Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Rosanna Vibe, på Avgang2022: minus plus minus equal plus. Foto: Øystein Thorvaldsen
Rosanna Vibe, på Avgang2022: minus plus minus equal plus. Foto: Øystein Thorvaldsen

Master i medium- og materialbasert kunst

På masterstudiet i medium- og materialbasert kunst jobber studentene med å utvikle sin egen kunstpraksis. Studentene får mulighet til å fordype seg i spesialiseringene keramikk, tekstil, grafikk og tegning og metall- og smykkekunst. Den tverrfaglige strukturen stimulerer til samspill og nytenking på tvers av fordypningsområdene. Studieprogrammet vektlegger kunstnerisk selvstendighet og oppfordrer til en eksperimentell og interdisiplinær tilnærming til avdelingens kunstfaglige spesialiseringer.

Tittel på studieprogram
Master i medium- og materialbasert kunst
Studieprogramkode
MAKF
Normert studietid
2 år heltid
Undervisningsspråk
Norsk/engelsk
Søknadsfrist
1. februar 2024

Studentene tildeles en hovedveileder og får en arbeidsplass ved ett av fagområdene. Programmet kombinerer individuell veiledning med verkstedsundervisning, gruppekritikk, seminarer, forelesninger, og studentdrevne studiegrupper. Utstillingspraksis og skrivepraksis finnes som integrerte deler av programmet. Som del av studiet blir du også kjent med kunstnerisk utviklingsarbeid som metode og arbeidsform. Studiemiljøet er internasjonalt og undervisningen er tilrettelagt for engelskspråklige studenter. Masterstudiet er en toårig heltidsutdanning.

Les mer om verkstedene.

Studieprogrammet ender med et avsluttende avgangsarbeid.

Keramikk

På master i medium- og materialbasert kunst kan man velge fordypningen keramikk.

Keramisk kunst omfatter et stort register av kunstneriske innfallsvinkler til materialene leire og keramikk. Den keramiske kunsten er, foruten kunsthåndverket, tett forbundet med design og billedkunst, og har hatt en avgjørende betydning gjennom kunsthistorien.

På fagområde Keramikk arbeider du med ditt individuelle prosjekt under veiledning av profesjonelle, utøvende kunstnere. Den brede kompetansen blant keramikkavdelingens ansatte gir våre studenter ulike innfallsvinkler til det keramiske feltet. Fagområdets kontakter til det internasjonale miljøet brukes som en aktiv ressurs i forelesninger og workshops, samt i form av inviterte gjestekunstnere.

Gjennom praktisk arbeid i verkstedene utforsker du materialer, teknikker og konseptuelle strategier og metoder med sikte på å oppnå større bevissthet i ditt eget kunstnerisk språk og uttrykk. Undervisningens overordnede mål er å gi bred innsikt i fagområdet keramisk kunst, i tillegg til å gi deg de kunnskaper og ferdigheter som trengs for å arbeide som profesjonell keramisk kunstner.

Les mer om verkstedene.

Grafikk og tegning

På master i medium- og materialbasert kunst kan man velge fordypningen grafikk og tegning.

Fagområdet legger vekt på grafiske teknikker som dyptrykk, litografi, silketrykk og høgtrykk samt fotobaserte prosesser innen disse mediene. I tillegg inneholder fagområdet tegning og bokkunst.

De radikale forandringene innen grafikkfeltet de siste årene har forandret innfallsvinkelen til mediet. Grafikk er en demokratisk kunstform som kan innbefatte alt fra plakater og knapper med tekst, til klær, kaker og graffiti. Grafikk kan omfatte trykte MDF-plater og digitalt manipulert silketrykk, tapet inkorporert i installasjoner, eller tresnitt der selve matrisen spiller hovedrollen i verket. Grafikken viser seg derfor i ulike forkledninger innenfor den grafiske kunstens utvidede felt.

Tegning er i nær relasjon til grafiske uttrykk og strekker seg fra skisser og tegning som utviklings- og idéverktøy, til tegning som kunstnerisk unikum, og til tegning kombinert med andre materialer og teknikker. Tegning har etter hvert blitt et viktig språk i samtidskunsten, på papir, vegg, nettbrett, artists books, og formidlet via andre masseproduksjonsteknikker.

grafikk.khio.no

Les mer om verkstedene.

