Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

tudentene på interiørarkitektur og møbeldesign har jobba med prosjektet "The Livingroom". Formålet er å ha et sosialt sted hvor folk kan snakke sammen. Det er noe helt annet å snakke mens man sitter i en sofa enn ved skolebenken.
tudentene på interiørarkitektur og møbeldesign har jobba med prosjektet "The Livingroom". Formålet er å ha et sosialt sted hvor folk kan snakke sammen. Det er noe helt annet å snakke mens man sitter i en sofa enn ved skolebenken.

Bachelor i interiørarkitektur og møbeldesign

Avdeling design kan by på eit profesjonsretta, treårig bachelorstudium i interiørarkitektur og møbeldesign.

Tittel på studieprogram
Bachelor i interiørarkitektur og møbeldesign
Studieprogramkode
BAIM
Normert studietid
3 år heltid
Undervisningsspråk
Norsk
Søknadsfrist
2. april 2024

Vi har ei praktisk tilnærming til undervisninga og i dei rikt utstyrte verkstadene på skulen vert det lagt vekt på eksperimentering. Vi er stolte av å vera ein del av landet sin største kunsthøgskule der samarbeid på tvers av dei ulike fagområda opnar for faglige og kritiske diskusjonar om lokale og globale samanhengar.

Vi definerer interiør som sosiale rom innan ulike kulturar og samanhengar, og møblar som objekt og gjenstandar som står i relasjon til desse. Med tanke på vår felles framtid oppmuntrar vi til kritiske undersøkingar av dei bygde omgjevnadene.

Teori og metode er godt integrert i undervisninga. Utdanninga legg vekt på entreprenørskap og samarbeid med næringslivet for på best mogleg vis måte å gjere studentane rusta til å møte arbeidslivet. Bachelorstudiet dannar grunnlag for vårt ettertrakta masterstudium i design, med spesialisering i interiørarkitektur og møbeldesign.

Bachelorstudiet i interiørarkitektur og møbeldesign har gode internasjonale nettverk og opnar for utveksling ved verdas leiande designskular.

Studieretninga har eigne prosjektsider som viser studentarbeid og prosjekt:

Studieplan

Kort beskrivelse av studiet

Bachelorstudiet i interiørarkitektur og møbeldesign er et treårig integrert studie som gir anledning til fordypning i de respektive områdene i studiets tre år. Studiet vektlegger en kunstfaglig tilnærming til utforming av rom og gjenstander som tilfredsstiller praktiske og emosjonelle behov hos mennesker i ulike situasjoner og miljøer. Studenten utvikler innsikt i faget på en analytisk og intuitiv måte gjennom både praktisk og teoretisk arbeid.

Gjennom studiet bygger studenten opp designkompetanse og kritisk refleksjon i praktisk håndtering av sammensatte prosjekter. Studenten utvikler estetiske og tekniske kunnskaper, strategiske og konseptuelle ferdigheter, samt ferdigheter i formidling. Det legges vekt på kreative prosesser som fremmer utprøving og eksperimentering i arbeid fra ide til resultat.

Den enkelte studentens faglige motivasjon, engasjement, nysgjerrighet og utholdenhet er viktig i studiet. Det forutsettes en aktiv læring i egen designfaglig utvikling som kombinerer praksis og teori.

Kunsthøgskolen har et mangfoldig design- og kunstfaglig studiemiljø som foruten design inkluderer scenekunst og visuell kunst. Skolen har et fullskala romlaboratorium og avanserte digitale og materialbaserte verksteder.

Avdeling design

Avdeling design tilbyr bachelorstudier i grafisk design og illustrasjon, interiørarkitektur og møbeldesign, samt klesdesign og kostymedesign. De tre bachelorstudiene har flere emner på tvers, både felles praktiske emner og emner av historisk, teoretisk og metodisk art. I tillegg til de tre bachelorstudiene tilbyr avdelingen et felles masterstudium i design, samt designstudier på PhD-nivå.

Studiene på avdelingen design står i en kunstfaglig kontekst og en undersøkende og kritisk tradisjon. Avdelingen har sitt historiske utgangspunkt i Statens håndverks- og kunstindustriskole (SHKS) og har en ubruttlinje tilbake til Tegneskolen av 1818.

