Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 104, Firefox (Android) 101, QQ browser 10.4, UC browser 12.12, Android WebView 104, Baidu 7.12, Chrome 104, Chrome 103, Chrome 102, Edge 104, Edge 103, Firefox 103, Firefox 102, Firefox 91, Firefox 78, Internet Explorer 11, Safari/Chrome (iOS) 15.5, Safari/Chrome (iOS) 15.4, Safari/Chrome (iOS) 15.2-15.3, Safari/Chrome (iOS) 14.5-14.8, Safari/Chrome (iOS) 14.0-14.4, Safari/Chrome (iOS) 12.2-12.5, KaiOS 2.5, Opera Mini, Opera Mobile 64, Opera 89, Opera 88, Safari (MacOS) 15.6, Safari (MacOS) 15.5, Samsung 18.0, Samsung 17.0

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Teaterhøgskolen

Teaterhøgskolen

Teaterhøgskolen har sidan etableringa i 1953 vore den leiande institusjonen for utdanning av scenekunstnarar. Teaterhøgskolen tilbyr bachelorstudium for skodespelarar og regissørar, og eit masterstudium i teater med fordjuping i skodespelarfag, regi, scenetekst eller scenografi. Avdelinga tilbyr òg praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) i teater.

Teaterhøgskolen arbeider både tradisjonelt og eksperimentelt. Utgangspunktet er å utdanne kompetente scenekunstnarar til teatermiljøet. Visjonen er å utdanne studentar som sameinar den tradisjonelle handverksorienteringa som har stått sterkt ved mange av institusjonane, med det meir eksperimentelle og skapande arbeidet som har prega det frie feltet.

Teaterhøgskolen tilbyr ikkje berre ei profesjonsretta utdanning, men ei fullverdig kunstutdanning. Vi ønskjer å utvikle det kunstnariske samvitet til studentane, og gi miljøet ikkje berre det det har bedd om, men kanskje også noko det ikkje visste at det trong.

Bachelor i skodespelarfag

Frå "Morderne" BA skodespelarfag 2019, Carl Martin Eggesbø. Foto: Stephen Hutton
Frå "Morderne" BA skodespelarfag 2019, Carl Martin Eggesbø. Foto: Stephen Hutton

Varighet

Omfang

Språk
 

Søknadsfrist
Tre år Heltid Norsk 1. februar


Studentane ved det treårige bachelorstudiet i skodespelarfag skal utdannast til sjølvstendige, skapande kunstnarar på høgt nivå, som gjennom erfaring med ulike metodar skal utvikle det personlege uttrykket sitt. Utdanninga gir studentane solide føresetnader for å gjere profesjonelt skodespelararbeid i sceniske produksjonar, så vel som på film og andre medier. Teater er ein kollektiv kunstart, og studenten skal også lære å arbeide med eit ensemble og å samarbeide med andre kunstnarlege og scenetekniske yrkesgrupper.

Utdanninga tek utgangspunkt i pedagogikken til den russiske teaterpedagogen Stanislavskji. I første studieår lærer studentane grunnleggjande teknikker fra ulike fagfelt retta mot skodespelaren. Studiet har ein jamn progresjon fram mot framsyningar med tilnærma profesjonelt nivå i tredje studieår. Studentane arbeider også med sjølvstendige sceniske prosjekt som skal føre til visingar.

Skodespelarfaget utgjer hovuddelen av studiet. Andre fag er bevegelse og improvisasjon, dans, tale og stemmebruk, song og musikk, tekst og dikt, kunstfagleg teori og metode. Det er også filmkurs og workshop i bruk av andre mediar.

Bachelor i regi

Frå "Hellige tre kongers aften" 2018. Foto: Stephen Hutton
Frå "Hellige tre kongers aften" 2018. Foto: Stephen Hutton

Varighet

Omfang

Språk
 

Søknadsfrist
Tre år Heltid Norsk Nytt opptak i 2024

Studentane ved det treårige bachelorstudiet i regi skal utdannast til sjølvstendige, skapande kunstnarar på høgt nivå, og gjennom opplæring i ulike metodar utvikle det personlege uttrykket sitt. Teater er ein kollektiv kunstart, og studenten skal også lære å arbeide med eit ensemble og å samarbeide med andre kunstnarlege og scenetekniske yrkesgrupper. Utdanninga tek utgangspunkt i teoriane og arbeida til den russiske teaterpedagogen, regissøren og skodespelaren Stanislavskij. Studentane skal også bli kjende med andre innfallsvinklar og metodar for regifaget.

