Koreografi: Lise Tiller. Danser: Bjørk-Mynte Buchgraitz Paulse
Koreografi: Lise Tiller. Danser: Bjørk-Mynte Buchgraitz Paulse

Dans

Avdeling dans lar tradisjon, historie, det nyskapende og det utforskende møtes og videreutvikles. Gjennom seks unike studieprogram får studentene mulighet til å utvikle sitt utøvende og skapende kunstneriske uttrykk, samt ferdigheter, kunnskap og refleksjon knyttet til dans og koreografi.

Avdeling dans utdanner i dag dansekunstnere på alle nivåer av høyere utdanning. Bachelorstudiene i samtidsdans, jazzdans og klassisk ballett tilbyr fordypning i ulike retninger av scenedans gjennom fokus på utøvende danseferdigheter, skapende delaktighet og faglig refleksjon. Forestillinger og visninger er en vesentlig del av utdanningene. Masterstudiene i dans og koreografi bygges rundt individuell fordypning og kunstnerisk utforskning både gjennom undervisning og individuell veiledning. Det legges vekt på utvikling av kunstnerisk refleksjon og metoder gjennom praksis, produksjon, teori, dialog og møter med et nasjonalt og internasjonalt kunstfelt. Skolens ettårige praktisk-pedagogiske utdanning gir profesjonelle danse- og teaterkunstnere pedagogisk kompetanse innen sine fag. Stipendiater er tilknyttet avdelingen gjennom Kunsthøgskolens deltakelse i Stipendiatprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid.

Ved Kunsthøgskolen i Oslo er studentene en del av et bredt, internasjonalt kunst- og kompetansemiljø. Skolens unike fasiliteter med velutstyrte scener og studioer gir avdelingens studenter svært gode utviklingsmuligheter og arbeidsforhold. Studiene skal legge grunnlaget for sterke kunstnerskap som kan bidra med kompetanse innen dans og koreografi i estetiske og samfunnsmessige kontekster – både i Norge og internasjonalt.

Lærerstaben har omfattende og variert kunstnerisk og pedagogisk erfaring. I tillegg knytter avdelingen til seg nasjonalt og internasjonalt anerkjente gjestepedagoger og -kunstnere. Ambisjonen er å være en ledende utdanning innen dansekunst.

Avdeling dans byttet navn fra Balletthøgskolen 1. august 2017. Les om bakgrunnen for navnebyttet.

Bachelor i klassisk ballett

Avgang 2019: Bachelor klassisk ballett - Sommerforestilling. Foto: Jörg Wiesner
Avgang 2019: Bachelor klassisk ballett - Sommerforestilling. Foto: Jörg Wiesner

Bachelorstudiet i klassisk ballett er et treårig fulltidsstudium. Studiet er et tilbud til studenter som ønsker fordypning i klassisk ballett. Studentene skal få muligheter til å utvikle sitt fulle potensial i et motiverende og sunt miljø.

Studieplanen er bygget rundt kompetanse som er etterspurt av internasjonale, klassiske ballettkompanier. Det sentrale i studieplanen er ballettklasser, eldre og nyere klassisk repertoire, tåklasser, pas de deux og supplerende trening. Det undervises også i emner som koreografiske fag, moderne dans, helsefag, yrkesforberedende og teoretiske emner. Det legges vekt på at studentene skal tilegne seg en god forståelse av både historisk og samtidig ballettkunst.

Ballettstudiet legger stor vekt på innstudering og forestillingsarbeid. Avdeling Dans' høye standard på studioer og scener gir studentene profesjonelle arbeidsforhold. Studenter kan kvalifisere seg til å delta i relevante ballettkonkurranser.

Det undervises i små grupper, og det legges vekt på tett individuell oppfølging. En høyt kvalifisert stab, internasjonale gjestelærere, et nært samarbeid med Nasjonalballetten og Nasjonalballetten UNG bidrar til avdelingens målsetting om å utdanne klassiske ballettdansere på et høyt internasjonalt nivå.

Studiet er åpent for unge dansere som har fullført grunnskolen og er minst femten år gamle. Fremmedspråklige studenter må beherske engelsk, både skriftlig og muntlig.

Studentene gis god oppfølging i forhold til fysisk helse, skadeforebygging og behandling gjennom kompetanse hos egne ansatte og i samarbeid med Norges Idrettsmedisinske Institutt (NIMI).

Avdeling dans ved Kunsthøgskolen er partnerskapsskole med Prix de Lausanne, verdens fremste konkurranse og nettverk innen klassisk ballett.

 

Bachelor i samtidsdans

Høstforestilling . Bill av Sharon Eyal & Gai Behar med 2. og 3. år bachelor samtidsdans. Foto: Stephen Hutton
Høstforestilling . Bill av Sharon Eyal & Gai Behar med 2. og 3. år bachelor samtidsdans. Foto: Stephen Hutton

Bachelorstudiet i samtidsdans er et treårig fulltidsstudium. Studiet gir mulighet til å utvikle tenkemåter, kunnskaper og ferdigheter for å arbeide profesjonelt som danser innen bredden av samtidsdans.

Samtidsdansen krever dansere som kan gå inn i kunstneriske prosesser med stor selvstendighet, kreativitet og nysgjerrighet for utforskning av uttrykk og problemstillinger.

Det legges vekt på å gi studentene en artikulert danseteknikk gjennom ulike praksiser og stiler innen samtidsdans, samt klassisk ballett og jazzdans. Koreografiske fag, samdans og teori er viktige for å utvikle kunnskap og refleksjon rundt prosessarbeid, idéutvikling og estetisk forståelse.

Studiet legger vekt på at studentene skal få omfattende erfaring i formidling gjennom visninger og forestillinger i ulike situasjoner og på ulike typer scener, og i møte med ulike koreografiske uttrykk. Varierte erfaringer knyttet til utforskning av kropp og bevegelse, og samarbeid med erfarne koreografer, gir studentene et innblikk i mangfoldet av metoder og tilnærminger som kjennetegner samtidsdansen.

