Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Avgang 2021 BA jazzdans: "Royale With Cheese" av Subjazz. Foto: Erika Hebbert
Avgang 2021 BA jazzdans: "Royale With Cheese" av Subjazz. Foto: Erika Hebbert

Bachelor i jazzdans

Bachelorstudiet i jazzdans er et treårig fulltidsstudium. Studiet gir mulighet til å utvikle tenkemåter, kunnskaper og ferdigheter for å jobbe profesjonelt innen bredden av jazzdans.

Tittel på studieprogram
Bachelor i jazzdans
Studieprogramkode
BAJA
Normert studietid
3 år heltid
Undervisningsspråk
Norsk
Søknadsfrist
1. februar 2024

Jazzdansen kjennetegnes av sitt eksplisitt fysiske uttrykk og nære forhold til rytmisk musikk.

Det legges vekt på å gi studentene en artikulert danseteknikk gjennom ulike stiler innen jazzdans, samt klassisk ballett og samtidsdans. Også urbane danseformer har en viktig plass i sceneuttrykket. Koreografiske fag, samdans og teori er viktige for å utvikle kunnskap og refleksjon rundt prosessarbeid, dansehistorie og stilforståelse.

Studiet legger vekt på at studentene skal få omfattende erfaring i formidling gjennom visninger og forestillinger innen ulike stilarter og uttrykk – som samtidsjazz, tradisjonell jazzdans og musikaler – og erfaring med ulike typer scener. Studentene skal være medskapende i prosesser med ulike koreografer, og kunne artikulere samspillet mellom musikk, rytme, dynamikk og bevegelse på en slik måte at dette i seg selv blir et viktig koreografisk virkemiddel.

Studiet skal forberede studentene på å ivareta egen yrkestilværelse som selvstendige dansekunstnere, samt å arbeide i relevante dansekompanier og på teatre.

Det undervises i små grupper, og det legges vekt på tett individuell oppfølging.

Avdelingens fasiliteter gir studentene svært gode arbeidsforhold og profesjonell sceneerfaring.

Studentene gis god oppfølging i forhold til fysisk helse, skadeforebygging og behandling gjennom kompetanse hos egne ansatte og i samarbeid med Norges Idrettsmedisinske Institutt (NIMI).

Studiet kvalifiserer til høyere grads stadium i dans og koreografi.

Studieplan

Kort beskrivelse av studiet

Bachelorstudiet i jazzdans er et treårig fulltidsstudium for utdanning av dansere. Studiet gir studentene mulighet til å utvikle de nødvendige kunnskaper, ferdigheter og holdninger som skal til for å arbeide profesjonelt som danserkunstner.

Fullført studium gir 180 studiepoeng og graden bachelor i jazzdans.

Etter endt studie skal studentene kunne virke som dansekunstnere i relevante norske og utenlandske dansekompanier, i det frie feltet, institusjonsteatrene, privatteatrene m.m. Studiet skal gjennom vektlegging av faglig kvalitet og yrkesetisk integritet forberede studenten på et aktivt yrkesliv som selvstendige dansekunstnere.

Studiet skal gi studentene en allsidig og artikulert danseteknikk, mulighet til å utvikle et sterkt personlig uttrykk og selvstendighet i sitt arbeid. For en jazzdanser kreves stor bredde i danseteknisk kompetanse, hvor musikalitet, dynamikk og stilforståelse vil stå sentralt i studiet. I tillegg til emnet jazzdans, vektlegges blant annet kompetanse innen streetdance, så vel som samtidsdans og klassisk ballett. Fag som rolle og sang vil bygge oppunder en jazzdansers krav til allsidighet, og emnet improvisasjon og koreografisk komposisjon forbereder studentene på medskapende prosesser.

