Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Avgang 2023: It’s Very Dramatic, Fie Dam Mygind med gjest Anton Skaaning Thomsen. Foto: Yaniv Cohen
Avgang 2023: It’s Very Dramatic, Fie Dam Mygind med gjest Anton Skaaning Thomsen. Foto: Yaniv Cohen

Master i dans

Masterstudiet i dans er et toårig fulltidsstudium. Studiet åpner for en undersøkende tilnærming til det å være utøver i dagens scenekunstfelt, og henvender seg til dansere som brenner for kroppsliggjøring og ønsker å utvikle seg som skapende og utøvende dansekunstner.

Tittel på studieprogram
Master i dans
Studieprogramkode
MADA
Normert studietid
2 år heltid
Undervisningsspråk
Engelsk
Søknadsfrist
Ikke opptak kommende år.
Foreløpig søknadsfrist er 1. desember 2024 for studieåret 2025/2026.

Studiet gir teoretiske perspektiver som belyser dansekunsten som kulturelt uttrykk i estetisk, dansehistorisk, politisk, etisk og sosial sammenheng. I studiet ser vi på hvordan tenkning om kunst kan interagere med praktisk kunstproduksjon og vice versa.

Studiets hovedemner er bevegelsespraksis, utøvende og kreativ metode, prosjekt- og forestillingsarbeid, performance-teori og filosofisk estetikk. I løpet av studiet får studentene også fasiliteter og tid til å utvikle et selvstendig ma-prosjekt, som vises som forestilling eller andre mulige former for presentasjon.

Studiets emner ivaretas i ulike formater som workshops og studiereiser, forelesninger og seminarer, selvstudier, prosjektoppgaver og produksjoner. Studiet gjennomføres i dialog med fagansatte, stipendiater og medstudenter, og med nasjonale og internasjonale gjestelærere.

Med et inntak av kun 5 studenter blir det lagt stor vekt på individuell veiledning og på å tilpasse programmets innhold til individuelle behov. Studiet imøtekommer ulike fysiske tilnærminger og mangfoldige prestasjonskulturer.

Tverrfaglig utveksling på ulike nivåer av kunstnerisk utvikling (ba, ma, ph.d.); gir betingelser for eksperimentering i trygge rom som ikke tolererer sexisme, rasisme og annen form for diskriminering.

Deler av studiet gjennomføres i samarbeid med masterstudiet i koreografi og med andre studieprogram på tvers av fagdisipliner, internt ved Kunsthøgskolen og eksternt.

Skolen har svært gode fysiske fasiliteter. Ulike scenerom og studioer og andre spesialrom gir studentene en unik mulighet til kreativ utfoldelse og utforsking, understøttet av skolens scenetekniske team. Studentene har også tilgang til landets beste bibliotek innen scenekunst og visuell kunst.

Gjennom studiet tilegner studentene seg metodisk og faglig kompetanse, et nasjonalt og internasjonalt nettverk, og erfaring med å utvikle selvstendige prosjekter. Studiet gir en kunstnerisk fordypning, praktisk og teoretisk. Det er forskningsforberedende og kvalifiserer til ph.d.-programmet for kunstnerisk utviklingsarbeid og andre relevante doktorgradsprogrammer. Mastergraden kan også anvendes bredere inn mot kunst- og kulturfeltet, så vel som i undervisning.

Lærere tilknyttet studiet inkluderer Olive Bieringa, Jonas Kure Buer, Jonathan Burrows, Bojana Cvejić, Mette Edvardsen, Anne-Grete Eriksen, Ingri Fiksdal, Nikolaus Gansterer, Elisabeth Gmeiner, Rosalind Goldberg, Deborah Hay, Solveig Styve Holte, Siri Jøntvedt, Yuko Kaseki, Tor Lindstrand, Janne-Camilla Lyster, Chrysa Parkinson, Anders Paulin, Manuel Pelmus, Marta Popivoda, Per Roar, Torunn Robstad og Eszter Salamon.

Studieplan

Kort beskrivelse av studiet

Masterstudiet i dans er et toårig fulltidsstudium som bygger på en utøvende bachelorgrad i dans eller tilsvarende. Studiet er et fordypningsstudium på høyere grads nivå og er beregnet på studenter som ønsker å virke som selvstendige dansekunstnere på internasjonalt nivå. Studiets hensikt er å utvikle og stimulere studentenes kunstneriske identitet som utøvende og skapende dansekunstnere, gjennom å utvikle deres performative artikulasjon og refleksjon i egne, så vel som i samarbeidende prosjekter.

Studiet gir perspektiver som belyser dansekunsten som kulturelt uttrykk i estetisk, dansehistorisk, politisk, etisk og sosial sammenheng, og ser på hvilken måte tenkning omkring kunst kan interagere med praktisk kunstproduksjon og vice versa.