Studiet skal forberede studentene på å ivareta egen yrkestilværelse som selvstendige dansekunstnere, samt å arbeide i relevante dansekompanier.

Det undervises i små grupper, og det legges vekt på tett individuell oppfølging.

Avdelingens fasiliteter gir studentene svært gode arbeidsforhold og profesjonell sceneerfaring.

Studentene gis god oppfølging i forhold til fysisk helse, skadeforebygging og behandling gjennom kompetanse hos egne ansatte og i samarbeid med Norges Idrettsmedisinske Institutt (NIMI).

Studiet kvalifiserer til høyere grads stadium i dans og koreografi.

Bachelor i jazzdans

Avgang 2019: "Dog Days" med bachelor jazzdans. Foto Yaniv Cohen
Avgang 2019: "Dog Days" med bachelor jazzdans. Foto Yaniv Cohen

Bachelorstudiet i jazzdans er et treårig fulltidsstudium. Studiet gir mulighet til å utvikle tenkemåter, kunnskaper og ferdigheter for å jobbe profesjonelt innen bredden av jazzdans.

Jazzdansen kjennetegnes av sitt eksplisitt fysiske uttrykk og nære forhold til rytmisk musikk.

Det legges vekt på å gi studentene en artikulert danseteknikk gjennom ulike stiler innen jazzdans, samt klassisk ballett og samtidsdans. Også urbane danseformer har en viktig plass i sceneuttrykket. Koreografiske fag, samdans og teori er viktige for å utvikle kunnskap og refleksjon rundt prosessarbeid, dansehistorie og stilforståelse.

Studiet legger vekt på at studentene skal få omfattende erfaring i formidling gjennom visninger og forestillinger innen ulike stilarter og uttrykk – som samtidsjazz, tradisjonell jazzdans og musikaler – og erfaring med ulike typer scener. Studentene skal være medskapende i prosesser med ulike koreografer, og kunne artikulere samspillet mellom musikk, rytme, dynamikk og bevegelse på en slik måte at dette i seg selv blir et viktig koreografisk virkemiddel.

Studiet skal forberede studentene på å ivareta egen yrkestilværelse som selvstendige dansekunstnere, samt å arbeide i relevante dansekompanier og på teatre.

Det undervises i små grupper, og det legges vekt på tett individuell oppfølging.

Avdelingens fasiliteter gir studentene svært gode arbeidsforhold og profesjonell sceneerfaring.

Studentene gis god oppfølging i forhold til fysisk helse, skadeforebygging og behandling gjennom kompetanse hos egne ansatte og i samarbeid med Norges Idrettsmedisinske Institutt (NIMI).

Studiet kvalifiserer til høyere grads stadium i dans og koreografi.

Master i koreografi

Fra DEMANDEM av Thomas Prestø, MA koregrafi 2019
Fra DEMANDEM av Thomas Prestø, MA koregrafi 2019

Masterstudiet i koreografi er et toårig fulltidsstudium. Studiet bygger på en bred forståelse av koreografi og henvender seg til studenter som ønsker å utvikle og fordype sin kunstneriske forståelse gjennom skapende praksis og kritisk refleksjon. Sentrale tema er komposisjon og dans, interdisiplinært samarbeid, så vel som kunstnerisk utviklingsarbeid i spenningsfeltet mellom tradisjon og innovasjon. Studiet gir innsikt i å vurdere, planlegge, og gjennomføre oppgaver og prosjekter i samarbeid med andre. Ulike koreografiske problemstillinger utforskes kunstnerisk, så vel som i en historisk og samfunnsmessig, nasjonal og internasjonal kontekst.

Fra 2019 vil studieprogrammet være en del av en koreografisk plattform sammen med masterstudiene i Sverige (DOCH), Finland (TEAK) og Danmark (DASPA).

Studiets emner ivaretas i ulike formater som workshops og studiereiser, forelesninger og seminarer, prosjektoppgaver og produksjoner. Undervisningen skjer både i gruppe, gjennom selvstudier og individuell veiledning. Studiet gjennomføres i dialog med fagansatte, stipendiater og medstudenter, samt nasjonale og internasjonale gjestelærere. Deler av studiet gjennomføres i samarbeid med masterstudiet i dans og med andre studieprogram på tvers av fagdisipliner, internt ved Kunsthøgskolen og eksternt.

Skolen tilbyr svært gode fysiske fasiliteter. Ulike scenerom og studioer, samt andre spesialrom, gir studentene en unik mulighet til kreativ utfoldelse og utforskning, understøttet av skolens scenetekniske avdeling. Studentene har også tilgang til landets beste bibliotek innen scenekunst og visuell kunst.

Studiet gir studentene metodisk og faglig kompetanse i koreografi, et nasjonalt og internasjonalt nettverk, og erfaring med prosjektledelse. Studiet gir en kunstnerisk fordypning, praktisk og teoretisk. Det er forskningsforberedende og kvalifiserer til doktorgradsprogram i kunstnerisk utviklingsarbeid (ph.d.) og andre relevante doktorgradsprogrammer. Mastergraden kan også anvendes bredere inn mot kunst- og kulturfeltet, så vel som i undervisning.

