Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 111, Firefox (Android) 110, Android WebView 111, Chrome 112, Chrome 111, Chrome 110, Chrome 109, Edge 111, Edge 110, Firefox 111, Firefox 110, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 16.4, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.2, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 16.0, Safari/Chrome (iOS) 15.6, Opera Mobile 73, Opera 95, Opera 94, Safari (MacOS) 16.4, Safari (MacOS) 16.3, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 20, Samsung 19.0

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Fra Høstforestilling 2020 med 2. og 3. årsstudentene på bachelorprogrammene i jazzdans og samtidsdans.Foto: Foto: Antero Hein / Hein Creations
Fra Høstforestilling 2020 med 2. og 3. årsstudentene på bachelorprogrammene i jazzdans og samtidsdans.Foto: Foto: Antero Hein / Hein Creations

Dans

Avdeling dans lar tradisjon, historie, det nyskapende og det utforskende møtes og videreutvikles. Gjennom seks unike studieprogram får studentene mulighet til å utvikle sitt utøvende og skapende kunstneriske uttrykk, samt ferdigheter, kunnskap og refleksjon knyttet til dans og koreografi.

Avdeling dans utdanner i dag dansekunstnere på alle nivåer av høyere utdanning. Bachelorstudiene i samtidsdans, jazzdans og klassisk ballett tilbyr fordypning i ulike retninger av scenedans gjennom fokus på utøvende danseferdigheter, skapende delaktighet og faglig refleksjon. Forestillinger og visninger er en vesentlig del av utdanningene. Masterstudiene i dans og koreografi bygges rundt individuell fordypning og kunstnerisk utforskning både gjennom undervisning og individuell veiledning. Det legges vekt på utvikling av kunstnerisk refleksjon og metoder gjennom praksis, produksjon, teori, dialog og møter med et nasjonalt og internasjonalt kunstfelt. Skolens ettårige praktisk-pedagogiske utdanning gir profesjonelle danse- og teaterkunstnere pedagogisk kompetanse innen sine fag. Stipendiater er tilknyttet avdelingen gjennom Kunsthøgskolens deltakelse i Stipendiatprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid.

Ved Kunsthøgskolen i Oslo er studentene en del av et bredt, internasjonalt kunst- og kompetansemiljø. Skolens unike fasiliteter med velutstyrte scener og studioer gir avdelingens studenter svært gode utviklingsmuligheter og arbeidsforhold. Studiene skal legge grunnlaget for sterke kunstnerskap som kan bidra med kompetanse innen dans og koreografi i estetiske og samfunnsmessige kontekster – både i Norge og internasjonalt.

Lærerstaben har omfattende og variert kunstnerisk og pedagogisk erfaring. I tillegg knytter avdelingen til seg nasjonalt og internasjonalt anerkjente gjestepedagoger og -kunstnere. Ambisjonen er å være en ledende utdanning innen dansekunst.

Avdeling dans byttet navn fra Balletthøgskolen 1. august 2017. Les om bakgrunnen for navnebyttet.

Se intervju med Marlene Bonnesen som forteller om hvordan det er å studere ved avdeling dans.

Bachelor i klassisk ballett

Avgang 2019: Bachelor klassisk ballett - Sommerforestilling. Foto: Jörg Wiesner
Avgang 2019: Bachelor klassisk ballett - Sommerforestilling. Foto: Jörg Wiesner

Varighet Omfang Språk Søknadsfrist
Tre år Heltid Norsk/engelsk 20. februar

Bachelorstudiet i klassisk ballett er et treårig fulltidsstudium. Studiet er et tilbud til studenter som ønsker fordypning i klassisk ballett. Studentene skal få muligheter til å utvikle sitt fulle potensial i et motiverende og sunt miljø.

Studieplanen er bygget rundt kompetanse som er etterspurt av internasjonale, klassiske ballettkompanier. Det sentrale i studieplanen er ballettklasser, eldre og nyere klassisk repertoire, tåklasser, pas de deux og supplerende trening. Det undervises også i emner som koreografiske fag, moderne dans, helsefag, yrkesforberedende og teoretiske emner. Det legges vekt på at studentene skal tilegne seg en god forståelse av både historisk og samtidig ballettkunst.