I undervisninga jobbar studentane med kvarandre både som skodespelarar og regissørar. Dei arbeider også med andre studentar ved Kunsthøgskolen, og dessutan andre fagmiljø og aktørar – både gjennom regiøvingar og eigne oppsetjingar av aukande omfang og vanskegrad.

I tillegg til hovudfaget regi blir det undervist i skodespelartekniske fag, teaterteori og kunstteori, dramaturgi, dramatikk-kunnskap og produksjon, og dessutan teatertekniske fag.

Master i teater

Frå "Rammeverk/Kroppsverk" av Helle Bendixen
Frå "Rammeverk/Kroppsverk" av Helle Bendixen

Varighet

Omfang

Språk
 

Søknadsfrist
To år Heltid Norsk 1. Februar


Masterstudiet i teater er eit toårig fulltidsstudium. Målet med studiet er å utvikle scenekunstnarar som kan bidra til fagleg nytenking, bringe inn nye perspektiv og skape særeigne kunstnariske uttrykk innanfor ein vid definisjon av kva scenekunst er og kan vere.

Studiet er retta inn mot kunstnarisk praksis, og ein vesentleg del av studiet består av kollektive, skapande prosessar der ulike faglege fordjupingar møtest.

Studiet rommar eit unikt høve for fagleg utvikling og bevisstgjering, og krev samtidig vilje til sjølvstendig arbeid og refleksjon.

På masterstudiet får studentane høve til å reflektere over og vidareutvikle kunstnarskapet sitt, fordjupe seg i kunstnarisk utforsking, delta i nye samarbeidsformer og presentere arbeida sine innanfor profesjonelle rammer på ein av Europa sine fremste kunsthøgskular. Det kunstnariske arbeidet skjer både individuelt og i samarbeid med ei samansett student- og lærargruppe.

Studentane på masterstudiet møter variert undervisning og eit breitt spekter av kunstnariske verkstadprosessar. Sentralt står produksjonsarbeid som leier fram mot ulike former for visningar og framsyningar, og under tett oppfølging frå lærarar og rettleiarar på høgt norsk og internasjonalt nivå. Studiet blir avslutta med eit kunstnarisk masterprosjekt der det også inngår ein refleksjonsdel.

Masterstudiet er ikkje lenger organisert etter ei fastlagd inndeling av faglege fordjupingsområde. Dette betyr at det er opp til studentane sjølv å definere sitt fordjupingsfokus ut frå eiga erfaring, kunnskapar og kunstnariske målsetjingar.

Studiet kvalifiserer også til å søkje om opptak til doktorgradsprogram for kunstnarisk utviklingsarbeid (ph.d.) og andre relevante stipendiatprogram. Både enkeltpersonar og grupper er velkomne til å søkje.

Studentane Fredrik Høstaker (fordjuping skodespel), Helle Bendixen (fordjuping scenografi) og Kjersti Alm Eriksen (fordjuping scenografi) fortel om å studere master teater ved KHiO.

Relevante artikler

Master i teater - CDPR

Master i teater - CDPR

Søknadsfrist: 1. Februar.

Internasjonal masterstudium i teater - CDPR (komparativ dramaturgi og performance studier)

KHiO tilbyr eksklusive plasser til en internasjonal master i dramaturgi og performancestudier – CDPR (komparativ dramaturgi og performance studier) med utveksling til Frankfurt, Brussel, Paris eller Helsinki.

CDPR-programmet er et unikt samarbeid mellom fem sentrale europeiske utdanningssteder med fokus på dramaturgi i en internasjonal kontekst. Studiet har som mål å utdanne dramaturger med innsikt i, og oversikt over ulike teaterkulturer og systemer, og med evne til å skape samarbeid mellom aktører og organisasjoner på tvers av nasjonale grenser. CDPR blir avviklet i nært samarbeid med masterutdanningen i teater og gir en dobbel grad.

