Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 92, Firefox (Android) 90, QQ browser 10.4, UC browser 12.12, Android WebView 92, Baidu 7.12, Chrome 92, Chrome 91, Chrome 90, Edge 92, Edge 91, Firefox 91, Firefox 90, Firefox 89, Firefox 78, Internet Explorer 11, Safari/Chrome (iOS) 14.5-14.7, Safari/Chrome (iOS) 14.0-14.4, KaiOS 2.5, Opera Mini, Opera Mobile 64, Opera 78, Opera 77, Safari (MacOS) 14.1, Safari (MacOS) 14, Safari (MacOS) 13.1, Samsung 14.0, Samsung 13.0

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Eksamen

Begrepet «eksamen» brukes ved Kunsthøgskolen om: Skriftlig, praktisk og/eller muntlig prøve eller annen vurdering av studentens kunnskaper og ferdigheter som gir grunnlag for fastsettelse av karakter på vitnemålet eller som inngår i beregningsgrunnlaget for en karakter som angis på vitnemålet.

Eksamen eller prøve kan gjennomføres som forestilling, utstilling, visning, oppgave, skriftlig prøve, praktisk prøve, muntlig prøve, fremlegging av arbeid/mappe, kombinasjon av ovennevnte eksamensformer.

Trykk på lenkene under for å lese mer om:

På de relevante sidene over finner du søknadsskjemaer for tilrettelegging av eksamen ved særskilte behov, utsatt innleveringsfrist og forfall til eksamen.

Hvem kan gå opp til eksamen?

Som student ved Kunsthøgskolen i Oslo har du adgang til eksamener og prøver ved de studier hvor du er tatt opp. Du må ha betalt semesteravgift og semesterregistrert deg på Studentweb.

Studenter som følger normal studieprogresjon i et studieprogram, blir automatisk oppmeldt til eksamen.

Du er selv ansvarlig for å holde deg orientert om tid og sted for eksamen.

Regler om arbeidskrav, obligatoriske oppgaver, obligatorisk deltakelse eller gjennomført praksis for at studenten skal ha adgang til en eksamen fastsettes i studieplanen.

NB! Reglene om arbeidskrav gjelder også i de tilfeller hvor en student har gyldig fravær pga. sykdom eller er innvilget permisjon.

Hvor mange eksamensforsøk har jeg?

Det er ikke adgang til å fremstille seg til eksamen (inklusive ny eksamen) i samme emne mer enn tre ganger.

Konsekvensen av stryk på tredje og siste forsøk er at emnet vil bli registrert som ikke-bestått og at du dermed vil miste muligheten for å få din grad.

Tilrettelegging av eksamen

Dersom du har en funksjonsnedsettelse eller et helseproblem som fører til vesentlige ulemper i eksamenssituasjonen kan du søke om tilrettelegging til eksamen.

Tilrettelegging skal ha som formål å oppveie de ulemper studentenes nedsatte funksjonsevne/ helseproblem medfører ved eksamen. Samtidig skal alle studenter prøves likt. Tilrettelegging skal ikke være så omfattende at det gir deg en fordel sammenlignet med andre studenter.

Tilrettelegging kan gis i form av fysiske tiltak og/eller utvidet tid til eksamen.

Krav til dokumentasjon
Behovet for tilrettelegging under eksamen må dokumenteres av lege/sakkyndig. Attesten må inneholde en nærmere begrunnelse for hvorfor det er behov for særordning i eksamenssituasjonen.

Bruk skjemaet: Søknad om tilrettelegging av eksamen ved særskilte behov.

Søknad sendes postmottak@khio.no og merkes «Studieseksjonen/søknad om tilrettelegging av eksamen».

Frist
3 uker før eksamen.

Hvis du blir akutt syk eller skadet etter at søknadsfristen har gått ut, må du kontakte studieseksjonen ved avdelingen så raskt som mulig.