Ballettstudiet legger stor vekt på innstudering og forestillingsarbeid. Avdeling Dans' høye standard på studioer og scener gir studentene profesjonelle arbeidsforhold. Studenter kan kvalifisere seg til å delta i relevante ballettkonkurranser.

Det undervises i små grupper, og det legges vekt på tett individuell oppfølging. En høyt kvalifisert stab, internasjonale gjestelærere, et nært samarbeid med Nasjonalballetten og Nasjonalballetten UNG bidrar til avdelingens målsetting om å utdanne klassiske ballettdansere på et høyt internasjonalt nivå.

Studiet er åpent for unge dansere som har fullført grunnskolen og er minst femten år gamle. Fremmedspråklige studenter må beherske engelsk, både skriftlig og muntlig.

Studentene gis god oppfølging i forhold til fysisk helse, skadeforebygging og behandling gjennom kompetanse hos egne ansatte og i samarbeid med Norges Idrettsmedisinske Institutt (NIMI).

Avdeling dans ved Kunsthøgskolen er partnerskapsskole med Prix de Lausanne, verdens fremste konkurranse og nettverk innen klassisk ballett.

Søk opptak

Opptaket åpner to måneder før søknadsfristen.

Søk opptak til studiet

Bachelor i samtidsdans

Høstforestilling . Bill av Sharon Eyal & Gai Behar med 2. og 3. år bachelor samtidsdans. Foto: Stephen Hutton
Høstforestilling . Bill av Sharon Eyal & Gai Behar med 2. og 3. år bachelor samtidsdans. Foto: Stephen Hutton

Varighet

Omfang

Språk
 

Søknadsfrist
Tre år Heltid Norsk 1. februar


Bachelorstudiet i samtidsdans er et treårig fulltidsstudium. Studiet gir mulighet til å utvikle tenkemåter, kunnskaper og ferdigheter for å arbeide profesjonelt som danser innen bredden av samtidsdans.

Samtidsdansen krever dansere som kan gå inn i kunstneriske prosesser med stor selvstendighet, kreativitet og nysgjerrighet for utforskning av uttrykk og problemstillinger.

Det legges vekt på å gi studentene en artikulert danseteknikk gjennom ulike praksiser og stiler innen samtidsdans, samt klassisk ballett og jazzdans. Koreografiske fag, samdans og teori er viktige for å utvikle kunnskap og refleksjon rundt prosessarbeid, idéutvikling og estetisk forståelse.

Studiet legger vekt på at studentene skal få omfattende erfaring i formidling gjennom visninger og forestillinger i ulike situasjoner og på ulike typer scener, og i møte med ulike koreografiske uttrykk. Varierte erfaringer knyttet til utforskning av kropp og bevegelse, og samarbeid med erfarne koreografer, gir studentene et innblikk i mangfoldet av metoder og tilnærminger som kjennetegner samtidsdansen.

Studiet skal forberede studentene på å ivareta egen yrkestilværelse som selvstendige dansekunstnere, samt å arbeide i relevante dansekompanier.

Det undervises i små grupper, og det legges vekt på tett individuell oppfølging.

Avdelingens fasiliteter gir studentene svært gode arbeidsforhold og profesjonell sceneerfaring.

Studentene gis god oppfølging i forhold til fysisk helse, skadeforebygging og behandling gjennom kompetanse hos egne ansatte og i samarbeid med Norges Idrettsmedisinske Institutt (NIMI).

Studiet kvalifiserer til høyere grads stadium i dans og koreografi.

Søk opptak

Opptaket åpner to måneder før søknadsfristen.

Søk opptak til studiet

Bachelor i jazzdans

Avgang 2021 BA jazzdans: "Royale With Cheese" av Subjazz. Foto: Erika Hebbert
Avgang 2021 BA jazzdans: "Royale With Cheese" av Subjazz. Foto: Erika Hebbert

Varighet

Omfang

Språk
 

Søknadsfrist
Tre år Heltid Norsk 1. februar


Bachelorstudiet i jazzdans er et treårig fulltidsstudium. Studiet gir mulighet til å utvikle tenkemåter, kunnskaper og ferdigheter for å jobbe profesjonelt innen bredden av jazzdans.

Jazzdansen kjennetegnes av sitt eksplisitt fysiske uttrykk og nære forhold til rytmisk musikk.