Tekstil

På master i medium- og materialbasert kunst kan man velge fordypningen tekstil.

Tekstile visuelle uttrykk representerer en måte å tenke, lage, skrive og uttrykke seg på. Du kan lære å farge fibre, kjemiske oppskrifter, farge med planter, spinne tråd og lese filosofi, kunsthistorie og politisk teori. Veven, printen og broderiet uttrykker våre ideer i mange lag.

Undervisningen på tekstilavdelingen er basert på praktisk undervisning på verksted og i workshops; tekstile praksiser, farging, analoge og digitale vever, silketrykk, digital/analog tekstilprint og digitalt/analogt broderi. Avdelingen har jevnlig besøk av nasjonale og internasjonale gjestekunstnere, kuratorer og teoretikere. Som student får du veiledning både individuelt og i grupper. Vi har også auditoriumsbasert undervisning i teori og kunsthistorie.

Les mer om verkstedene.

Metall- og smykkekunst

På master i medium- og materialbasert kunst kan man velge fordypningen metall- og smykkekunst.

Vi tilbyr landets eneste høyere kunstutdannelse med spesialisering i smykkekunst og objekt. Smykker er identitetsskapende og personlige, men bæres og kommuniserer i en sosial sfære. Objekter/korpus/skulptur er også meningsbærende, og tradisjonen danner utgangspunkt for nytenking og kunstneriske prosesser. Det gjøres også undersøkelser relatert til stedsspesifikk kunst og kunst i offentlige rom.

Undervisningen baseres på kunstnerisk praksis med fokus på håndverk og materialer, parallelt med kunstfaglig teori og metode. Det legges stor vekt på eksperimentering og undersøkelser, både praktisk og idémessig. Skolens verksteder er unike, og som student får du anledning til å lære mer om blant annet lodding, støping, smiing, sveising, patinering mm. I hovedsak jobber du med individuelle prosjekter under veiledning av profesjonelle utøvere. Vi arrangerer workshops, forelesninger og faglige diskusjoner. Som student nyter du godt av et stort faglig nettverk og mange internasjonale gjestelærere.

Les mer om verkstedene.

Studieplan

Kort beskrivelse av studiet

Masterstudiet i medium- og materialbasert kunst er multidisiplinært. Programmets fokus er utviklingen av studentens eget kunstnerskap. Studiene vektlegger utøving av kunstnerisk arbeid og et innovativt, kritisk forhold til medium- og materialbasert kunst. Dette er et intensivt og krevende studieprogram som oppfordrer og stimulerer til eksperimentelle og interdisiplinære tilnærminger til avdeling Kunst og håndverks unike kombinasjon av fagområder.

Arbeid med skriftlige prosjektbeskrivelser og eksamenstese har en sentral plass i studiet, og skal lede frem til refleksjon i forhold til egen kunstnerisk praksis, og sette eget kunstnerisk arbeid i kontekst.

Det er et toårig heltidsstudium som til sammen utgjør 120 studiepoeng, hvorav hvert semester utgjør 30 studiepoeng. Studentens utvikling og progresjon blir vurdert i løpet av og ved slutten av hvert semester. Bestått semester er en forutsetning for å fortsette studiet. Studieprogrammet stiller store krav til egeninnsats og disiplin. Det legges særlig vekt på at studenten viser en undersøkende holdning og en evne til å gå dypere inn i problemområder.

Undervisningsspråk er norsk og engelsk.

Studiet er bygget opp rundt tre gjensidige og overlappende emnekategorier: kunstnerisk praksis, kontekstualisering, og utstillingspraksis.

Avdeling Kunst og håndverk består av fire fagområder:

 • Metall- og smykkekunst
 • Keramisk kunst
 • Grafikk og tegning
 • Tekstilkunst.

Studentene tildeles en hovedveileder og en arbeidsplass ved et av de fire fagområdene. Masterstudentene har mulighet til å arbeide ved samtlige av avdelingens verksteder inkludert medielab, publiseringsstudio, dForm/digital 3d, romlaboratorium mm. Flere av verkstedene krever sertifiseringskurs. Se www.khio.no for mer informasjon om verksteder.

