Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Anton Fyrst og Mitra Shamloo. Avgang bachelor i medium- og materialbasert kunst 2024. Foto: Øystein Thorvaldsen
Anton Fyrst og Mitra Shamloo. Avgang bachelor i medium- og materialbasert kunst 2024. Foto: Øystein Thorvaldsen

Bachelor i medium- og materialbasert kunst

Bachelorstudiet gir kunstutdanning innen fagområdene keramikk, tekstil, grafikk og tegning og metall- og smykkekunst.

Tittel på studieprogram
Bachelor i medium- og materialbasert kunst
Studieprogramkode
BAKF
Normert studietid
3 år heltid
Undervisningsspråk
Norsk
Søknadsfrist
2. april 2024

Bachelorprogrammet består av en kjerne av emner, i tillegg til en rekke valgbare kurs. Håndverksbasert undersøkelse av materialer og utvikling av et faglig begrepsapparat står sentralt i undervisningen. Skriving og teoretisk refleksjon er en vesentlig del av studiet. Studentene skal i løpet av studietiden utvikle fortrolighet med en eller flere fagdisipliner og etablere et bevisst forhold til håndverk, kunsthistorie og samtidskunst. Verkstedene drives av høyt kvalifiserte fagfolk, og studentene har tilgang til både tradisjonelle redskaper og avanserte, moderne teknikker. Lærerstaben deler sin erfaring og formidler egen kunstnerisk forskning gjennom praktiske demonstrasjoner, spesialiserte kurs og individuell veiledning. Bachelorstudiet er en treårig heltidsutdanning.

Studieprogrammet ender med et avsluttende avgangsarbeid. Se utstillingen for Avgang 2023 her.

OBS! Studieplanen på denne siden er gjeldende ut studieåret 2023/24. Fra og med studieåret 2024/25 vil denne reviderte studieplanen være gjeldende (pdf).

Keramikk

På bachelor i medium- og materialbasert kunst kan man velge fordypningen keramikk.

Keramisk kunst omfatter et stort register av kunstneriske innfallsvinkler til materialene leire og keramikk. Den keramiske kunsten er, foruten kunsthåndverket, tett forbundet med design og billedkunst, og har hatt en avgjørende betydning gjennom kunsthistorien.

På fagområde Keramikk arbeider du med ditt individuelle prosjekt under veiledning av profesjonelle, utøvende kunstnere. Den brede kompetansen blant keramikkavdelingens ansatte gir våre studenter ulike innfallsvinkler til det keramiske feltet. Fagområdets kontakter til det internasjonale miljøet brukes som en aktiv ressurs i forelesninger og workshops, samt i form av inviterte gjestekunstnere.

Gjennom praktisk arbeid i verkstedene utforsker du materialer, teknikker og konseptuelle strategier og metoder med sikte på å oppnå større bevissthet i ditt eget kunstnerisk språk og uttrykk. Undervisningens overordnede mål er å gi bred innsikt i fagområdet keramisk kunst, i tillegg til å gi deg de kunnskaper og ferdigheter som trengs for å arbeide som profesjonell keramisk kunstner.

Les mer om verkstedene.

Grafikk og tegning

På bachelor i medium- og materialbasert kunst kan man velge fordypningen grafikk og tegning.

Fagområdet legger vekt på grafiske teknikker som dyptrykk, litografi, silketrykk og høgtrykk samt fotobaserte prosesser innen disse mediene. I tillegg inneholder fagområdet tegning og bokkunst.

De radikale forandringene innen grafikkfeltet de siste årene har forandret innfallsvinkelen til mediet. Grafikk er en demokratisk kunstform som kan innbefatte alt fra plakater og knapper med tekst, til klær, kaker og graffiti. Grafikk kan omfatte trykte MDF-plater og digitalt manipulert silketrykk, tapet inkorporert i installasjoner, eller tresnitt der selve matrisen spiller hovedrollen i verket. Grafikken viser seg derfor i ulike forkledninger innenfor den grafiske kunstens utvidede felt.