Les også:

aktuelt/ny-internasjonal-master-i-dramaturgi-komparativ-dramaturgi-og-performance-studier

Relevante lenker:

http://etudes.khio.no/dramaturgidager/
http://www.khio.no/en/events/789

Studieplan: CDPR
Studieplan på engelsk: Curriculum CDPR

Praktisk-pedagogisk utdanning

Frå prosjektet "Konkrete utopier" av Rudolf Terland Bjørnerem, Master teater 2019. Foto: Stephen Hutton
Frå prosjektet "Konkrete utopier" av Rudolf Terland Bjørnerem, Master teater 2019. Foto: Stephen Hutton

Varighet

Omfang

Språk
 

Søknadsfrist
Ett år Heltid Norsk 3. april


Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) i teater er ei lærarutdanning for skodespelarar og regissørar som ønskjer å jobbe som faglærarar og teaterpedagogar.

Studiet kvalifiserer for undervisning i grunnskole, vidaregåande skole, vaksenopplæring, folkehøgskolar, og dessutan kulturskole og private teaterskolar.

Les om noverande PPU-student, Henriette Blakstad, og røynslene hennar med studiet.

Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) er eit eittårig studium på 60 studiepoeng, og består av pedagogikk, fagdidaktikk og praksis. I studiet inngår 12–14 vekers integrert rettleidd praksisopplæring.

Pedagogikk er læra om oppseding, undervisning, læring og utvikling og skal bidra til å gi auka kunnskap og refleksjon i lærarrolla inn mot praksis. Innhald:

 • psykologi; utviklingspsykologi, relasjonar, kommunikasjon, læring og motivasjon
 • filosofi; ulike grunngivingar og fokus for oppseding og undervisning, etikk og verdimedvit
 • sosiologi; samfunn, kultur, gruppeprosess og samspel
 • didaktikk/undervisningslære; «kva, korleis og kvifor» i undervisninga, læreplanar og vurderingsarbeid

Fagdidaktikk handlar om ulike faglege tilnærmingar og perspektiv på undervisning retta mot ulike målgrupper og læringsarenaer. Det å få erfaring med, tilbakemelding på og gode eksempel på planlegging, gjennomføring og vurdering av undervisning står sentralt, og studentane møter eit breitt utval av lærarkrefter. Emnet er delt inn i følgjande område:

 • leik, kreativitet og skapande arbeid med barn
 • samspel, improvisasjon og komposisjon
 • teaterteknisk grunnlagsarbeid (rolle- og karakterutvikling)
 • teaterdidaktisk fordjuping: konsept og regi

I praksisopplæringa får studentane erfaring med ulike sider ved læraryrket. I samarbeid med praksisrettleiar får studentane trening i å planleggje, organisere, gjennomføre og vurdere opplæring i samsvar med pedagogiske og didaktiske prinsipp. Praksisopplæringa blir gjennomført med elevar i ulike aldersgrupper og er primært/normalt retta mot kulturskole/ private teaterskolar og vidaregåande skole.

Praktisk-pedagogisk utdanning i både teater og dans vert fagleg leia og administrert av avdeling dans.

Opptak

Nyttige lenker om opptak

Ofte stilte spørsmål om opptak
Veiledning til Søknadsweb
Språkpolitikk for KHiO

Bachelorstudium i skuespillerfag

Søknadsfrist: 1. februar 2023 

Søknadsweb (søknadsportalen) og informasjon om opptaksprøver publiseres 2 måneder før søknadsfristen.

Opptakskrav

Opptak skjer på bakgrunn av beståtte opptaksprøver og generell studiekompetanse (GSK). Unntak fra krav om GSK kan gjøres for søkere som gjennom opptaksprøver dokumenterer spesielle faglige kvalifikasjoner.

Opptaket skjer gjennom opptaksprøver med jury. Årlig blir det oppnevnt ny opptakskomité med interne og eksterne medlemmer. 

