Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Kvalitetsarbeidet ved Kunsthøgskolen

Kvalitetsarbeidet er utformet på bakgrunn av Kunsthøgskolens egne behov og utfordringer og i tråd med de retningslinjene som er gitt av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT).

Kunsthøgskolens kvalitetsarbeid følger tre hovedlinjer:

 1. Strategiske mål for studiekvalitet
 2. Tilsyn med studiekvaliteten
 3. Kvalitetsarbeidet

1. Strategiske mål for studiekvalitet:
Kunsthøgskolen har formulert strategi for perioden 2023-2028, som også inkluderer strategi for studiekvalitet.

Kunsthøgskolen skal

 • utdanne utøvende og skapende kunstnere og designere på høyt internasjonalt nivå
 • ha utdanninger forankret i det fremste innenfor kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning
 • bidra til fremtidens kunnskaps- og samfunnsutvikling
 • speile samfunnets mangfold og ha stor takhøyde for ytringer
 • være et forbilde for bærekraftperspektiv innen kunstutdanning

Strategiens tre fokusområder er kunstnerisk kjerne, bærekraft og strategisk samhandling. Kunstnerisk kjerne, forankret i kunstnerisk praksis og kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning, vektlegges som forutsetning for høy utdanningskvalitet.

Andre bærende elementer for studiekvaliteten konkretiseres i strategiens mål om

 • å arbeide målrettet med rekrutteringsarbeid av studenter og ansatte for å speile mangfoldet i samfunnet
 • å ha en robust studieportefølje, med mulighet for felles studieplanstruktur på masternivå,
 • at Kunsthøgskolens utdanninger skal være forankret i det fremste innenfor kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning
 • at vi skal gi studentene relevant yrkeskompetanse til å takle faglige og mentale utfordringer og omstillinger til å stå i et brett yrkesliv som er i stadig bevegelse og utvikling
 • at det skal være et godt tilbud om utdanningsfaglig opplæring og tydelige retningslinjer om utdanningsfaglig kompetanse for ansettelse og opprykk
 • at undervisnings- og forskningsaktiviteter på Kunsthøgskolen i Oslo skal utgå fra akademisk frihet, ytringsfrihet og fra etiske og forskningsetiske retningslinjer
 • at det skal være felles arenaer hvor kollegiet samles for å utvikle forsknings- og delingskulturen, og felles arenaer for å utvikle lærings- og utdanningskulturen
 • at vi skal prioritere, utvikle og styrke utdannings- og forskningssamarbeid med nasjonale og internasjonale fagmiljø
2. Tilsyn med studiekvaliteten:
Kunsthøgskolen har omfattende faglige fullmakter innen fagområdet kunst og kvalitetsarbeidet skal sikre at Kunsthøgskolen i Oslo overholder studiekvalitets- og studietilsynsforskriftens krav om:
 • Det systematiske kvalitetsarbeidet (studietilsynsforskriftens § 4-1)
 • At det er på plass ordninger for systematisk å kontrollere at alle studietilbud, både nye og etablerte, tilfredsstiller kraven i studiekvalitetsforskriften § 3-1 og 3-2, og kapittel 2 i studietilsynsforskriften
 • At kunnskap fra kvalitetsarbeidet skal brukes til å videreutvikle kvaliteten i studietilbudene (studiekvalitetsforskriften § 2-1 (1). Kvalitetsarbeidet skal kunne dokumenteres, og det skal være forankret i en strategi og ledelse ved institusjonen (studietilsynsforskriften § 4-1)

3. Kvalitetsarbeidet:
Kunsthøgskolens kvalitetsarbeid skal kjennetegnes ved kvalitetsansvar forankret i faglig ledelse og ved at de administrative prosessene som støtter den faglige virksomheten er helhetlige og tydelige. Prosessene skal utvikles i samråd med fagmiljøene.