Tegning er i nær relasjon til grafiske uttrykk og strekker seg fra skisser og tegning som utviklings- og idéverktøy, til tegning som kunstnerisk unikum, og til tegning kombinert med andre materialer og teknikker. Tegning har etter hvert blitt et viktig språk i samtidskunsten, på papir, vegg, nettbrett, artists books, og formidlet via andre masseproduksjonsteknikker.

grafikk.khio.no

Les mer om verkstedene.

Tekstil

På bachelor i medium- og materialbasert kunst kan man velge fordypningen tekstil.

Tekstile visuelle uttrykk representerer en måte å tenke, lage, skrive og uttrykke seg på. Du kan lære å farge fibre, kjemiske oppskrifter, farge med planter, spinne tråd og lese filosofi, kunsthistorie og politisk teori. Veven, printen og broderiet uttrykker våre ideer i mange lag.

Undervisningen på tekstilavdelingen er basert på praktisk undervisning på verksted og i workshops; tekstile praksiser, farging, analoge og digitale vever, silketrykk, digital/analog tekstilprint og digitalt/analogt broderi. Avdelingen har jevnlig besøk av nasjonale og internasjonale gjestekunstnere, kuratorer og teoretikere. Som student får du veiledning både individuelt og i grupper. Vi har også auditoriumsbasert undervisning i teori og kunsthistorie.

Les mer om verkstedene.

Metall- og smykkekunst

På bachelor i medium- og materialbasert kunst kan man velge fordypningen metall- og smykkekunst.

Vi tilbyr landets eneste høyere kunstutdannelse med spesialisering i smykkekunst og objekt. Smykker er identitetsskapende og personlige, men bæres og kommuniserer i en sosial sfære. Objekter/korpus/skulptur er også meningsbærende, og tradisjonen danner utgangspunkt for nytenking og kunstneriske prosesser. Det gjøres også undersøkelser relatert til stedsspesifikk kunst og kunst i offentlige rom.

Undervisningen baseres på kunstnerisk praksis med fokus på håndverk og materialer, parallelt med kunstfaglig teori og metode. Det legges stor vekt på eksperimentering og undersøkelser, både praktisk og idémessig. Skolens verksteder er unike, og som student får du anledning til å lære mer om blant annet lodding, støping, smiing, sveising, patinering mm. I hovedsak jobber du med individuelle prosjekter under veiledning av profesjonelle utøvere. Vi arrangerer workshops, forelesninger og faglige diskusjoner. Som student nyter du godt av et stort faglig nettverk og mange internasjonale gjestelærere.

Les mer om verkstedene.

Studieplan

Kort beskrivelse av studiet

Bachelorstudiet i Medium- og materialbasert kunst er en treårig utdanning med fokus på kunstnerisk arbeid i verkstedet.

Studiet er organisert rundt avdelingens fire fagområder (Grafisk kunst og tegning, Keramisk kunst, Tekstil kunst og Metall- og smykkekunst). Arbeid i verkstedet står sentralt i studiet, og det gis anledning til både disiplinorientering og interdisiplinære tilnærminger til egen kunstnerisk praksis. Veiledning og gruppekritikk støtter opp om utviklingen av studentens individuelle kunstneriske praksis. Det legges også vekt på felles undervisning i emnene kontekstualisering og skrivepraksis. Kontekstualisering skal gi studenten referanser og relevant begrepsapparat for å utvikle evnen til kritisk refleksjon rundt egen kunstnerisk praksis.Skrivepraksis, skal skape fortrolighet med skriving som del av egen kunstnerisk praksis. Utstillingspraksis gir studentene trening i å presentere eget arbeid i en offentlig sammenheng.

Studiet består av både valgbar og obligatorisk undervisning, og krever stor grad av selvstendighet.

Kunsthøgskolen i Oslo består i tillegg til Kunst og håndverk av følgende avdelinger; Kunstakademiet, Design, Teaterhøgskolen, Operahøgskolen og Dans. Undervisning på disse kan i enkelte tilfeller være tilgjengelig for studentene ved Kunst og håndverk.

Studentene vil bli tilbudt fast arbeidsplass og hovedveileder ved et av de fire fagområdene ved avdelingen. Denne plasseringen gjøres med utgangspunkt i den enkelte students søknad.

