Servicesenter

Servicesenteret er eit felles møtepunkt for resepsjon, drift og it, der brukaren har ein stad med eitt telefonnummer og ein helpdesk. Dei fleste spørsmål som gjeld adgangskort, parkering, it, drift, utlån av AV-utstyr blir behandla her.

Servicesenteret er betjent:

Måndag - fredag: 8.30-15.30 i perioden 15. september - 14. mai
(sentralbord/resepsjon er ope frå kl. 08:00 til 15:45)
Måndag - fredag: 8.30-15.00 i perioden 15. mai - 14. september
(sentralbord/resepsjon er ope frå kl. 08:00 til 15:00)

Adresse til helpdesken er service@khio.no
Telefonnummer til resepsjonen er 22 99 55 00, Drift 945 23 334 og IT 945 23 333

Sjå underpunkta for å få svar på det du lurer på.

Les også nyhetssaka om servicesenteret.

Drift/renhold

Adgang, åpningstider, vakthold og sikkerhet

Nøkler og adgangskort

 • Skolen har mekanisk låssystem samt kortleserbasert adgangskontrollsystem.
 • Ansatte som har behov for nøkkel/ nøkler til sitt kontor og sine arbeidsområder får dette utlevert mot kvittering. Utlevering skjer i servicesenteret.
 • Alle ansatte og studenter skal ha eget adgangskort med bilde. Kortet utstedes i servicesenteret. Kortet er personlig.
 • Rutine forhåndsregistrering av eksterne (PDF)

Åpningstider

 • Skolens åpningstider
 • Adgangskort må benyttes for tilgang til skolen og til innvendige arealer.
 • Adgangskort og PIN-kode må benyttes mellom kl. 06.00 og 08.00 samt mellom 15.45 (15.00) og 23.59 alle hverdager. Kort og PIN-kode må også benyttes lørdager og søndager, samt på helligdager. Utenom disse tidene brukes adgangskortet uten PIN-kode.
 • Av sikkerhetsmessige årsaker er det ikke tillatt å oppholde seg i skolens lokaler mellom kl. 24.00 og 06.00.
 • Skolen holder stengt for studenter i fem uker gjennom sommeren. I dette tidsrommet blir skolen klargjort for nytt skoleår.
 • For servicesenter, verksteder, bibliotek, kantine mm. gjelder egne åpningstider. Se skolens intranett for informasjon.

Vakthold og alarmer

 • Skolen har avtale for vakthold med NOKAS AS. Det gjennomføres både utvendige og innvendige kontrollrunder for å sikre at ingen oppholder seg i lokalene på natten samt for å sikre at bygningsskallet er lukket og låst.
 • Ulovlig opphold i lokalene utenfor skolens åpningstid blir innrapportert av vaktselskapet.
 • Skolen er alarmbelagt med direkte overføring til NOKAS AS.

Kameraovervåking

 • Skolen har kameraovervåking av utvendige fasader samt på utvalgte områder inne på skolen.
 • Lagrede opptak fra videoovervåkingen slettes automatisk etter syv døgn.
 • Gjennomgang av videoopptak gjøres kun dersom det har skjedd en kriminell handling, eller dersom det foreligger mistanke om slikt. Opptakene hentes ut fra systemet for overlevering til politiet i sammenheng med en politianmeldelse, og/ eller for interne undersøkelser i regi av skolen.
 • Kameraovervåkingen skjer ihht. Datatilsynets retningslinjer.
 • Har du spørsmål knyttet til skolens kameraovervåking, ta kontakt med Teamleder Vidar Iversen (vidar.iversen@khio.no)

Loggføring av bruk av adgangskort

 • Loggføring avbruk av adgangskort via skolens databaserte adgangskontrollsystem gjøres kun i de periodene av døgnet hvor PIN-kode må benyttes sammen med adgangskortet.
 • Utskrift av loggen gjøres kun dersom det har skjedd en kriminell handling, eller dersom det foreligger mistanke om slikt. Loggen hentes kun ut fra systemet for overlevering til politiet i sammenheng med en politianmeldelse.
 • Loggføring utføres jfr. Datatilsynets retningslinjer.
 • Har du spørsmål knyttet til loggføring ved bruk av adgangskort, ta kontakt med Teamleder Vidar Iversen (vidar.iversen@khio.no)