Disse tre hovedlinjene nevnt over behandles i 6 målområder for kvalitetsarbeidet

 • Rekruttering
 • Studieprogram
 • Utdanning og læring
 • Internasjonal mobilitet
 • Læringsmiljø
 • Fagmiljø

Målområdene behandles i studieprogrammenes programråd og i Kunsthøgskolens avdelinger, felesadministrasjon og institussjonsledelse.

Et kvalitetssikringssystem gir en samlet oversikt over kvalitetsarbeidet i henhold til Studietilsynsforskriftens §4. Formålet med systembeskrivelsen er å understøtte en kultur for systematisk utvikling av kvalitet i utdanningen og skal tjene som grunnlag for Kunsthøgskolens systematiske arbeid med vedlikehold, revisjon og videreutvikling av kvaliteten i utdanningen.

Kvalitetshåndboken viser hvordan strategiene, ambisjonene og kravene til Kunsthøgskolens kvalitetsarbeid er strukturert, hvilke vurderinger som foretas i kvalitetsarbeidet og hvem som har ansvar.

Systembeskrivelsen er strukturert slik:

 1. Om kvalitetsarbeidet ved Kunsthøgskolen
 2. Kvalitetsarbeidets faser
 3. Roller, mandat og kvalitets- og prosessansvar
 4. Vedlegg

Last ned hele systembeskrivelsen her

Vedlegg

Mal for kvalitetsrapport

Overordnet prosessbeskrivelse for kvalitetsarbeidet

Mal for programrådsmøter - agenda og referat

Periodisk evaluering av studietilbud

Emneevaluering

Studentundersøkelsen

Kvalitetsrapport for Kunsthøgskolen i Oslo

Prosessbeskrivelser

Opptak

Emne og timeplanlegging

Eksamen og vurdering

Vitnemål og Diploma Supplement

Internasjonalisering/mobilitet

Studieplanarbeid

Faglig godkjenning

Doktorgradsprogrammen og KuF

NOKUT-tilsyn 2023

NOKUT har godkjent det systematiske kvalitetsarbeidet ved Kunsthøgskolen i Oslo. Manglene som ble funnet i det første tilsynet i 2021, er nå rettet opp.

I vedtaket som NOKUT fattet høsten 2021, fremgikk det at KHiO hadde vesentlige mangler i det systematiske kvalitetsarbeidet, og institusjonen fikk et år til å rette dette opp.

Opprettingsåret har gått, og NOKUT har gjennomført et nytt tilsyn. Den sakkyndige komiteen har nå vurdert at det systematiske kvalitetsarbeidet ved KHiO er tilfredsstillende. 

Torsdag 14. desember 2023 fattet NOKUT vedtak i tråd med anbefalingen fra komiteen og godkjente kvalitetsarbeidet ved Kunsthøgskolen.

Informasjon om NOKUTs tilsyn

NOKUT har i henhold til universitets- og høyskoleloven § 2-1 ansvar for å føre tilsyn med det systematiske kvalitetsarbeidet ved alle institusjoner som tilbyr høyere utdanning.

Målet med tilsynet er todelt:

 • Å kontrollere at institusjonenes systematiske kvalitetsarbeid oppfyller gjeldende krav i lov og forskrifter.
 • Å stimulere institusjonene til å videreutvikle sitt systematiske kvalitetsarbeid. Tilsynet skal synliggjøre styrker og avdekke områder der institusjonen trenger å videreutvikle det systematiske kvalitetsarbeidet.

Dokumentasjon

Institusjonen skal dokumentere sitt kvalitetsarbeid på institusjonsnivå og studietilbudsnivå:

 • bachelor i billedkunst, avdeling Kunstakademiet
 • bachelor i skuespillerfag, avdeling Teaterhøgskolen
 • master i design, avdeling Design

Dokumentasjon som er sendt til NOKUT er lagret i arkivsystemet Public360 (krever innlogging via Feide). Saksnummer 19/00959.