Studiet er bygget opp rundt en struktur med vurdering ved slutten av hvert semester.

Kompetansen etter endt studium skal gi grunnlag for selvstendig kunstnerisk virksomhet og arbeid innenfor kunstfeltet. Studiet kvalifiserer for opptak til høyere grads studier.

Opptakskrav

For å bli tatt opp til studiet kreves generell studiekompetanse og bestått opptaksprøve. Opptaket er todelt og inkluderer et intervju.

Studiet i sin helhet henvender seg til studenter som har evne og interesse for å arbeide med mediumog materialbasert kunst innen avdelingens fagområder. Vurderingen gjøres av en tverrfaglig komité, bestående av interne medlemmer fra fagområdene, minst én ekstern representant, samt en studentobservatør. Søkerne rangeres i forhold til resultatene av opptaksprøvene og intervjuet.

Kriterier som vurderes under opptak er kunstneriske forkunnskaper, motivasjon, kunstnerisk modenhet og utviklingsevne, analytisk, visuell interesse og forståelse samt refleksjons- og formuleringsevne.

Det kan gjøres unntak fra krav om generell studiekompetanse for søkere som kan dokumentere spesielle faglige kvalifikasjoner.

Det forutsettes at søkere behersker norsk / skandinavisk og engelsk.

Søkere med utdanning fra land utenfor Norden må dokumentere norskkunnskaper på nivå med bestått eksamen fra trinn 3 i norsk for utenlandske studenter ved universitetene eller bestått Bergenstest.

Læringsutbytte for studiet

Etter endt utdanning skal studenten:

 • kunne utvikle og gjennomføre et kunstnerisk arbeid på et profesjonelt nivå, og kunne formidle dette både skriftlig og muntlig
 • kunne arbeide selvstendig, samt etablere og administrere egen kunstnerpraksis
 • vise innsikt i fagfeltets funksjon, historie og betydning i samfunnet, i forhold til teoretiske, historiske, filosofiske og kulturelle sammenhenger
 • beherske relevante verktøy, teknikker, materialer og uttrykksformer samt treffe begrunnede valg i bruken av disse
 • kunne redegjøre for relevante faglige problemstillinger, delta i faglige diskusjoner, kjenne til sentrale kunstnerskap og aktuelt kunstnerisk utviklingsarbeid innen fagfeltet
 • vise innsikt i etiske problemstillinger knyttet til kunstproduksjon
 • kunne reflektere over eget kunstnerisk arbeid og utvikling

Oppbygging og gjennomføring

Studiet er organisert i fem emnetyper: kunstnerisk praksis, kontekstualisering, skrivepraksis, gruppekritikk og utstillingspraksis.

Kunstnerisk praksis:
er individuell eller kollektiv praksis innen kunstnerisk utdanning og omfatter eget kunstnerisk fordypningsarbeid, workshops, seminarer og tekniske kurs, veiledning individuelt og i grupper. Gjennom samtale, presentasjon, diskusjon og utstillinger utvikler studenten ferdigheter og erfaring i valg av etiske, estetiske, samt tekniske løsninger og verdier som er til stede i eget og andres arbeidet. Som en del av dette videreutvikler studenten konseptuelle og estetiske kunnskaper og ferdigheter som er grunnleggende for fremstilling av kunst. Utstilling i studentgalleri eller tilsvarende inngår som del av kunstnerisk praksis.

Skrivepraksis
er et emne som skal skape fortrolighet med skriving som del av egen kunstnerisk praksis. I Skrivepraksis vil studentene lære å anvende fagteksten som del av tankeutvikling og prosessuelt verktøy. Gjennom tekstlig analyse og utforsking av ulike sjangre skal emnet bidra til utviklingen av den enkelte students vokabular om eget arbeid. Studentene får øvelse i å skrive presist om egen praksis, og det å gi og få tilbakemelding fra medstudenter står sentralt.