Innbrudd, tyverier og forsikring

 • Det forekommer både innbrudd og tyverier på skolen. Ta godt vare på dine eiendeler. Skolen har ingen forsikringsavtale som dekker tap av studenters og ansattes eiendeler. Ved tap av eiendeler må den enkeltes private forsikringsavtale brukes.
Gjesteadgangskort og lånekort

Gjesteadgangskort:

Forhåndsbestilling av gjesteadgangskort – prosedyre:

 • Send bestilling til e-post [service@khio.no]](mailto:service@khio.no)
 • Beskriv følgende: navn, avdelingstilhørighet og telefonnummer på bestiller, formål, antall kort, gyldighetsdato fra-til samt hvilke områder kortet skal gi adgang til.
 • Maks 20 gjesteadgangskort kan bestilles.
 • Kortene kan hentes i skranken i servicesenteret i åpningstiden.
 • Tilbakelevering av kort: gjesteadgangskort skal leveres tilbake i skranken i servicesenteret, alternativt legges i innleveringskassen på veggen ved skranken utenfor åpningstid.
 • MERK: PIN-kode skal ikke oppbevares sammen med kortet.

Lånekort:

 • Lånekort utstedes i skranken i servicesenteret.
 • Lånekort utstedes dersom man ikke har sitt ordinære adgangskort tilgjengelig. Lånekort utstedes for maksimalt en dag.
 • Tilbakelevering av lånekort: lånekort leveres tilbake i skranken i servicesenteret, alternativt legges i innleveringskassen på veggen ved skranken utenfor åpningstid.
 • MERK: PIN-kode skal ikke oppbevares sammen med kortet.
Adgangskort og studentbevis

Adgangskort for ansatte og studenter:

 • Adgangskort utstedes i skranken i servicesenteret.
 • Den som skal ha kort må fotograferes.
 • Den som skal ha kort må være ansatt eller registrert student ved skolen.
 • Adgangskortet er personlig.
 • Mistet kort meldes til servicesenteret og erstattes mot et gebyr på kr. 100,-.
 • MERK: PIN-kode skal ikke oppbevares sammen med kortet.
Brannvern

Se brannverndokumenter på denne siden

Meld fra om behov for hjelp, skader, mangler og annet

Felles e-postadresse for service og bistand

 • Vi har en felles e-postadresse for innmelding av saker til servicesenteret: [service@khio.no]](mailto:service@khio.no)
 • Servicesenterets tjenester er:
  • Resepsjonstjeneste
  • IKT brukerstøtte
  • adgangskontroll, adgangskort og nøkler, vedlikehold, brukeravhengig servicebistand, klargjøring av rom, sikkerhet, brannvern mm.
  • Renhold
  • Utlånslager for utlån av audiovisuelt (AV) utstyr, kameraer mm.
  • Lysmester – utlån og tilpasning av utstillingslys mm.
  • Utstillingskoordinator
 • Her kan du melde inn alt av smått og stort, og din henvendelse blir fordelt internt mellom servicesenterets medarbeidere for videre oppfølging.
Møbler og inventar

Kontormøblement

 • Seksjon service, brukerstøtte og infrastruktur har ansvar for å utstyre kontorarbeidsplasser med standard kontormøblement. Dette inkluderer følgende: kontorpult, kontorstol, låsbart skap samt bordlampe.
 • Kontormøblement og inventar utover standarden som nevnt over må bekostes av den respektive fagavdeling eller seksjon.
 • Ta kontakt med servicesenteret service@khio.no ved forhold som omhandler møbler og inventar, enten det dreier seg om reparasjon, innkjøp, ommøblering og tilpasninger, bestillinger eller annet.