Medlemmer i NOKUTs tilsynskomité

 • Dr. Lena Bendiksen, professor, UiT Norges Arktiske universitet (leder av komiteen)
 • Toril Forbord, prodekan for utdanning ved fakultet for medisin og helsevitenskap, Norges teknisknaturvitenskapelige universitet
 • Peder Hofmann, seniorrådgiver, Kungliga Musikhögskolan i Stockholm
 • Caroline Erviksæter, student, Høgskulen på Vestlandet

Institusjonsbesøk

NOKUT gjennomfører institusjonsbesøk 6. og 7. juni 2023. Da skal de snakke med representanter for ledelsen, styret, ansatte og studenter. Kandidater til intervjuene velges ut i løpet av mai, og vil bli invitert til informasjonsmøter.  

Kontaktperson

KHiOs kontaktperson for tilsynet er Anette Christensen.

NOKUT-tilsyn 2021

Våren 2021 gjennomførte NOKUT tilsyn med det systematiske kvalitetsarbeidet ved KHiO. Her finner du innstillingen fra tilsynet og offisiell uttalelse fra ledelsen ved KHiO. I tillegg finner du en oversikt over innholdet og prosessen i tilsynet.

30.08.2021: KHiO: Offisiell uttalelse til sakkyndig rapport for tilsyn med det systematiske kvalitetsarbeidet ved Kunsthøgskolen i Oslo (pdf)

06.07.2021: Nokut: Kunsthøgskolen i Oslo. Periodisk tilsyn med systematisk kvalitetsarbeid (Innstilling fra sakkyndig komite)

06.07.2021: Nokut: Sakkyndig komité: Vesentlige mangler ved kvalitetsarbeidet til Kunsthøgskolen i Oslo (pressemelding)

Informasjon om NOKUTs tilsyn

NOKUT har i henhold til universitets- og høyskoleloven § 2-1 ansvar for å føre tilsyn med det systematiske kvalitetsarbeidet ved alle institusjoner som tilbyr høyere utdanning.

Målet med tilsynet er todelt:

 • Å kontrollere at institusjonenes systematiske kvalitetsarbeid oppfyller gjeldende krav i lov og forskrifter.
 • Å stimulere institusjonene til å videreutvikle sitt systematiske kvalitetsarbeid. Tilsynet skal synliggjøre styrker og avdekke områder der institusjonen trenger å videreutvikle det systematiske kvalitetsarbeidet.
NOKUTs tilsynsmodell

Plansje med prosessmodell for NOKUTs tilsyn.

Fremdriftsplan for tilsynet
Aktivitet Dato Merknad
Informasjonsmøte for institusjonen 7. oktober 13.00-15.00 I NOKUTs lokaler på Lysaker, eller digitalt
Institusjonene mottar oversikt over dokumentasjonskrav fra NOKUT 8. oktober 2020
Institusjonene leverer
dokumentasjon til NOKUT
29. januar 2021
Institusjonsbesøk Uke 11-12 (16.-18.
mars 2021) og uke
14-16 (6.-23. april
2021)
NOKUT vil sende ut forslag til konkrete
datoer i god tid før besøket finner sted.
Innstilling fra sakkyndig komité Mai/juni 2021 Institusjonen mottar innstilling fra
sakkyndig komité med frist på to uker for
kontroll av ev. faktiske feil.
Tilsynsrapport Medio juni 2021 Institusjonen mottar ferdig tilsynsrapport
og får en frist på fire-seks uker til å uttale
seg om den ferdige rapporten.
NOKUTs styre fatter vedtak i saken September/oktober
2021
Institusjonen informeres om vedtaket før
tilsynsrapporten, inkludert institusjonens
uttalelse, publiseres på NOKUTs nettsider.
Dokumentasjon Institusjonen skal dokumentere sitt kvalitetsarbeid på institusjonsnivå og studietilbudsnivå:
 • bachelor i medium- og materialbasert kunst, avdeling kunst og håndverk
 • ppu i teater og dans, avdeling dans
 • master i opera, avdeling Operahøgskolen
 • ph.d. i kunstnerisk utviklingsarbeid
Dokumentasjon som er sendt til NOKUT er lagret i arkivsystemet Public360 (krever innlogging via Feide).