Kontekstualisering:
skal gi studenten referanser og relevant begrepsapparat for å utvikle evnen til kritisk refleksjon rundt egen kunstnerisk praksis. Gjennom tolkning og drøfting av kunstfaglige tekster gjør studentene seg kjent med teoretiske tilnærminger som har preget kunstfaglig tradisjon og tenkning. Emnet vil vektlegge endringer innen estetiske så vel som sosiokulturelle perspektiver, og kan belyse eksempelvis ideologiske, feministiske, postkoloniale og etiske posisjoner.

Gruppekritikk:
er tverrfaglige fora med varierende gruppestruktur og størrelse. Gruppekritikk gir studentene mulighet til å utveksle erfaringer og reflektere over hverandres arbeid. Med utgangspunkt i presentasjon av egen praksis og kunstneriske fordypning vil studentene sammen kunne analysere og drøfte relevante spørsmål knyttet til eget og andres arbeid, samt diskutere fellesreferanser som ligger til grunn for all kunstnerisk praksis. Gjennom denne samtalen utvikler studenten verdifull erfaring. Ved å lære seg å ta ansvar for eget arbeid og gjenkjenne verdier som er til stede i andres arbeidet, skapes en tilhørighet til hele kunstfeltet. Som en del av dette videreutvikler studenten konseptuelle og estetiske kunnskaper og ferdigheter som er grunnleggende for fremstilling av kunst.

Utstillingspraksis:
gir studentene trening i å presentere eget arbeid i en offentlig sammenheng. Det offentlige står sentralt i enhver form for kunstnerisk praksis.. Dette kan være i form av en utstilling, forestilling, opplesning, intervensjon, radio-overføring, publikasjon eller annen form for uttrykk i det offentlige rom.

Gå til emnestruktur

Utveksling

Kunsthøgskolen i Oslo har utvekslings- og samarbeidsavtaler med utenlandske kunstutdanningsinstitusjoner som åpner for at studentene kan studere ved et utenlandsk lærested i en periode. Avtalene er hovedsakelig gjort innenfor rammene av de internasjonale samarbeidsprogrammene NORDPLUS og ERASMUS. Det kan også la seg gjøre å få godkjent utenlandsstudier utenom disse programmene.

For å ivareta en god studieprogresjon i det treårig bachelorstudiet ved Kunst og håndverk anbefales det at utveksling fortrinnsvis skjer i 2. studieår. Utveksling avtales og skjer i dialog med studentens hovedveileder, og en skriftlig begrunnelse og motivasjon sendes til programkoordinator for godkjenning.

Oppdatert informasjon om Kunsthøgskolens utvekslingsavtaler ligger på www.khio.no.

Disse utvekslingsavtalene gjelder bachelor i medium- og materialbasert kunst:

Undervisning og læringsformer

Avdelingen tilbyr ulike former for undervisning: verkstedkurs, veiledning, gruppekritikk/ gruppeveiledning, presentasjoner, studentdrevet undervisning, samt lærerstyrt undervisning som forelesninger, seminarer, workshops og skrivekurs.

Om verkstedsundervisning:
Verkstedsundervisning utgjør den sentrale undervisningsformen under emnet Kunstnerisk praksis. Undervisningen foregår i verkstedene med faglærer. Undervisningen kan være alt fra introduksjonskurs til mer tematiske workshops, basert på hvor i studieløpet studenten er. Faglærer instruerer, veileder og gir råd til studentenes egen kunstneriske praksis.

Om veiledning:
Veiledning er en-til-en samtaler med utpekt veileder, som er en av avdelingens faglige ansatte. Veiledningen skal styrke den enkelte students fordypning i eget kunstnerisk arbeid.

Om gruppekritikk:
Gruppekritikk er samtaler i mindre eller større grupper hvor målet er at studenter og lærer(e) skal bidra i form av synspunkter og tilbakemeldinger på presentasjoner av kunstnerisk praksis, tekster eller annet.

Om presentasjoner/utstillinger:
Presentasjoner er studentens anledning til å presentere utstilling, kunstnerskap, eller eget kunstnerisk arbeid for en mindre eller større forsamling. Målet med presentasjoner er også å øve studenten på presentasjonsarbeid/presentasjonsteknikker. Alle studentene skal stille ut minst én gang i løpet av bachelorstudiet, i tillegg til eksamensutstillingen.