Studentmøblement

 • Seksjon service, brukerstøtte og infrastruktur har ansvar for å utstyre studentarbeidsplasser med standard studentmøblement. Dette inkluderer følgende: arbeidspult, arbeidsstol, låsbar skuff samt bordlampe.
 • Studentmøblement utover standarden som nevnt over må bekostes av den respektive fagavdeling.
 • Ta kontakt med servicesenteret service@khio.no ved forhold som omhandler møbler og inventar, enten det dreier seg om reparasjon, innkjøp, ommøblering og tilpasninger, bestillinger eller annet.
Parkering
 • Det foretas parkeringskontroll på skolens område. Kontrollen utføres av Østlandske Parkering AS.
 • All parkering må registreres i servicesenteret umiddelbart etter ankomst.
 • Det er avsatt til sammen fem parkeringsplasser for gjesteparkering utenfor hovedinngangen, samt tre slike plasser utenfor scenekunstbygget. Utenfor scenekunstbygget finnes også en parkeringsplass som er reservert for bevegelseshemmede.
 • Parkering er kun tillatt på anvist område (se skilting).
 • Skolens parkeringsplasser er forbeholdt gjesteparkering.
 • Ansatte kan innvilges inntil to timer parkering ved særskilt behov.
 • Ugyldig parkering vil medføre ileggelse av kontrollavgift pålydende kr. 600,-.
 • Ved spørsmål om parkering, ta kontakt med servicesenteret service@khio.no
Parkeringsreglement for Fossveien 24
 • MERK: all parkering må registreres elektronisk i skolens servicesenter umiddelbart etter ankomst. Skiltnummer og telefonnummer må oppgis.
 • Det utføres parkeringskontroll fra eksternt parkeringsselskap på skolens område. Tidspunktet for kontrollen er slik:
 • Fra 15. mai – 14. september kl. 08.00 – 15.00
 • Fra 15. september – 14. mai kl. 08.00 – 15.30
 • Parkeringsplassene er forbeholdt gjesteparkering. Rektor og direktør har reserverte plasser og disse er merket med skilt på fasaden.
 • Ansatte kan innvilges inntil to timer parkering pr. dag på de anviste plassene.
 • Studenter har ikke anledning til å parkere på skolens område uten særskilt avtale.
 • Parkeringsplassene er anvist mellom de oppsatte skiltene i skolegården utenfor hovedinngangen samt langs steinmuren utenfor scenekunstbygget. Det er kun disse plassene som er tilgjengelige for Kunsthøgskolen i Oslo. Parkering utenfor de anviste plassene er ikke gyldig, dette gjelder også selv om parkeringen er registrert elektronisk i skolens servicesenter.
 • Det finnes en HC-parkeringsplass utenfor scenekunstbygget, og denne er kun til bruk for personer som har gyldig HC-parkeringsbevis liggende synlig innenfor frontruta. Ta kontakt med servicesenteret for registrering av parkeringen ved ankomst. Servicesenteret kan nås på telefon 22995500.
 • Det er den enkeltes eget ansvar å sørge for at parkeringen registreres og utføres på korrekt måte. Det kan ikke påregnes å få refundert en eventuell parkeringsbot fra skolen.
 • Ugyldig parkering kan medføre ileggelse av kontrollavgift pålydende kr. 600,- NOK.
 • Ved spørsmål om parkering, ta kontakt med servicesenteret service@khio.no

Parkeringsreglementet er vedtatt av høgskoledirektøren, og administreres av skolens servicesenter.

Renhold og avfallshåndtering

Renhold

 • Seksjon service, brukerstøtte og infrastruktur (SBI) har ansvaret for renhold av alle skolens lokaler.
 • Renholdsenheten består av egne ansatte renholdere.
 • Renholdet utføres med ulik frekvens ut med utgangspunkt i type areal og bruksmønster.
 • Renholdet utføres i form av daglig renhold og utføres både på tradisjonell måte og ved hjelp av renholdsmaskiner. Hovedrenhold og nullstilling av skolens arealer skjer i hovedsak i tidsrommet da skolen er stengt på sommeren.
 • Spørsmål knyttet til rengjøring kan rettes til servicesenteret service@khio.no

Avfallshåndtering

 • Seksjon service, brukerstøtte og infrastruktur (SBI) har ansvaret for avfallshåndtering i alle skolens lokaler.
 • Skolen har to oppsamlingsplasser for avfall; i bakgården ved scenekunstbygget og nederst på anlegget i Fossveien 20.