Masterstudiet vil kvalifisere til å arbeide nasjonalt og internasjonalt som danser innen det frie dansefeltet og i etablerte kompanier samt i andre sammenhenger innen kunst og samfunn.

Studiet gir 120 studiepoeng, og kvalifiserer for opptak til Stipendiatprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid og andre relevante doktorgradsprogrammer.

Opptakskrav

Mastergradsstudiet bygger på en treårig bachelorgrad (180 studiepoeng) i dans eller annen relevant utdanning. Søkere må dokumentere minimum 80 studiepoeng i dansetekniske og utøvende fag. Søkere med et mindre omfang av dansetekniske og utøvende fag i graden, kan også søke om opptak dersom de dokumenterer at de gjennom praksis/realkompetanse har tilsvarende omfang og nivå i forhold til studiet.

I spesielle tilfeller kan andre dokumenterte kvalifikasjoner godkjennes som helt eller delvis likeverdige med utdanningskravene nevnt over.

Søkere må dokumentere gode kunnskaper i engelsk. For eksempel TOEFL med minimum score på 500, IELTS med minimum score på 5.0 (eller annen tilsvarende dokumentasjon). Søkere som dokumenterer utdanningsbakgrunn fra nordiske land eller fra engelskspråklige land trenger ikke å fremlegge ytterligere dokumentasjon på engelsk språkkompetanse.

I forbindelse med søknad må søker sende inn 1) motivasjonsbrev og 2) vimeo-opplastninger (eller lignende) hvor du opptrer som utøver. På bakgrunn av søknaden din, får du beskjed om du kalles inn til opptaksprøve og intervju.

Ved opptak gjøres det en totalvurdering av søker i forhold til:

 • beskrivelsen av, og refleksjonen rundt det selvstendige dansekunstneriske arbeidet
 • dansekunstnerisk uttrykk, individualitet og kreativitet
 • danseteknisk kompetanse
 • motivasjon
 • personlige egenskaper

Se her for mer informasjon om opptak/ opptaksprøvene.

Læringsutbytte for studiet

Etter endt utdanning skal studenten:

 • ha inngående kunnskap om verktøy og metoder innen utøvende dans i en historisk og samtidig sammenheng
 • kunne demonstrere kunnskap om aktuelle perspektiver og begreper som er relevante for dansekunstfaglig arbeid
 • ha kunnskap om sammenhengen mellom en bærekraftig utøvende virksomhet, prosjektutvikling og feltets infrastruktur
 • kunne integrere bevegelsesferdigheter, kvaliteter og refleksjon i en artikulert og selvstendig danseutøvelse
 • kunne bruke relevante metoder i møte med komplekse kunstneriske utfordringer og i selvstendig kunstnerisk utviklingsarbeid
 • kunne beherske fagområdets begreper og kommunisere og analysere relevante problemstillinger, samt forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder
 • kunne virke som selvstendig dansekunstner på høyt nivå og kunne bidra til fornying og videreutvikling av fagfeltet
 • kunne vise høy samarbeidskompetanse i kunstneriske arbeidsprosesser i tråd med gjeldende arbeids- og yrkesetikk
 • kunne artikulere og gjennomføre selvstendige, kunstneriske prosjekter og utviklingsarbeid

Oppbygging og gjennomføring

Alle emnene i studieplanen bygger opp under, utvikler og skaper basen for den profesjonskompetansen studentene trenger senere i yrkeslivet og som er beskrevet ovenfor i læringsutbytte for studiet (punkt 1.4.).

Det faglige innholdet i studiet er organisert i følgende emner:

1. studieår:

 • Bevegelsespraksis 1
 • Utøvende og skapende metode 1
 • Prosjekt og forestillingsarbeid 1
 • Performance-teori og filosofisk estetikk 1
 • Masterprosjekt, et forprosjekt

2. studieår:

 • Bevegelsespraksis 2
 • Utøvende og skapende metode 2
 • Prosjekt og forestillingsarbeid 2
 • Performance-teori og filosofisk estetikk 2
 • Masterprosjekt

For å beskrive studie-/ arbeidsomfang i emnene i studiet brukes måleenheten studiepoeng. 60 studiepoeng tilsvarer ett års fulltidsstudium. Ett studiepoeng tilsvarer 25 til 30 faktiske arbeidstimer for studenten. I faktiske arbeidstimer regnes lærerstyrt undervisning, forelesninger, oppgaveskriving, seminarer, egenstudier osv. Noen emner kan ha mye lærerstyrt undervisning, mens andre emner legger opp til at studentene må gjøre mer på egenhånd.

