Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

"Pangstart" på det nye studieåret inspirert av Pariseropprøret 1968, da en gruppe studenter låste seg inne på kunstakademiet for å trykke protestplakater. Foto: Thomas Ekström
"Pangstart" på det nye studieåret inspirert av Pariseropprøret 1968, da en gruppe studenter låste seg inne på kunstakademiet for å trykke protestplakater. Foto: Thomas Ekström

Bachelor i grafisk design og illustrasjon

Avdeling design tilbyr eit profesjonsretta, treårig bachelorprogram i grafisk design og illustrasjon. Avdelinga ser på grafisk design og illustrasjon som ein kunstnarleg praksis. Dei to disiplinane blir sameinte i ein humanistisk tradisjon gjennom eit felles opphav i boktrykkjarkunsten. I forlenginga av dette er alt som blir gjort på studiet, på ein eller annan måte relatert til publisering og massemedium.

Tittel på studieprogram
Bachelor i grafisk design og illustrasjon
Studieprogramkode
BAGI
Normert studietid
3 år heltid
Undervisningsspråk
Norsk
Søknadsfrist
2. april 2024

Grafisk design og illustrasjon har gjennom det trykte ordet spelt ei sentral rolle i framveksten av ei kritisk offentlegheit. I dagens samfunn tek bilete stadig større plass. Grafisk design og illustrasjon handlar om å forme den visuelle offentlegheita.

Studieretninga har eigne prosjektsider som viser studentarbeid og prosjekt:

Studieplan

Kort beskrivelse av studiet

Bachelorstudiet i grafisk design og illustrasjon er en profesjonsutdanning med et kunstnerisk utgangspunkt. Utdanningen er praktisk og studiobasert, og fagene settes i en humanistisk sammenheng og forenes i et felles opphav i trykkekunsten. For oss handler grafisk design og illustrasjon dypest sett om utforming av den visuelle offentligheten, og vi har som mål å utdanne trygge og reflekterte utøvere.

Studieprogrammet dekker to fagområder, grafisk design og illustrasjon, hvor begge utgjør like store deler av utdanningen. Studiet vektlegger å utvikle studentenes praktiske evner, kritiske og undersøkende holdning og personlige, faglige tilnærming, hvor teori, historie og samfunnsrolle står sentralt. Etter endt studium kan man søke relevant faglig arbeid eller søke seg videre til masterstudier.

Vi setter studentens kunnskap og interesser i sentrum. Det legges vekt på kreative prosesser som fremmer utprøving og eksperimentering fra idé til resultat, og det forutsettes aktiv innsats i egen faglige utvikling. Studiet har små klasser og tett dialog mellom lærere og studenter, noe som gir gode forutsetninger for et fruktbart læringsmiljø.

Avdeling design

Avdeling design tilbyr bachelorstudier i grafisk design og illustrasjon, interiørarkitektur og møbeldesign, samt klesdesign og kostymedesign. De tre bachelorstudiene har flere emner på tvers, både felles praktiske emner og emner av historisk, teoretisk og metodisk art. I tillegg til de tre bachelorstudiene tilbyr avdelingen et felles masterstudium i design, samt designstudier på PhD-nivå.

Studiene på avdeling design står i en kunstfaglig kontekst og en undersøkende og kritisk tradisjon. Avdelingen har sitt historiske utgangspunkt i Statens håndverks- og kunstindustriskole (SHKS) og har en ubruttlinje tilbake til Tegneskolen av 1818.

Studiet gir/kvalifiserer til

Kandidater med bachelorgrad i grafisk design og illustrasjon er kompetente utøvere med bred designfaglig kompetanse og kan gjennomføre varierte designprosjekter. Fullført studium kvalifiserer for opptak til masterstudiet i design ved Kunsthøgskolen i Oslo eller tilsvarende masterstudier ved andre skoler.

Opptakskrav

Opptak skjer på grunnlag av opptaksprøver og generell studiekompetanse. Unntak fra krav om generell studiekompetanse kan gjelde for søkere som gjennom opptaksprøven kan dokumentere spesielle faglige kvalifikasjoner. Ved opptak legges det vekt på søkernes design- og illustrasjonsfaglige anlegg, formforståelse og refleksjonsevne. Det gjennomføres en helhetlig vurdering av den enkelte søkeren, med særlig vekt på designfaglig utviklingspotensial, evne, ambisjoner og kunnskaper innen grafisk design og illustrasjon.