Det legges vekt på å gi studentene en artikulert danseteknikk gjennom ulike stiler innen jazzdans, samt klassisk ballett og samtidsdans. Også urbane danseformer har en viktig plass i sceneuttrykket. Koreografiske fag, samdans og teori er viktige for å utvikle kunnskap og refleksjon rundt prosessarbeid, dansehistorie og stilforståelse.

Studiet legger vekt på at studentene skal få omfattende erfaring i formidling gjennom visninger og forestillinger innen ulike stilarter og uttrykk – som samtidsjazz, tradisjonell jazzdans og musikaler – og erfaring med ulike typer scener. Studentene skal være medskapende i prosesser med ulike koreografer, og kunne artikulere samspillet mellom musikk, rytme, dynamikk og bevegelse på en slik måte at dette i seg selv blir et viktig koreografisk virkemiddel.

Studiet skal forberede studentene på å ivareta egen yrkestilværelse som selvstendige dansekunstnere, samt å arbeide i relevante dansekompanier og på teatre.

Det undervises i små grupper, og det legges vekt på tett individuell oppfølging.

Avdelingens fasiliteter gir studentene svært gode arbeidsforhold og profesjonell sceneerfaring.

Studentene gis god oppfølging i forhold til fysisk helse, skadeforebygging og behandling gjennom kompetanse hos egne ansatte og i samarbeid med Norges Idrettsmedisinske Institutt (NIMI).

Studiet kvalifiserer til høyere grads stadium i dans og koreografi.

Søk opptak

Opptaket åpner to måneder før søknadsfristen.

Søk opptak til studiet

Master i koreografi

Fra DEMANDEM av Thomas Prestø, MA koregrafi 2019
Fra DEMANDEM av Thomas Prestø, MA koregrafi 2019
Varighet Omfang Språk  Søknadsfrist
To år Heltid Engelsk 1. desember 2022

Masterstudiet i koreografi er et toårig fulltidsstudium. Studiet bygger på en bred forståelse av koreografi og henvender seg til studenter som ønsker å utvikle og fordype sin kunstneriske forståelse gjennom skapende praksis og kritisk refleksjon. Sentrale tema er komposisjon og dans, tverrfaglig samarbeid, så vel som kunstnerisk utviklingsarbeid i spenningsfeltet mellom tradisjon og innovasjon.

Studiet gir innsikt i å vurdere, planlegge, og gjennomføre oppgaver og prosjekter i samarbeid med andre. Ulike koreografiske problemstillinger utforskes kunstnerisk, så vel som i en historisk og samfunnsmessig, nasjonal og internasjonal kontekst.
Studieprogrammet er en del av en koreografisk plattform sammen med masterstudiene i Sverige (DOCH), Finland (TEAK) og Danmark (DASPA) hvor alle fire program møtes i et fellesemne og opplegg hvert semester.

Studiets emner ivaretas i ulike formater som workshops og studiereiser, seminarer og forelesninger, prosjektoppgaver og produksjoner. Undervisningen skjer både i gruppe, gjennom selvstudier og individuell veiledning. Studiet gjennomføres i dialog med fagansatte, stipendiater og medstudenter, samt nasjonale og internasjonale gjestelærere. Deler av studiet gjennomføres i samarbeid med masterstudiet i dans og med andre studieprogram på tvers av fagdisipliner, internt ved Kunsthøgskolen og eksternt.
Skolen tilbyr svært gode fysiske fasiliteter. Ulike scenerom og studioer, samt andre spesialrom, gir studentene en unik mulighet til kreativ utfoldelse og utforskning, understøttet av skolens scenetekniske avdeling. Studentene har også tilgang til landets beste bibliotek innen scenekunst og visuell kunst.

Studiet gir studentene metodisk og faglig kompetanse i koreografi, et nasjonalt og internasjonalt nettverk, og erfaring med prosjektledelse. Studiet gir en kunstnerisk fordypning, praktisk og teoretisk. Det er forskningsforberedende og kvalifiserer til doktorgradsprogram i kunstnerisk utviklingsarbeid (ph.d.) og andre relevante doktorgradsprogrammer. Mastergraden kan også anvendes bredere inn mot kunst- og kulturfeltet, så vel som i undervisning.