Saksnummer 19/00959

Klikk på lenken over og du får opp saken i Public360. Når du logger inn via Feide blir du bedt om å oppgi brukernavn og passord, samt at du må verifisere en brukerkode som du får tilsendt på mobil. Denne rutinen er på grunn av sikkerhetshensyn.
Medlemmer i NOKUTs tilsynskomité
 • Lena Lauritsen Bendiksen, dekan og professor ved UiT Norges arktiske universitet
  Bendiksen har vært tilknyttet UiT siden 1997, og ble professor i 2013. Hennes fagområde er blant annet knyttet til barnerett. Hun er også involvert i Result – Ressurssenteret for undervisning, læring og teknologi ved UiT, som blant annet har jobbet med utvikling av nytt undervisningsopplegg. Bendiksen ble tildelt UiTs Utdanningspris for 2017, hvor hennes utvikling av nyskapende undervisning ble trukket frem.
 • Toril Forbord, prodekan ved fakultet for medisin og helsevitenskap, Norges teknisknaturvitenskapelige universitet (NTNU)
  Toril Forbord er prodekan for utdanning ved fakultet for medisin og helsevitenskap ved NTNU fra 01.01.17. Hun har tidligere vært både instituttleder, studieleder og programansvarlig, høgskolelektor og førstelektor ved Høgskolen i Sør-Trøndelag og NTNU (1998–2016). Forbord er utdannet sykepleier (1986) og bedriftsøkonom (1990), med master i helsevitenskap fra NTNU (2006), og har jobbet med både fagutvikling og undervisning innen sykepleie. Hun har videre kompetanse innen kunnskapsledelse, undervisningsmetoder i høyere utdanning, og forskningserfaring knyttet til sosioøkonomiske forhold og kvinnehelse.
 • Martin Vigild, tidligere dekan ved Danmarks Tekniske Universitet (DTU)
  Martin Vigild var dekan for bachelorutdanningene og studiemiljø ved DTU fra 2009-2019, med ansvar for ledelse, utvikling og planlegging av 17 profesjonsbachelorutdanninger og 20 bachelorutdanninger i teknisk vitenskap. Vigild har blant annet bidratt til etablering av en rekke nye utdanninger og i videreutviklingen av universitetets studiemiljø. Han ledet arbeidet med fusjonsprosessen mellom DTU og Ingeniørhøjskolen i København i 2013. Vigild har i mange år jobbet internasjonalt med å utvikle ingeniørutdanning gjennom The CDIO Initiative (CDIO.org), og har vært president for European Society for Engineering Education (SEFI.be). Han er også medlem av det danske Akademi for Teknisk Videnskab.
 • Ane Magnussen, student ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
  Magnussen studerer siste året ved en 5-årig integrert mastergrad i industriell økonomi. Magnussen har gjennom studietiden vært leder av studentsamfunnet i Ås, nestleder i studenttingets arbeidsutvalg ved NMBU på fulltid ett år, ledet læringsmiljøutvalget ved NMBU, samt vært studentrepresentant i både studieutvalget og forskningsutvalget sentralt ved universitetet. Hun bidro ved NOKUTs tilsyn ved NMBU i 2019, både i NMBUs arbeid med å utarbeide dokumentasjon, og under NOKUTs institusjonsbesøk.

KHiOs kontaktperson for tilsynet er Anette Christensen

Nyheter om tilynet

Program for NOKUT-tilsynet er klart (4.3.2021)

Innstilling fra NOKUT-tilsynet (6.7.2021)