Fordypningsområder og interessefelt ved avdelingen

Lærergruppen har følgende interessefelt og spesialiseringer (fagtermer oppgitt på engelsk):

 • Movement development
 • Choreographic composition and staging
 • Docudancing (choreography drawing on ethnographic fieldwork and documentary material)
 • Furtherfield Choreography (drawing on Urban Studies and Interaction Design)
 • Dance Dramaturgy and Performance Theory

Pågående forskningsprosjekter

 • Amphibious Trilogies
 • Choreographic poetry: Creating literary scores for dance
 • Recurrences
 • Writings in space and time
 • Choreography as meaning-generating aggregate
 • Performative Time
 • Social Dramaturgy

Master i dans

Frå "Dølge", Magdalene Sollis masterprosjekt i Dans, 2019. Foto: Stephen Hutton
Frå "Dølge", Magdalene Sollis masterprosjekt i Dans, 2019. Foto: Stephen Hutton

Masterstudiet i dans er et toårig fulltidsstudium. Studiet åpner for en undersøkende tilnærming til det å være utøver i dagens scenekunstfelt, og henvender seg til dansere som ønsker å utvikle sin performative artikulasjon og refleksjon i egne- og samarbeidende prosjekter. Studiet gir teoretiske perspektiver som belyser dansekunsten som kulturelt uttrykk i estetisk, dansehistorisk, politisk, etisk og sosial sammenheng. I studiet ser vi på hvordan tenkning om kunst kan interagere med praktisk kunstproduksjon og vice versa.

Studiets emner ivaretas i ulike formater som workshops og studiereiser, forelesninger og seminarer, selvstudier, bevegelsespraksis, prosjektoppgaver og produksjoner, samt gjennom individuell veiledning. Studiet gjennomføres i dialog med fagansatte, stipendiater og medstudenter, og med nasjonale og internasjonale gjestelærere. Deler av studiet gjennomføres i samarbeid med masterstudiet i koreografi og med andre studieprogram på tvers av fagdisipliner, internt ved Kunsthøgskolen og eksternt.

Skolen har svært gode fysiske fasiliteter. Ulike scenerom og studioer og andre spesialrom, gir studentene en unik mulighet til kreativ utfoldelse og utforsking, understøttet av skolens scenetekniske team. Studentene har også tilgang til landets beste bibliotek innen scenekunst og visuell kunst.

Gjennom studiet tilegner studentene seg metodisk og faglig kompetanse, et nasjonalt og internasjonalt nettverk, og erfaring med å utvikle selvstendige prosjekter. Studiet gir en kunstnerisk fordypning, praktisk og teoretisk. Det er forskningsforberedende og kvalifiserer til phd-programmet for kunstnerisk utviklingsarbeid og andre relevante doktorgradsprogrammer. Mastergraden kan også anvendes bredere inn mot kunst- og kulturfeltet, så vel som i undervisning.


Praktisk-pedagogisk utdanning

Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) i dans er en ettårig lærerutdanning for dansere og koreografer som ønsker å jobbe som faglærere og dansepedagoger. Studiet kvalifiserer for undervisning i grunnskole, videregående skole, voksenopplæring, folkehøgskoler, samt kulturskole og private ballettskoler. PPU i dans tilbyr fagdidaktisk fordypning i klassisk ballett, samtidsdans og jazzdans. Søkere med annen dansefaglig bakgrunn kan også søke. I studiet inngår 12–14 ukers integrert veiledet praksisopplæring.

Les om tidligere PPU-student, Trude Skogen Støvind, og hennes erfaringer her.

Les om tidligere PPU-student, Christine Nypan, og hennes erfaringer her.

Pedagogikk er læren om undervisning, læring, danning og utvikling og skal bidra til å gi økt kunnskap og refleksjon i lærerrollen inn mot praksis.

Det undervises i:

 • psykologi; utviklingspsykologi, relasjoner, kommunikasjon, læring og motivasjon
 • filosofi; ulike begrunnelser og fokus for danning og undervisning, etikk og verdibevissthet
 • sosiologi; samfunn, kultur, gruppeprosess og samspill
 • didaktikk/undervisningslære; undervisningens «hva, hvordan og hvorfor», læreplaner og vurderingsarbeid

Fagdidaktikk omhandler ulike faglige tilnærminger og perspektiver på danseundervisning rettet mot ulike målgrupper og læringsarenaer. Det å få erfaring med, tilbakemelding på og gode eksempler på planlegging, gjennomføring og vurdering av undervisning står sentralt, og studentene møter et bredt utvalg av lærerkrefter.

Det undervises i:

 • lek, kreativitet og skapende arbeid med barn
 • samspill, improvisasjon og komposisjon
 • danseteknisk grunnlagsarbeid (klassisk ballett, jazzdans, moderne dans/samtidsdans)
 • dansedidaktisk fordypning: klassisk ballett, jazzdans eller moderne dans / samtidsdans

I praksisopplæringen vil studentene få erfaring med læreryrkets ulike sider. I samarbeid med praksisveileder får studentene trening i å planlegge, organisere, gjennomføre og vurdere opplæring i samsvar med pedagogiske og didaktiske prinsipper. Praksisopplæringen gjennomføres med elever i ulike aldersgrupper og er primært/normalt rettet mot kulturskole / privat ballettskole og videregående skole.

Praktisk-pedagogisk utdanning i både teater og dans er administrert av avdeling dans.

Opptak

Nyttige lenker om opptak

Bachelorstudium i klassisk ballett

Søknadsfrist: 22. februar 2021 (kl. 23:59).

NB! Søknadsweb (søknadsportalen) og informasjon om opptaksprøver er tilgjengelig to måneder før søknadsfristen.

Opptakskrav

Opptak skjer på grunnlag av opptaksprøve. Det er ikke krav om generell studiekompetanse. Opptakskriteriene til studiet er fullført grunnskole og meget gode danseferdigheter i klassisk ballett.

I tillegg kan opptak skje på grunnlag av søkere som kvalifiserer seg via deltagelse i finalen ved den internasjonale ballettkonkurransen Prix de Lausanne. Søkerne rangeres i forhold til resultatene av opptaksprøvene og konkurransene, og vurderes av den samme opptakskomiteen.

Ved opptak legges det vekt på danseferdigheter, formidlingsevne, utviklingspotensial, personlige egenskaper og fysiske forutsetninger i forhold til de høye krav som stilles ballettdansere i dag.