Studiet gir/kvalifiserer til

Kandidater med bachelorgrad i interiørarkitektur og møbeldesign skal være kompetente utøvere med bred designfaglig kompetanse som skal kunne løse varierte designprosjekter. Gjennom bachelorstudiet skal studenten tilegne seg faglig kunnskap, ferdigheter og arbeidsmetodikk som kvalifiserer til arbeid i arkitektur-, interiør- og designfaglig miljø. Fullført studium kvalifiserer for opptak til masterstudiet i design ved Kunsthøgskolen i Oslo eller tilsvarende masterstudier ved andre skoler.

Opptakskrav

Opptak skjer på grunnlag av opptaksprøver og generell studiekompetanse. Unntak fra krav om generell studiekompetanse kan gjelde for søkere som gjennom opptaksprøven kan dokumentere spesielle faglige kvalifikasjoner.

Ved opptak legges vekt på:

 • motivasjon for å eksperimentere, lære og reflektere over egen prosess.
 • modenhet for å oppnå uavhengighet og vilje til samarbeid.
 • nysgjerrighet og analytisk evne til det som befinner seg i og utenfor det profesjonelle feltet.
 • følsomhet for tredimensjonalitet og materialitet.
 • evne til å visualisere idéer gjennom variasjon av teknikker og uttrykk.

Det gjennomføres en helhetlig vurdering av den enkelte søkeren, med særlig vekt på designfaglige utviklingspotensial. Opptaksprøven er todelt og kan inkludere et intervju.

Læringsutbytte for studiet

Etter endt utdanning skal studenten:

 • ha kunnskap om bredden og utviklingen innen interiørarkitektur og møbeldesign, og kunne utvikle og håndtere designfaglige problemstillinger som ivaretar estetikk og funksjon, teknikk og konstruksjon.
 • ha kunnskap og holdninger til fagets teori og historie, og til fagets etiske og globale spørsmål.
 • kunne anvende design- og kunstfaglige metoder og prosesser for analyse og utvikling, sansning og tolkning i egen formgivning.
 • kunne analysere og reflektere over eget og andres faglige arbeid samt kunne overføre fagets praksis til teori.
 • kunne anvende relevante verktøy og metoder for utføring av eget arbeid, og kunne kommunisere faglig informasjon, ideer, problemstillinger og løsninger.
 • ha innsikt i tverrfaglige samarbeidsformer og yrkesetiske problemstillinger.
 • kunne planlegge og gjennomføre prosjekter under veiledning og i samarbeid med andre.
 • være bevisst egne designfaglige og kunstneriske evner og kunne kommunisere eget arbeid materielt, visuelt, muntlig og skriftlig.
 • kunne oppdatere sine kunnskaper og ferdigheter ved å kjenne til relevant utvikling tilknyttet fagområdet.

Oppbygging og gjennomføring

Progresjonen gjennom bachelorstudiet innebærer en suksessiv overgang fra øvelser innenfor enkeltstående temaområder til sammensatte problemstillinger. I tillegg økes grad av selvstudie for å gi praktisk kompetanse i prosjekthåndtering /styring og evne til å ta selvstendige valg.

Studieprogrammene på avdeling design har flere felles emner og designprosjekter.

Interiørarkitektur og møbeldesign er et integrert studium med en fordypning i studiets 2. og 3. år. Emnestrukturen består av både obligatiorisk og valgbare emner. I 2. og 3. studieår velger studentene hva de vil fordype seg i. Valgene foretas på slutten av 1. og 2. studieår i dialog med faglærer.

Studiet er organisert i emner hvor temaer behandles gjennom undersøkende og praktisk utprøving.

Teoretiske fag knyttes til erfaringene studentene tilegner seg i emnene. Konseptuelle, innovative, sosiale og semantiske sider ved faget vektlegges og utprøves. Forståelse for konstruktive prinsipper og praktisering av disse inngår i studiet. Emnene legges opp med progresjon fra enkle til komplekse og spesialiserte problemstillinger og graden av selvstendig arbeid øker i løpet av studiet.

