Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Avgangsforestilling bachelor i samtidsdans 2024. "For you" av Christina Gouzelis og Paul Blackman (Juksta). Foto: Yaniv Cohen
Avgangsforestilling bachelor i samtidsdans 2024. "For you" av Christina Gouzelis og Paul Blackman (Juksta). Foto: Yaniv Cohen

Bachelor i samtidsdans

Bachelorstudiet i samtidsdans er et treårig fulltidsstudium. Studiet gir mulighet til å utvikle tenkemåter, kunnskaper og ferdigheter for å arbeide profesjonelt som danser innen bredden av samtidsdans.

Tittel på studieprogram
Bachelor i samtidsdans
Studieprogramkode
BAMS
Normert studietid
3 år heltid
Undervisningsspråk
Norsk
Søknadsfrist
1. februar 2024

Samtidsdansen krever dansere som kan gå inn i kunstneriske prosesser med stor selvstendighet, kreativitet og nysgjerrighet for utforskning av uttrykk og problemstillinger.

Det legges vekt på å gi studentene en artikulert danseteknikk gjennom ulike praksiser og stiler innen samtidsdans, samt klassisk ballett og jazzdans. Koreografiske fag, samdans og teori er viktige for å utvikle kunnskap og refleksjon rundt prosessarbeid, idéutvikling og estetisk forståelse.

Studiet legger vekt på at studentene skal få omfattende erfaring i formidling gjennom visninger og forestillinger i ulike situasjoner og på ulike typer scener, og i møte med ulike koreografiske uttrykk. Varierte erfaringer knyttet til utforskning av kropp og bevegelse, og samarbeid med erfarne koreografer, gir studentene et innblikk i mangfoldet av metoder og tilnærminger som kjennetegner samtidsdansen.

Studiet skal forberede studentene på å ivareta egen yrkestilværelse som selvstendige dansekunstnere, samt å arbeide i relevante dansekompanier.

Det undervises i små grupper, og det legges vekt på tett individuell oppfølging.

Avdelingens fasiliteter gir studentene svært gode arbeidsforhold og profesjonell sceneerfaring.

Studentene gis god oppfølging i forhold til fysisk helse, skadeforebygging og behandling gjennom kompetanse hos egne ansatte og i samarbeid med Norges Idrettsmedisinske Institutt (NIMI).

Studiet kvalifiserer til høyere grads stadium i dans og koreografi.

Studieplan

Kort beskrivelse av studiet

Bachelorstudiet i samtidsdans er et treårig fulltidsstudium. Studiet gir mulighet til å utvikle kunnskaper og ferdigheter for å arbeide profesjonelt som danser innen bredden av samtidsdans.

Samtidsdansen krever dansere som kan gå inn i kunstneriske prosesser med stor selvstendighet, kreativitet og nysgjerrighet for utforsking av uttrykk og problemstillinger. Det legges vekt på å gi studentene danseferdigheter på høyt nivå gjennom ulike teknikker og praksiser innen samtidsdans, klassisk ballett og andre relevante danseformer fra modernismen, jazzdans, kinestetiske og somatiske praksiser, samdans og andre tradisjoner. Improvisasjon, koreografisk komposisjon og teori er viktige for å utvikle ferdigheter, kunnskap og refleksjon gjennom danserisk utforsking, idéutvikling og estetisk forståelse.

Studiet legger vekt på at studentene skal få omfattende sceneerfaring gjennom visninger og forestillinger i ulike situasjoner og på ulike typer scener. Studentene får arbeide med anerkjente koreografer, som gir varierte erfaringer med ulike koreografiske uttrykk som kjennetegner samtidsdansen. Studentene får også bred erfaring med eget kreativt og skapende arbeid gjennom et mangfold av metoder og tilnærminger.

Studiet skal gjennom vektlegging av faglig kvalitet og yrkesetisk integritet forberede studentene på et aktivt yrkesliv som selvstendige dansekunstnere både som frilansere og i relevante kompanier nasjonalt og internasjonalt.

Fullført studium gir 180 studiepoeng og graden bachelor i samtidsdans.

Studiet kvalifiserer til praktisk-pedagogisk utdanning og høyere grads stadium i dans og koreografi

Opptakskrav

Opptak skjer på grunnlag av opptaksprøver og generell studiekompetanse. Unntak fra krav om generell studiekompetanse gjelder for søkere som gjennom opptaksprøven kan vise modenhet og spesielle faglige kvalifikasjoner. Slike kvalifikasjoner er meget gode dansetekniske ferdigheter eller kreative evner, særlig i emner knyttet til samtidsdans.

Ved opptak legges det vekt på dansetekniske ferdigheter, utøvende og kreative egenskaper og fysiske forutsetninger i forhold til de høye krav som stilles dansere.

Læringsutbytte for studiet

Etter endt utdanning skal studenten:

 • kunne utøve samtidsdans på et profesjonelt nivå med en god forståelse for ulike uttrykk og stilarter og deres historiske forankring
 • kunne fortolke bevegelse og formidle kunstneriske uttrykk med selvstendighet
 • kunne ha en selvstendig og reflektert holdning til yrkesetikk
 • kunne stå i og medvirke til utvikling av ulike koreografiske metoder og i kunstneriske prosesser
 • ha gode kunnskaper om hva som kreves for et sunt og godt yrkesliv hva angår mental helse, mental og fysisk trening, kosthold og skadeforebygging
 • ha en god forståelse av tradisjonelle uttrykk og utvikle tekniske ferdigheter, artikulasjon og klarhet i fysiske uttrykk
 • kunne reflektere over egen posisjon som skapende danser i en videre historisk og sosial kontekst, og vise teoretisk forståelse og etisk tilnærming til ulike kollektive og kunstneriske prosesser

Oppbygging og gjennomføring

Alle emnene i studieplanen bygger opp under, utvikler og skaper basen for den profesjonskompetansen studentene trenger i yrkeslivet og som er beskrevet ovenfor i læringsutbytte for studiet (punkt 1.4).