Fordypningsområder og interessefelt ved avdelingen

Lærergruppen har følgende interessefelt og spesialiseringer (fagtermer oppgitt på engelsk): 

 • Movement development
 • Choreographic composition and staging
 • Docudancing (choreography drawing on ethnographic fieldwork and documentary material)
 • Performance Studies
 • Furtherfield choreography (drawing on Urban Studies and Interaction Design)
 • Dance Dramaturgy and Performance Theory

Pågående forskningsprosjekter

Undervisere og stipendiater tilknyttet programmet er engasjert I følgende kunstneriske utviklingsarbeidsprosjekter: 

 • Craftsmanship (med avdeling design og NMH)
 • Library of gestures - movement choir research
 • Choreographic investigations of the Noa Eshkol Archive
 • Choreography as meaning-generating aggregate
 • Choreography as modes of displacement and dissemination
 • Love on the Dance Floor / Social choreographies of love
 • MEMORYWORK (samarbeid med avdeling kunst og håndverk)
 • Singularities and the shared Commons (explorations of authorship in dance and choreography)
 • Social Dramaturgy
 • Somatic Costumography (med avdeling design)

Lærere tilknyttet studiet

Saša Asentić, Olive Bieringa, Jonas Kure Buer, Jonathan Burrows, Dragana Bulut, Bojana Cvejić, Mette Edvardsen, Anne Grete Eriksen, Ingri Fiksdal, Niklas Gansterer, Rosalind Goldberg, Deborah Hay, Solveig Styve Holte, Marius Holth, Lisa Baudouin Lie, Janne-Camilla Lyster, Chrysa Parkinson, Anders Paulin, Manuel Pelmuş, Per Roar, Torunn Robstad, Eszter Salamon, Eivind Seljeseth, Hooman Sharifi og Elle Sofe.

Søk opptak

Opptaket åpner to måneder før søknadsfristen.

Søk opptak til studiet

Master i dans

Avgang2022 Hanna Våge Skjeggestad: Imitating Realness. Foto: Yaniv Cohen
Avgang2022 Hanna Våge Skjeggestad: Imitating Realness. Foto: Yaniv Cohen

Varighet

Omfang

Språk
 

Søknadsfrist
To år Heltid Engelsk 1. desember 2022

Masterstudiet i dans er et toårig fulltidsstudium. Studiet åpner for en undersøkende tilnærming til det å være utøver i dagens scenekunstfelt, og henvender seg til dansere som brenner for kroppsliggjøring og ønsker å utvikle seg som skapende og utøvende dansekunstner.

Studiet gir teoretiske perspektiver som belyser dansekunsten som kulturelt uttrykk i estetisk, dansehistorisk, politisk, etisk og sosial sammenheng. I studiet ser vi på hvordan tenkning om kunst kan interagere med praktisk kunstproduksjon og vice versa.

Studiets hovedemner er bevegelsespraksis, utøvende og kreativ metode, prosjekt- og forestillingsarbeid, performance-teori og filosofisk estetikk. I løpet av studiet får studentene også fasiliteter og tid til å utvikle et selvstendig ma-prosjekt, som vises som forestilling eller andre mulige former for presentasjon.

Studiets emner ivaretas i ulike formater som workshops og studiereiser, forelesninger og seminarer, selvstudier, prosjektoppgaver og produksjoner. Studiet gjennomføres i dialog med fagansatte, stipendiater og medstudenter, og med nasjonale og internasjonale gjestelærere.

Med et inntak av kun 5 studenter blir det lagt stor vekt på individuell veiledning og på å tilpasse programmets innhold til individuelle behov. Studiet imøtekommer ulike fysiske tilnærminger og mangfoldige prestasjonskulturer.

Tverrfaglig utveksling på ulike nivåer av kunstnerisk utvikling (ba, ma, ph.d.); gir betingelser for eksperimentering i trygge rom som ikke tolererer sexisme, rasisme og annen form for diskriminering.

Deler av studiet gjennomføres i samarbeid med masterstudiet i koreografi og med andre studieprogram på tvers av fagdisipliner, internt ved Kunsthøgskolen og eksternt.

Skolen har svært gode fysiske fasiliteter. Ulike scenerom og studioer og andre spesialrom gir studentene en unik mulighet til kreativ utfoldelse og utforsking, understøttet av skolens scenetekniske team. Studentene har også tilgang til landets beste bibliotek innen scenekunst og visuell kunst.