Best egnet alder for studiet er 15-16 år og du kan søke etter fullført ungdomsskole.

Inntil 8 kandidater får tilbud om studieplass.

Undervisningsspråket er norsk, men tilrettelegges for studenter som bare behersker engelsk. Alle søkere må dokumentere gode kunnskaper i engelsk.

Slik søker du
 1. Registrer deg i Søknadsweb . Se veiledningen for mer informasjon hvordan du registrer deg og laster opp dokumenter.
 2. Last opp dokumentasjon i Søknadsweb.
 3. Fyll ut skjema du mottar i kvitteringen du mottar automatisk når du har søkt.
 4. Vent på innkalling til opptaksprøven.

Spørsmål om opptak sendes til postmottak@khio.no.

Dette må du laste opp

Følgende dokumenter må du laste opp i Søknadsweb for at din søknad kan bli behandlet. De opplastede filenes størrelse kan ikke være på mer enn 100 MB til sammen.

Dokumenter Kommentarer

Dokumentasjon på din utdanning

Filnavn:
BAKB2020-vitnemål.pdf
(maks. 15 MB)

Last opp ditt vitnemål fra grunnskole. Dersom du fullfører grunnskolen juni 2020, laster du opp karakterutskrift fra desember/januar 2019/2020.

Dokumentasjon på norsk- og engelskkunnskaper

Filnavn:
BAKB2020-språkkunnskaper.pdf
(maks 15 MB)

Søkere som dokumenter utdanningsbakgrunn (bachelorgrad, videregående skole eller grunnskole) fra nordiske land trenger IKKE å fremlegge ytterligere dokumentasjon på NORSK språkkompetanse.

Søkere som dokumenterer utdanningsbakgrunn fra nordiske land - eller fra engelskspråklige land - trenger IKKE å fremlegge ytterligere dokumentasjon ENGELSK språkkompetanse.

Attester

Filnavn:
BAKB-2020-attester.pdf
(maks. 15 MB)
Attester fra danselærere bør inneholde lærerens vurdering av din egenhet for profesjonsutdanning i klassisk ballett som for eksempel: grad av forkunnskap, evne til selvstendighet og utholdenhet i arbeidet med dans, samt motivasjon.

Portrettbilde

Filnavn:
BAKB2020-bilde.jpg
(maks. 15 MB)
Ansiktet må dekke mesteparten av bildet slik at komiteen enkelt kan gjenkjenne deg.

Fyll ut skjema mottatt i din kvittering

Når du har søkt studiet i Søknadsweb, vil du motta kvittering på dette. I denne kvitteringen finner du lenken til et skjema du MÅ fylle ut. Dette skjemaet er en del av opptakskravene.

I tillegg til ovennevnte dokumenter, skal du fylle ut "Egenmelding om helsetilstand" (bokmål/nynorsk). Denne egenmeldingen tar du med deg til opptakets første dag og levere ved registrering.

Om opptaksprøvene

Opptaket går over tre dager og er delt opp i tre runder med uttak etter klasser og prøver med forskjellige lærere og fagpersoner.

Opptaksprøven Kommentarer
1. runde Registrering og innlevering av helseskjema.
Klasse i klassisk ballett.
Godkjente kandidater går videre til fysiske tester samme dag.
2. runde Klasse i klassisk ballett inkludert tå arbeid.
Innstudering av sekvens fra klassisk variasjon med tilbakemeldinger fra en lærer.
Klasse i samtidsdans
3. runde Klasse i klassisk ballett.
Vis en klassisk variasjon. 
Intervju.

Opptak blir gjort etter en totalvurdering av søkerens kompetanse på opptaksprøvene samt resultatet de fysiske testene og referanser.

Detaljert informasjon om de praktiske opptaksprøvene gis direkte til søkerne som blir innkalt til opptaksprøve.

I Søknadsweb vil søknaden ha status "under behandling" fram til 3. runde er avsluttet.

Opptaksprosess og viktige datoer

Tidslinje for opptak til høst 2021:

22. desember 2020 – 22. februar 2021 Søknadsperiode Du kan endre søknaden din og laste opp nye dokument helt fram til søknadsfristen 22. februar (kl. 23:59). Logg inn i Søknadsweb og velg "Mine dokumenter" i menyen for å laste opp nye dokument.
Februar/mars Gjennomgang av søknader Søkere som har levert en komplett søknad får innkalling til 1. opptaksrunde.
 mars Innkalling til 1. runde Du får tilsendt innkalling til 1. runde. Nøyaktig tidspunkt og mer om innholdet vil fremgå i innkallingen til 1. runde. Innkallingen blir sendt til e-postadressen du registrerte i Søknadsweb.
 mars Opptaksprøver Opptaksprøven strekker seg over 3 runder. Du må være tilgjengelig alle dager. Du vil få innkalling til 1. runde.
Start av april Tilbud om plass/venteliste Du vil kunne se om du har blitt tilbudt plass i din Søknadsweb 5-7 virkedager etter opptaket er fullført. Du vil også motta en epost til din epost registrert i Søknadsweb. Dersom du blir tilbudt plass, må du godta eller avvise plass innen frist som er satt. Har du fått tilbud om venteliste, må du godta denne venteliste plassen innen frist som er satt.
1. juni Studentbolig Har du fått tilbud om plass, bør du søke om bolig via SiO så snart du har godtatt plassen. Dette må gjøres innen 01.06.19. Se www.sio.no.
1. juli Frist for ettersending Frist for ettersending av dokumentasjon på utdanning som er fullført våren 2021. Gjelder for kandidater som får tilbud om studieplass eller ventelisteplass etter 3. prøve.

Bachelorstudium i jazzdans

Søknadsfrist: 1. februar 2021 (kl. 23:59).

