Verk av Nicholas Fox, Nellie Jonsson, Emmy Christensen og Alexandra Booker frå avgangsutstillingen for bachelor i medium- og materialbasert kunst i 2019. Foto: Øystein Thorvaldsen
Verk av Nicholas Fox, Nellie Jonsson, Emmy Christensen og Alexandra Booker frå avgangsutstillingen for bachelor i medium- og materialbasert kunst i 2019. Foto: Øystein Thorvaldsen

Kunst og håndverk

Avdeling kunst og håndverk tilbyr kunstutdanning innen områdene keramikk, tekstil, grafikk og tegning, metall- og smykkekunst, og i kunst og offentlige rom.

Avdelingen har en eksperimenterende tilnærming til verkstedsbaserte kunstpraksiser. Vi er en møteplass for samspill og utvikling av strategier for medium- og materialbasert kunst og kunst og offentlige rom. I undervisningen utforsker vi håndverksbasert kunnskap og forbindelsene mellom kunst, samfunn og individ.

Kunsthøgskolen i Oslo har noen av Europas mest avanserte verksteder. I Avdeling Kunst og håndverk utgjør verkstedet en sentral arena for undervisning, kunstnerisk utvikling og forskning.

Som student i avdelingen blir du del av et inspirerende kunst- og kompetansemiljø. Vår lærer- og forskerstab er internasjonalt sammensatt, og alle fagansatte er aktive kunstnere med spesialkompetanse innen sine respektive felt. Seminarer og foredrag med anerkjente kunstnere, kuratorer og kunstkritikere er viktige komponenter i studieprogrammene. Studentene forventes å ta aktivt del i offentligheten gjennom utstillingsaktivitet og deltakelse i kunstfeltet.

Studentene ved medium- og materialbasert kunst og kunst og offentlige rom forteller om studiene ved avdeling kunst og håndverk.

Bachelor i medium- og materialbasert kunst

«Så Som Jag Älskar Bilderna Av Dig.» av Laura Liib, Black Box, KHiO, Avgang 2019: KNUST OG HÆRVERK. Foto: Øystein Thorvaldsen.
«Så Som Jag Älskar Bilderna Av Dig.» av Laura Liib, Black Box, KHiO, Avgang 2019: KNUST OG HÆRVERK. Foto: Øystein Thorvaldsen.

Bachelorstudiet gir kunstutdanning innen fagområdene keramikk, tekstil, grafikk og tegning og metall- og smykkekunst.

Bachelorprogrammet består av en kjerne av emner, i tillegg til en rekke valgbare kurs. Håndverksbasert undersøkelse av materialer og utvikling av et faglig begrepsapparat står sentralt i undervisningen. Skriving og teoretisk refleksjon er en vesentlig del av studiet. Studentene skal i løpet av studietiden utvikle fortrolighet med en eller flere fagdisipliner og etablere et bevisst forhold til håndverk, kunsthistorie og samtidskunst. Verkstedene drives av høyt kvalifiserte fagfolk, og studentene har tilgang til både tradisjonelle redskaper og avanserte, moderne teknikker. Lærerstaben deler sin erfaring og formidler egen kunstnerisk forskning gjennom praktiske demonstrasjoner, spesialiserte kurs og individuell veiledning. Bachelorstudiet er en treårig heltidsutdanning.

Studieprogrammet ender med et avsluttende avgangsarbeid. Les mer om den digitale utstillingen for Avgang 2020 her.

Master i medium- og materialbasert kunst

MA student Jamie Kroeger med spesialisering innen metall- og smykkekunst.
MA student Jamie Kroeger med spesialisering innen metall- og smykkekunst.

På masterstudiet i medium- og materialbasert kunst jobber studentene med å utvikle sin egen kunstpraksis. Studentene får mulighet til å fordype seg i spesialiseringene keramikk, tekstil, grafikk og tegning og metall- og smykkekunst. Den tverrfaglige strukturen stimulerer til samspill og nytenking på tvers av fordypningsområdene. Studieprogrammet vektlegger kunstnerisk selvstendighet og oppfordrer til en eksperimentell og interdisiplinær tilnærming til avdelingens kunstfaglige spesialiseringer.

