Om doktorgradsprogrammet

Doktorgradsutdanningen ved Kunsthøgskolen i Oslo er et treårig fulltidsstudium, 180 studiepoeng, som fører fram til doktorgrad i kunstnerisk utviklingsarbeid. Fagområdet for doktorgraden er kunst (billedkunst, dans, design, kunst og håndverk, opera og teater).

Veilederforslag

Stipendiaten skal som hovedregel ha to veiledere. Hovedveileder er oppnevnt ved opptak. Medveileder skal oppnevnes, helst innen 6-12 mnd. etter oppstart - ved behov kan det også fremmes forslag om endring av hovedveileder/medveileder.

Individuell opplæringsdel

Emnet er sammensatt av selvvalgte og tilpassede aktiviteter. Emnet skal samlet ha et arbeidsomfang som tilsvarer 10 studiepoeng. Plan for de selvvalgte og tilpassede aktivitetene skal være utarbeidet i samarbeid med hovedveileder senest ved framlegging av revidert plan for arbeidet 3 måneder etter studiestart, og godkjennes av ph.d-ansvarlig. Forskrift §9-1 “Elementer som skal inngå i opplæringsdelen, bør ikke være eldre enn to (2) år ved opptaksdato”.

Årsrapport

Forskrift §10-1, “Kunsthøgskolens system for kvalitetssikring av utdanningen skal omfatte tiltak for å avdekke manglende progresjon i arbeidet med prosjektet og opplæringsdelen og mangler ved veiledningen, samt ha rutiner for å følge opp avdekkede mangler. Systemet omfatter årlig og separat rapportering fra kandidat, veileder og dekan, og det skal utformes slik at dobbeltrapportering unngås.”

Midtveisevaluering

Midtveisevaluering er et viktig pedagogisk tiltak i gjennomføringen av doktorgradsprosjektet. Kandidaten får mulighet for å oppsummere arbeidet som er gjort så langt, konkretisere planene for videre prosess frem mot ferdigstilling av doktorgradsresultatet og sluttbedømming, og får tenkt gjennom helheten i prosjektet i dialog med en ekstern opponent som ser prosjektet «med friske øyne»

Midtveisevaluering gir kandidat og veiledere innspill til det videre arbeidet. Bør normalt finne sted i tredje eller fjerde semester.


Sluttbedømmelse

Kandidaten søker selv oppmelding til avsluttende vurdering i hht. krav i Forskrift om graden philosophiae doctor (ph.d.) i kunstnerisk utviklingsarbeid ved Kunsthøgskolen i Oslo, § 13. Emnet, Det kunstneriske doktorgradsarbeidet 150 stp, bedømmes av komiteen i henhold til emnets læringsutbytte og de overordnede kravene i Forskrift om graden philosophiae doctor (ph.d.) i kunstnerisk utviklingsarbeid ved Kunsthøgskolen i Oslo, §11-1. Det er en forutsetning for oppmelding til avsluttende vurdering at emnene Fellesfaglig opplæringsdel, (20sp) og Individuell opplæringsdel (10 sp) er gjennomført og godkjent.