Ved opptaksprøvene legges det vekt på:
 • Uttrykksbehov
 • Motivasjon
 • Fantasi
 • Scenisk formidlingsevne

Kandidater skal beherske norsk eller et skandinavisk språk. Det forutsettes at søkere med skandinavisk språk lærer seg norsk i løpet av studiet.

Slik søker du
 1. Les grundig gjennom søknadsveiledningen.
 2. Registrer deg i Søknadsweb.
 3. Last opp dokumentasjon som beskrevet i punkt "Dette må du laste opp" i Søknadsweb. Følg veiledningen nøye. Husk å bruke korrekt filnavn. Du får ikke kvittering for hvert opplastet dokument, men du kan til enhver tid sjekke hvilke dokumenter du har lastet opp ved å klikke på Mine dokumenter i Søknadsweb.
 4. Du kan gå ut og inn i Søknadsweb frem til fristen.
Dette må du laste opp

Følgende dokumenter må du laste opp i Søknadsweb for at din søknad kan bli godkjent. Merk at alle filer skal være i PDF-format. Husk å bruke korrekt filnavn.

Dokumentasjon av generell studiekompetanse (GSK)


Filnavn: BASF2022-GSK.pdf
Fullfører du GSK denne våren må du laste opp en oppdatert karakterutskrift i Søknadsweb nå, og sende endelig dokumentasjon til postmottak@khio.no senest 1.juli.


Har du ikke GSK, og heller ikke kommer til å oppnå det våren 2022, vennligst oppgi at du ønsker å søke om opptak uten GSK i merknadsfeltet i Søknadsweb.


Unntak fra krav om generell studiekompetanse kan gjøres for søkere som viser spesielle faglige kvalifikasjoner.
Dokumentasjon på norsk- og engelskkunnskaper
(Gjelder kun søkere med utdanningsbakgrunn utenfor Norden)


Filnavn: BASF2022-norsk.pdf/
Filnavn: BASF2022-engelsk.pdf
Søkere med utdanningsbakgrunn utenfor Norden må dokumentere at de behersker norsk og engelsk.


Les her for mer informasjon om hvordan du kan dokumentere språkkunnskaper hos NOKUT

CV

Filnavn: BASF2022-CV.pdf
Med portrettbilde (bildet skal fylle en hel A4-side), navn, fødselsår, bosted, bakgrunn og utdanning og/eller yrkeserfaring.
Monologskjema og self-tape for selvvalgt monolog


Filnavn: BASF2022-monolog.pdf
Last opp din self-tape til egnet plattform. Last ned og fyll ut monologskjema og last deretter ferdig utfylt monologskjema opp i Søknadsweb.

Du kan bli bedt om å sende inn andre dokumenter senere i opptaksprosessen. 

2. opptaksprøve

Monologskjema til 2. opptaksprøve
Filnavn: monolog2prøve.pdf

Monologskjema til 2. prøven finner du her
Om opptaksprøvene
Kort om opptaksprøvene:
1. opptaksprøve Du leverer din første opptaksprøve samtidig med søknaden din. Du kan lese mer om kriteriene her

Inntil 120 søkere går videre til 2. prøve.
Innlevert førsteprøve vil være tilgjengelig for opptakskomiteene i 2. og 3. prøve.
2. opptaksprøve På 2. prøve skal du fremføre en monolog på mellom tre og fire minutter. Det må være en annen monolog enn ved 1. prøve. Hvis du kommer videre til 2.prøve, vil du få mer informasjon.

Inntil 30 søkere går videre til 3. prøve.
3. opptaksprøve 3. prøve varer i to uker og består av flere prøver/aktiviteter, både individuelt og i grupper. Hvis du kommer videre til 3.prøve, vil du få mer informasjon.
Opptaksprosess og viktige datoer
Tidslinje for opptak til høst 2022:
1. desember 2021
– 1. februar 2022
Søknadsperiode Du kan endre søknaden din og laste opp nye dokument helt fram til søknadsfristen 1. februar (kl. 23:59). Logg inn i Søknadsweb og vel "Mine dokumenter" i menyen for å laste opp nye dokument.
Uke 16 Du får beskjed om du går videre til 2.prøve.
Uke 18 2. opptaksprøve Du får innkalling til én av dagene i opptaksprøveperioden, og må sette av en hel dag. Prøven foregår i Oslo.
Uke 19 Du får beskjed om du går videre til 3.prøve.
Uke 24 og 25 3. opptaksprøve Kandidater som går videre til 3. prøve må være i Oslo i hele opptaksprøveperioden.
1. juli Frist for ettersending Frist for ettersending av dokumentasjon på utdanning som er fullført våren 2022. Gjelder for kandidater som får tilbud om studieplass eller ventelisteplass etter 3. prøve. Dokumentasjonen sendes til postmottak@khio.no.
Har du andre spørsmål om opptak? Ta kontakt med oss på postmottak@khio.no.