Gå til emnestruktur

Utveksling

Det er tilrettelagt for at studentene ved Kunsthøgskolen i Oslo kan utveksle til en annen utdanningsinstitusjon i løpet av studietiden. Studentene ved MA dans kan utveksle i løpet av 2. eller 3. semester.

Oppdatert informasjon om Kunsthøgskolens utvekslingsavtaler ligger på www.khio.no

Disse utvekslingsavtalene gjelder master i dans:

Undervisning og læringsformer

Utdanningen bygger på kunstnerisk-, forsknings- og erfaringsbasert kunnskap, og er en del av fagutviklingen ved Kunsthøgskolen i Oslo. Denne fagutviklingen er kritisk reflekterende med basis i fagenes autonomi innenfor et samfunn i endring.

Studiet består av lærerstyrt undervisning, veiledning og selvstendig arbeid. I deler av studiet vil samarbeidsprosjekter stå sentralt. Arbeidsformene kan bestå av fysisk trening og skapende/utforskende arbeid med dans, praktiske oppgaver, gruppekritikk, skriftlige arbeider, forelesninger, seminarer, demonstrasjoner, selvstudier, prosjektarbeid, utplassering, forestillinger, ekskursjoner, utstillinger, foredrag og konserter.

Undervisningen foregår i grupper og individuelt, med fokus på den enkelte students utvikling. Ansvar for, og refleksjon over egen læring er sentralt i studiet. Det legges samtidig stor vekt på den enkelte students ansvar for gruppens progresjon og forståelse for scenekunst som kollektiv kunstform. Erfaring i ulike former for samarbeid er derfor en viktig del av studiet. Prosjekter, visninger og forestillinger er sentralt i studiet.

I studiet inngår et selvstendig kunstnerisk arbeid (masterprosjektet). Det selvstendige kunstneriske arbeidet skal vise refleksjon, forståelse og modning. Studentene velger selv hvilket område innen utøvende dansekunst de ønsker å fordype seg i. I forbindelse med dette utarbeider studenten en prosjektbeskrivelse og en selvvalgt litteraturliste.

Arbeidskrav for studiet:

 • obligatorisk fremmøte
 • aktiv deltakelse i undervisningen og seminarer
 • gjennomføring av alle pålagte oppgaver i hvert emne

Nærmere informasjon om arbeidskrav fremkommer av den enkelte emnebeskrivelse.

Studiet er tilrettelagt for studenter som bare behersker engelsk slik at alle emner og alle faglige valgmuligheter kan gjennomføres uten at studenten behersker norsk.

Bestemmelser om fravær og permisjon er fastsatt i Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo.

Vurdering

Arbeidskrav må være godkjent for at studentene skal kunne få avsluttende vurdering i emnene.

Studentenes arbeid i studiet skal veiledes og vurderes underveis. Veiledning og vurdering er en kontinuerlig prosess relatert til studiets mål og innhold. Vurderingen underveis baserer seg på lærervurderinger, refleksjon over egen utvikling og gjennomføring av arbeidskravene i hvert emne.

I tillegg til underveisvurdering kan et emne også avsluttes med skriftlig refleksjonsoppgave, vurdering av kunstnerisk resultat i en forestilling/visning eller en praktisk demonstrasjon som knytter an til emnets læringsutbytte.

Vurderingen skjer vanligvis i samarbeid mellom student, lærer/veileder og/eller programansvarlig. Masterprosjektet vurderes av to interne og en ekstern sensor.

Se emnebeskrivelsene for nærmere informasjon om det enkelte emnets vurderingsform.

Samtlige emner i første studieår må være bestått for at studenten skal kunne gå videre til andre studieår. Alle emner i studiet må bestås for at studenten skal kunne oppnå graden, Master i dans.

I studieprogrammet benyttes karakteren bestått/ikke-bestått.

Ytterligere bestemmelser om vurdering og eksamen er fastsatt i Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo.

Studiekvalitet

Kunsthøgskolen i Oslo har systemer for å sikre og videreutvikle kvaliteten på alle deler av utdanningen. Studentene er viktige bidragsytere i dette arbeidet gjennom blant annet å delta i studentevalueringer og den årlige læringsmiljøundersøkelsen.

Opptak

Det er ikke planlagt opptak på master i dans kommende studieår.

Om avdeling dans

Avdeling dans lar tradisjon, historie, det nyskapende og det utforskende møtes og videreutvikles. Gjennom seks unike studieprogram får studentene mulighet til å utvikle sitt utøvende og skapende kunstneriske uttrykk, samt ferdigheter, kunnskap og refleksjon knyttet til dans og koreografi.

Les mer om avdelingens ansatte og forskningsfokus