Studentene tildeles en hovedveileder og får en arbeidsplass ved ett av fagområdene. Programmet kombinerer individuell veiledning med verkstedsundervisning, gruppekritikk, seminarer, forelesninger, og studentdrevne studiegrupper. Utstillingspraksis og skrivepraksis finnes som integrerte deler av programmet. Som del av studiet blir du også kjent med kunstnerisk utviklingsarbeid som metode og arbeidsform. Studiemiljøet er internasjonalt og undervisningen er tilrettelagt for engelskspråklige studenter. Masterstudiet er en toårig heltidsutdanning.

Les mer om verkstedene.

Studieprogrammet ender med et avsluttende avgangsarbeid. Les mer om avgangsutstillingen "I don't have a clue how to become an internet-based ceramicist".

Master i kunst og offentlige rom

Verk av Lucia Fiorani. Foto: Vegard Kleven
Verk av Lucia Fiorani. Foto: Vegard Kleven

Det interdisiplinære masterprogrammet i kunst og offentlige rom rekrutterer studenter fra ulike kunstfelt, og plasserer seg i krysningspunktet mellom kunstnerisk praksis og kunstteori. Programmet gir muligheter for å undersøke kunstens rolle i offentligheten gjennom egen kunstneriske praksis, og i et internasjonalt studentmiljø. Studiets kjerneområde er knyttet til å utvikle og skape kunstprosjekter i offentlige rom, samt analyse og utforsking av kunstens møte med ulike typer offentligheter, resepsjonsforhold og sosiale strukturer.

Som student skal du både utvikle og skape egne kunstneriske prosjekter og undersøke kunst i ulike offentlige sammenhenger. Gjennom studiet vil du få bred praktisk og teoretisk kunnskap om kunst, og innsikt i metoder for kunstnerisk utviklingsarbeid. Programmet kombinerer individuell veiledning med seminarer, forelesninger, og studentdrevne studiegrupper. Studiet er tilrettelagt for engelskspråklige studenter.
Masterstudiet er en toårig heltidsutdanning.

Les mer om studiets prosjekter her.

Studieprogrammet ender med et avsluttende avgangsarbeid. Les mer om avgangsutstillingen "I don't have a clue how to become an internet-based ceramicist".

Tekstil

Tekstile visuelle uttrykk representerer en måte å tenke, lage, skrive og uttrykke seg på. Du kan lære å farge fibre, kjemiske oppskrifter, farge med planter, spinne tråd og lese filosofi, kunsthistorie og politisk teori. Veven, printen og broderiet uttrykker våre ideer i mange lag.

Undervisningen på tekstilavdelingen er basert på praktisk undervisning på verksted og i workshops; tekstile praksiser, farging, analoge og digitale vever, silketrykk, digital/analog tekstilprint og digitalt/analogt broderi. Avdelingen har jevnlig besøk av nasjonale og internasjonale gjestekunstnere, kuratorer og teoretikere. Som student får du veiledning både individuelt og i grupper. Vi har også auditoriumsbasert undervisning i teori og kunsthistorie.

Les mer om verkstedene.

Metall- og smykkekunst

Vi tilbyr landets eneste høyere kunstutdannelse med spesialisering i smykkekunst og objekt. Smykker er identitetsskapende og personlige, men bæres og kommuniserer i en sosial sfære. Objekter/korpus/skulptur er også meningsbærende, og tradisjonen danner utgangspunkt for nytenking og kunstneriske prosesser. Det gjøres også undersøkelser relatert til stedsspesifikk kunst og kunst i offentlige rom.

Undervisningen baseres på kunstnerisk praksis med fokus på håndverk og materialer, parallelt med kunstfaglig teori og metode. Det legges stor vekt på eksperimentering og undersøkelser, både praktisk og idémessig. Skolens verksteder er unike, og som student får du anledning til å lære mer om blant annet lodding, støping, smiing, sveising, patinering mm. I hovedsak jobber du med individuelle prosjekter under veiledning av profesjonelle utøvere. Vi arrangerer workshops, forelesninger og faglige diskusjoner. Som student nyter du godt av et stort faglig nettverk og mange internasjonale gjestelærere.