Utsatt innleveringsfrist

Utsatt innleveringsfrist kan innvilges på grunn av sykdom.

Krav til dokumentasjon
Søknaden må være vedlagt legeattest.
Bruk skjemaet: Søknad om utsatt innleveringsfrist.

Søknad sendes postmottak@khio.no og merkes «Studieseksjonen/søknad om utsatt innleveringsfrist».

Frist
Søknaden må sendes umiddelbart etter sykemeldingsperioden og senest en dag før innleveringsfristen.

Forfall til eksamen

Gyldig grunn til forfall er sykdom, sterke velferdsgrunner eller andre særlige grunner som skal være dokumentert. 

Gyldig grunn gir rett til utsatt eksamen.

Krav til dokumentasjon
For at forfall skal kunne godkjennes må det dokumenteres med legeattest eller annen gyldig dokumentasjon. 

Grunet koronavirus-situasjonen har KHiO innført en midlertidig regel om at dekan kan tillate egenmelding ved fravær fra vurdering, jfr. Midlertidig forskrift om tillegg til forskrift 22. februar 2011 nr. 371 om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo.

Bruk skjemaet: Søknad/melding om forfall til eksamen

Søknad sendes postmottak@khio.no og merkes «Studieseksjonen/forfall til eksamen».

Frist
Forfall til eksamen må meldes før eksamen tar til, og skjema med vedlagt legeattest/annen gyldig dokumentasjon må sendes så raskt som mulig og senest innen tre virkedager etter eksamen. 

Forfall som ikke blir godkjent
Forfall som ikke meldes inn på forhånd/ikke godkjennes som gyldig fravær regnes som et eksamensforsøk. Det samme gjelder for studenter som leverer blank besvarelse, som trekker seg under eksamen uten gyldig grunn eller som uten gyldig grunn ikke leverer rapporter, arbeider, hjemmeoppgaver eller lignende innen fastsatte frister.

Utsatt eksamen/ ny eksamen

Utsatt eksamen ved gyldig fravær
En student som på grunn av gyldig fravær ikke avlegger eksamen til ordinær tid har rett til å gå opp til utsatt eksamen. 

Utsatt eksamen skal normalt avholdes i begynnelsen av påfølgende semester, og senest innen seks måneder etter den opprinnelige eksamen. 

Hvis videre deltagelse i utdanningen ikke er avhengig av at eksamen er bestått kan studenten velge å vente med å gå opp til utsatt eksamen til neste ordinære eksamen avholdes.

Utsatt eksamen kan ha en annen form enn ordinær eksamen.

Ny eksamen ved ikke-bestått
Kunsthøgskolen i Oslo kan vedta at det holdes ny eksamen med adgang for studenter som ikke har bestått eksamen. 

Ny eksamen skal avholdes innen ett år etter den opprinnelige eksamen og senest sammen med neste ordinære eksamen.

Ny eksamen kan ha en annen form enn ordinær eksamen.

Fusk

Om fusk
Fusk eller forsøk på fusk ved eksamen kan være avskrift eller tilnærmet avskrift av litteratur, internettdokumenter o.a. uten kildehenvisninger. Besvarelser som er svært likt utformet regnes som fusk, og det regnes i tillegg som fusk hvis besvarelsen er et plagiat eller den åpenbart er utført av andre enn studenten.

Ved eksamener hvor tillatte hjelpemidler er begrenset, betraktes det som fusk å benytte annet enn det som det på forhånd er informert om/oppgitt i eksamensteksten.

Konsekvenser ved fusk
Konsekvensen for studenten ved fusk/forsøk på fusk er annullering av eksamen og inntil ett års utestenging fra alle høyere utdanningsinstitusjoner, jf. UH-loven § 4-7 og § 4-8.

Sensurresultatet skal settes til «ikke-bestått» der det er dokumentert fusk eller forsøk på fusk. Alle saker der det er avdekket fusk eller forsøk på fusk, skal oversendes styret til endelig avgjørelse.

