Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

"Pink Cloud", Amina Baker Shubar, fra utstillinga Habitat, ved gallleri F15. Masterstudentar ved kunst og offentlege rom får tilgang til unike erfaringar gjennom samarbeid med profesjonelle utanfor skulen. I samarbeid med Galleri F15 stiller fire studentar ut arbeida sine i og rundt garden Alby i Moss. Utstillinga Habitat står i til saman fire månader. Foto: Eivind Lauritzen / Galleri F 15.
"Pink Cloud", Amina Baker Shubar, fra utstillinga Habitat, ved gallleri F15. Masterstudentar ved kunst og offentlege rom får tilgang til unike erfaringar gjennom samarbeid med profesjonelle utanfor skulen. I samarbeid med Galleri F15 stiller fire studentar ut arbeida sine i og rundt garden Alby i Moss. Utstillinga Habitat står i til saman fire månader. Foto: Eivind Lauritzen / Galleri F 15.

Master i kunst og offentlige rom

Det interdisiplinære masterprogrammet i kunst og offentlige rom rekrutterer studenter fra ulike kunstfelt, og plasserer seg i krysningspunktet mellom kunstnerisk praksis og kunstteori. Programmet gir muligheter for å undersøke kunstens rolle i offentligheten gjennom egen kunstneriske praksis, og i et internasjonalt studentmiljø. Studiets kjerneområde er knyttet til å utvikle og skape kunstprosjekter i offentlige rom, samt analyse og utforsking av kunstens møte med ulike typer offentligheter, resepsjonsforhold og sosiale strukturer.

Tittel på studieprogram
Master i kunst og offentlige rom
Studieprogramkode
MAKR
Normert studietid
2 år heltid
Undervisningsspråk
Norsk/engelsk
Søknadsfrist
1. februar 2024

Som student skal du både utvikle og skape egne kunstneriske prosjekter og undersøke kunst i ulike offentlige sammenhenger. Gjennom studiet vil du få bred praktisk og teoretisk kunnskap om kunst, og innsikt i metoder for kunstnerisk utviklingsarbeid. Programmet kombinerer individuell veiledning med seminarer, forelesninger, og studentdrevne studiegrupper. Studiet er tilrettelagt for engelskspråklige studenter.
Masterstudiet er en toårig heltidsutdanning.

Les mer om studiets prosjekter her.

Studieprogrammet ender med et avsluttende avgangsarbeid. Les mer om avgangsutstillingen 2022 "Habitat" på Galleri F 15.

Studieplan

Kort beskrivelse av studiet

Mastergraden i Kunst og offentlige rom er et toårig kunstnerisk fordypningsstudium i kunst i offentlige rom. Studiet fokuserer også på hvordan kunst og kunstnerisk praksis utfolder seg i, fungerer i og forholder seg til ulike offentligheter utenfor kunstinstitusjonenes tradisjonelle visningsrom.

Basert på en institusjonell kunstdefinisjon forstås kunst i offentlige rom som kunst som henvender seg til et publikum utenfor de tradisjonelle kunstinstitusjonenes rom (museum, galleri, den hvite kuben etc).

Studiet er ikke medium-spesifikt og knytter seg derfor like gjerne til tradisjonelle kunstneriske uttrykk som til nye eller andre praksiser som ligger utenfor det tradisjonelle kunstfeltet.

Studiets kjerneområde er knyttet til å utvikle og skape kunst i offentlige rom, samt analyse og utforsking av kunstens møte med ulike typer offentlige rom, resepsjonsforhold og sosiale strukturer. Studiet skal gi praktisk og teoretisk innsikt i offentligheten som en sammensatt og mangfoldig arena. Studiet skal stimulere til nytekning, økt kunstnerisk utviklingsarbeid innen kunst og offentlige rom på et nasjonal og internasjonalt nivå.

Studiet er tilrettelagt for studenter som bare behersker engelsk slik at alle emner og alle faglige valgmuligheter kan gjennomføres uten at studenten behersker norsk.

Opptakskrav

For opptak til masterstudiet kreves bestått treårig bachelorgrad i visuell kunst eller likeverdig utdanning som omfatter fag, emne eller emnegruppe hvorav minst 80 studiepoeng relatert til og relevant for studieretningen.

Søkerens kvalifikasjoner, nivå og potensial i forhold til masterstudiet skal i tillegg vurderes på bakgrunn av søkerens portofolio (kunstnerisk nivå) og en tekst som redegjør for søkerens målsettinger og motivasjon med studiet. Det legges særlig vekt på at søkeren viser undersøkende holdninger og evne til å gå inn i problemområder, samt tar initiativ og har stor arbeidsevne.

Alle søkere må dokumentere gode kunnskaper i engelsk.

Søkere kan bli innkalt til intervju.

Læringsutbytte for studiet

Studiet skal utdanne studenter som er fortrolige med kunsteriske og kulturelle ytringer i en sammensatt offentlighet.