NB! Søknadsweb (søknadsportalen) og informasjon om opptaksprøver er tilgjengelig to måneder før søknadsfristen.

Opptakskrav

Opptak skjer på grunnlag av opptaksprøver og generell studiekompetanse. Unntak fra krav om generell studiekompetanse gjelder for søkere som gjennom opptaksprøven kan vise spesielle faglige kvalifikasjoner.
Slike kvalifikasjoner er meget gode danseferdigheter, særlig i jazzdans.
Ved opptak legges det vekt på danseteknisk kompetanse, musikalitet, dansekunstnerisk egenart, utviklingspotensial, personlige egenskaper og fysiske forutsetninger i forhold til de høye krav som stilles dansere. Erfaring fra andre rytmiske danseformer, som for eksempel Streetdance, er relevant.

Anbefalt alder er mellom 19 og 23 år.

Slik søker du
 1. Registrer deg i Søknadsweb. Se veiledningen for mer informasjon om hvordan du registrerer deg i Søknadsweb og laster opp dokumenter.
 2. Last opp dokumentasjon på Søknadsweb.
 3. Kvittering Du vil motta en automatisk kvittering fra Søknadsweb  
 4. Fyll ut skjema vedlagt i kvittering fra Søknadsweb  
 5. Innkalling Vent på innkallingen til opptaksprøve
Spørsmål om opptak sendes til postmottak@khio.no.
Dette må du laste opp Følgende dokumenter må du laste opp i Søknadsweb for at din søknad kan bli vurdert:
 1. Dokumentasjon på din utdanning (GSK) (lastes opp som PDF med filnavn BAJA2020-GSK.pdf)
 2. Bilde (ansiktet må dekke mesteparten av bildet slik at komiteen enkelt kan gjenkjenne deg)
  (lastes opp som PDF med filnavn BAJA2020+ditt søkernummer.pdf)
 3. Dokumentasjon på norsk- og engelskkunnskaper dersom du har utdanningsbakgrunn utenfor Norden.
  Språkkunnskaper i norsk kan dokumenteres med Bergenstesten, http://www.folkeuniversitetet.no/, eller med norsk for utlendinger fra universitetene. (lastes opp som PDF med f.eks. følgende filnavn BAJA2020-norsk.pdf)
 4. Fyll ut skjema vedlagt i din kvittering 
  Når du har søkt studiet i StudentWeb, vil du motta kvittering på dette. I denne kvitteringen finner du lenken til et skjema du MÅ fylle ut. Dette skjemaet er en del av opptakskravene.
Kort om opptaksprøvene

Detaljert informasjon om de praktiske opptaksprøvene gis direkte til søkerne som blir innkalt til opptaksprøve. Opptaket går over en uke og er organisert i tre prøver, med utsiling etter hver prøve. I hver prøve øker kompleksiteten og nivået i de ulike klassene, og det vil også være en variasjon av ulike pedagoger

1. prøve 1. prøve består av klasser i klassisk ballett, jazzdans og hiphop.
2. prøve 2. prøve består av klasser i klassisk ballett, jazzdans og hiphop. I tillegg til dansetekniske klasser må søkeren vise et soloarbeid på 1-3 min. som kan være koreografert av søkerne selv eller en annen.
3. prøve 3. prøve består samtidsdans, jazzdans og hiphop samt intervju. I intervjuet vil det legges vekt på søkers motivasjon samt evne til refleksjon og kommunikasjon.
Etter 3. prøve vil det være en utsiling av søkere som skal videre til skolens fysioterapeut for å gjennomgå en fysisk test.
Inntil 8 kandidater får tilbud om studieplass.

I Søknadsweb vil søknaden ha status "under behandling" fram til 3. prøve er avsluttet.

Opptaksprosess og viktige datoer
Tidslinje for opptak til høst 2021:
1. desember 2020 - 1. februar 2021 Søknadsperiode Du kan endre søknaden din og laste opp nye dokument heilt fram til søknadsfristen 01. februar (kl. 23:59). Logg inn i Søknadsweb og velg "Mine dokumenter" i menyen for å laste opp nye dokument.
Februar 2021 Gjennomgang av søknader Gjennomgang av søknader Søkere som har levert en komplett søknad får innkalling til 1. opptaksprøve.
 februar Innkalling til 1. prøve Du får tilsendt innkalling til 1. prøve i februar. Nøyaktig tidspunkt og mer om innholdet vil fremgå i innkallingen til 1. prøve. Innkallingen blir sendt til e-postadressen du registrerte i Søknadsweb.
Siste halvdel av mars Opptaksprøver Opptaksprøven strekker seg over 3 prøver. Du må være tilgjengelig alle dager.
Etter endt 1. prøve vil kandidatnummer/søkernummer på hvem som går videre til 2. prøve bli lagt ut på nettsiden.
Etter endt 2. prøve vil kandidatnummer/søkernummer på hvem som går videre til 3. prøve bli lagt ut på nettsiden.
Etter endt 3. prøve vil kandidatnummer/søkernummer på hvem som går videre til fysiske tester, få beskjed ved oppslag. Det vil informeres om hvor, etter 3. prøve.
Søkere som blir tilbudt plass, vil få en epost til den eposten søker er registrert med i søknadsweb, 5-7 virkedager etter endt opptak.
1. juli Frist for ettersending Frist for ettersending av dokumentasjon på utdanning som er fullført våren 2021. Gjelder for kandidater som får tilbud om studieplass eller ventelisteplass etter 3. prøve.

Bachelorstudium i samtidsdans

Søknadsfrist: 1. februar 2021 (kl. 23:59).

NB! Søknadsweb (søknadsportalen) og informasjon om opptaksprøver er tilgjengelig to måneder før søknadsfristen.

