Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Praktisk-pedagogisk utdanning i scenekunst

Praktisk-pedagogisk utdanning i scenekunst

Ønsker du å videreutvikle ditt kunstnerskap og virke, og samtidig få faglig påfyll og formell undervisningskompetanse? Som student på PPU gis du mulighet til å kombinere egen kunstnerisk kompetanse med pedagogisk kompetanse om det å legge til rette for og lede andres læring, samt skape et trygt, motiverende og inkluderende læringsmiljø.

Tittel på studieprogram
Praktisk-pedagogisk utdanning i scenekunst
Studieprogramkode
PPUS
Normert studietid
1 år heltid/2 år deltid
Undervisningsspråk
Norsk
Søknadsfrist
2. april 2024

Praktisk-pedagogisk utdanning i scenekunst (PPU) er en videreutdanning for scenekunstnere som ønsker å jobbe med undervisning. Studiet kvalifiserer for undervisning i grunnskole, kulturskole, videregående skole, voksenopplæring, folkehøgskoler og private skoler i scenekunstfag. PPU i scenekunst tilbyr fagdidaktisk fordypning i dans, teater eller musikkteater.

Studiet er organisert i fire temamoduler:

 • Barn og unges utvikling, lek og kreativitet
 • Undervisning og læring i ulike scenekunstfaglige kontekster
 • Scenekunstfaglig fordypning, konseptutvikling og scenisk realisering/formidling
 • Individuelt fordypnings- og utviklingsarbeid
Hva lærer du?

Studieplanen for praktisk-pedagogisk utdanning i scenekunst integrerer teori og praksis i en pedagogisk kontekst. Gjennom studiet undervises det i emnene pedagogikk, fagdidaktikk og praksisopplæring. I praksisopplæringen vil studentene få erfaring med læreryrkets ulike sider. I samarbeid med praksisveileder får studentene trening i å planlegge, organisere, gjennomføre og vurdere opplæring i scenekunst i ulike kontekster.

Noen av det du vil lære om på PPU:

 • Lærerprofesjonen: lærerrolle, etikk og undervisningslære, samt aktuelle ramme- og læreplaner
 • Elevkunnskap og psykologi: Eleven som agent i eget liv
 • Kontekst: læringsmiljø, læringsprosesser og klasseledelse
 • Praktisk-estetiske fags egenart: historie, legitimering, lek, kreativitet og skapende arbeid med barn, samspill, improvisasjon, komposisjon, dramaturgi og regi
 • Forskning og pedagogisk utviklingsarbeid: filosofi og vitenskap
Struktur

Undervisningen er organisert i moduler hvor pedagogikk, fagdidaktikk og praksis er integrert. Deltidsstudenter følger ordinær undervisning, men fordeler modulene over to år/fire semestre. Se tabellene under for struktur:

Fulltid:

Semester Modul Praksis
Høst Barn og unges utvikling, lek og kreativitet 6 dager
uke 37–39, dagtid
Høst Undervisning og læring i ulike scenekunstfaglige kontekster 24 dager
uke 35–50
onsdager heldags, også kveld
Vår Scenekunstfaglig fordypning, konseptutvikling og scenisk realisering/formidling
Vår Individuelt fordypnings- og utviklingsarbeid 30 dager
heltidspraksis
6 uker fra uke 9
man–fre

Deltid:

Semester Modul Campus undervisning Praksis
Høst, 1. år Barn og unges utvikling, lek og kreativitet man–fre
uke 34
man–tirs
uke 35–49
6 dager
onsdager dagtid
uke 37–39
Vår, 1. år Scenekunstfaglig fordypning, konseptutvikling og scenisk realisering/formidling man–ons
uke 1–7
 
Høst, 2. år Undervisning og læring i ulike scenekunstfaglige kontekster tors–fre
uke 35–50
24 dager
onsdager, heldags, også kveld
uke 35–50
Vår, 2. år Individuelt fordypnings- og utviklingsarbeid tors-fre
uke 1–7, 15–23
30 dager
heltids­praksis
man–fre
6 uker fra uke 9

For å beskrive studie-/arbeidsomfang i studiet brukes måleenheten studiepoeng. 60 studiepoeng tilsvarer ett års fulltidsstudium. Ett studiepoeng tilsvarer 25 til 30 faktiske arbeidstimer for studenten. I faktiske arbeidstimer regnes lærerstyrt undervisning, forelesninger, oppgaveskriving, seminarer, egenstudier osv.