Om studentdrevet undervisning:
Studentdrevet undervisning kan finne ulike former. En forutsetning er at studenten(e) selv formulerer målsetting med undervisningen, og er selv ansvarlig for læringen.

Om lærerstyrt undervisning:
Lærerstyrt undervisning er klasseromsundervisning, aulaundervisning, seminarer og forelesninger.

Arbeidskrav for studiet omfatter:

 • deltagelse i all obligatorisk undervisning
 • aktiv deltagelse i diskusjoner og gjennomganger
 • gjennomførte arbeidsoppgaver og innleveringer av praktiske og skriftlige oppgaver samt presentasjoner
 • utfylling av individuell utdanningsplan (inkl. individuell arbeidsplan) for hvert semester i samråd med veileder

Nærmere informasjon om arbeidskrav fremgår av den enkelte emnebeskrivelsen.

Undervisning foregår både på norsk og engelsk.

Studiet tar sikte på ulike former for oppsøkende aktivitet utenfor skolens område og studieturer. Studieturer er et valgfritt tilbud.

Bestemmelser om fravær og permisjon er fastsatt i Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo.

Vurdering

Arbeidskrav må være godkjent for at studentene skal kunne få avsluttende vurdering i emnene.

Studiet er bygget opp rundt en struktur med vurdering ved slutten av hvert semester. Avsluttende vurdering av et emne gjøres på bakgrunn av presentasjon av kunstnerisk arbeid, muntlig redegjørelse og/eller skriftlig innleveringer.

Vurderingen i 1. - 5. semester vil bli utført av emneansvarlig og studentens hovedveileder. I tillegg vurderer emneansvarlig og studentens hovedveileder de to emnene «Utstillingspraksis 1» og Gruppekritikk 6» i 6. semester.

Avsluttende eksamen vil finne sted i slutten av 6. semester og består av de to emnene «Kunstnerisk praksis 6» og «Skrivepraksis 6». Studenten skal presentere et avgangsprosjekt og skrive en tekst. Vurderingen foretas av to sensorer, hvorav minst en er ekstern.

Alle emner vurderes med karakteren bestått/ikke-bestått. Alle emner i studiet må bestås for at studenten skal oppnå graden, Bachelor i medium- og materialbasert kunst. Hvert semester er normert til 30 studiepoeng.

Nærmere informasjon om vurderingsformer fremkommer av de enkelte emnebeskrivelsene.

Ytterligere bestemmelser om vurdering og eksamen er fastsatt i Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo.

Studiekvalitet

Kunsthøgskolen i Oslo har systemer for å sikre og videreutvikle kvaliteten på alle deler av utdanningen. Studentene er viktige bidragsytere i dette arbeidet gjennom blant annet å delta i studentevalueringer og den årlige læringsmiljøundersøkelsen.

Emnestruktur

Emne­kode Emnenavn Studie­poeng
MK101 Kunstnerisk praksis 1 18
MK102 Skrivepraksis 1 5
MK103 Kontekstualisering 1 5
MK104 Gruppekritikk 1 2
MK111 Kunstnerisk praksis 2 18
MK112 Skrivepraksis 2 5
MK113 Kontekstualisering 2 5
MK114 Gruppekritikk 2 2
Emne­kode Emnenavn Studie­poeng
MK201 Kunstnerisk praksis 3 18
MK202 Skrivepraksis 3 5
MK203 Kontekstualisering 3 5
MK204 Gruppekritikk 3 2
MK211 Kunstnerisk praksis 4 18
MK212 Skrivepraksis 4 5
MK213 Kontekstualisering 4 5
MK214 Gruppekritikk 4 2
Emne­kode Emnenavn Studie­poeng
MK301 Kunstnerisk praksis 5 18
MK302 Skrivepraksis 5 5
MK303 Kontekstualisering 5 5
MK304 Gruppekritikk 5 2
MK311 Kunstnerisk praksis 6 18
MK312 Skrivepraksis 6 5
MK314 Gruppekritikk 6 2
MK315 Utstillingspraksis 1 5

Opptak

Søknadsfristen var 2. april 2024. Nye søknadsfrister blir annonsert tidlig på høstsemesteret.