Opptakskrav

Opptak skjer på grunnlag av opptaksprøver og generell studiekompetanse. Unntak fra krav om generell studiekompetanse gjelder for søkere som gjennom opptaksprøven kan vise modenhet og spesielle faglige kvalifikasjoner. Slike kvalifikasjoner er meget gode dansetekniske ferdigheter eller kreative evner, særlig i emner knyttet til samtidsdans.
Ved opptak legges det vekt på dansetekniske ferdigheter, utøvende og kreative egenskaper og fysiske forutsetninger i forhold til de høye krav som stilles dansere.

Anbefalt alder er mellom 19 og 23 år.

Slik søker du
 1. Registrer deg i Søknadsweb. Se veiledningen for mer informasjon om hvordan du registrerer deg i Søknadsweb og laster opp dokumenter.
 2. Last opp dokumentasjon på Søknadsweb.
 3. Kvittering Du vil motta en automatisk kvittering fra Søknadsweb
 4. Fyll ut skjema vedlagt i kvittering fra Søknadsweb
 5. Innkalling Vent på innkallingen til opptaksprøve 
Spørsmål om opptak sendes til postmottak@khio.no
Dette må du laste opp Følgende dokumenter må du laste opp i Søknadsweb for at din søknad kan bli vurdert:
 1. Dokumentasjon på din utdanning (GSK) (lastes opp som PDF med filnavn BAMS2020-GSK.pdf)
 2. Bilde (ansiktet må dekke mesteparten av bildet slik at komiteen enkelt kan gjenkjenne deg) (lastes opp som PDF med filnavn BAMS2020+ditt søkernummer.pdf)
 3. Dokumentasjon på norsk- og engelskkunnskaper dersom du har utdanningsbakgrunn utenfor Norden. Språkkunnskaper i norsk kan dokumenteres med Bergenstesten, http://www.folkeuniversitetet.no/, eller med norsk for utlendinger fra universitetene. (lastes opp som PDF med f.eks. følgende filnavn BAMS2020-norsk.pdf)
 4. Fyll ut skjema vedlagt i din kvittering Når du har søkt studiet i StudentWeb, vil du motta kvittering på dette. I denne kvitteringen finner du lenken til et skjema du MÅ fylle ut. Dette skjemaet er en del av opptakskravene.
Kort om opptaksprøvene

Detaljert informasjon om de praktiske opptaksprøvene gis direkte til søkerne som blir innkalt til opptaksprøve. Opptaket går over en uke og er organisert i tre prøver, med utsiling etter hver prøve. I hver prøve øker kompleksiteten og nivået i de ulike klassene, og det vil også være en variasjon av ulike pedagoger

1. prøve

1. prøve kan bestå av blant annet klasser i samtidsdans og klassisk ballett.

2. prøve

2. prøve kan bestå av blant annet klasser i samtidsdans og klassisk ballett. I tillegg må søkeren vise et soloarbeid på 1-3 minutter som kan være koreografert av søkerne selv eller en annen.

3. prøve

3. prøve kan bestå av blant annet klasser i klassisk ballett, samtidsdans og i improvisasjon, og et intervju med opptakskomiteen. I intervjuet legges det vekt på søkerens motivasjon og interesse for studieprogrammet og for dans, samt evne til refleksjon og kommunikasjon.
Etter 3. prøve vil det være en utsiling av søkere som skal videre til skolens fysioterapeut for å gjennomgå en fysisk test
Inntil 8 kandidater får tilbud om studieplass.

I Søknadsweb vil søknaden ha status "under behandling" fram til 3. prøve er avsluttet.

Opptaksprosess og viktige datoer
Tidslinje for opptak til høst 2021:
1. desember 2020 – 1. februar 2021 Søknadsperiode Du kan endre søknaden din og laste opp nye dokument heilt fram til søknadsfristen 1. februar (kl. 23:59). Logg inn i Søknadsweb og velg "Mine dokumenter" i menyen for å laste opp nye dokument.
Februar 2021 Gjennomgang av søknader Søkere som har levert en komplett søknad får innkalling til 1. opptaksprøve.
Medio februar Innkalling til 1. prøve Du får tilsendt innkalling til 1. prøve i februar. Nøyaktig tidspunkt og mer om innholdet vil fremgå i innkallingen til 1. prøve. Innkallingen blir sendt til e-postadressen du registrerte i Søknadsweb.
Starten av mars Opptaksprøver Opptaksprøven strekker seg over 3 prøver. Du må være tilgjengelig alle dager.
Etter endt 1. prøve vil kandidatnummer/søkernummer på hvem som går videre til 2. prøve bli lagt ut på nettsiden.
Etter endt 2. prøve vil kandidatnummer/søkernummer på hvem som går videre til 3. prøve bli lagt ut på nettsiden.
Etter endt 3. prøve vil kandidatnummer/søkernummer på hvem som går videre til fysiske tester, få beskjed ved oppslag. Det vil informeres om hvor, etter 3. prøve.
Søkere som blir tilbudt plass, vil få en epost til den eposten søker er registrert med i søknadsweb, 5-7 virkedager etter endt opptak.
1. juli Frist for ettersending Frist for ettersending av dokumentasjon på utdanning som er fullført våren 2021. Gjelder for kandidater som får tilbud om studieplass eller ventelisteplass etter 3. prøve.

Masterstudium i koreografi

Søknadsfrist: 1. desember 2020 (kl. 23:59).

NB! Søknadsweb (søknadsportalen) og informasjon om opptaksprøver er tilgjengelig to måneder før søknadsfristen.

Mastergradsstudiet bygger på en treårig bachelorgrad i koreografi eller dans (180 studiepoeng) eller annen relevant utdanning. Søkere må dokumentere minimum 80 studiepoeng fra fagområdet til mastergraden. Søkere må også dokumentere koreografisk praksis.

Søkere med et mindre omfang av danserelaterte eller koreografiske fag i graden kan også søke om opptak dersom de kan dokumentere annen relevant utdanning og eller praksis/realkompetanse av et omfang og nivå som også kan kvalifisere til opptak i forhold til studiet.