Skolen kildesorterer følgende avfallsfraksjoner:

 • Restavfall
 • Papp og papir
 • Plast
 • Glass
 • Treverk
 • Metall
 • Elektroavfall
 • Farlig avfall som kjemikalier, lysrør, batterier og spraybokser

Alt avfall gjenvinnes eller destrueres jfr. gjeldende myndighetskrav.

Spørsmål knyttet til avfallshåndtering kan rettes til servicesenteret service@khio.no

Reparasjoner og utbedringer

Skader på bygg og inventar

 • Seksjon service, brukerstøtte og infrastruktur (SBI) har ansvar for innvendig vedlikehold av skolens bygningsmasse og infrastruktur, samt for store deler av møbler og inventar.
 • Ta kontakt med servicesenteret service@khio.no dersom du oppdager skade eller mangler på bygg eller inventar, og også ved behov for skifte av lysrør og annet.

Inneklima

 • Alle systemer for inneklima slik som ventilasjon, varme og kjøling, administreres og driftes av gårdeiers (Seilduksfabrikken DA) egen driftsorganisasjon, men innmelding av forhold knyttet til dette skal skje til servicesenteret.
 • Servicesenteret vil formidle innmeldingen til gårdeiers driftsorganisasjon samt følge opp det innmeldte forholdet overfor melderen.
Uteområder og sykkelparkering

Uteområder

 • Skolen har tilrettelagt for utvendige rekreasjonsområder. Utenfor plan 4 i scenekunstbygget finnes en terrasse med utsikt mot Akerselva. Videre har vi den store «Spansketrappa» som leder ned mot Akerselva fra plassen utenfor hovedinngangen, og det finnes også et grøntareal med sittebenker nedenfor det lille, hvite huset i Fossveien 20.

 • Ved ønske om bruk av uteområder for eksempelvis utstillinger må søknad sendes til skolens gårdeier. Ta kontakt med servicesenteret service@khio.no for mer informasjon.

Sykkelparkering

 • Skolens uteområder er tilrettelagt for sykkelparkering.
 • Stativer for sykkelparkering finnes utenfor hovedinngangen, utenfor scenekunstbygget og på gressplenen nedenfor Spansketrappa som fører ned til Akerselva.
 • Sykler kan ikke hensettes over lengre tid i sykkelstativene.
 • Sykkelparkering tillates ikke innendørs grunnet sikkerhet og renhold.
Utlån av verktøy og trappestiger

Verktøy

 • Hos servicesenteret kan studenter og ansatte låne enkelt håndverktøy i form av det mest vanlige verktøyet man trenger for å gjøre enkle arbeidsoppgaver, montere utstilling o.l.
 • Verktøyet lånes ut mot kvittering og den enkelte er ansvarlig for å oppbevare dette på forsvarlig måte, og sørge for å holde dette utilgjengelig for andre.
 • Eksempler på type verktøy: skrutrekkere, hammer, tang, kniv, vater (tradisjonelt), drill, bor, bits, måleutstyr mm.
 • Låntaker holdes økonomisk ansvarlig for tap eller ødeleggelser av verktøy, samt ved manglende tilbakelevering.

Trappestiger

 • Hos servicesenteret kan studenter og ansatte låne trappestiger av ulik høyde.
 • Trappestigene lånes ut mot kvittering og den enkelte er ansvarlig for å oppbevare disse på forsvarlig måte, og sørge for å holde dette utilgjengelig for andre. Trappestigene må låses fast når de ikke er i bruk.
 • Låntaker holdes økonomisk ansvarlig for tap eller ødeleggelser av trappestigene, samt ved manglende tilbakelevering.

Resepsjon

Gjesteadgangskort og lånekort

Se under drift/renhold

Adgangskort og studentbevis

Se under drift/renhold

Hittegods

Gjenglemt, mistet og funnet

Innlevering av gjenglemte eiendeler kan gjøres til servicesenteret.

Forespørsler om innlevert hittegods kan sendes til service@khio.no, alternativt ved oppmøte i servicesenterets åpningstid.

Innlevert hittegods oppbevares i maks fire uker. Etter dette vil hittegodset bli avhendet.

Kontorrekvisita til ansatte

Bestilles på epost – service@khio.no, og hentes i servicesenterets åpningstid.