Foruten Kunst og håndverk består Kunsthøgskolen i Oslo av følgende avdelinger: Avdeling Kunstakademiet, Avdeling Design og de tre Scenekunstavdelingene. Studentene ved Kunst og håndverk har mulighet til å delta på et utvalg forelesninger og workshops ved de andre avdelingene.

Kompetansen studentene erverver etter gjennomført masterstudium på Kunst og håndverk skal kunne brukes til kunstnerisk virksomhet på høyt profesjonelt nivå, og som påbygging til videre studier og kunststipendiatstillinger på doktorgradsnivå.

Opptakskrav

For opptak til masterstudiet kreves bestått treårig kunstutdanning (bachelorgrad 180 studiepoeng eller tilsvarende) på universitets- eller høgskolenivå eller utdanning som i henhold til § 3-4 i lov om universiteter og høgskoler er godkjent som jevngod med slik utdanning. Grunnutdanningen må omfatte en fordypning i fag, emne eller emnegruppe på minst 80 studiepoeng innenfor fagområdet for mastergradsstudiet.

Institusjonen kan i spesielle tilfeller godkjenne andre dokumenterte kvalifikasjoner som helt eller delvis likeverdig med utdanningsløpene nevnt ovenfor.

Søkernes kvalifikasjoner, kunnskaper og egnethet vurderes på bakgrunn av portfolio, motivasjonsbrev, faglig tilknytning og annen relevant kompetanse. Opptak til studiet skjer etter innstilling fra en tverrfaglig komité, bestående av interne medlemmer fra fagområdene, et medlem kan være eksternt, og en studentobservatør.

Søknaden skal inneholde dokumentasjon av fullført utdanning, digital portfolio som inneholder visuell dokumentasjon av egne arbeider, og motivasjonsbrev.

Opptakskomiteen kan innkalle søkere til intervju.
Alle søkere må dokumentere gode kunnskaper i engelsk.

Læringsutbytte for studiet

Etter fullført masterstudium i medium- og materialbasert kunst skal studenten kunne:

 • etablere og utøve en profesjonell kunstpraksis
 • kommunisere material- og håndsverkskunnskaper på et høyt kunstnerisk nivå
 • formidle kritisk og etisk refleksjon om egen praksis satt i kontekst
 • utvise avansert forståelse for samtidskunstens teoretiske og metodiske referanser samt kulturelle betydning
 • utvikle og gjennomføre et selvstendig kunstprosjekt og formidle det i profesjonell sammenheng
 • demonstrere innsikt i kunstnerisk utviklingsarbeid gjennom egen praksis
 • artikulere og formidle eget arbeid innenfor kunstfeltets språk og terminologi
 • initiere og administrere kunstprosjekter

Oppbygging og gjennomføring

For å beskrive studie-/ arbeidsomfang i emnene i studiet brukes måleenheten studiepoeng. Det toårige masterprogrammet har et omfang på 120 studiepoeng / ECTS (European Credit Transfer System). Ett studiepoeng tilsvarer 25 til 30 faktiske arbeidstimer for studenten. I faktiske arbeidstimer regnes selvstendige studier, aktiv deltakelse i veiledning, forelesninger, seminarer, oppgaveskriving, kollokviegrupper, utstillinger osv.

Masterprogrammet krever høy grad av selvstendig arbeid, og aktiv deltakelse i obligatorisk undervisning. Normert arbeidsomfang for ett semester er 30 studiepoeng. Bestått semester er en forutsetning for å fortsette studiet.

De tre emnekategoriene i masterstudiet:

Kunstnerisk praksis 75 studiepoeng:
Det selvstendige arbeidet står sentralt i masterstudiet og forutsetter individuell fordypning og utvikling i dialog med hovedveileder. Gjennom en undersøkende arbeidsmetode skal studenten utvikle et selvstendig kunstnerisk prosjekt.

Den kunstneriske og skriftlige delen av masterprosjektet skal ha individuelt definerte mål, kunstneriske innfallsvinkler og arbeidsmetoder. En kritisk refleksjon rundt masterprosjektet og kontekstuelle referanser, står sentralt.

Den skriftlige delen av masterprosjektet har en anbefalt lengde på 5-18 A4-sider tekst.

Veiledning med hovedveileder, andre faglige ansatte og inviterte gjestelærere, gruppekritikk, workshops, forelesninger og studieturer inngår i utviklingen av studentenes kunstneriske praksis.