Opptaksprøven er todelt og kan inkludere et intervju.

Læringsutbytte for studiet

Etter endt utdanning skal studenten:

  • kunne anvende grunnleggende praktiske ferdigheter innen grafisk design og illustrasjon.
  • kunne planlegge og gjennomføre komplekse prosjekter.
  • kunne drøfte fagfeltenes historie, utviklingstrekk og etiske problemstillinger.
  • kunne drøfte og reflektere over eget og andres arbeid og delta i faglige diskusjoner både i muntlig og skriftlig form.
  • være bevisst egen kunst- og designfaglige tilnærming og på en selvstendig måte kunne oppdatere sine kunnskaper og ferdigheter.

Oppbygging og gjennomføring

Studiet er bygget opp med tanke på en trinnvis utvikling, fra innføring i grunnleggende verktøy og faglige prosesser, til mer omfattende oppgaver og selvstendig arbeid. Det tas opp studenter med faglig interesse for grafisk design og illustrasjon. Utover i studiet blir det mer rom til egen fordypning. Studiet avsluttes med et større arbeid hvor studenten velger tematikk, medium og arbeidsmetoder og jobber selvstendig under veiledning.

1. studieår

Emnene i det første året har en introduserende karakter med kurs av kortere varighet. Studentene får innføring i en rekke faglige tilnærminger og teknikker, og det legges vekt på basiskunnskaper og materialforståelse, primært i analoge teknikker. Det gis opplæring i digital programvare og håndverksmessige teknikker. Studentene øves i å reflektere rundt eget arbeid, samt i å gi respons til andre. Det første året inneholder flere emner som er felles med de andre bachelorstudiene ved avdeling design.

2. studieår

I andre studieår er emnene lengre og mer omfattende. Studentenes selvstendighet og refleksjonsnivå vektlegges. Emnene er av en mer prosjektmessig karakter, og det legges opp til en undersøkende tilnærming. Studentene introduseres for redaksjonell design og illustrasjon, identitetsdesign og bildeanalyse. Emner i teori og metode gis felles med de andre bachelorstudiene ved avdeling design.

3. studieår

I det tredje og siste studieåret settes det høyere krav til studentenes selvstendighet og evne til refleksjon. Femte semester kretser rundt boka som medium, og fordypning i skrift. Selvstendighet i arbeidet vektlegges. I siste semester undervises det i presentasjon av eget arbeid og dokumentasjonsfotografi. Semesteret er i hovedsak viet det avsluttende bachelorprosjektet, hvor studentene jobber selvstendig med et selvvalgt prosjekt under veiledning. Et avsluttende emne i teori og metode gis felles med de andre bachelorstudiene ved avdeling design. Studiet er et fulltidsstudium og består totalt av 180 studiepoeng. Bestått 60 studiepoeng tilsvarer ett års fulltidsstudium. Ett studiepoeng tilsvarer 25 til 30 faktiske arbeidstimer for studenten. I faktiske arbeidstimer regnes lærerstyrt undervisning, veiledning og selvstendig arbeid. Noen emner kan ha mye lærerstyrt undervisning mens andre emner legger opp til utstrakt selvstendig arbeid/selvstudium.

Gå til emnestruktur

Utveksling

Det er tilrettelagt for at studentene ved Kunsthøgskolen i Oslo kan utveksle til en annen utdanningsinstitusjon i løpet av studietiden. Bachelorstudentene ved grafisk design og illustrasjon kan utveksle i løpet av studiets 4. eller 5. semester.

Oppdatert informasjon om søknadsprosessen og Kunsthøgskolens utvekslingsavtaler ligger på www.khio.no.

Disse utvekslingsavtalene gjelder bachelor i grafisk design og illustrasjon:

Undervisning og læringsformer

Undervisningen er praktisk og studiobasert, med trykt media som utgangspunkt. Hovedvekten ligger på grafisk design og illustrasjon, men det undervises også i grafiske teknikker, skrift, bildeanalyse, fotografi og bevegelig grafikk.