Mindre mengder kontorrekvisita kan man få utdelt fra resepsjonen i administrasjonstiden: 08:00 – 15:45 (Sommertid 15:00 )

Generelt tilbyr vi bestilling på epost. Varer bestilt på dagtid kan da hentes ut i servicesenterets åpningstid. Man-tors til 20:00.

Vi har de vanligste forbruksvarer for kontor. Ved mer spesielle behov viser vi til hjemmesiden til vår leverandør: Maske. Ved store mengder og mer spesielle saker bør det legges ved budsjettnummer for internfakturering.

Ansatte kan ikke bestille selv, men har lesetilgang for å finne varer og varenumre hos www.maske.no.

Mottak av eksamensoppgaver

Servicesenteret tilbyr mottak og tilbakelevering av eksamensoppgaver. Det kreves at læreren sender epost om hvilken klasse som skal levere, med navneliste samt datere frist, og info om tilbakelevering. Hver oppgave må merkes med navn og dato. Listen brukes til kvittering inn/ut.

Oppgave må hentes i servicesenterets åpningstid innen to uker etter retur fra lærer. Ellers blir oppgaven avhendet.

Parkering

Se under drift/renhold

Post/arkiv

Posthåndtering
Arkivsystem

Kunsthøgskolen i Oslo bruker arkiv- og fagsystemet Public360.

P360 skal brukes av alle ledere og alle som saksbehandler.

For de som ønsker kurs i P360 eller har tekniske spørsmål kan kontakte Alexander Wivel, alexwive@khio.no eller Unniluqm@khio.no

Lenke til Public360.

Brukerveiledning: Klikk på spørsmålstegnet øverst til høyre når du har logget inn, eller gå direkte til den her

Utstillingskoordinator

Utstilling og arrangement

Utstilling

 • Seksjon service, brukerstøtte og infrastruktur (SBI) har en utstillingskoordinator med oppgaver som omhandler praktisk koordinering av utstillinger.
 • Utstillingskoordinatoren er behjelpelig med praktisk tilrettelegging for både fellesutstillinger og separatutstillinger, og samordner utstillernes ulike behov innenfor bruk av rom, AV-utstyr, lyssetting og klargjøring av utstillingsrom.
 • Utstillingskoordinatoren har ansvar for praktisk koordinering av avgangsutstillinger.
 • Utstillingskoordinatoren har ikke ansvar for faglige forhold knyttet til utstillingen.
 • Ta kontakt på service@khio.no for spørsmål knyttet til utstillinger.

Arrangement

 • Seksjon service, brukerstøtte og infrastruktur (SBI) er behjelpelig med praktisk koordinering og tilrettelegging i forbindelse med ulike arrangementer i skolens regi, eksempelvis seminar, konferanse, foredrag, KUF-uke, disputaser m.fl.
 • Vi bistår med tilrettelegging for AV-utstyr, lyd- og lysutstyr, møblering, blomster, duker mm., samt etablering av vakthold i resepsjonen for arrangementer som finner sted utenfor ordinær arbeidstid.
 • Den respektive avdeling må selv bekoste eventuelle ekstrautgifter til vakthold, blomster og øvrig som må kjøpes eller leies inn.
 • Ta kontakt med servicesenteret ved forespørsel om bistand – service@khio.no

Tegninger og teknisk informasjon om skolens utstillingsarealer og scener finner du her: http://www.khio.no/om-kunsthogskolen-i-oslo/galleri-og-scener

Utstyrslager

AV-utstyr

Rutine for utlån av AV-utstyr og lysutstyr (Oppdatert 27.04.2020)

Routine for permission to loan equipment from the equipment warehouse

Utstyrsliste utstillinger og presentasjoner

Utstyrslageret bistår med lån av utstyr for foto, video, lydopptak, videoavspilling (skjerm, projektor, videospillere), lydavspilling (høyttalere, headset).

 • Lån av utstyr er tilgjengelig for alle studenter og ansatte i KHiO.
 • Kan også være behjelpelig med råd for lydopptak.
 • Kompetanse innen sjangerfilm.
Lysutstyr Utstyrsliste lys