Om kvalitetsarbeidet ved Kunsthøgskolen

Kvalitetsarbeidet er utformet på bakgrunn av Kunsthøgskolens egne behov og utfordringer og i tråd med de retningslinjene som er gitt av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT).

Kunsthøgskolens kvalitetsarbeid følger tre hovedlinjer:

 1. Strategiske mål for studiekvalitet
 2. Tilsyn med studiekvalitet
 3. Prosesser for studiekvalitet

1. Strategiske mål for studiekvalitet:
Kunsthøgskolen har valgt å formulere mål for studiekvalitet i Strategisk plan.

De overordnede ambisjoner er at Kunsthøgskolen skal

 • være ledende innen utdanning av skapende og utøvende kunstnere og designere
 • være en arena for nytenkning og forvaltning av fagtradisjoner
 • bidra til fremtidens kunnskaps og samfunnsutvikling
 • ha internasjonalt samarbeid som en forutsetning for kvalitet i både utdanning og forskning

Strategiplanen legger også vekt på at studentenes kunstneriske ambisjoner og engasjement er sammen med høyt kompetente ansatte det viktigste råstoffet for studiekvalitet ved Kunsthøgskolen.

Andre bærende element for studiekvalitet konkretiseres i strategiplanens formuleringer om studentrekrutering, bachelor-, master- og doktorgradsutdanning, vurderingsmetoder, fagfellevurdering, utveksling, kunstnerisk utviklingsarbeid og samspill med arbeidslivet. Disse elementene er styrende for Kunsthøgskolens kvalitetsarbeid.

2. Tilsyn med studiekvaliteten:
Kunsthøgskolen har omfattende faglige fullmakter innen fagområdet kunst. Kvalitetsarbeidet skal sikre at disse fullmaktene forvaltes i henhold til blant annet kvalitetsforskriften og studietilsynsforskriften.

3. Prosesser for studiekvalitet:
Kunsthøgskolens kvalitetsarbeid skal kjennetegnes ved at de administrative prosessene som støtter den faglige virksomheten er helhetlige og tydelige. Prosessene skal utvikles i samråd fagmiljøene.

Disse tre hovedlinjene behandles i 6 målområder for kvalitetsarbeidet

 • Rekruttering
 • Studieprogram
 • Utdanning og læring
 • Internasjonal mobilitet
 • Læringsmiljø
 • Fagmiljø

Målområdene behandles i programråd rundt studieprogrammene og i Kunsthøgskolens øvrige organisatoriske enheter.

Et kvalitetssikringssystem gir en samlet oversikt over kvalitetsarbeidet i henhold til Studietilsynsforskriftens §4. Denne kvalitetshåndboken viser hvordan disse strategiene, ambisjonene og kravene til Kunsthøgskolens kvalitetsarbeid er strukturert, hvilke vurderinger som foretas i kvalitetsarbeidet og hvem som har ansvar.

Håndboken er strukturert slik:

 1. Om kvalitetsarbeidet ved Kunsthøgskolen
 2. Kvalitetsarbeidets faser og ansvar
 3. Roller i kvalitetsarbeidet
 4. Kvalitetsrapport
 5. Kvalitetsansvar. Hvem-gjør-hva?
 6. Krav
 7. Vedlegg

Last ned hele håndboken her.