Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Norsk del 1

Studiepoeng
5
Emnekode
KB107
Inngår i studieprogram
Bachelor i klassisk ballett

Kort beskrivelse av emnet

Emnet norsk skal gi studentene kunnskap om norsk litteratur og kultur, om språk og samfunn, om kulturtradisjoner og massemedium.Gjennom språket utvikles personlig og kulturell identitet, etisk og estetisk sans og evnene til å orientere seg i samfunnet. Emnet norsk er et språk- og tekstfag som omfatter kunnskap 13 om språket som system og språket i funksjon gjennom skriftlige og muntlige tekstformer. Arbeid med litteratur har en bred plass, både fordi litteraturen representerer en viktig side av norsk kulturhistorie, men også fordi lesing har mye å si for personlig og språklig utvikling.

Læringsutbytte for emnet

Etter endt emne skal studenten:

  • kunne uttrykke seg klart og presist, både skriftlig og muntlig, og kunne avpasse innhold og språkbruk etter hva slags sammenheng man ordlegger seg i og kunne anvende korrekt grammatikk og stilistikk.
  • beherske ulike muntlige roller i gruppesamtaler og diskusjoner, presentasjoner og foredrag, som aktiv deltaker og tilhører.
  • beherske grunnelementer i tekstanalyse og kjenne til de viktigste sjangrene i skjønnlitteratur og sakprosa og kunne skrive ulike typer tekster.
  • kjenne til hovedlinjene i norsk språkhistorie.
  • kunne forklare flerspråklighet og kunne gjøre rede for språklig endring som følge av samspillet mellom ulike språk før og nå.
  • kunne analysere og beskrive sammensatte tekster som teater, film, bilder og reklame.
  • kunne utvikle, bygge opp, endre og skrive ferdig en tekst og kunne anvende denne kunnskapen i sin egen skriving.

Undervisning og læringsformer

Arbeidsformene i emnet er lærerstyrt undervisning, veiledning og selvstendig arbeid. Det vil i hovedsak være lærerstyrt undervisning og forelesninger. Studiet krever også stor grad av selvstudier, prosjektarbeid og skriftlige arbeider. Undervisningen kan foregå i større eller mindre grupper.

Undervisningen tilpasses progresjonen og målet med studiet, og ut i fra gruppens sammensetning.

I norsk vil det være kontinuerlig undervisning, men mindre i perioder med visninger og forestillingsarbeid.

Arbeidskrav for emnet er:

  • obligatorisk tilstedeværelse i undervisningen, minimum 80%.
  • gjennomført faglige pålagte oppgaver.

Vurdering

Arbeidskrav må være godkjent for at studenten skal kunne få avsluttende vurdering i emnet.

Studentens arbeid og utvikling vurderes underveis i forhold til emnets læringsutbytte. Emnet vurderes av emneansvarlig.

Emnet vurderes med den graderte karakterskalaen fra A til F, der E er laveste ståkarakter.