Tilhørende fagområder integreres i emnene. Designfaglig teori, metode og enkelte emner er felles for alle studieretningene.

1. studieår
I emnene behandles grunnleggende øvelser innenfor interiørarkitektur og møbeldesign ved eksperimentering og utprøving av romdannende prinsipper og konstruksjon i full skala og i modell.

2. og 3. studieår
Emnene inneholder økende kompleksitet innenfor de to fagområdene. Emnene kan inneholde realistiske prosjekter som veksler eller kombineres med prosjekter av mer utforskende og abstrakt karakter. Studentene tilegner seg fagtekniske ferdigheter og kompetanse gjennom temabaserte oppgavestillinger. Studentene arbeider mer komplekst med større problemstillinger og kan velge fordypning i valgbare emner og i avsluttende oppgave.

Studiet er et fulltidsstudium og består totalt av 180 studiepoeng. Bestått 60 studiepoeng tilsvarer ett års fulltidsstudium. Ett studiepoeng tilsvarer 25 til 30 faktiske arbeidstimer for studenten. I faktiske arbeidstimer regnes lærerstyrt undervisning, veiledning og selvstendig arbeid. Noen emner kan ha mye lærerstyrt undervisning mens andre emner legger opp til utstrakt selvstendig arbeid/selvstudium.

Gå til emnestruktur

Utveksling

Det er tilrettelagt for at studentene ved Kunsthøgskolen i Oslo kan utveksle til en annen utdanningsinstitusjon i løpet av studietiden. Bachelorstudentene ved interiørarkitektur og møbeldesign kan utveksle i 3., 4. eller 5. semester. Utvekslingsoppholdet kan vare i ett semester.

Oppdatert informasjon om Kunsthøgskolens utvekslingsavtaler ligger på www.khio.no.

Disse utvekslingsavtalene gjelder bachelor i interiørarkitektur og møbeldesign:

Undervisning og læringsformer

Undervisningen i bachelorstudiet baseres på kunstnerisk-, forsknings- og erfaringsbasert kunnskap, og foregår i nær relasjon med fagutvikling på designavdelingen.

Studiet består av lærerstyrt undervisning, veiledning og selvstendig arbeid. Læringsformer kan være kurs, studioarbeid, forelesning, pensum, workshops, ekskursjon, gjennomgang, presentasjon/utstillinger, individuell/ 7 gruppeoppgaver og prosjekter. Studiobasert veiledning (både individuell og i gruppe) er en sentral del av undervisningen. Det legges opp til en suksessiv økning av selvstudie under studiet.

For å etablere profesjonell forankring inngår enkelte samarbeidsprosjekter med eksterne oppdragsgivere i studiet.

Undervisningen i studieprogrammet baseres på design- og kunstfaglig-, forsknings- og erfaringsbasert kunnskap, og foregår i nær relasjon med designfaglig/kunstnerisk utviklingsarbeid på designavdelingen.

Arbeidskrav for studiet omfatter:

 • gjennomføring av alle pålagte oppgaver til fastsatte innleveringsfrister.
 • deltakelse i undervisning og aktiviteter som defineres som obligatoriske i emneplanen til hvert enkelt emne.

Studenter som ikke oppfyller arbeidskrav kan pålegges ekstra oppgaver for å oppfylle kravet. Dette kan for eksempel være å delta på ekstra undervisning eller løse en oppgave som ivaretar læringsutbyttet i emnet. Er fraværet høyt eller studenten har vært fraværende under obligatorisk undervisning som ikke kan erstattes med en alternativ oppgave, må studenten ta emnet på nytt som selvstudium det påfølgende semesteret. Studenten har da ikke krav på veiledning/undervisning i emnet.

Undervisningsspråket er norsk. I tillegg er det noe undervisning, veiledning og litteratur på engelsk.

Bachelorstudium i interiørarkitektur og møbeldesign er et fulltidsstudium. Bestemmelser om fravær og permisjon er fastsatt i Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo.

Vurdering

Arbeidskrav må være godkjent for at studentene skal kunne få avsluttende vurdering i emnene.