Arbeidet skal resultere i en forståelse for eget kunstnerisk arbeid samt sammenhengen dette står i, slik at studenten skal kunne jobbe selvstendig som kunstner/kunsthåndverker ved endt studium.

Kontekstualisering 25 studiepoeng
Kontekstualisering består av fordypning i aktuell kunst- og kulturteori som har betydning for medium- og materialbasert kunst. Det handler om å identifisere sosial, intellektuell og kulturell betydning, og plassere kunstnerisk praksis i en større sammenheng. Undervisning knyttet til teori, refleksjon og metode følger gjennom masterstudiet i ulike former. Den består av individuelle veiledninger, gruppekritikk, studentpresentasjoner, forelesninger og workshops.

Kontekstualisering i form av teoriseminarer dekker generell kunstteori og aktuell teori for medium- og materialbasert kunst. Gjennom utvikling av kritisk refleksjon og diskursive evner, lærer studentene å identifisere sosiale og kulturelle påvirkninger, utforske kilder og referanser, og diskutere ideer og strategier.

Skrivepraksis er en integrert del av kontekstualisering. Skriving og tekstproduksjon inneholder artist statement, prosjektbeskrivelse og utvikling av eksamenstesen.

Innholdet i undervisningen skal bidra til å gi studentene avansert og spesialisert kunnskap som styrker den enkeltes kunstproduksjon og kunstnerskap. Undervisningen skal bidra til å utvikle studentenes evne til å kontekstualisere og analysere egen kunstpraksis, og gi nødvendige teoretiske og metodiske verktøy for å kunne formulere eget kunstnerisk utviklingsprosjekt på et høyt profesjonelt nivå.

Utstillingspraksis 20 studiepoeng
Utstillingspraksis forbereder studenten til profesjonell yrkespraksis.

Master ONE Show i første studieår:
Utstillingen foregår i løpet av andre semester (vår) i første studieår. Fokus er utvikling av individuelle prosjekter i samarbeid med medstudenter og faglige ansatte.

Avgangsutstilling i andre studieår:
Forberedelse, konseptutvikling og gjennomføring av avgangsutstillingen utføres i nært samarbeid med utnevnt kurator/koordinator, og medstudenter. Undervisningen innebærer jevnlige møter, veiledninger, gruppediskusjoner og vurderinger, og workshops. Utvikling av avgangsutstillingen krever av studentene at de deltar aktivt i arbeidet med katalogarbeid, pressearbeid, evt. sponsorarbeid, montering av utstilling og formidling til offentligheten.

Gå til emnestruktur

Utveksling

Kunsthøgskolen legger til rette for utveksling med en annen utdanningsinstitusjon i løpet av studietiden.

Kunst og håndverk ved Kunsthøgskolen i Oslo deltar i det nordiske nettverket CIRRUS, Nordplus og ERASMUS. I tillegg er det etablert bilaterale avtaler med institusjoner utenfor disse nettverkene.

Avtaler innenfor og utenfor nettverkene åpner for at studentene kan studere ved et utenlandsk lærested i ett semester og få dette godkjent som en del av mastergradsstudiet. I forbindelse med organiserte samarbeidsprosjekt kan dekan i særlige tilfeller godkjenne utveksling i inntil ett år. Det må eventuelt søkes spesifikt om dette.

I tillegg kan studenten foreta utveksling i form av express mobility. Dette kan være deltagelse på en ukes workshop o.l.

Utveksling avtales og skjer i dialog med studentens hovedveileder, og en skriftlig begrunnelse og motivasjon om utveksling sendes til studieleder for godkjenning.

Anbefalt semester for utveksling er 2. semester 1. studieår. Utveksling av ett semesters varighet må utgjøre 30 studiepoeng for å bli godkjent.

Disse utvekslingsavtalene gjelder master i medium- og materialbasert kunst:

Undervisning og læringsformer

Studiet består både av generelle og individuelle komponenter. Den individuelle komponenten bygger i utstrakt grad på veiledning og studentens selvstendige arbeid, mens den generelle komponenten utfyller den individuelle, gjennom studentpresentasjoner, gruppekritikk, veiledninger, forelesninger, fellesgjennomganger og seminarer. Skrivepraksis og utstillingspraksis er integrert i programmet. Det oppfordres til studentinitierte og studentdrevne prosjekter. Studieturer er et valgfritt tilbud.