Les mer i studieplanen under.

Fagmiljø

Ansatte på PPU har scenekunstfaglig utøvende eller skapende bakgrunn med videre fordypning i pedagogikk og fagdidaktikk. Vi har fast ansatte som underviser og forsker innenfor fagområdene pedagogikk og fagdidaktikk i scenekunstfag. Vi har også flere faste time- og gjestelærere med spisskompetanse, noen er i kombinerte stillinger som fagdidaktikk lærere på PPU og praksislærere ute i relevant kulturskoler eller videregående skole.

Studieprogramansvarlig: førsteamanuensis Heidi M. Haraldsen
Emneansvarlig fagdidaktikk dans og praksisopplæring: Veslemøy Ellefsen
Emneansvarlig fagdidaktikk teater og musikkteater: Einar Bjørge
Programkoordinator: Ina-Helén Oskarsen

Forsknings- og utviklingsarbeid

Ansatte ved PPU i scenekunst er del av forskergruppen «Kroppslige praksiser» på avdeling dans og det tverrinstitusjonelle forskningsklusteret REDE – Resilience and Ethics in Dance Education. Vi utforsker og utvikler pedagogisk og didaktiske kunnskap og metoder innenfor scenekunst, og har pågående forskningsprosjekt som utforsker og utvikler kunnskap om bærekraftig prestasjonsutvikling, mental helse og resiliens. PPU har for tiden et ekstern finansiert utdanningsprosjekt for studentaktiv læring med tittel «Læringsavatar». Prosjektet er i samarbeid med Norges Idrettshøgskole og Høgskolen Kristiania, og er et prosjekt som skal utforske og utvikle digital didaktikk på praktisk-estetiske fag sine premisser.

For timelærere, praksisskoler og praksislærere ved PPU

Studieplan

Kort beskrivelse av studiet

Praktisk-pedagogisk utdanning i scenekunst er en videreutdanning for scenekunstnere innenfor fagområdene (a) dans, (b) teater eller (c) musikkteater, og gir formell undervisningskompetanse. Utdanningen har et omfang på 60 studiepoeng og tilbys primært som et 1-årig heltidsstudium, men kan også gjennomføres som et 2-årig deltidsstudium. Studiet består av pedagogikk, fagdidaktikk og praksisopplæring.

Studiet bygger på Forskrift om rammeplan for praktisk-pedagogisk utdanning og Nasjonale retningslinjer for PPU-A, som legger til grunn at lærerutdanninger skal være profesjonsrettede og integrerte, praksisnære og relevante, forskningsbaserte og utviklingsorienterte og ha høy kvalitet.

Praktisk-pedagogisk utdanning skal kvalifisere for læreryrket. Utdanningen kvalifiserer for arbeid i grunnskolen, videregående opplæring, kulturskole og tilsvarende. Utdanningen kan også kvalifisere for videre studier i kunstfaglige og/eller kunstpedagogiske masterprogrammer.

Opptakskrav

Opptak skjer på grunnlag av godkjente opptakskrav og opptaksprøve. Kandidater søker seg inn på én av de tre fagdidaktiske fordypningsområdene (a) dans, (b) teater eller (c) musikkteater som tilbys.

For opptak til PPU i scenekunst må ett av følgende krav være oppfylt:

 1. en bachelorgrad i utøvende eller skapende scenekunstfag i finansieringskategori A eller B (se DBH for Departementets finansieringskategorier), med minimum 180 studiepoeng i kunstfaget.
 2. en bachelorgrad med inntil tre fag som gir kompetanse til å undervise i praktiske og/eller estetiske fag i grunnskolen. Ett av fagene kan erstattes av drama/teaterfag. Det må inngå fordypning på minst 120 studiepoeng i ett av fordypningsfagene som tilbys ved PPU i scenekunst. Øvrige fag må ha et omfang på minst 30 studiepoeng. Det stilles krav om gjennomsnittskarakter C eller bedre fra bachelorgraden.

Søkere må dokumentere kompetanse i norsk (eller annet skandinavisk språk) tilsvarende generell studiekompetanse. Studenter som tas opp til studiet må forevise gyldig politiattest.

Læringsutbytte for studiet

Studieplanen for praktisk-pedagogisk utdanning i scenekunst integrerer teori og praksis samt forskningsbasert og erfaringsbasert kunnskap i en pedagogisk kontekst. Studentenes samlede sluttkompetanse er beskrevet nedenfor.