Studiet legger vekt på at studentene skal få omfattende sceneerfaring gjennom visninger og forestillinger i ulike format. Studentene får arbeide med anerkjente koreografer som gir varierte erfaringer med ulike fysisk rytmiske uttrykk. Studiet vektlegger også kunnskap om motivasjon, prestasjonspsykologi og kommunikasjon, som verktøy for å utvikle selvstendige og trygge dansekunstnere, samt å bidra individuelt i kollektive prosesser.

Fullført studium kvalifiserer til høyere grads studium i bl.a. dans, koreografi og pedagogutdanning

Opptakskrav

Opptak skjer på grunnlag av opptaksprøver og generell studiekompetanse. Unntak fra krav om generell studiekompetanse gjelder for søkere som gjennom opptaksprøven kan vise spesielle faglige kvalifikasjoner. Slike kvalifikasjoner er meget gode danseferdigheter, særlig i jazzdans.

Ved opptak legges det vekt på danseteknisk kompetanse, musikalitet, dansekunstnerisk egenart, utviklingspotensial, personlige egenskaper og fysiske forutsetninger i forhold til de høye krav som stilles dansere

Læringsutbytte for studiet

Etter endt utdanning skal studenten:

 • kunne utøve jazzdans på profesjonelt nivå, med en god forståelse for sammenhengen mellom sterk fysikalitet, musikalitet og dynamikk
 • beherske streetdance, klassisk ballett og samtidsdans på et høyt nivå
 • kunne fortolke bevegelse og formidle kunstnerisk uttrykk med selvstendighet
 • kunne ha en selvstendig og reflektert holdning til yrkesetikk
 • kunne være medskapende og vise selvstendighet i koreografiske prosesser
 • ha gode kunnskaper om hva som kreves for et sunt og godt yrkesliv hva angår mental helse, mental og fysisk trening, kosthold og skadeforebygging
 • ha kunnskap om og kunne reflektere over dans som en kulturell tradisjon og kunstnerisk uttrykk, samt kunne beskrive, fortolke og vurdere dansekunst

Oppbygging og gjennomføring

Alle emnene i studieplanen bygger opp under, utvikler og skaper basen for den profesjonskompetansen studentene trenger senere i yrkeslivet og som er beskrevet ovenfor i læringsutbytte for studiet (punkt 1.4).

Det faglige innholdet i studiet er organisert rundt følgende emner:

 • Prosjekt- og forestillingsarbeid
 • Jazzdans
 • Klassisk ballett
 • Streetdance
 • Samtidsdans
 • Andre danse- og bevegelsesfag
 • Improvisasjon og koreografisk komposisjon
 • Fysisk grunntrening og helsefag
 • Musikkfag
 • Kontekst og danseteori
 • Yrkesforberedelse

De ulike emnene skal i samspill med hverandre stimulere til kontinuerlig progresjon, profesjonalitet og høyt ferdighetsnivå og bidra til å gi studenten den sluttkompetanse som er beskrevet i punkt. 1.4.

Det legges vekt på å skape helhet i utdanningsløpet gjennom så mange faglige sammenhenger som mulig. Det sceniske arbeidet henger sammen med arbeidet i de dansetekniske klassene og improvisasjon og koreografisk komposisjon. Teoretiske og praktiske emner integreres i det sceniske arbeidet i størst mulig grad.

Første studieår er i hovedsak felles med bachelorstudiet i samtidsdans.

For å beskrive studie-/ arbeidsomfang i emnene i studiet brukes måleenheten studiepoeng. 60 studiepoeng tilsvarer ett års fulltidsstudium. Ett studiepoeng tilsvarer 25 til 30 faktiske arbeidstimer for studenten.

Gå til emnestruktur

Utveksling

Det er tilrettelagt for at studentene ved Kunsthøgskolen i Oslo kan utveksle til en annen utdanningsinstitusjon i løpet av studietiden. Studentene ved bachelorstudiet i jazzdans kan utveksle i løpet av andre studieår.