Bachelorstudium i regi

Søknadsfrist: Nytt opptak i 2024.

Søknadsweb (søknadsportalen) og informasjon om opptaksprøver publiseres 2 måneder før søknadsfristen.

Opptakskrav

Opptak skjer på grunnlag av opptaksprøvar og generell studiekompetanse. Søkjarane blir rangerte etter resultata frå opptaksprøvane. Unntak frå krav om generell studiekompetanse gjeld for søkjarar som gjennom opptaksprøven kan dokumentere spesielle faglege kvalifikasjonar.

Opptaka skjer gjennom juryering ved opptaksprøvar. Det blir gjennomført ei heilskapleg vurdering av kvar enkelt søkjar med særleg vekt på kunstnarleg eigenart og kor personleg eigna dei er.

Kandidatane må kunne både norsk og engelsk.

Spørsmål om opptak sendes til postmottak@khio.no.

Slik søker du
 1. Registrer deg på SøknadsWeb. Se denne veiledningen.
 2. Last opp dokumentasjon i Søknadsweb
 3. Vent på innkallingen til 1. opptaksprøve og forbered deg ved å lese litteraturlisten. (Se punktet «om opptaksprøvene» nedenfor)
Dette må du laste opp

Følgende dokumenter må du laste opp i Søknadsweb for at din søknad kan bli godkjent:

 1. Dokumentasjon på din utdanning (GSK)
  Dersom du oppnår GSK i søknadsåret, vennligst kryss av for dette i det elektroniske nettskjema i Søknadsweb. (lastes opp som PDF med filnavn BASF2021-GSK.pdf)
 2. Dokumentasjon på norsk- og engelskkunnskaper dersom du har utdanningsbakgrunn utenfor Norden
  (lastes opp som PDF med f.eks. følgende filnavn BASF2021-norsk.pdf)
Om opptaksprøvene

Opptaksprøvene er omfattende og grundige og består av mange elementer. Første del av
prosessen består i at søkeren skal sette seg inn i en del dramatisk materiale som vil bli brukt i de
senere prøvene. Liste med titler på 10 skuespill publiseres med opptaket og søkerene bes skaffe seg
skuespillene og starte lesingen før søknadsfrist

1. prøve
Består av en skriftlig oppgave som vil ta utgangspunkt i ett av disse skuespillene. Søkeren vil få
oppgitt tre titler fra listen som det skal velges blant. Oppgaveteksten vil bli sendt ut så fort som mulig etter søknadsfrist, og svarfristen er 4 uker. Opptakskomitén leser oppgavene, og velger ut inntil 30 kandidater som går videre til 2. prøve. Komiteen bedømmer ikke formuleringsevne men fantasi, originalitet og sammenheng mellom tolkning og konsept. 

Praktiske prøver
2 prøve er digital. Søkere som går videre for oppgaver til innlevering. I tillegg gjennomføres intervjuer digitalt

3 og 4 prøve er på Kunsthøgskolen i Oslo og gjennomføres i perioden 21.juni-1.juli

De praktiske delene av opptaksprøvene vil være preget av at søkerne gis oppgaver både i ”skuespillerarbeid” og i ”instruktørarbeid”. Søkerne vil arbeide både enkeltvis og sammen med andre i grupper, der hver enkelt søker bruker de andre søkerne som ”skuespillere/aktører” under regiarbeidet.
Det er viktig å være klar over at opptaksprøvene ikke stiller krav til søkerenes
skuespillerferdigheter i seg selv. Sceneinstruktøryrket stiller imidlertid store krav til
regissørens innsikt i og forståelse av skuespillerens arbeid på scenen, og prøvene utfordrer
derfor både søkernes potensial som regissør, og deres evne og lyst til selv å uttrykke seg i
en scenisk sammenheng.