Les mer om verkstedene.

Keramikk

Keramisk kunst omfatter et stort register av kunstneriske innfallsvinkler til materialene leire og keramikk. Den keramiske kunsten er, foruten kunsthåndverket, tett forbundet med design og billedkunst, og har hatt en avgjørende betydning gjennom kunsthistorien.

På fagområde Keramikk arbeider du med ditt individuelle prosjekt under veiledning av profesjonelle, utøvende kunstnere. Den brede kompetansen blant keramikkavdelingens ansatte gir våre studenter ulike innfallsvinkler til det keramiske feltet. Fagområdets kontakter til det internasjonale miljøet brukes som en aktiv ressurs i forelesninger og workshops, samt i form av inviterte gjestekunstnere.

Gjennom praktisk arbeid i verkstedene utforsker du materialer, teknikker og konseptuelle strategier og metoder med sikte på å oppnå større bevissthet i ditt eget kunstnerisk språk og uttrykk. Undervisningens overordnede mål er å gi bred innsikt i fagområdet keramisk kunst, i tillegg til å gi deg de kunnskaper og ferdigheter som trengs for å arbeide som profesjonell keramisk kunstner.

Les mer om verkstedene.

Grafikk og tegning

Fagområdet legger vekt på grafiske teknikker som dyptrykk, litografi, silketrykk og høgtrykk samt fotobaserte prosesser innen disse mediene. I tillegg inneholder fagområdet tegning og bokkunst.

De radikale forandringene innen grafikkfeltet de siste årene har forandret innfallsvinkelen til mediet. Grafikk er en demokratisk kunstform som kan innbefatte alt fra plakater og knapper med tekst, til klær, kaker og graffiti. Grafikk kan omfatte trykte MDF-plater og digitalt manipulert silketrykk, tapet inkorporert i installasjoner, eller tresnitt der selve matrisen spiller hovedrollen i verket. Grafikken viser seg derfor i ulike forkledninger innenfor den grafiske kunstens utvidede felt.

Tegning er i nær relasjon til grafiske uttrykk og strekker seg fra skisser og tegning som utviklings- og idéverktøy, til tegning som kunstnerisk unikum, og til tegning kombinert med andre materialer og teknikker. Tegning har etter hvert blitt et viktig språk i samtidskunsten, på papir, vegg, nettbrett, artists books, og formidlet via andre masseproduksjonsteknikker.

http://grafiskkunstogtegning.tumblr.com/

Les mer om verkstedene.

Opptak

Nyttige lenker om opptak

Bachelor i medium- og materialbasert kunst

Søknadsfrist er 6. april 2021 (kl. 23:59).

NB! Søknadsweb (søknadsportalen) og informasjon om opptaksprøver er tilgjengeleg to månader før søknadsfristen.

Opptakskrav

For å bli tatt opp til studiet må man ha generell studiekompetanse. Opptaket er todelt og inkluderer et intervju.

Studiet i sin helhet henvender seg til studenter som har evne og interesse for å arbeide med medium- og materialbasert kunst innen avdelingens fagområder. Vurderingen gjøres av en tverrfaglig komité, bestående av interne medlemmer fra fagområdene, minst én ekstern representant, samt en studentobservatør. Søkerne rangeres i forhold til innsendt portefølje, søknadsbrev og intervjuet.

Kriterier som vurderes under opptak er kunstneriske forkunnskaper, motivasjon, kunstnerisk modenhet og utviklingsevne, analytisk, visuell interesse og forståelse samt refleksjons- og formuleringsevne.

Det kan gjøres unntak fra krav om generell studiekompetanse for søkere som kan dokumentere spesielle faglige kvalifikasjoner.

Det forutsettes at søkere behersker norsk/skandinavisk og engelsk.
Søkere med utdanning fra land utenfor Norden må dokumentere norskkunnskaper på nivå med bestått eksamen fra trinn 3 i norsk for utenlandske studenter ved universitetene eller bestått Bergenstest.