Oppdatert informasjon om Kunsthøgskolens utvekslingsavtaler ligger på www.khio.no

Disse utvekslingsavtalene gjelder bachelor i jazzdans:

Undervisning og læringsformer

Undervisningen i studieprogrammet baseres på kunstnerisk-, forsknings- og erfaringsbasert kunnskap, og foregår i nær relasjon med fagutviklingen ved avdeling Dans.

Lærerstyrt undervisning, veiledning, samarbeidsprosjekter og selvstendig arbeid danner grunnlaget for de ulike undervisnings- og læringsformer i studiet. Studentens arbeid består i hovedsak av fysisk trening og skapende/utforskende arbeid med dans. Erfaring med ulike former for samarbeid, og selvstendig eget arbeid er en viktig yrkesforberedelse, og deltakelse i (skolens) forestillingsarbeid og visninger står sentralt.

I tillegg kan prosjektarbeid, forelesninger, skriftlig arbeid og yrkespraksis inngå. Undervisningen kan foregå i grupper og individuelt, med fokus på den enkeltes students utvikling. Ansvar for, og refleksjon over egen læring vektlegges. Samtidig er den enkelte students ansvar for gruppens progresjon og forståelse for dans som kollektiv kunstform vesentlig.

Det forventes at studentene aktivt forholder seg til dansekunstfeltet ved å overvære forestillinger og holde seg orientert om den aktuelle diskursen innen dansekunst.

Arbeidskrav for studiet:

 • kontinuerlig gjennomføring av alle pålagte oppgaver gitt i hvert emne
 • obligatorisk og aktiv deltakelse i undervisningen, minimum 80 %*
 • innlevering av egenevaluering i ulike emner som jazzdans, klassisk ballett og prosjekt- og forestillingsarbeid

*I enkelte tilfeller kan studenten få fritak fra arbeidskravet om obligatorisk oppmøte. Dette kan for eksempel være aktuelt dersom studenten ikke kan delta i undervisningen på grunn av en skade. Fritaket avgjøres i samråd med programansvarlig.

Nærmere informasjon om arbeidskrav fremgår av den enkelte emnebeskrivelse.

Undervisningsspråket i studiet er norsk. I tillegg er det noe undervisning, veiledning og litteratur på engelsk.

Bestemmelser om fravær og permisjon er fastsatt i Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo.

Vurdering

Arbeidskrav må være godkjent for at studentene skal kunne få avsluttende vurdering i emnene.

Vurdering er en kontinuerlig prosess med utgangspunkt i studentens læringsprosess relatert til studiets læringsutbyttebeskrivelser og innhold. Vurderingen underveis i bachelor i jazzdans baserer seg på lærervurderinger, studentens aktive deltakelse i undervisningen, refleksjon over egen utvikling og gjennomføring av arbeidskravene i hvert emne. Denne vurderingen skjer i samarbeid mellom lærere, programansvarlig og/eller emneansvarlige.

Alle underveisvurderinger inngår som del av den avsluttende vurdering av hvert emne.

Emnene i studiet vurderes til bestått/ikke-bestått Nærmere informasjon om vurderingsformer fremgår av de enkelte emnebeskrivelsene.

Ytterligere bestemmelser om vurdering og eksamen er fastsatt i Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo.

Studiekvalitet

Kunsthøgskolen i Oslo har systemer for å sikre og videreutvikle kvaliteten på alle deler av utdanningen. Studentene er viktige bidragsytere i dette arbeidet gjennom blant annet å delta i studentevalueringer og den årlige læringsmiljøundersøkelsen.

Emnestruktur

Opptak

Søknadsfristen var 1. februar 2024. Nye søknadsfrister blir annonsert tidlig på høstsemesteret.

Om avdeling dans

Avdeling dans lar tradisjon, historie, det nyskapende og det utforskende møtes og videreutvikles. Gjennom seks unike studieprogram får studentene mulighet til å utvikle sitt utøvende og skapende kunstneriske uttrykk, samt ferdigheter, kunnskap og refleksjon knyttet til dans og koreografi.

Les mer om avdelingens ansatte og forskningsfokus