Studentrådet

Studentrådet er det høgste studentorganet ved Kunsthøgskolen i Oslo, valt av studentane sjølve.

I studentrådet sit medlemmer frå studentutvala. Studentutvala representerer dei ulike avdelingane

 • Design
 • Kunst og handverk
 • Kunstakademiet
 • Operahøgskolen
 • Dans
 • Teaterhøgskolen

Studentrådet 2017-2018:

Studentrådet velger om kort tid leiar og nestleiar.

Studentutvala

Design

 • Julie Kristensen, leiar SU
 • Thea Lovise Stangeby, nestleiar

Kunst og handverk

 •  Gudmundur Helgi, leiar SU
 • xx, nestleiar

Kunstakademiet

 • Karin Keisu, leiar SU
 • Alma Braun, nestleiar

Dans

 • Morten H. Stenersen, leiar SU
 • Sarah Louise Fischer Luckow, nestleiar

Operahøgskolen

 • Maria Dale Johannessen, leiar SU
 • Therese-Angel Khachik Aas, nestleiar

Teaterhøgskolen

 • xx, leiar SU
 • xx, nestleiar

Studenthusansvarlig

 • Henrik Nordahl

Læringsmiljøutvalet

Studentane vel fire representantar til Læringsmiljøutvalet ved Kunsthøgskolen.

Styrerepresentasjon

Studentane vel også to representantar til styret ved Kunsthøgskolen.

Læringsmiljøutvalet

Læringsmiljøutvalet deltek i planlegging av tiltak som gjeld læringsmiljøet, og skal nøye følgje utviklinga i spørsmål som gjeld sikkerheita og velferda til studentane.

Ansvaret gjeld også for det totalet læringsmiljøet, og at fysisk og psykisk arbeidsmiljø er fullt forsvarleg utifrå ei samla vurdering av omsynet til studentane si helse, sikkerheit og miljø.

Studentrepresentantar

Design

 • Julie Kristensen, leder SU
 • Thea Lovise Stangeby, vara

Kunst og håndverk

 • Gudmundur Helgi, leder SU
 • xx, vara

Kunstakademiet

 • Karin Keisu, leder SU
 • Alma Braun, vara

Dans

 • Morten H. Stenersen, leder SU
 • Sarah Louise Fischer Luckow, vara

Operahøgskolen

 • Maria Dale Johannessen, leder SU
 • Therese-Angel Khachik Aas, vara

Teaterhøgskolen

 • xx, leder SU
 • xx, vara

Tilsetterepresentantar

 • Merete Lingjærde (prorektor)
 • Therese Veier (vara: Tanja Brodshaug Halvorsen)
 • Anette Christensen (vara: Torben Lai)
 • Vidar Iversen (vara: Jon Ivar Strømmen)

Sekretær

 • Alexandra Mertens

Observatørar

 • SiO ved Yasmin Iqbal
 • AMU ved Kikke Norén Løwgren

Styret har i følgje universitets og høgskolelova det overordna ansvaret for studentane sitt læringsmiljø. Høgskolen pliktar å leggje tilhøva til rette for eit godt studentmiljø og arbeide for å betre studentvelferda på lærestaden.

Læringsmiljøutvalet rapporterer til styret.

Meir informasjon: lov om universitet og høgskolar § 4-3 Læringsmiljø

Referat og anna informasjon kan lesast på intranett.

KUF-utvalet

Utval for kunstnarleg utviklingsarbeid og forsking (KUF-utvalet) er eit rådgivande organ i spørsmål som gjeld institusjonens politikk innanfor kunstnarleg utviklingsarbeid for dei tilsette.

KUF-utvalet skal ta vare på heilskapen og kvaliteten innanfor kunstnarleg utviklingsarbeid og forsking. Utvalet disponerer eigne midlar til føremålet, der tilsette, innanfor gitte søknadsfristar, kan søkje om midlar til prosjekt.

Desse prosjekta, saman med stipendiatarbeida, er nærare omtala under Kunstnarleg utvikling og forsking.

KUF-utvalet er nedsett av styret og rapporterer til rektor.

Råd for samarbeid med arbeidslivet

Råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA) skal tilføre Kunsthøgskolen i Oslo eit breiare kompetanse- og erfaringsgrunnlag, ivareta samfunnsinteresser, og styrkje samspelet mellom institusjonen og sentrale brukar- og interessegrupper.

Rådet er nedsett av styret.

Meir informasjon:
Strategi for samarbeid med arbeidslivet 2012–16 (pdf)

Klagenemnda

Kunsthøgskolen i Oslo har oppretta ei eiga klagenemnd som handsamar klager om:

 • enkeltvedtak som gjeld studentar og søkjarar til studium ved Kunsthøgskolen
 • formelle feil ved opptak, permisjon, tildeling av grad eller vitnemål, tap av studierett og liknande
 • formelle feil ved eksamen, sensur og arbeidskrav, jf. lov om universitet og høgskolar § 5.2
 • annullering av eksamen eller prøve, såkalla juksesaker, jf. § 4-7

Saker som gjeld erstatning, utestenging eller bortvising, straffbare tilhøve, og saker som gjeld sikkerheitsvurdering, skal handsamast av styret.