidskrav for studiet:

 • kontinuerlig gjennomføring av alle pålagte oppgaver gitt i hvert emne
 • obligatorisk aktiv deltakelse i undervisningen, minimum 80 %*

*I enkelte tilfeller kan studenten få fritak fra arbeidskravet om obligatorisk oppmøte. Dette kan for eksempel være aktuelt dersom studenten ikke kan delta i undervisningen på grunn av en skade. Fritaket avgjøres i samråd med programansvarlig.

Nærmere informasjon om arbeidskrav fremgår av den enkelte emnebeskrivelse.

Bestemmelser om fravær og permisjon er fastsatt i Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo.

Vurdering

Arbeidskrav må være godkjent for at studentene skal kunne få avsluttende vurdering i emnene.

Vurdering er en kontinuerlig prosess med utgangspunkt i studentens utvikling, relatert til studiets mål og innhold. Vurderingen underveis baserer seg på lærervurderinger og gjennomføring av samtlige arbeidskrav i hvert emne. Denne vurderingen skjer i et samarbeid mellom lærer/veileder, studieprogramansvarlig og student.

Alle underveisvurderinger inngår som del av den avsluttende vurdering av hvert emne.

Alle emnene i studieprogrammet, med unntak av emnene i norsk og engelsk, vurderes med karakteren bestått/ikke bestått. Emnene i norsk og engelsk vurderes med den graderte karakterskalaen fra A til F, der E er laveste ståkarakter. Nærmere informasjon om vurderingsformer fremgår av de enkelte emnebeskrivelsene.

Ytterligere bestemmelser om vurdering og eksamen er fastsatt i Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo.

Studiekvalitet

Kunsthøgskolen i Oslo har systemer for å sikre og videreutvikle kvaliteten på alle deler av utdanningen. Studentene er viktige bidragsytere i dette arbeidet gjennom blant annet å delta i studentevalueringer og den årlige læringsmiljøundersøkelsen.

Emnestruktur

Emne­kode Emnenavn Valg­fritt? Studie­poeng
KB101 Klassisk ballett del 1 Nei 30
KB102 Scenisk formidling del 1 Nei 6
KB103 Moderne dans og samtidsdans del 1 Nei 2
KB104 Koreografiske fag del 1 Nei 5
KB105 Dansetekniske støttefag del 1 Nei 3
KB106 Helsefag Nei 5
KB107 Norsk del 1 Ja 5
KB117 Helsefag Ja 5
KB108 Engelsk Nei 4
Emne­kode Emnenavn Valg­fritt? Studie­poeng
KB201 Klassisk ballett del 2 Nei 25
KB202 Scenisk formidling del 2 Nei 10
KB203 Moderne dans og samtidsdans del 2 Nei 5
KB204 Koreografiske fag del 2 Nei 5
KB205 Dansetekniske støttefag del 2 Nei 4
KB209 Kunst- og danseteori del 1 Nei 6
KB207 Norsk del 2 Ja 5
KB217 Kunst- og danseteori Ja 5
Emne­kode Emnenavn Valg­fritt? Studie­poeng
KB301 Klassisk ballett del 3 Nei 25
KB302 Scenisk formidling del 3 Nei 12
KB303 Moderne dans og samtidsdans del 3 Nei 3
KB304 Koreografiske fag del 3 Nei 5
KB309 Kunst- og danseteori del 2 Nei 4
KB310 Yrkesforberedelse Nei 4
KB307 Norsk del 3 Ja 5
KB317 Scenisk formidling Ja 5
KB311 Valgfritt emne Nei 2

Opptak

Søknadsfristen var 20. februar 2024. Nye søknadsfrister blir annonsert tidlig på høstsemesteret.

Om avdeling dans

Avdeling dans lar tradisjon, historie, det nyskapende og det utforskende møtes og videreutvikles. Gjennom seks unike studieprogram får studentene mulighet til å utvikle sitt utøvende og skapende kunstneriske uttrykk, samt ferdigheter, kunnskap og refleksjon knyttet til dans og koreografi.

Les mer om avdelingens ansatte og forskningsfokus