Slik søker du
 1. Registrer deg i Søknadsweb. Se denne veiledningen.
 2. Last opp dokumentasjon i SøknadsWeb.
 3. Husk at du må velge minst et fordypningsområde (maks to). Fordypningsområdene er: Grafikk og tegning / Metall- og smykkekunst / Tekstil/ Keramikk
Dette må du laste opp

Du må laste opp følgende dokumenter i SøknadsWeb for at din søknad skal bli godkjent og vurdert av opptakskomiteen:

 1. CV som inneholder fullt navn, søkernummer og tidligere utdanning (lastes opp som PDF med filnavn: BAMMK2020-CV.pdf)
 2. Portrettbilde (ansiktet må dekke mesteparten av bildet slik at komiteen enkelt kan gjenkjenne deg)
  (lastes opp som JPEG med filnavn: BAMMK2020+ditt søkernummer.jpeg)
 3. Dokumentasjon av GSK (lastes opp som PDF med filnavn: BAMMK2020-Vitnemål-GSK.pdf)
 4. Dokumentasjon av forskole/forutdanning (lastes opp som PDF med filnavn: BAMMK2020-Vitnemål-forutdanning.pdf
 5. Portefølje (lastes opp som PDF med filnavn: BAMMK2020-portefølje.pdf) (se retningslinjer nedenfor)
 6. Søknadsbrev (lastes opp som PDF med filnavn: BAMMK2020-soknadsbrev.pdf)
 7. Dokumentasjon av norskkunnskaper (lastes opp som PDF med filnavn: BAMMK2020-norsk.pdf)
 8. Dokumentasjon av engelskkunnskaper (lastes opp som PDF med filnavn: BAMMK2020-engelsk.pdf)
Om porteføljen

Porteføljen skal lastes opp som ett PDF-dokument med flere sider (maks. 10 sider og maks. 15 MB). Porteføljen skal bestå av minimum 5 og ikke flere enn 10 ulike eksempler på dine egne arbeider/verk. Det er en fordel at alle disse arbeidene til sammen gir et helhetlig bilde av dine kunnskaper og ferdigheter. Husk å presisere produksjonsår, materiale/teknikk, tittel/tema og dimensjoner for hvert arbeid/verk. Porteføljen skal sees på skjerm og derfor anbefaler vi at bilder i dokumentet er på 72 dpi. Dersom du ønsker å presentere video, lyd, webside eller lignende som del av din portefølje skal disse representeres med tekst i porteføljen samt link til hvor dette kan ses på internett. Samlet lengde på video- og lydfiler skal ikke overstige 10 minutters varighet.

Søknadsbrev

Du må laste opp et søknadsbrev på maks 1 A4-side der du besvarer følgende spørsmål:

 • Hvorfor vil du studere kunst og hvorfor har du valgt bachelor programmet ved avdeling kunst og håndverk?
 • Forklar kort din arbeidsmetode/prosess og begrunn din tilknytning, ønske om utforskning til søkte fagområde/fordypningsområde.
 • Beskriv et av dine tidligere arbeid og beskriv gjerne hva du har oppnådd gjennom/med arbeidet.
 • Hva ønsker du å utvikle og oppnå for egen kunstnerisk praksis under/ved avslutningen av av masterstudiet?Hvilket kunstverk, person, tekst eller situasjon vil du fremheve som viktig for deg, og fortell hvorfor.
Norskkunnskaper

Undervisningen foregår normalt på norsk. Søkere som dokumenterer utdanningsbakgrunn (bachelorgrad, videregående skole eller grunnskole) fra nordiske land trenger ikke å fremlegge ytterligere dokumentasjon på norsk språkkompetanse. Søkere med utdanningsbakgrunn utenfor Norden må dokumentere at de behersker norsk. Språkkunnskaper i norsk kan dokumenteres med Bergenstesten, Folkeuniversitetet, eller med norsk for utlendinger fra universitetene. Det gis også mulighet å dokumentere norskkompetanse på annen måte enn det som er nevnt over.

Engelskkunnskaper

Det er en forutsetning at søkere behersker engelsk. Søkere som dokumenterer utdanningsbakgrunn fra nordiske land – eller fra engelskspråklige land – trenger ikke å fremlegge ytterligere dokumentasjon på engelsk språkkompetanse. Språkkunnskaper i engelsk kan dokumenteres med f.eks. IELTS, eller TOEFL. Det gis også mulighet å dokumentere engelskkunnskaper på annen måte enn det som er nevnt her.