Gjennom studiet tilegner studentene seg metodisk og faglig kompetanse, et nasjonalt og internasjonalt nettverk, og erfaring med å utvikle selvstendige prosjekter. Studiet gir en kunstnerisk fordypning, praktisk og teoretisk. Det er forskningsforberedende og kvalifiserer til ph.d.-programmet for kunstnerisk utviklingsarbeid og andre relevante doktorgradsprogrammer. Mastergraden kan også anvendes bredere inn mot kunst- og kulturfeltet, så vel som i undervisning.

Lærere tilknyttet studiet inkluderer Olive Bieringa, Jonas Kure Buer, Jonathan Burrows, Bojana Cvejić, Mette Edvardsen, Anne-Grete Eriksen, Ingri Fiksdal, Nikolaus Gansterer, Elisabeth Gmeiner, Rosalind Goldberg, Deborah Hay, Solveig Styve Holte, Siri Jøntvedt, Yuko Kaseki, Tor Lindstrand, Janne-Camilla Lyster, Chrysa Parkinson, Anders Paulin, Manuel Pelmus, Marta Popivoda, Per Roar, Torunn Robstad og Eszter Salamon.

Søk opptak

Opptaket åpner to måneder før søknadsfristen.

Søk opptak til studiet

Praktisk-pedagogisk utdanning


Varighet

Omfang

Språk
 

Søknadsfrist
Ett år (heltid)
To år (deltid)
Heltid/deltid Norsk 3. april


Ønsker du å videreutvikle ditt kunstnerskap og virke, og samtidig få faglig påfyll og formell undervisningskompetanse? Som student på PPU gis du mulighet til å kombinere egen kunstnerisk kompetanse med pedagogisk kompetanse om det å legge til rette for og lede andres læring, samt skape et trygt, motiverende og inkluderende læringsmiljø.

Praktisk-pedagogisk utdanning i scenekunst (PPU) er en videreutdanning for scenekunstnere som ønsker å jobbe med undervisning. Studiet kvalifiserer for undervisning i grunnskole, kulturskole, videregående skole, voksenopplæring, folkehøgskoler og private skoler i scenekunstfag. PPU i scenekunst tilbyr fagdidaktisk fordypning i dans, teater eller musikkteater.

Studiet er organisert i fire temamoduler:

 • Barn og unges utvikling, lek og kreativitet
 • Undervisning og læring i ulike scenekunstfaglige kontekster
 • Scenekunstfaglig fordypning, konseptutvikling og scenisk realisering/formidling
 • Individuelt fordypnings- og utviklingsarbeid
Hva lærer du?

Studieplanen for praktisk-pedagogisk utdanning i scenekunst integrerer teori og praksis i en pedagogisk kontekst. Gjennom studiet undervises det i emnene pedagogikk, fagdidaktikk og praksisopplæring. I praksisopplæringen vil studentene få erfaring med læreryrkets ulike sider. I samarbeid med praksisveileder får studentene trening i å planlegge, organisere, gjennomføre og vurdere opplæring i scenekunst i ulike kontekster.

Noen av det du vil lære om på PPU:

 • Lærerprofesjonen: lærerrolle, etikk og undervisningslære, samt aktuelle ramme- og læreplaner
 • Elevkunnskap og psykologi: Eleven som agent i eget liv
 • Kontekst: læringsmiljø, læringsprosesser og klasseledelse
 • Praktisk-estetiske fags egenart: historie, legitimering, lek, kreativitet og skapende arbeid med barn, samspill, improvisasjon, komposisjon, dramaturgi og regi
 • Forskning og pedagogisk utviklingsarbeid: filosofi og vitenskap
Emneoversikt

I studiet inngår følgende:

 • Pedagogikk (30 studiepoeng)
 • Fagdidaktikk dans, teater eller musikkteater (30 studiepoeng)
 • Praksisopplæring (60 arbeidsdager)
Kode Emne Studiepoeng
PPU800 Pedagogikk 30
PPU802 Fagdidaktikk dans (fagfordypning) 30
PPU803 Fagdidaktikk teater (fagfordypning)
PPU804 Fagdidaktikk musikkteater (fagfordypning)
PPU801 Praksisopplæring (ntegrert i emnene og tilsvarer 60 dager) 0
Sum studiepoeng 60
Struktur

