Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning

Kunsthøgskolen i Oslo er akkreditert som en vitenskapelig høgskole innenfor fagområdet kunst. Kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning ved Kunsthøgskolen er en virksomhet innenfor hver av de seks fagavdelingene: dans, design, Kunstakademiet, kunst og håndverk, Operahøgskolen og Teaterhøgskolen. Å jobbe i fronten av innovativ kunst, design og fremføringspraksis leder ikke bare kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning på tvers av disiplinene, men deles også med utdanningene i en gjensidig givende utviklings- og tilbakemeldingsprosess.

Ved Kunsthøgskolen drives forskning primært innenfor rammen av «kunstnerisk utviklingsarbeid», det forstås som en skapende virksomhet innen kunst, design og scenekunst som gir ny innsikt, forståelse, kunnskap og påvirker feltet.
Det er kunstnerisk praksis i seg selv, forskning gjennom kunsten, som utgjør det vi omtaler som den «kunstneriske kjernen» for disse forskningsaktivitetene.

Kunstnerisk utviklingsarbeid er ikke bare basert på kunstneriske praksiser innen de ulike fagfeltene, men inkluderer også et kommuniserbart fokus på metoder og kritisk refleksjon inkludert etiske spørsmål og disiplinær kontekstualisering, hvor akademisk frihet vektlegges. Prosessene og resultatene deles åpent på kontinuerlig basis med fagmiljøene og med allmennheten.

I lov om universiteter og høyskoler er både kunstneriske metoder og vitenskapelige forskningsmetoder like anerkjent. Noen av fagansatte forsker , for og om kunst basert på vitenskapelige metoder.
Vitenskapelig forskning ved Kunsthøgskolen forholder seg til de kunstneriske fagfeltene og dekker områder som teori og kunsthistorie, pedagogikk og analyse av metoder og verktøy, inkludert kroppen.

Aktuelle prosjekter

Fagfelt

Fagområdet kunst ved Kunsthøgskolen inkluderer fagfeltene design, opera, teater, dans, kunst og håndverk og billedkunst.

Fagfeltet dans

Avdeling dans er interessert i å utvikle og utfordre kunstnerisk praksis og forståelsen av hva kunstnerisk utviklingsarbeid kan være. Avdelingen har spesielt fokus på de følgende områder:

  • Dans/koreografi som utvikler konsepter, metoder og praksiser som reflekterer en sosial orientering
  • Perspektiver, metoder og praksiser knyttet til utøvende dans og utøverperspektivet

Fagansatte ved avdelingen har en internasjonal orientering i sin kunstneriske praksis og/eller diskurs. Spesielt vies formater for dokumentasjon og presentasjon knyttet til nye omstendigheter (f.eks arbeidssted, medier, tilstedeværelse) interesse.

Aktuelle prosjekter

Fagfeltet design

På designavdelingen anerkjenner vi at designfeltet stadig utvikling seg, og fokuset for tiden skifter fra tradisjonelle tekniske, materialistiske problemstillinger til sosiale og kulturelle aspekter. Dette skiftet har implikasjoner for disiplinen design og hvordan den manifesterer seg i vårt moderne samfunn.

Vi ser derfor behov for forskningsmetoder som omfatter; eksperimentelle syn og reflekterende og kritisk tenkning, verdiskaping og bærekraft.

Designavdelingen verdsetter og feirer mangfold og forskjell i bakgrunn, kjønn og generasjoner, og vi ser disse forskjellene som faktorer som bidrar til å lokalisere forskning innenfor spekteret av sosiale verdier og deres respektive kulturelle bidrag.

Aktuelle prosjekter

Fagfeltet billedkunst

På Kunstakademiet arbeider vi på tvers av medier, disipliner og tilganger. Vi utforsker så vel form og materiale, som postkonseptuelle, sosiale og politiske spørsmål. Vi ser på Kunstakademiet som et unikt miljø, der kunstnere med forskjellig bakgrunn, fra ulike land, felter, kjønn og generasjoner møtes for å skape en ideell kontekst for å utøve og utvikle kunstnerisk praksis.

Vår tilgang til kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning er åpen og forankret i individuelle praksis i dialog med den internasjonale kunstverdenen.

Aktuelle prosjekter

Fagfeltet kunst og håndverk

Avdeling kunst og håndverk utvikler og utforsker material- og håndverksbasert kunnskap gjennom forbindelsene mellom kunst, samfunn og individ. Avdelingen fungerer som en møteplass der det legges til rette for samhandling og utvikling mellom verkstedbasert kunstpraksis og relasjonen mellom kunst og samfunn. Medium og materialer løftes frem som forutsetninger for konseptuelle, formale og relasjonelle kunstneriske undersøkelser.

Avdeling kunst og håndverk spesialiserer seg altså i ivaretakelse og utvikling av materielle og haptiske prosesser på kunstfeltet, både som uttalt og som taus kunnskap. Vår utdannelse i skapende kunst og ferdighetsbaserte kunsthåndverksteknikker er på bachelor-, master- og ph.d.-nivå, og utgjør grunnlaget i forskningen og det kunstneriske utviklingsarbeidet ved avdelingen. Kunst og håndverk utdanner kunstnere mot et kunstfelt som er del av både private og offentlige sfærer, der den kunstneriske praksisens sees som del av sosiale, politiske og miljømessige sammenhenger.