Det faglige innholdet i studiet består av følgende emner:

 • Prosjekt- og forestillingsarbeid
 • Samtidsdans
 • Klassisk ballett
 • Jazzdans
 • Andre danse- og bevegelsesfag
 • Improvisasjon og koreografisk komposisjon
 • Fysisk grunntrening og helsefag
 • Kontekst og danseteori
 • Musikkfag
 • Yrkesforberedelse

De ulike emnene skal i samspill med hverandre stimulere til kontinuerlig progresjon, profesjonalitet og høyt faglig og kunstnerisk nivå, og bidra til å gi studenten den sluttkompetanse som er beskrevet i punkt. 1.4.

Det legges vekt på å skape helhet i utdanningsløpet, hvor det sceniske arbeidet henger sammen med ulike danse- og bevegelsesemner og kreative, teoretiske og praktiske emner.

De ulike danse- og bevegelsesemnene, sammen med skapende arbeid, utgjør størsteparten av studiet og undervises kontinuerlig. Teoretiske og praktiske emner støtter opp under kontekstforståelse og yrkesforberedelse.

Første studieår er i hovedsak felles med bachelorstudiet i jazzdans.

For å beskrive studie-/ arbeidsomfang i emnene i studiet brukes måleenheten studiepoeng. 60 studiepoeng tilsvarer ett års fulltidsstudium. Ett studiepoeng tilsvarer 25 til 30 faktiske arbeidstimer for studenten.

Gå til emnestruktur

Utveksling

Disse utvekslingsavtalene gjelder bachelor i samtidsdans:

Undervisning og læringsformer

Undervisningen i studieprogrammet baseres på kunstnerisk-, forsknings- og erfaringsbasert kunnskap, og foregår i nær relasjon med Kunsthøgskolens fagutvikling.

Lærerstyrt undervisning, veiledning, samarbeidsprosjekter og selvstendig arbeid danner grunnlaget for de ulike undervisnings- og læringsformer i studiet. Studentens arbeid består i hovedsak av fysisk trening og skapende/utforskende arbeid med dans. Erfaring med ulike former for samarbeid og selvstendig egenarbeid er en viktig yrkesforberedelse og deltakelse i (skolens) forestillingsarbeid og visninger står sentralt.

I tillegg kan prosjektarbeid, forelesninger, skriftlig arbeid og yrkespraksis inngå. Undervisningen kan foregå i grupper og individuelt, med fokus på den enkeltes students utvikling. Ansvar for, og refleksjon over egen læring vektlegges. Samtidig er den enkelte students ansvar for gruppens progresjon og forståelse for dans som kollektiv kunstform vesentlig.

Det forventes at studentene aktivt forholder seg til dansekunstfeltet ved å overvære forestillinger og holde seg orientert om den aktuelle diskursen innen dansekunst.

Arbeidskrav for studiet:

 • kontinuerlig gjennomføring av alle pålagte oppgaver gitt i hvert emne
 • obligatorisk og aktiv deltakelse i undervisningen, minimum 80 %*
 • innlevering av egenevaluering for hvert semester, i ulike emner som samtidsdans, scenisk formidling og klassisk ballett

*I enkelte tilfeller kan studenten få fritak fra arbeidskravet om obligatorisk oppmøte. Dette kan for eksempel være aktuelt dersom studenten ikke kan delta i undervisningen på grunn av en skade. Fritaket avgjøres i samråd med programansvarlig.

Nærmere informasjon om arbeidskrav fremgår av den enkelte emnebeskrivelse.

Undervisningsspråket i studiet er norsk. Det er også undervisning, veiledning og litteratur på engelsk.

Bestemmelser om fravær og permisjon er fastsatt i Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo.

Vurdering

Arbeidskrav må være godkjent for at studentene skal kunne få avsluttende vurdering i emnene.

Vurdering er en kontinuerlig prosess med utgangspunkt i studentens læringsprosess relatert til studiets læringsutbytte og innhold. Vurderingen underveis i bachelorstudiet i samtidsdans baserer seg på lærervurderinger, studentens aktive deltakelse i undervisningen, refleksjon over egen utvikling og gjennomføring av arbeidskravene i hvert emne. Denne vurderingen skjer i samarbeid mellom lærere, programansvarlig og/eller emneansvarlig.

Alle underveisvurderinger inngår som del av den avsluttende vurdering av hvert emne.

Emnene i studiet vurderes til bestått/ikke-bestått Nærmere informasjon om vurderingsformer fremgår av de enkelte emnebeskrivelsene.

Ytterligere bestemmelser om vurdering og eksamen er fastsatt i Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo.

Studiekvalitet

Kunsthøgskolen i Oslo har systemer for å sikre og videreutvikle kvaliteten på alle deler av utdanningen. Studentene er viktige bidragsytere i dette arbeidet gjennom blant annet å delta i studentevalueringer og den årlige læringsmiljøundersøkelsen.

Emnestruktur

Opptak

Søknadsfristen var 1. februar 2024. Nye søknadsfrister blir annonsert tidlig på høstsemesteret.

Om avdeling dans

Avdeling dans lar tradisjon, historie, det nyskapende og det utforskende møtes og videreutvikles. Gjennom seks unike studieprogram får studentene mulighet til å utvikle sitt utøvende og skapende kunstneriske uttrykk, samt ferdigheter, kunnskap og refleksjon knyttet til dans og koreografi.

Les mer om avdelingens ansatte og forskningsfokus