2. prøve består av tre deler. To skal leveres digitalt.
Del 1: Søkerene skal med seg selv som aktør lage en 2-5 minutter lang selvpresentasjon. Det sentrale er at «filmen» gir et personlig bilde av søkeren. Den tekniske kvalitet er ikke av betydning.
Del 2 Søkeren skal presentere et forestillingskonsept basert på en av de 10 stykkene du har lest. I denne presentasjonen kan man med enkle virkemidler forklare hvordan man forestiller seg en iscenesettelse. Presentasjonen kan være mellom 5-10 minutter.
Del 3: I uken etter påske vil juryen gjennomføre et intervju på zoom med hver av kandidatene.

Inntil 15 går videre til 3 prøve.

3. prøve består av en praktisk og en skriftlig oppgave. Du må medbringe bærbar PC til den skriftlige oppgaven.

Inntil  9 går videre til 4.prøve

4. prøve består av ytterligere praktiske oppgaver, som skal løses både i grupper og individuelt, og hvor kandidatene fortsetter å arbeide både som instruktører og som skuespillere/aktører med og for hverandre. Disse prøvene inneholder også samtaler med opptakskomiteen.

På grunnlag av opptakskomiteens vurdering av opptaksprøvene vil det bli tatt opp et nytt studentkull med studiestart i august 2021

Litteraturliste

1) "Woycek" av Georg Buchner

2) "Forbrent" av Wajdi Mouaward

3) "Hedda Gabler" av Henrik Ibsen

4) «Fedras kjærleik» av Sarah Kane

5) "Hvem har æren"av Ibrahim Amir

6) "Frøken Julie" av August Strindberg

7) ”Barnet” av Jon Fosse

8) "Måken" av Anton Tsjekhov

9) "Roberto Zucco" Av Bernard-Marie Koltes

10) Ulrike Maria Stuart av Elifriede Jelinek

Opptaksprosess og viktige datoer Samlet dokument om opptak og frister BA regi

Masterstudium i teater

Søknadsfrist: 1. Februar 2023

Søknadsweb (søknadsportalen) og informasjon om opptaksprøver publiseres 2 måneder før søknadsfristen.

Opptakskrav

Mastergradsstudiet byggjer på ein treårig bachelorgrad (180 studiepoeng) eller ei likeverdig utdanning. Søkjar må dokumentere fordjuping i fag, emne eller emnegruppe av minimum 80 studiepoengs omfang innanfor teater eller scenekunst.

I spesielle tilfelle kan andre dokumenterte kvalifikasjonar godkjennast som heilt eller delvis likeverdige med utdanningsløpa som er nemnde ovanfor.

Alle søkjarar må meistre og kunne dokumentere gode kunnskapar i eit av dei skandinaviske språka og engelsk.

I samband med søknad må søkjar sende inn eit motivasjonsbrev. Dette skal fyllast inn i søknadsvedlegget. Søkjarar som går vidare til praktisk opptaksprøve, må også levere ei prosjektskisse til eige masterprosjekt innanfor teater eller scenekunst.

Spørsmål om opptak sendes til postmottak@khio.no 
Slik søker du
 1. Registrer deg på SøknadsWeb. Se denne veiledningen.
 2. Last opp dokumentasjon i Søknadsweb.
Dette må du laste opp

