Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 97, Firefox (Android) 95, QQ browser 10.4, UC browser 12.12, Android WebView 97, Baidu 7.12, Chrome 97, Chrome 96, Chrome 95, Chrome 94, Edge 97, Edge 96, Firefox 96, Firefox 95, Firefox 94, Firefox 91, Firefox 78, Internet Explorer 11, Safari/Chrome (iOS) 15.2-15.3, Safari/Chrome (iOS) 15.0-15.1, Safari/Chrome (iOS) 14.5-14.8, Safari/Chrome (iOS) 14.0-14.4, Safari/Chrome (iOS) 12.2-12.5, KaiOS 2.5, Opera Mini, Opera Mobile 64, Opera 82, Opera 81, Safari (MacOS) 15.2-15.3, Safari (MacOS) 15.1, Safari (MacOS) 14.1, Safari (MacOS) 13.1, Samsung 16.0, Samsung 15.0

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Om doktorgradsprogrammet

Doktorgradsutdanningen ved Kunsthøgskolen i Oslo er et treårig fulltidsstudium, 180 studiepoeng, som fører fram til doktorgrad i kunstnerisk utviklingsarbeid. Fagområdet for doktorgraden er kunst (billedkunst, dans, design, kunst og håndverk, opera og teater).

Oversikter – fremdrift

Her er en kortfattet oversikt over tiden i stipendiatprogrammet, herunder krav, forpliktelser, deadlines, viktige merkepunkt og milepæler oa.

Prosjektbudsjett

Alle kostnader knyttet til gjennomføringen av det kunstneriske doktorgradsarbeid må dekkes av finansieringsplanen. Planen skal dekke alle utgifter til delpr osjekter og utforskinger underveis i prosjektperioden og henge sammen med godkjent prosjektbeskrivelse.

I finansieringsplanen skal inngå:

 • reiser knyttet til studier, prosjekt og veiledning,
 • litteratur,
 • utstyr, materialer, kjøp av varer og tjenester,
 • produksjonskostnader knyttet til presentasjon av kunstnerisk arbeid i forbindelse med midtveisevaluering, sluttevaluering,
 • dokumentasjon,
 • publisering og formidling på web,
 • diverse kostnader, osv.

Følgende skal ikke inngå i finansieringsplanen, men dekkes separat:

 • lønn for stipendiat, hovedveileder og medveileder,
 • kontor ved Kunsthøgskolen i Oslo,
 • enkel telefon og datamaskin,
 • kostnader knyttet til deltagelse i Forskerskolen.

Budsjettet skal settes opp per år av stipendiatperioden. Det skal synliggjøres om prosjektet har andre eksterne inntekter. Det kan budsjetteres med et prosj ektbidrag fra Kunsthøgskolen i Oslo på opp til kr. 300.000 totalt for hele stipendiatperioden. Bemerk at endelig prosjektbidrag fra Kunsthøgskolen kan være lav ere enn kr. 300.000.

Se mal for finansieringsplan.

Prosjektbeskrivelse revisjon

Kandidat og hovedveileder bør snarest mulig og senest innen tre (3) måneder etter opptak sammen gå igjennom prosjektbeskrivelsen og vurdere eventuelle behov for justeringer. Betydelige endringer i prosjektbeskrivelsen skal godkjennes av Kunsthøgskolen.

Prosjektbeskrivelse – mal søknad om revisjon

Individuell opplæringsdel

Emnet er sammensatt av selvvalgte og tilpassede aktiviteter. Emnet skal samlet ha et arbeidsomfang som tilsvarer 10 studiepoeng. Plan for de selvvalgte og tilpassede aktivitetene skal være utarbeidet i samarbeid med hovedveileder senest ved framlegging av revidert plan for arbeidet 3 måneder etter studiestart, og godkjennes av ph.d-ansvarlig. Forskrift §9-1 “Elementer som skal inngå i opplæringsdelen, bør ikke være eldre enn to (2) år ved opptaksdato”.

Årsrapport

Forskrift §10-1, “Kunsthøgskolens system for kvalitetssikring av utdanningen skal omfatte tiltak for å avdekke manglende progresjon i arbeidet med prosjektet og opplæringsdelen og mangler ved veiledningen, samt ha rutiner for å følge opp avdekkede mangler. Systemet omfatter årlig og separat rapportering fra kandidat, veileder og dekan, og det skal utformes slik at dobbeltrapportering unngås.”

Midtveisevaluering

Midtveisevaluering er et viktig pedagogisk tiltak i gjennomføringen av doktorgradsprosjektet. Kandidaten får mulighet for å oppsummere arbeidet som er gjort så langt, konkretisere planene for videre prosess frem mot ferdigstilling av doktorgradsresultatet og sluttbedømming, og får tenkt gjennom helheten i prosjektet i dialog med en ekstern opponent som ser prosjektet «med friske øyne»

Midtveisevaluering gir kandidat og veiledere innspill til det videre arbeidet. Bør normalt finne sted i tredje eller fjerde semester.


Sluttbedømmelse

Stipendiat: Søknad om sluttbedømmelse (mal med vedlegg)

Kandidaten søker selv oppmelding til avsluttende vurdering i hht. krav i Forskrift om graden philosophiae doctor (ph.d.) i kunstnerisk utviklingsarbeid ved Kunsthøgskolen i Oslo, § 13. Emnet, Det kunstneriske doktorgradsarbeidet 150 stp, bedømmes av komiteen i henhold til emnets læringsutbytte og de overordnede kravene i Forskrift om graden philosophiae doctor (ph.d.) i kunstnerisk utviklingsarbeid ved Kunsthøgskolen i Oslo, §11-1. Det er en forutsetning for oppmelding til avsluttende vurdering at emnene Fellesfaglig opplæringsdel, (20sp) og Individuell opplæringsdel (10 sp) er gjennomført og godkjent.

Hovedveileder: Forslag til bedømmelseskomite (mal)

Komite: Bedømmelseskomiteens rapport (mal)