Den kontekstuelle betydningen av materialene, i produksjon og bærekraft, er like viktig som kunstens iboende kvaliteter og dette spennet gjenspeiles i avdelingens forskningsprosjekter og -aktiviteter. Gjenoppblomstringen av DIY-etikk og kollektive tendenser vises gjennom sidestilte læringsutbytter og integrering av digital teknologi i verkstedene, og viser til kunst og håndverk som et utvidet felt. Ivaretakelse av teknikker og vektlegging av materialkunnskap kan sees som et bærekraftsperspektiv i seg selv, men vi forsker også på hvordan kunst og bærekraft kan tenkes sammen og hvordan ulike økologiske tankesett samhandler med kunsten i dag.

De kunstneriske utviklings- og forskningsprosjektene på avdelingen spenner fra individuelle utviklingsprosjekter, til store samarbeidsprosjekter med støtte fra eksterne aktører som Diku/HK-dir, NFR og EU/EEA. Sentrale tematikker i våre store prosjekter er materialkunnskap, materialhistorie, kontekstualisering av håndverkspraksiser og tilknytning til samtidens kunst- og håndverkspraksiser, minneforskning gjennom kunst, dokumentasjon av taus kunnskap i kunstpraksiser, form- og sanseforskning, med mer.

Aktuelle prosjekter

Fagfeltet opera

Operahøgskolen har et nasjonalt ansvar for operautdanning i Norge. Med lærekrefter og sceniske fasiliteter i verdensklasse kombinerer Operahøgskolen individuell, gruppe- og prosjektbasert undervisning.

Sang, skuespillteknikk og språk er sammen med sceniske produksjoner og konserter grunnpilarene i studiet. Arbeid med profesjonelle regissører, dirigenter og fullt sceneteknisk team gir studentene en allsidig, praksisnær utdannelse.

Kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning ved Operahøgskolen søker å utvikle utvikle fagfeltet opera som en viktig og meningsfull kunstart i vår tid, og å utvikle og åpne grenene mellom utøvende kunstnere inkludert sangere, musikere, dirigenter, komponister, librettister, regissører, koreografer, scenografer og dramaturger.

Aktuelle prosjekter

Fagfeltet teater

Kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning ved Teaterhøgskolen inngår i en bred og sammensatt praksis både nasjonalt og internasjonalt. KUF-arbeidet ved avdelingen, og i samarbeid med andre utdannings- og forskningsinstitusjoner, er ofte forankret i praktisk og studionært scenekunstnerisk arbeid.

Vi utforsker metoder og konsepter som er med på å undersøke og utvikle den formen for skuespillerutdannelse vi som avdeling tilbyr. Vi gransker og utfordrer ulike regissørfunksjoner og tilnærminger i spennet mellom historiens og samtidens hierarkiske og ikke-hierarkiske metoder og modeller. På master- og ph.d.-nivå pågår en systematisk utprøving av scenekunstens mulighetsrom både kunstnerisk, organisatorisk og kontekstuelt.

Avdelingen legger en særlig vekt på undersøkelser av individuelle og kollektive strategier som gjensidig dynamiske og kreative utfordringer. Forutsetninger for samskaping granskes og utfordres. Grenseoppganger mot andre kunstformer utprøves. Ulike dramaturgiske utgangspunkter, fokuseringspunkter og parametere settes i spill og på prøve. Nye dekolonialiseringsstrategier og maktkritiske perspektiver bidrar fortløpende til å kontekstualisere vårt fagfelts historie og faglige fundament.

Aktuelle prosjekter

Nettverk og samarbeid

ELIA (The European League of Institutes of the Arts)

ELIA is the primary independent network organisation for higher arts education. With over 300 members in 47 countries, it represents some 300,000 students in all art disciplines. ELIA advocates for the arts on the European level, creating new opportunities for its members and facilitating the exchange of best practices.

KUNO - An  Art Academy Without Walls

Kuno is a lively and ambitious NORPLUS network comprising 18 Nordic-Baltic fine art academies aiming to become an art academy without walls. By cooperating on a wide range of project activities, the member institutions commit themselves to the continued development of the higher fine art education in the region.

CIRRUS - Nordic Baltic Net of Art and Design Education

Cirrus is a Nordic-Baltic net of art and design education. The central activities of the partner institutions are art and design, including innovative activities, technical development and artistic practices.

CUMULUS - International Association of Universities and Colleges of Art, Design and Media

Cumulus is the only global association to serve art and design education and research. It is a forum forpartnership and transfer of knowledge and best practices. Currentløy, CUMULUS consists of 198 member institutions from 48 countries.

Ecoles des écoles

École des Écoles (EdE) is a European network focusing on teachers and students in performing arts. The network was established in 2006.

Nordplus

Nordplus enables us to collaborate closely with the Nordic and Baltic countries. We are currently member of the following networks financed by Nordplus:

The Society of Artistic Research (SAR) 

SAR is an international, non-profit organisation that nurtures, connects and disseminates artistic research as specific practices of creating knowledge and insight. SAR facilitates a range of encounters for its community of artistic practitioners in the pursuit of transformative understanding that impacts on political and societal processes as well as on cultures of research and learning.