Merk. Søknadsweb har begrenset kapasitet for store filer maks 15 mb

Dokument Kommentar
Dokumentasjon på din utdannelse Alle sider av vitnemålet må lastes opp. Hvis du fullfører graden din i løpet av våren, og ikke har vitnemål, må du laste opp en karakterutskrift som viser hvor du er i studiet ditt per nå. Vitnemålet ettersendes på e-post til postmottak@khio.no senest 1.juli. Har vi ikke mottatt vitnemålet innen fristen mister du studieplassen din. Utenlandske vitnemål må være oversatt til norsk eller engelsk av en offisiell oversetter. Originalvitnemålet må også lastes opp. Du kan bli spurt om å fremvise originaldokumenter.
Kunstnerisk portfolio Det kan leveres inntil 10 arbeider. Disse arbeidene bør si noe om bakgrunnen, erfaringen, kompetansen og interessefeltet. Lagre portfolio som en fil. Dersom du har store mediefiler, lim inn lenker til arbeidet i dokumentet. 
Motivasjonsbrev Søkere kan selv tolke/velge hvilken form motivasjonsbrevet skal ha
Engelsk/Norsk Alle søkere må beherske og kunne dokumentere gode kunnskaper i et av de skandinaviske språkene og engelsk. Engelskkunnskaper kan for eksempel dokumenteres med TOEFL med minimum score på 500, IELTS med minimum score på 5.0 (eller annen dokumentasjon på tilsvarende nivå).
Norskkunnskaper kan for eksempel dokumenteres med Bergenstesten. Søkere som dokumenterer utdanningsbakgrunn fra nordiske land eller fra engelskspråklige land trenger ikke å fremlegge ytterligere dokumentasjon på norsk og engelsk språkkompetanse.
Om opptaksprøvene

Opptaksprøven organiseres i 2 prøver, hvor kun de som går videre fra første prøve får tilbud om 2.prøve

1.prøve Tidligere studier, motivasjonsbrev og dokumentert praksis (inntil 10 arbeider) danner vurderingsgrunnlaget for komiteen i den første prøven. 20-30 søkere går videre til 2.prøve 
2.prøve De som går videre til den praktiske prøven vil bli bedt om å levere et utkast til prosjektbeskrivelse av masterprosjekt, med innleveringsfrist senest to uker før de praktiske opptaksprøvene.

Praktiske prøver:
Del 1:Hver søker vil holde en kunstnerisk presentasjon av sitt masterprosjekt for opptakskomiteen etterfulgt av en samtale  

Del 2:Det blir satt av to/tre dager til individuelle og kollektive oppgaver.
Opptaksprosess og viktige datoer
1.Februar Søknadsfrist
5.mars Resultat første prøve 
29.mars Frist for innlevering av prosjektskisse for søkere som er innkalt til 2.prøve
22, 23 og 26 april. 2. prøve del 1: individuelle kunstneriske presentasjoner og intervjuer
27.-29.april. 2.prøve del 2: individuelle og kollektive praktiske oppgaver
4.mai. Resultatet av opptaket publiseres.

Masterstudium i Comparative Dramaturgy and Performance Research (CDPR)

Søknadsfrist: 1. Februar 2023

Søknadsweb (søknadsportalen) og informasjon om opptaksprøver publiseres 2 måneder før søknadsfristen.

Opptakskrav

Mastergradsstudiet bygger på en treårig bachelorgrad (180 studiepoeng) eller likeverdig utdanning. Søker må dokumentere fordypning i fag, emne eller emnegruppe av minimum 80 studiepoengs omfang innenfor teater, scenekunst eller tilsvarende.

I spesielle tilfeller kan andre dokumenterte kvalifikasjoner godkjennes som helt eller delvis likeverdig med utdanningsløpene nevnt ovenfor.

Opptak skjer på basis av skriftlig søknad og opptaksprøver.

I forbindelse med søknad må søker sende inn motivasjonsbrev i tillegg til en skriftlig oppgave.
Ved opptak legges det vekt på teaterfaglig praksis, spesielt dramaturgisk praksis, kunstnerisk potensiale og refleksjonsnivå.

 Alle søkere må beherske og kunne dokumentere gode kunnskaper i engelsk tilsvarende TOEFL med minimum score på 500, IELTS med minimum score på 5.0 eller annen dokumentasjon på tilsvarende nivå.
Søkere som dokumenterer utdanningsbakgrunn fra nordiske land eller fra engelskspråklige land trenger ikke å fremlegge ytterligere dokumentasjon på engelsk språkkompetanse.