Etter endt utdanning skal studenten:

 • besitte avansert kunnskap om kunst i offentlig rom, dens historie, teori, metode, muligheter, funksjon og rolle.
 • kunne anvende kunnskap om kunst i offentlig rom i egen virksomhet som kunstner og på andre områder innen fagfeltet, samt ha utviklet spesialisert kunnskap om eget kunsteriske prosjekt.
 • kunne oppdage og analysere kunstfaglige problemstillinger innen feltet kunst i offentlig rom.
 • kunne etablere seg som kunstner, og kunne arbeide selvstendig og på høyt nivå med produksjon av egne kunsteriske prosjekter i offentlige rom.
 • kunne identifisere, analysere og vurdere kunstneriske, estetiske og etiske problemstillinger når kunst opptrer i ulike offentlige rom.
 • kunne benytte hensiktsmessige metoder og verktøy fra kunstnerisk utviklingsarbeid for å artikulere, skape og utvikle kunsteriske prosjekter i offentlige rom.
 • Kunne identifisere og artikulere kunsterisk utviklingsarbeidspotensiale ved eget masterprosjekt
 • Være selvstendige, nytenkende og kunnskapsproduserende kunstnere i profesjonelle sammenhenger, både i nasjonal og internasjonal kontekst.
 • kunne analysere, dokumentere og formidle komplekse kunstneriske problemstillinger og prosjekter til kunstfaglig miljø og allmenheten
 • beherske kunstneriske uttryksformer og faglig terminologi relevant for fagfeltet kunst i offentlige rom
 • kunne samarbeide om, formulere og diskutere faglige resonnementer og etiske problemstillinger som oppstår i arbeid med kunst i offentlige rom.

Fullført studium kvalifiserer for opptak til Stipendiatprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid (tidligere kalt Det nasjonale stipendprogram for kunstnerisk utviklingsarbeid) og relevante PhD-programmer. Videre kvalifiserer studiet til å utvikle og skape kunst i ulike offentlige rom, både på eget initiativ og på oppdrag, og gir relevant kompetanse for kunstnerisk konsulentvirksomhet , og formidling.

Studiet skal gi kunstneren økt bevissthet, refleksjon og kunnskap om kunst i offentlige rom, og gi kompetanse til å skape, initiere, planlegge, gjennomføre og evaluere kunstprosjekter av forskjellig karakter i ulike sammenhenger utenfor tradisjonelle utstillingsrom. Studiet skal øke den kunstfaglige, praktiske og teoretiske kunnskapen om kunstproduksjon i møte med ulike offentlige rom.

Oppbygging og gjennomføring

Gå til emnestruktur

Utveksling

Det er tilrettelagt for at studenten kan ha utveksling i 1. semester 2. år. I tillegg kan studenten foreta utveksling i form av ekspressmobilitet. Dette kan være deltagelse på en ukes workshop o.l.

Avdeling for Kunst og håndverk er medlem av flere nettverk for kunst- og design-skoler, Cirrus/KUNO/Erasmus. Flere av skolene i disse nettverkene har relevante studier innen feltet kunst i offentlig rom.

Studiet vil trekke veksler på internasjonale kontakter/nettverk i undervisningen.

Disse utvekslingsavtalene gjelder master i kunst og offentlige rom:

Undervisning og læringsformer

Læringsformene er knyttet opp til en progresjon i studiet der en starter med å få teoretisk innsikt i faget samt tilegne seg og anvende praktisk kunnskap. Målsettingen med det første året er å gi studentene solid innføring og innsikt i problemstillingene knyttet til feltet, slik at dette kan anvendes i praktisk arbeid med eget prosjekt i det andre studieåret. Det andre studieåret er et praksisår hvor gjennomføring av et selvstendig prosjekt er hovedaktivitet. Målsetningen er å anvende den teoretiske og praktiske kunnskapen som det første året legger grunnlaget for.

Undervisning vil bli gitt i form av kurs, praktiske og teoretiske workshops, forelesninger, seminarer og veiledning både individuelt og i grupper samt selvstendig egenarbeid.

Undervisningen vil foregå på norsk og engelsk.

Vurdering

Alle emner vurderes til bestått/ ikke-bestått.

For å gå videre fra ett semester til det neste må studenten bestå alle emnene i det aktuelle semesteret.

Hoveddelen av det andre studieåret består av det selvstendige arbeidet. Det selvstendige arbeidet vurderes av en sensorgruppe bestående av en intern og to eksterne sensorer. Sensorgruppen vurderer i tillegg det faglige nivået ved studiet.

Se den enkelte emnebeskrivelse for nærmere informasjon om vurderingsordninger.
Ytterligere bestemmelser om vurdering og eksamen er fastsatt i Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo.

Studiekvalitet

Kunsthøgskolen i Oslo har systemer for å sikre og videreutvikle kvaliteten på alle deler av utdanningen. Studentene er viktige bidragsytere i dette arbeidet gjennom blant annet å delta i studentevalueringer og den årlige læringsmiljøundersøkelsen.

Emnestruktur

Opptak

Søknadsfristen var 1. februar 2024. Nye søknadsfrister blir annonsert tidlig på høstsemesteret.