Emneansvarlig er ansvarlig for å utarbeide emneplan ut ifra studieplanen for hvert enkelt emne og publisere denne innen undervisningsstart. Studiet er i stor grad praktisk og prosjektorganisert. Mye av undervisningen foregår i seminarform og forutsetter aktiv deltagelse i faglige diskusjoner. Studiet består av lærerstyrt undervisning, veiledning og selvstendig arbeid. For å sikre et best mulig læringsutbytte for den enkelte student og et optimalt læringsmiljø, er det avgjørende at studenten er til stede og deltar aktivt i all undervisning og studierelatert arbeid.

Undervisningen i studieprogrammet baseres på kunstfaglig- og erfaringsbasert kunnskap, og henger sammen med kunstnerisk utviklingsarbeid på designavdelingen.

Arbeidskrav for studiet omfatter:

  • gjennomføring av alle pålagte oppgaver til fastsatte innleveringsfrister.
  • deltakelse i undervisning og aktiviteter som defineres som obligatoriske i emneplanen til hvert enkelt emne.

Studenter som ikke oppfyller arbeidskrav kan pålegges ekstra oppgaver for å oppfylle kravet. Dette kan for eksempel være å delta på ekstra undervisning eller løse en oppgave som ivaretar læringsutbyttet i emnet. Er fraværet høyt eller studenten har vært fraværende under obligatorisk undervisning som ikke kan erstattes med en alternativ oppgave, må studenten ta emnet på nytt som selvstudium det påfølgende semesteret. Studenten har da ikke krav på veiledning/undervisning i emnet.

Undervisningsspråket er norsk. Nordiske språk likestilles med norsk. Engelsk litteratur kan forekomme.

Bachelorstudium i grafisk design og illustrasjon er et fulltidsstudium.

Bestemmelser om fravær og permisjon er fastsatt i Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo.

Vurdering

Arbeidskrav må være godkjent for at studentene skal kunne få avsluttende vurdering i emnene.

Emnene vurderes på grunnlag av læringsmålene som er satt for det enkelte emne samt arbeidskrav. Emneplanen som emneansvarlig utarbeider skal beskrive undervisningsopplegg, arbeidskrav, frister, vurderingskriterier og vurderingsform.

Vurderingsformer kan bestå av presentasjon, utstilling, gjennomgang, prøve, skriftlig arbeid eller mappe. Vurderingen foretas av emneansvarlig i samarbeid med interne faglærere og/eller eksterne gjestelærere. Nærmere informasjon om vurderingsformer fremgår av den enkelte emnebeskrivelse samt emneplan.

For å sikre progresjonen i studiet må samtlige emner i ett studieår være bestått for at studenten skal kunne gå videre til neste studieår. Dette kravet kan unntaksvis fravikes etter søknad til dekan.

Alle emner i studiet må bestås for at studenten skal kunne oppnå graden Bachelor i grafisk design og illustrasjon.

I studieprogrammet benyttes karakteren bestått/ikke-bestått.

Ytterligere bestemmelser om vurdering og eksamen er fastsatt i Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo.

Studiekvalitet

Kunsthøgskolen i Oslo har systemer for å sikre og videreutvikle kvaliteten på alle deler av utdanningen. Studentene er viktige bidragsytere i dette arbeidet gjennom blant annet å delta i studentevalueringer og den årlige læringsmiljøundersøkelsen.

Emnestruktur

Opptak

Søknadsfristen var 2. april 2024. Nye søknadsfrister blir annonsert tidlig på høstsemesteret.

Om avdeling design

Avdeling design tilbyr utdanning på master- og bachelornivå i grafisk design, illustrasjon, klesdesign, kostymedesign, interiørarkitektur og møbeldesign.

Avdelinga har god tilgang til verkstader og har små klasser, og det gir unike moglegheiter til å utdanne sjølvstendig tenkjande utøvarar, som snarare enn å reprodusere den faglege diskursen kan utfordre han og bringe faga og samfunnet vidare. Dette er ei viktig rolle for ein statleg institusjon, i eit utdanningslandskap der stadig fleire aktørar tilbyr designutdanningar.

Avdeling design har sitt opphav i Statens handverks- og kunstindustriskole (SHKS), grunnlagd i 1818. Avdelinga jobbar kontinuerleg med å vidareutvikle arven og handverkstradisjonane frå SHKS, og verkstadene som avdelinga disponerer, står sentralt i dette arbeidet.

Les mer om avdelingens ansatte og forskningsfokus