Søkere må dokumentere gode kunnskaper i engelsk. For eksempel TOEFL med minimum score på 500, IELTS med minimum score på 5.0 (eller annen tilsvarende dokumentasjon). Søkere som dokumenterer utdanningsbakgrunn fra nordiske land eller fra engelskspråklige land trenger ikke å fremlegge ytterligere dokumentasjon på engelsk språkkompetanse.

Opptaket til masterstudiet foregår i tre trinn:

1. formell vurdering av søknad og søkers kompetanse
2. kunstfaglig vurdering av søkers kvalifikasjoner, basert på de kunstneriske arbeidene det vises til i søknaden, samt søkers skriftlige refleksjon
3. opptaksprøve, bestående av ulike koreografiske- og skriftlige oppgaver, inkludert intervju

Kun søkere som blir vurdert som kvalifiserte i trinn 1 og 2 av opptaket blir invitert til trinn 3, opptaksprøven.

Ved opptak gjøres det en totalvurdering av søker i forhold til:

 • koreografisk uttrykk, egenart og kreativitet
 • evnen til å reflektere rundt koreografisk arbeid
 • kompositoriske og improvisatoriske ferdigheter
 • motivasjon
 • samarbeidsevner og personlige egenskaper

I forbindelse med søknaden må du sende inn
1. En skriftlig refleksjon (på engelsk) om nåværende kunstneriske praksis og kontekst, der du beskriver
a) egen bakgrunn og nåværende kunstneriske praksis og kontekst
b) et koreografisk interesseområde og din motivasjon for å ønske å fordype deg i dette
2. En videodokumentasjon med utdrag av egne koreografiske arbeid (maks. ca. 15 min). Opplastes på Vimeo (eller tilsvarende) med lenke og eventuelt passord.

På bakgrunn av søknaden din, får du beskjed om du kalles inn til opptaksprøve.
Opptaksprøvene foregår i perioden 06.-12.02.2019.
I forkant av opptaksprøven vil innkalte søkere bli bedt om å forberede blant annet en iscenesatt selvpresentasjon på maksimum 15 minutter som gir et innblikk i hva de er opptatt av kunstnerisk.
Nærmere informasjon gis direkte til søkere som blir innkalt til opptaksprøven.

Endelig opptak skjer på grunnlag av en totalvurdering basert på godkjente opptakskrav, din faglige kompetanse og egnethet, motivasjon, dokumentasjon av kunstnerisk praksis og opptaksprøve.

Studieplanen for master programmet er under revisjon og vil ferdigstilles til 2019. Link til den, finner du under generell informasjon om studieprogrammet.

Masterstudium i dans

Søknadsfrist: 1. desember 2020 (kl. 23:59).

NB! Søknadsweb (søknadsportalen) og informasjon om opptaksprøver er tilgjengelig to måneder før søknadsfristen.

Mastergradsstudiet bygger på en treårig bachelorgrad (180 studiepoeng) i dans eller annen relevant utdanning. Søkere må dokumentere minimum 80 studiepoeng i dansetekniske og utøvende fag. Søkere med et mindre omfang av dansetekniske og utøvende fag i graden, kan også søke om opptak dersom de dokumenterer at de gjennom praksis/realkompetanse har tilsvarende omfang og nivå i forhold til studiet.

I spesielle tilfeller kan andre dokumenterte kvalifikasjoner godkjennes som helt eller delvis likeverdige med utdanningskravene nevnt over.

Søkere må dokumentere gode kunnskaper i engelsk. For eksempel TOEFL med minimum score på 500, IELTS med minimum score på 5.0 (eller annen tilsvarende dokumentasjon). Søkere som dokumenterer utdanningsbakgrunn fra nordiske land eller fra engelskspråklige land trenger ikke å fremlegge ytterligere dokumentasjon på engelsk språkkompetanse.

I forbindelse med søknad må søker sende inn 1) motivasjonsbrev og 2) vimeo-opplastninger (eller lignende) hvor du opptrer som utøver.

På bakgrunn av søknaden din, får du beskjed om du kalles inn til opptaksprøve og intervju.
I forkant av opptaksprøven vil innkalte søkere bli bedt om å forberede et utøvende arbeid på maksimum 5 minutter og skrive en tekst på engelsk. Nærmere informasjon gis direkte til søkere som blir innkalt til opptaksprøven.

Ved opptak gjøres det en totalvurdering av søker i forhold til:

 • beskrivelsen av, og refleksjonen rundt det selvstendige dansekunstneriske arbeidet
 • dansekunstnerisk uttrykk, individualitet og kreativitet
 • danseteknisk kompetanse
 • motivasjon
 • personlige egenskaper

Endelig opptak skjer på grunnlag av en totalvurdering basert på godkjente opptakskrav, din faglige kompetanse og egnethet, motivasjon og opptaksprøve.

Praktisk-pedagogisk utdanning i dans (PPU)

Søknadsfrist er 6. april 2021 (kl. 23:59).
NB! Søknadsweb (søknadsportalen) og informasjon om opptaksprøver er tilgjengelig to måneder før søknadsfristen.

Søknadsfrist for forhåndgodkjenning av utdanning/realkompetanse: 1. mars 2021 (kl. 23:59).

Opptak skjer på grunnlag av en totalvurdering basert på godkjente opptakskrav. I tillegg rangeres søkerne basert på den enkelte students faglige kompetanse vist ved opptaksprøve, egnethet og av studiegruppens sammensetning. Søkeren må dokumentere kommunikative ferdigheter i norsk (eller annet nordisk språk).

Opptakskrav for PPU i dans er:

En bachelorgrad i utøvende eller skapende dans med minimum 180 studiepoeng innen dansefag.

Studiet krever at studentene har forkompetanse i danseteknikkene klassisk ballett, jazzdans og samtidsdans.