Opptaksprosess og viktige datoer
Tidslinje for opptak til høst 2021:
1. februar - 6. april 2021 Søknadsperiode Du kan endre søknaden din og laste opp nye dokumenter helt frem til søknadsfristen 6. april 2021 (kl. 23:59). Logg inn i Søknadsweb og velg "Mine dokumenter" i menyen for å laste opp nye dokumenter.
april 2021 Gjennomgang av søknader Opptakskomiteen vurderer de søknadene som er kommet inn og som er reelle søknader med alle nødvendige filer/dokumenter.
 mai Intervju Søkere som inviteres til intervju får innkalling til én av dagene, og må sette av hele dagen da vi også tilbyr omvisning og fotografering (til evt. studentkort).
slutten av juni Endelig resultat foreligger og tilbud om studieplass, evt. venteliste eller avslag sendes ut.
1. juli Frist for ettersending Frist for ettersending av dokumentasjon på utdanning som er fullført våren 2021. Gjelder for søkere som får tilbud om studieplass eller ventelisteplass etter intervju.

Dersom du har spørsmål om opptak, send e-post til postmottak@khio.no.

Master i kunst og offentlige rom

Søknadsfrist: 1. februar 2021 (kl. 23:59).

Søknadsweb (søknadsportalen) og informasjon om opptaksprøver er tilgjengeleg to månader før søknadsfristen.

Opptakskrav

For opptak til masterstudiet kreves bestått treårig bachelorgrad i visuell kunst eller likeverdig utdanning som omfatter fag, emne eller emnegruppe hvorav minst 80 studiepoeng relatert til og relevant for studieretningen.

Søkerens kvalifikasjoner, nivå og potensial når det gjelder masterstudiet skal i tillegg vurderes på bakgrunn av søkerens portfolio (kunstnerisk nivå) og et søknadsbrev som redegjør for søkerens målsettinger og motivasjon med studiet. Det legges særlig vekt på at søkeren viser undersøkende holdninger og evne til å gå inn i problemområder, samt tar initiativ og har stor arbeidsevne.

Slik søker du
 1. Registrer deg i Søknadsweb. Se denne veiledningen.
 2. Last opp dokumentasjon i Søknadsweb.

Spørsmål om opptak sendes til postmottak@khio.no. Skriv navnet på studieprogrammet i emnefeltet.

Dette må du laste opp

Du må laste opp følgende dokumenter i SøknadsWeb for at din søknad skal bli godkjent og vurdert av opptakskomiteen:

 1. CV som inneholder fullt navn, søkernummer og tidligere utdanning (lastes opp som PDF med filnavn: MAPS2020-CV.pdf)
 2. Portrettbilde (ansiktet må dekke mesteparten av bildet slik at komiteen enkelt kan gjenkjenne deg). Lastes opp som JPEG med filnavn: MAPS2020+ditt søkernummer.jpeg
 3. Dokumentasjon av bachelorgrad eller tilsvarende (lastes opp som PDF med filnavn: MAPS2020-Vitnemål-bachelor.pdf)
 4. Portefølje (lastes opp som PDF med filnavn: MAPS2020-portefølje.pdf) (se retningslinjer nedenfor)
 5. Application letter (NB! På engelsk) (lastes opp som PDF med filnavn: MAPS2020-applicationletter.pdf)
 6. Dokumentasjon av engelskkunnskaper (lastes opp som PDF med filnavn: MAPS2020-engelsk.pdf)
Om porteføljen

Porteføljen skal lastes opp som ett PDF-dokument med flere sider (maks. 10 sider og maks. 15 MB). Portefølje skal bestå av minimum 5 og ikke flere enn 10 ulike eksempler på dine egne arbeider/verk. Det er en fordel at alle disse arbeidene til sammen gir et helhetlig bilde av dine kunnskaper og ferdigheter. Porteføljen skal sees på skjerm og derfor anbefaler vi at bilder i dokumentet er på 72 dpi. Dersom du ønsker å presentere video, lyd, webside eller lignende som del av din portefølje skal disse representeres med tekst i porteføljen samt link til hvor dette kan ses på internett. Samlet lengde på video- og lydfiler skal ikke overstige 10 minutters varighet.