Emnene vurderes på grunnlag av læringsmålene som er satt for det enkelte emne samt arbeidskrav. Emneansvarlig utarbeider en emneplan ut ifra studieplanen for hvert enkelt emne og publisere denne innen emnestart. Emneplanen skal beskrive undervisningsopplegg, arbeidskrav, frister, vurderingskriter og vurderingsform.

Vurderingsformer kan bestå av presentasjon, utstilling, gjennomgang, prøve, skriftlig arbeid eller mappe. Vurderingen foretas av emneansvarlig i samarbeid med interne faglærere og/eller eksterne gjestelærere. Nærmere informasjon om vurderingsformer fremgår av den enkelte emneplan.

For å sikre progresjonen i studiet må samtlige emner i ett studieår være bestått for at studenten skal kunne gå videre til neste studieår.

Dette kravet kan unntaksvis fravikes etter søknad til dekan.

Alle emner i studiet må bestås for at studenten skal kunne oppnå graden Bachelor i interiørarkitektur og møbeldesign.

I studieprogrammet benyttes karakteren bestått/ikke-bestått.

Ytterligere bestemmelser om vurdering og eksamen er fastsatt i Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo.

Studiekvalitet

Kunsthøgskolen i Oslo har systemer for å sikre og videreutvikle kvaliteten på alle deler av utdanningen. Studentene er viktige bidragsytere i dette arbeidet gjennom blant annet å delta i studentevalueringer og den årlige læringsmiljøundersøkelsen.

Emnestruktur

Emne­kode Emnenavn Valg­fritt? Studie­poeng
IM102 Konstruksjon Nei 10
IM106 Fagteori Nei 5
IM103 Romstudier Nei 10
DE101 Tegning, form og farge 1 Nei 5
IM101 Kontekst Nei 10
IM104 Komposisjon Nei 10
DE102 Kunst- og designhistorie 1 Nei 5
DE103 Tegning, form og farge 2 Nei 5
Emne­kode Emnenavn Valg­fritt? Studie­poeng
IM202 Antropometri 1 Ja 10
IM204 Situasjon 1 Ja 10
IM207 Kombinasjon 1 Ja 10
IM212 Performativ rom 1 Ja 10
IM210 Valgfritt studio Nei 5
DE204 Kunst- og designhistorie 2 Nei 5
IM209 Transformasjon Nei 10
IM211 Struktur Nei 10
IM201 Materialstudier Nei 5
DE201 Kunst- og designteori 1 Nei 5
Emne­kode Emnenavn Valg­fritt? Studie­poeng
IM307 Antropometri 2 Ja 10
IM308 Situasjon 2 Ja 10
IM309 Kombinasjon 2 Ja 10
IM312 Performativ rom 2 Ja 10
DE302 Kunst- og designteori 2 Nei 5
DE303 Kunst- og designteori 3 Nei 5
IM305 Manifest Nei 5
IM311 Utstilling Nei 5
IM350 Bachelorprosjekt Nei 20

Opptak

Søknadsfristen var 2. april 2024. Nye søknadsfrister blir annonsert tidlig på høstsemesteret.

Om avdeling design

Avdeling design tilbyr utdanning på master- og bachelornivå i grafisk design, illustrasjon, klesdesign, kostymedesign, interiørarkitektur og møbeldesign.

Avdelinga har god tilgang til verkstader og har små klasser, og det gir unike moglegheiter til å utdanne sjølvstendig tenkjande utøvarar, som snarare enn å reprodusere den faglege diskursen kan utfordre han og bringe faga og samfunnet vidare. Dette er ei viktig rolle for ein statleg institusjon, i eit utdanningslandskap der stadig fleire aktørar tilbyr designutdanningar.

Avdeling design har sitt opphav i Statens handverks- og kunstindustriskole (SHKS), grunnlagd i 1818. Avdelinga jobbar kontinuerleg med å vidareutvikle arven og handverkstradisjonane frå SHKS, og verkstadene som avdelinga disponerer, står sentralt i dette arbeidet.

Les mer om avdelingens ansatte og forskningsfokus