Undervisning foregår både på norsk og engelsk.

Veiledning:
Alle studenter tildeles en hovedveileder fra avdeling Kunst og håndverk.

Studenten skal spesifisere problemstillinger, kommunisere veiledningsbehov og ta beslutninger om fremdrift i kunstnerisk praksis. Hovedveileder skal bistå med å planlegge studentens individuelle studieplan, bidra til å avklare studentenes faglige og metodiske rammer, utviklingen av mastertesen, og har ansvar for å vurdere studentens faglige progresjon. Studenten oppfordres til å ha veiledninger med andre fagansatte og gjestelærere.

I spesielle tilfeller kan hovedveileder eller student ønske å avvikle samarbeidet. Hvis studenten ønsker å avvikle samarbeidet må hun/han formulere en skriftlig begrunnelse til programansvarlig, og om mulig kan ny hovedveileder blir oppnevnt.

Arbeidsplass:
Studenten blir tilbudt en fast arbeidsplass tilknyttet et av Kunst og håndverks 4 fagområder. En stor del av studiene vil foregå på skolens felles verksteder og prosjektrom. Prosjektrom kan stilles til disposisjon i perioder etter søknad/i dialog med fagområdeansvarlig/hovedveileder.

Det stilles krav om at studenten følger normert studieprogresjon, samt benytter arbeidsplassen, for å beholde sin rett til arbeidsplass.

Arbeidskrav for studiet:
Studiet har obligatorisk fremmøte med et minimumskrav på 80 % i den lærerstyrte undervisningen. Den lærerstyrte undervisningen omfatter individuell veiledning, gruppeveiledning/kritikk, skrivekurs, teoriseminarer samt spesialiserte kurs.

Bestått semester er en forutsetning for å fortsette studiet.
Bestemmelser om fravær og permisjon er fastsatt i Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo.

Vurdering

Arbeidskrav må være godkjent for at studenten skal kunne få avsluttende vurdering i emnene.

Studentens arbeid og progresjon vurderes gjennom hvert semester. En formell vurdering av semesterets emner finner sted ved slutten av hvert semester.

Ved semestergjennomgangen presenterer hver student sitt arbeid for en komite bestående av hovedveileder og en annen faglig ansatt. En kortfattet rapport leveres komiteen i forkant av gjennomgangen. Presentasjonen kan bestå av kunstneriske arbeider, digital dokumentasjon og tekst. Komiteen vurderer studentens kunstneriske praksis og progresjon, sett i forhold til emnenes læringsmål, sammen med studenten.

Bestått semester er en forutsetning for å fortsette studiet.

Masterprogrammet avsluttes med eksamen i fjerde semester. Avsluttende eksamen omfatter vurdering av emnene kunstnerisk praksis 4 og utstillingspraksis 3.

Eksamensprosedyre foregår på følgende måte; i forkant av eksamen innleveres en eksamenstese/ refleksjonstekst. Teksten skal inneholde en kritisk refleksjon rundt egen kunstnerisk praksis, kontekstuelle referanser, en oppsummering av studentens eget studium som helhet og en utdypet "artist statement”.

Til eksamen skal det gjøres en ferdigstilling og presentasjon av eget kunstnerisk arbeid, montert og presentert i egnet formidlingskontekst (galleri, uterom etc.). Bakgrunns- og tilleggsmateriale fra prosessen kan forelegges sensorgruppen.

Vurderingen foretas av to eksterne sensorer sammen med hovedveileder. Eksamensvurderingen foretas etter oppsatt prosedyre.

Studentens eksamen vurderes på grunnlag av emnenes fastsatte læringsmål og ut fra fastlagte vurderingskriterier for eksamen.

Alle emner i studiet vurderes til bestått / ikke-bestått.
Ytterligere bestemmelser om vurdering og eksamen er fastsatt i Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo.

Studiekvalitet

Kunsthøgskolen i Oslo har systemer for å sikre og videreutvikle kvaliteten på alle deler av utdanningen. Studentene er viktige bidragsytere i dette arbeidet gjennom blant annet å delta i studentevalueringer og den årlige læringsmiljøundersøkelsen.

Opptak

Søknadsfristen var 1. februar 2024. Nye søknadsfrister blir annonsert tidlig på høstsemesteret.