Kunnskap

Studenten:

 • har inngående fagdidaktisk og pedagogisk kunnskap for trinn 1-13, samt kulturskolen
 • har bred forståelse for skolens og kulturskolens mandat, opplæringens verdigrunnlag og opplæringsløpet, med særlig vekt på den estetiske dimensjonen i opplæringen
 • har bred kunnskap om barne- og ungdomskultur og barns og ungdoms utvikling, læring og motivasjon i ulike sosiale og kulturelle kontekster
 • har bred kunnskap om læringsstrategier, læringsarenaer og arbeidsmetoder generelt og særlig innrettet mot scenekunstopplæring
 • har inngående kunnskap om og evne til å holde seg oppdatert på gjeldende lov- og planverk for profesjonsutøvelse innenfor scenekunstopplæringen
 • har kunnskap om barn og unge i vanskelige livssituasjoner, herunder kunnskap om særskilte behov, tegn på vold eller seksuelle overgrep, om barn og unges rettigheter i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv, samt om hvordan sette i gang nødvendige tiltak etter gjeldende lovverk.

Ferdigheter

Studenten:

 • kan planlegge, gjennomføre og reflektere over scenekunstundervisning for ulike elevgrupper, skoleslag og arenaer basert på forsknings- og utviklingsarbeid og erfaringsbasert kunnskap
 • kan lede og legge til rette for undervisningsforløp med god struktur og faglig progresjon som fører til gode faglige og sosiale læringsprosesser
 • kan bruke varierte arbeidsmetoder, differensiere og tilpasse opplæringen i samsvar med gjeldende læreplanverk, og skape motiverende og inkluderende læringsmiljø
 • kan beskrive kjennetegn på scenekunstkompetanse, vurdere og dokumentere elevers læring, gi læringsfremmende tilbakemeldinger og bidra til at elevene kan reflektere over egen læring og egen faglige utvikling
 • kan identifisere særskilte behov hos barn og unge, herunder identifisere tegn på vold og seksuelle overgrep. På bakgrunn av faglige vurderinger skal kandidaten til elevenes beste kunne etablere samarbeid med aktuelle tverrfaglige og tverretatlige partnere

Generell kompetanse

Studenten:

 • kjenner til relevant forsknings- og utviklingsarbeid innenfor scenekunstfeltet og kan innhente, dokumentere og formidle faglig, pedagogiske og fagdidaktiske problemstillinger på et avansert nivå
 • innehar en profesjonell holdning og kan kritisk reflektere over faglige, profesjonsetiske og fag- og utdanningspolitiske spørsmål
 • kan med stor grad av selvstendighet videreutvikle egen kompetanse og bidra til både kollegers og skolens utvikling
 • kan bygge relasjoner til elever og foresatte, bruke lokalsamfunnet som læringsarena og samarbeide med andre aktører for å realisere et variert og innovativt opplæringstilbud.

Oppbygging og gjennomføring

Praktisk-pedagogisk utdanning i scenekunst har et omfang på 60 studiepoeng og består av:

 • PPU800 Pedagogikk, 30 studiepoeng
 • PPU802 Fagdidaktikk dans/PPU803Fagdidaktikk teater/PPU804 Fagdidaktikk musikkteater, 30 studiepoeng
 • PPU801 Praksisopplæring: Integrert i emnene og tilsvarer 60 dager 0 studiepoeng

Undervisningen er organisert i moduler hvor pedagogikk, fagdidaktikk og praksis er integrert. Deltidsstudenter følger ordinær undervisning, men fordeler modulene over to år/fire semestre. Se tabellene under for struktur:

Heltid:

Høst:

Modul "Barn og unges utvikling, lek og kreativitet"

Modul "Undervisning og læring i ulike scenekunstfaglige kontekster"

Praksis: 30 dager

Vår:

Modul "Scenekunstfaglig fordypning, konseptutvikling og scenisk realisering/formidling"

Modul "Individuelt fordypnings- og utviklingsarbeid"

Praksis: 30 dager

Deltid:

Første år

Høst: Barn og unges utvikling, lek og kreativitet + 6 dager praksis

Vår: Scenekunstfaglig fordypning, konseptutvikling og scenisk realisering/formidling

Andre år

Høst: Undervisning og læring i ulike scenekunstfaglige kontekster + 24 dager praksis

Vår: Individuelt fordypnings- og utviklingsarbeid + 30 dager praksis

For å beskrive studie-/arbeidsomfang i studiet brukes måleenheten studiepoeng. 60 studiepoeng tilsvarer ett års fulltidsstudium. Ett studiepoeng tilsvarer 25 til 30 faktiske arbeidstimer for studenten. I faktiske arbeidstimer regnes lærerstyrt undervisning, forelesninger, oppgaveskriving, seminarer, egenstudier osv.