Application letter (på engelsk)

You are requested to write a letter of maximum 2 A4 pages (800 words) that reflects on the following:

 • Why are you applying to the MFA programme in Art and Public Space?
 • Give a brief description of your artistic practice and main area of focus. Include a few words about working methods, techniques, sources and references.
 • Write about one of your previous projects/artworks and what you accomplished with it.
 • What would you like to develop and achieve for your art practice during/on completion of the MFA?
Engelskkunnskaper

Det er en forutsetning at søkere behersker engelsk. Søkere som dokumenterer utdanningsbakgrunn fra nordiske land – eller fra engelskspråklige land – trenger ikke å fremlegge ytterligere dokumentasjon på engelsk språkkompetanse. Språkkunnskaper i engelsk kan dokumenteres med f.eks. IELTS, eller TOEFL. Det gis også mulighet å dokumentere engelskkunnskaper på annen måte enn det som er nevnt her.

For mer informasjon om språkkrav, vennligst sjekk NOKUTs sine nettsider.

Opptaksprosess og viktige datoer
Tidslinje for opptak til høst 2021:
1. desember 2020 – 1. februar 2021 Søknadsperiode Du kan endre søknaden din og laste opp nye dokumenter helt frem til søknadsfristen 1. februar 2021 (kl. 23:59). Logg inn i Søknadsweb og velg "Mine dokumenter" i menyen for å laste opp nye dokumenter.
februar 2021 Gjennomgang av søknader Opptakskomiteen vurderer de søknadene som er kommet inn og som er reelle søknader med alle nødvendige filer/dokumenter.
 mars Intervju Søkere som inviteres til intervju får innkalling til én av dagene, og må sette av hele dagen da vi også tilbyr omvisning og fotografering (til evt. studentkort).
 april Endelig resultat foreligger og tilbud om studieplass, evt. venteliste eller avslag sendes ut.
1. juli Frist for ettersending Frist for ettersending av dokumentasjon på utdanning som er fullført våren 2021. Gjelder for søkere som får tilbud om studieplass eller ventelisteplass etter intervju.

Dersom du har spørsmål om opptak, send e-post til postmottak@khio.no.

Master i medium- og materialbasert kunst

Søknadsfrist: 1. februar 2021 (kl. 23:59).

Søknadsweb (søknadsportalen) og informasjon om opptaksprøver er tilgjengeleg to månader før søknadsfristen.

Opptakskrav

For opptak til masterstudiet kreves bestått treårig kunstutdanning (bachelorgrad 180 studiepoeng eller tilsvarende) på universitets- eller høgskolenivå eller utdanning som i henhold til § 3-4 i lov om universiteter og høgskoler er godkjent som jevngod med slik utdanning. Grunnutdanningen må omfatte en fordypning i fag, emne eller emnegruppe på minst 80 studiepoeng innenfor fagområdet for mastergradsstudiet.

Institusjonen kan i spesielle tilfeller godkjenne andre dokumenterte kvalifikasjoner som helt eller delvis likeverdige med utdanningsløpene nevnt ovenfor.

Søkernes kvalifikasjoner, kunnskaper og egnethet vurderes på bakgrunn av portfolio, motivasjonsbrev, faglig tilknytning og annen relevant kompetanse. Opptak til studiet skjer etter innstilling fra en tverrfaglig komité, bestående av interne medlemmer fra fagområdene, et medlem kan være eksternt, og en studentobservatør. 

Søknaden skal inneholde dokumentasjon av fullført utdanning, digital portfolio som inneholder visuell dokumentasjon av egne arbeider, og et søknadsbrev.