Dersom du skal søke, men må få din tidligere utdanning/realkompetanse forhåndsgodkjent, vennligst se avsnitt om "Forhåndsgodkjenning av utdanning/ realkompetanse".

Slik søker du
 1. Registrer deg i Søknadsweb. Les nøye gjennom veiledning til Søknadsweb før du starter registreringsprosessen.
 2. Last opp dokumentasjon i Søknadsweb.
 3. Kvittering. Du vil motta en automatisk kvittering fra Søknadsweb.
 4. Innkalling Vent på innkallingen til opptaksprøve.
Dette må du laste opp

Følgende dokumenter må du laste opp i Søknadsweb for at din søknad kan bli godkjent:

 1. Dokumentasjon på din utdanning (BA/MA)
  (lastes opp som PDF med filnavn PPUD2020-BA-MA.pdf)
 2. Din CV
  (
  lastes opp som PDF med filnavn PPUD2020-CV.pdf)
 3. Motivasjonsbrev skal inneholde to punkter:
  - Hva er din motivasjon for å søke studiet og hvilke forventninger har du til studiet?
  - Hvilken spesialisering du ønsker (Jazz/Samtid/Klassisk)
  (dokumentet lastes opp som PDF med filnavn PPUD2020-Motivasjon.pdf)
 4. Bilde (ansiktet må dekke mesteparten av bildet slik at komiteen enkelt kan gjenkjenne deg)
  (lastes opp som PDF med filnavn PPUD2020+ditt søkernummer.pdf)
 5. Dokumentasjon på norsk- og engelskkunnskaper dersom du har utdanningsbakgrunn utenfor Norden.
  Språkkunnskaper i norsk kan dokumenteres med Bergenstesten, http://www.folkeuniversitetet.no/, eller med norsk for utlendinger fra universitetene.
  (lastes opp som PDF med f.eks. følgende filnavn PPUD2020-norsk.pdf)
 6. Evt. Forhåndsgodkjenning av utdanning/ relakompetanse dersom du har søkt om dette og har fått svar.
Kort om opptaksprøvene

Opptaket går over en dag.

11.05.2020 Opptaksprøve PPU i dans (inneholder praktisk prøve + intervju (intervju er kun for de som går videre fra praktisk prøve – oppslag på dør etter endt praktisk prøve))

Detaljert informasjon om de praktiske opptaksprøvene gis direkte til søkerne som blir innkalt til opptaksprøve.
Dersom du blir invitert til opptaksprøver, vil søknaden ha status "under behandling" i Søknadsweb fram til opptakskomité har vurdert hvilke søkere som får tilbud. Tilbud blir sendt ut ca. 5-7 virkedager etter opptaksprøven.

Opptaksprosess og viktige datoer
1. februar - 6. april Søknadsperiode Du kan endre søknaden din og laste opp dokumenter helt fram til søknadsfristen 6. april (kl. 23:59). Logg inn i Søknadsweb og velg "Mine dokumenter" i menyen for å laste opp nye dokumenter. 
April 2021 Gjennomgang av søknader Søkere som har levert en komplett søknad får innkalling til opptaksprøven.
 april Innkalling til opptaksprøve Du får tilsendt innkalling opptaksprøven i april. Nøyaktig tidspunkt og mer om innholdet vil fremgå i innkallingen til opptaksprøven. Innkallingen blir sendt til e-postadressen du registrerte i Søknadsweb.
 mai Opptaksprøve Opptaksprøven stekker seg over en dag. Du må være tilgjengelig denne dagen.
1. juli Frist for ettersending Frist for ettersending av dokumentasjon på utdanning som er fullført våren 2021. Gjelder for kandidater som får tilbud om studieplass eller ventelisteplass etter endt opptaksprøve.
Forhåndsgodkjenning av utdanning/ realkompetanse

Opptakskrav: Bachelorgrad i utøvende eller skapende dans/teater med minimum 180 studiepoeng innen dansefag.

Dersom du ikke har en formell bachelorgrad i utøvende dans, er det mulig å søke om forhåndsgodkjenning av annen utdanning og/eller realkompetanse.

Søknadsfrist for forhåndsgodkjenning er: 1. mars 2021, kl. 23:59

Vær oppmerksom på at en eventuell godkjenning må foreligge før du søker opptak til studiet. Godkjenningen lastes opp sammen med de andre dokumentene innen søknadsfristen 6. april 2021.

Søknaden om forhåndsgodkjenning skal inneholde:

 1. Utfyllende CV med informasjon om (med nøyaktive til/fra datoer):
  - utdanningsbakgrunn
  - erfaring som utøvende dansekunstner
  - annen relevant arbeidserfaring
 2. Kopi av vitnemål på originalspråket + oversatt til norsk eller engelsk
 3. Kopi av karakterutskrift på originalspråket + overstatt til norsk eller engelsk
 4. Kopi av studieplan
 5. Erfaring som utøvende dansekunstner dokumenteres med arbeidskontrakter/ bekreftelse/ presseomtale o.l. (samlet i en pdf.)
 6. Annen relevant arbeidserfaring dokumenteres med bekreftelser/ kopi av arbeidskontrakter (samlet i en pdf.)

Søknad sendes til postmottak@khio.no  innen fristen 1. mars.

Søknaden merkes med "Søknad om kompetansevurdering, opptak PPU dans" .

Utveksling

Hvis du er interessert i å være utvekslingsstudent ved Kunsthøgskolen i Oslo, gå til siden Student Exchange.

Hvis du vil vite om mulighetene Kunsthøgskolens studenter har for å søke om utveksling i utlandet, gå til sidene for studenter.

Studenter

Nye klasselister gjeldane for studieåret 2020/2021 vil bli publisert i oktober 2020 etter at årets opptak er formelt avslutta. Klasselistene under er frå studieåret 2019/2020.

Ansatte