Gå til emnestruktur

Undervisning og læringsformer

Utdanningen er forankret i kunstnerisk-, forsknings- og erfaringsbasert kunnskap og foregår i nær relasjon med Kunsthøgskolen i Oslo sin fagutvikling. Denne fagutviklingen er kritisk reflekterende med basis i fagenes autonomi innenfor et samfunn i endring.

Scenekunstfagenes egenart som praktisk-estetiske fag stiller krav til fysisk frammøte, aktiv deltakelse både i undervisning ved høgskolen og i planlegging og gjennomføring av praksisopplæring. Kollektive læringsformer vil bli vektlagt i utdanningen.

Arbeidsformene i pedagogikk og fagdidaktikk vil variere og kan være forelesninger, gruppearbeid, selvstudium, prosjektarbeid, skriftlige arbeider, fremlegg, ekskursjoner, forestillinger, mv. Det forventes at studentene bruker tid utenom undervisningen til gruppearbeid og individuelt arbeid.

Praksis er en læringsarena på linje med den campusbaserte utdanningen. De to læringsarenaene har ulike ansvarsområder, men felles ansvar for studentenes profesjonsutvikling og sluttkompetanse. Innholdet i praksis skal knyttes tett opp til tematikken i pedagogikk og fagdidaktikk på måter som gjør at studentene utvikler sin profesjonskunnskap både gjennom teoretisk refleksjon og gjennom bearbeiding av egne faglige, pedagogiske og fagdidaktiske kunnskaper og ferdigheter.

For utdypende informasjon om praksisopplæringen, se Kunsthøgskolens nettsider.

Arbeidskrav for studiet er:

 • Obligatorisk frammøte og aktiv deltagelse i undervisningen
 • Godkjente refleksjonsnotat relatert til studentens lærings- og utviklingsprosess
 • Godkjente obligatoriske arbeidskrav i emnene pedagogikk, fagdidaktikk og praksisopplæring

Bestemmelser om fravær og permisjon er fastsatt i Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo.

Vurdering

Vurdering er en kontinuerlig prosess med utgangspunkt i studentenes læringsprosess relatert til studiets mål og innhold.

Vurdering for læring

Vurderingen underveis i studiet skal være individbasert og støtte studentens egen lærings- og utviklingsprosess. Den kan inkludere egenvurdering, hverandrevurdering og tilbakemelding fra studiets ulike fagansatte.

Sluttvurdering: Avsluttende eksamen

Alle arbeidskrav for studiet må være godkjent og praksisopplæring bestått for at studenten skal kunne gå opp til avsluttende eksamen. Avsluttende eksamen i emnene PPU800 Pedagogikk og (a) PPU802 Fagdidaktikk dans, (b) PPU803 Fagdidaktikk teater eller (c) PPU804 Fagdidaktikk musikkteater integreres i en felles avsluttende eksamen for studiet i sin helhet.

Avsluttende eksamen består av 2 deler:

 1. skriftlig individuell oppgave på ca. 8000 ord
 2. muntlig eksamen

Til avsluttende eksamen benyttes to sensorer, hvorav minst én ekstern. Avsluttende eksamen skal gi en samlet vurdering av studentens prestasjon ved eksamens del 1 og 2.

Avsluttende eksamen vurderes til bestått/ikke-bestått.

Ytterligere bestemmelser om vurdering og eksamen er fastsatt i Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo.

Studiekvalitet

Kunsthøgskolen i Oslo har systemer for å sikre og videreutvikle kvaliteten på alle deler av utdanningen. Studentene er viktige bidragsytere i dette arbeidet gjennom blant annet å delta i studentevalueringer og den årlige læringsmiljøundersøkelsen.

Opptak

Søknadsfristen var 2. april 2024. Nye søknadsfrister blir annonsert tidlig på høstsemesteret.

Om avdeling dans

Avdeling dans lar tradisjon, historie, det nyskapende og det utforskende møtes og videreutvikles. Gjennom seks unike studieprogram får studentene mulighet til å utvikle sitt utøvende og skapende kunstneriske uttrykk, samt ferdigheter, kunnskap og refleksjon knyttet til dans og koreografi.

Les mer om avdelingens ansatte og forskningsfokus