Eksamensresultat/ sensur

Hvor finner jeg informasjon om eksamensresultetet?

Du finner eksamensresultatet ved å logge deg på Studentweb.

Klikk på Resultater i den sorte menylinjen øverst. Hvis du ønsker karakterutskrift klikker du på Bestillinger.

Når kommer eksamensresultatet?

Du skal ha fått resultatet senest 21 dager etter eksamensdato.

Hvis du ønsker en begrunnelse eller vil klage på resultatet kan du lese mer her.

Begrunnelse, klage og ny sensur

(For English click here)

Begrunnelse for karakterfastsetting
Studenten har rett til å få en begrunnelse for karakterfastsettingen av sine prestasjoner, jf. UH-loven § 5-3.

Krav om begrunnelse sendes postmottak@khio.no og merkes «Studieseksjonen/krav om begrunnelse for karakter».

Frist
Ved muntlig eksamen eller bedømmelse av praktiske ferdigheter må krav om slik begrunnelse fremsettes umiddelbart etter at karakteren er meddelt. Ved annen bedømmelse må krav om begrunnelse fremsettes senest tre uker etter at karakteren ble kunngjort.

Klage på karakter
Klage over karakterfastsetting behandles etter UH-loven § 5-3.

Klagen på karakter sendes til postmottak@khio.no og merkes «Studieseksjonen/klage på karakter i emnet x (sett inn emnenavn)».

Ved klage på karakterfastsettingen på gruppearbeid, der det gis en felles karakter, må alle studentene samtykke i og undertegne klagen.

Ved klage på karakter skal ny sensurering foretas.

Ved klage på karakter etter at studenten har mottatt vitnemål, må vitnemålet leveres inn samtidig for at klagen skal kunne behandles.

Frist
En student kan klage skriftlig over karakteren innen tre uker etter at eksamensresultatet er kunngjort.

Ved bruk av løpende vurdering kan studenten fremsette klage først når sluttkarakter for emnet er kunngjort.

Klage over formelle feil
Klage over formelle feil ved eksamen (dvs. feil ved oppgavegiving, eksamensavvikling eller ved gjennomføring av sensuren) behandles etter UH-loven § 5-2.

Slik klage skal fremsettes skriftlig, være begrunnet og sendes til postmottak@khio.no og merkes «Studieseksjonen/klage over formelle feil».

Ved klage over formelle feil etter at studenten har mottatt vitnemål, må vitnemålet leveres inn samtidig for at klagen skal kunne behandles.

Ved medhold i klage over formelle feil skal det vurderes om feilen kan rettes opp med ny sensur eller om det skal avholdes ny eksamen.

Frist
Fristen for å klage er tre uker etter at studenten er eller burde vært kjent med det forhold som begrunner klagen.

Ny sensur
Ved klage over karakterfastsetting skal det foretas ny sensur. I tillegg kan klage over formelle feil føre til at det skal foretas ny sensur.

Ved ny sensur skal det samme arbeidet vurderes på nytt av minst to nye sensorer, hvorav minst én ekstern, jf. UH-loven § 3-9. De nye sensorer skal ikke ha informasjon om karakter, begrunnelse eller studentens begrunnelse for klagen. Karakteren kan endres både til gunst og til ugunst for klager.

Les mer om eksamen.

Sensorveiledning

I henhold til universitets- og høgskoleloven (uhl.) § 3-9 (2) er det krav om skriftlige sensorveiledninger ved alle eksamener. I henhold til uhl. § 5-3 (3) skal sensorveiledninger være tilgjengelige for kandidatene etter at karakter er fastsatt.

Kunsthøgskolen har vedtatt to maler for sensorveiledning:

Høsten 2019 vil avdelingene ta utgangspunkt i malene og utarbeide egne sensorveiledninger. Dette er derfor først og fremst en orientering om at malene nå er vedtatt (av rektor 25.06.19).