Slik søker du
 1. Registrer deg i Søknadsweb. Se denne veiledningen.
 2. Last opp dokumentasjon i SøknadsWeb.
Dette må du laste opp

Du må laste opp følgende dokumenter i SøknadsWeb for at din søknad skal bli godkjent og vurdert av opptakskomiteen:

 1. CV som inneholder fullt navn, søkernummer og tidligere utdanning (lastes opp som PDF med filnavn: MAMBA2020-CV.pdf)
 2. Portrettbilde (ansiktet må dekke mesteparten av bildet slik at komiteen enkelt kan gjenkjenne deg)
  (lastes opp som JPEG med filnavn: MAMBA2020+ditt søkernummer.jpeg)
 3. Dokumentasjon av bachelorgrad eller tilsvarende (lastes opp som PDF med filnavn: MAMBA2020-Vitnemål-bachelor.pdf)
 4. Portefølje (lastes opp som PDF med filnavn: MAMBA2020-portefølje.pdf) (se retningslinjer nedenfor)
 5. Søknadsbrev (lastes opp som PDF med filnavn: MAMBA2020-soknadsbrev.pdf)
 6. Dokumentasjon av engelskkunnskaper (lastes opp som PDF med filnavn: MAMBA2020-engelsk.pdf)
Om porteføljen

Porteføljen skal lastes opp som ett PDF-dokument med flere sider (maks. 10 sider og maks. 15 MB). Portefølje skal bestå av minimum 5 og ikke flere enn 10 ulike eksempler på dine egne arbeider/verk. Det er en fordel at alle disse arbeidene til sammen gir et helhetlig bilde av dine kunnskaper og ferdigheter. Porteføljen skal sees på skjerm og derfor anbefaler vi at bilder i dokumentet er på 72 dpi. Dersom du ønsker å presentere video, lyd, webside eller lignende som del av din portefølje skal disse representeres med tekst i porteføljen samt link til hvor dette kan ses på internett. Samlet lengde på video- og lydfiler skal ikke overstige 10 minutters varighet.

Søknadsbrev

Du må laste opp et søknadsbrev på maks 2 A4-sider (800 ord). Du skal reflektere over og skrive om følgende:

 • Hvorfor søker du til master programmet i Medium og materialbasert kunst?
 • Gi en kortfattet beskrivelse av din kunstneriske praksis og hovedfokus. Fortell gjerne om arbeidsmetoder og teknikker, kilder og referanser.
 • Beskriv et av dine tidligere kunstverk og hva du oppnådde med det.
 • Hva ønsker du å utvikle og oppnå for egen kunstnerisk praksis under/ved avslutningen av av masterstudiet?
Engelskkunnskaper

Det er en forutsetning at søkere behersker engelsk. Søkere som dokumenterer utdanningsbakgrunn fra nordiske land – eller fra engelskspråklige land – trenger ikke å fremlegge ytterligere dokumentasjon på engelsk språkkompetanse. Språkkunnskaper i engelsk kan dokumenteres med f.eks. IELTS, eller TOEFL. Det gis også mulighet å dokumentere engelskkunnskaper på annen måte enn det som er nevnt her.

Opptaksprosess og viktige datoer
Tidslinje for opptak til høst 2021:
1. desember 2020 – 1. februar 2021 Søknadsperiode Du kan endre søknaden din og laste opp nye dokumenter helt frem til søknadsfristen 1. februar 2021 (kl. 23:59). Logg inn i Søknadsweb og velg "Mine dokumenter" i menyen for å laste opp nye dokumenter.
februar 2021 Gjennomgang av søknader Opptakskomiteen vurderer de søknadene som er kommet inn og som er reelle søknader med alle nødvendige filer/dokumenter.
mars Intervju  Søkere som inviteres til intervju får innkalling til én av dagene, og må sette av hele dagen da vi også tilbyr omvisning og fotografering (til evt. studentkort).
Ca. slutten av april Endelig resultat foreligger og tilbud om studieplass, evt. venteliste eller avslag sendes ut.
1. juli Frist for ettersending Frist for ettersending av dokumentasjon på utdanning som er fullført våren 2021. Gjelder for søkere som får tilbud om studieplass eller ventelisteplass etter intervju.

Dersom du har spørsmål om opptak, send e-post til postmottak@khio.no.

Utveksling

Hvis du er interessert i å være utvekslingsstudent ved Kunsthøgskolen i Oslo, gå til siden Student Exchange.

Hvis du vil vite om mulighetene Kunsthøgskolens studenter har for å søke om utveksling i utlandet, gå til sidene for studenter.

Studenter

Ansatte