Undervisningen er organisert i moduler hvor pedagogikk, fagdidaktikk og praksis er integrert. Deltidsstudenter følger ordinær undervisning, men fordeler modulene over to år/fire semestre. Se tabellene under for struktur:

Fulltid:

Semester Modul Praksis
Høst Barn og unges utvikling, lek og kreativitet 6 dager
uke 37–39, dagtid
Høst Undervisning og læring i ulike scenekunstfaglige kontekster 24 dager
uke 35–50
onsdager heldags, også kveld
Vår Scenekunstfaglig fordypning, konseptutvikling og scenisk realisering/formidling
Vår Individuelt fordypnings- og utviklingsarbeid 30 dager
heltidspraksis
6 uker fra uke 9
man–fre

Deltid:

Semester Modul Campus undervisning Praksis
Høst, 1. år Barn og unges utvikling, lek og kreativitet man–fre
uke 34
man–tirs
uke 35–49
6 dager
onsdager dagtid
uke 37–39
Vår, 1. år Scenekunstfaglig fordypning, konseptutvikling og scenisk realisering/formidling man–ons
uke 1–7
 
Høst, 2. år Undervisning og læring i ulike scenekunstfaglige kontekster tors–fre
uke 35–50
24 dager
onsdager, heldags, også kveld
uke 35–50
Vår, 2. år Individuelt fordypnings- og utviklingsarbeid tors-fre
uke 1–7, 15–23
30 dager
heltids­praksis
man–fre
6 uker fra uke 9

For å beskrive studie-/arbeidsomfang i studiet brukes måleenheten studiepoeng. 60 studiepoeng tilsvarer ett års fulltidsstudium. Ett studiepoeng tilsvarer 25 til 30 faktiske arbeidstimer for studenten. I faktiske arbeidstimer regnes lærerstyrt undervisning, forelesninger, oppgaveskriving, seminarer, egenstudier osv.

Les mer i studieplan for PPU scenekunst (gjelder fra opptak høst 23).

Fagmiljø

Ansatte på PPU har scenekunstfaglig utøvende eller skapende bakgrunn med videre fordypning i pedagogikk og fagdidaktikk. Vi har fast ansatte som underviser og forsker innenfor fagområdene pedagogikk og fagdidaktikk i scenekunstfag. Vi har også flere faste time- og gjestelærere med spisskompetanse, noen er i kombinerte stillinger som fagdidaktikk lærere på PPU og praksislærere ute i relevant kulturskoler eller videregående skole.

Studieprogramansvarlig: førsteamanuensis Heidi M. Haraldsen
Emneansvarlig fagdidaktikk dans og praksisopplæring: Veslemøy Ellefsen
Emneansvarlig fagdidaktikk teater og musikkteater: Einar Bjørge
Programkoordinator: Ina-Helén Oskarsen

Forsknings- og utviklingsarbeid

Ansatte ved PPU i scenekunst er del av forskergruppen «Kroppslige praksiser» på avdeling dans og det tverrinstitusjonelle forskningsklusteret REDE – Resilience and Ethics in Dance Education. Vi utforsker og utvikler pedagogisk og didaktiske kunnskap og metoder innenfor scenekunst, og har pågående forskningsprosjekt som utforsker og utvikler kunnskap om bærekraftig prestasjonsutvikling, mental helse og resiliens. PPU har for tiden et ekstern finansiert utdanningsprosjekt for studentaktiv læring med tittel «Læringsavatar». Prosjektet er i samarbeid med Norges Idrettshøgskole og Høgskolen Kristiania, og er et prosjekt som skal utforske og utvikle digital didaktikk på praktisk-estetiske fag sine premisser.

For praksisskoler og praksislærere ved PPU

Søk opptak

Opptaket åpner to måneder før søknadsfristen.

Søk opptak til studiet

Utveksling

Hvis du er interessert i å være utvekslingsstudent ved Kunsthøgskolen i Oslo, gå til siden Student Exchange.

Hvis du vil vite om mulighetene Kunsthøgskolens studenter har for å søke om utveksling i utlandet, gå til sidene for studenter.

Studenter

Ansatte