Slik søker du
 1. Registrer deg på SøknadsWeb. Se denne veiledningen.
 2. Last opp dokumentasjon i Søknadsweb
Dette må du laste opp

Merk. Søknadsweb har begrenset kapasitet for store filer maks 15 mb

Dokument Kommentar
Dokumentasjon på din utdannelse Alle sider av vitnemålet må lastes opp. Hvis du fullfører graden din i løpet av våren, og ikke har vitnemål, må du laste opp en karakterutskrift som viser hvor du er i studiet ditt per nå. Vitnemålet ettersendes på e-post til postmottak@khio.no senest 1.juli. Har vi ikke mottatt vitnemålet innen fristen mister du studieplassen din. Utenlandske vitnemål må være oversatt til norsk eller engelsk av en offisiell oversetter. Originalvitnemålet må også lastes opp. Du kan bli spurt om å fremvise originaldokumenter.
Kunstnerisk portfolio Minst 2 selvstendige arbeider. Disse arbeidene bør si noe om bakgrunnen, erfaringen, kompetansen og interessefeltet. Lagre portfolio som en fil. Dersom du har store mediefiler, lim inn lenker til arbeidet i dokumentet.
Motivasjonsbrev  Søkere kan selv tolke/velge hvilken form motivasjonsbrevet skal ha. Motivasjonsbrevet skal også inneholde tanker om hvilken andre av institusjonene i CDPR- nettverket man ønsker utveksling til.
To selvstendige essay, artikler eller kritikker Mellom 3-7 sider hver (skriftstørrelse 12 / 1, 5 linjeavstand) Det er en fordel om disse er på engelsk. Tekstene skal være direkte relatert til scenekunst, enten som analyser av konkrete dramatiske tekster og forestillinger, eller som diskusjon av dramaturgisk teori. (Tekstene skal ikke være tidligere innleverte eksamensbesvarelser.)
Engelsk Engelskkunnskaper kan for eksempel dokumenteres med TOEFL med minimum score på 500, IELTS med minimum score på 5.0 (eller annen dokumentasjon på tilsvarende nivå).
Søkere som dokumenterer utdanningsbakgrunn fra nordiske land eller fra engelskspråklige land trenger ikke å fremlegge ytterligere dokumentasjon på engelsk språkkompetanse.
Om opptaksprøvene

Opptaksprøven organiseres i 2 prøver, hvor kun de som går videre fra første prøve får tilbud om 2.prøve

1.prøve Tidligere studier, motivasjonsbrev, essays og dokumentert praksis (portfolio) danner vurderingsgrunnlaget for komiteen i den første prøven
2.prøve De som går videre til den praktiske prøven vil bli bedt om å levere en oppgave, samt et utkast til prosjektbeskrivelse av masterprosjekt. Innleveringsfrist senest to uker før de praktiske opptaksprøvene. 

Praktiske prøver:
Del 1:Hver søker vil holde en kunstnerisk presentasjon av sitt masterprosjekt  for opptakskomiteen etterfulgt av en samtale  

Del 2:Det blir satt av to/tre dager til individuelle og kollektive oppgaver.
Opptaksprosess og viktige datoer

Til alle prøver blir det sendt innkallelser med spesifikk informasjon om oppgaver og innlevering

1. februar Søknadsfrist
5.mars Resultat første prøve
29.mars Frist for innlevering av oppgaver for søkere som er innkalt til 2.prøve
22, 23 og 26 april. 2. prøve del 1: individuelle kunstneriske presentasjoner og intervjuer
27.-29.april. 2.prøve del 2: individuelle og kollektive praktiske oppgaver
4.mai Resultatet av opptaket publiseres.

Spørsmål om opptak sendes til postmottak@khio.no.

Praktisk-pedagogisk utdanning i teater

Søknadsfrist: 3. april 2023 (kl. 23:59). 

Søknadsfrist for forhåndsgodkjenning av utdanning/ realkompetanse: 1. mars 2022. 

Søknadsweb (søknadsportalen) og informasjon om opptaksprøver publiseres 2 måneder før søknadsfristen.

Opptakskrav for PPU i teater er:

En bachelorgrad i utøvende eller skapende teaterfag med minimum 180 studiepoeng innen teaterfag.

Opptak skjer på grunnlag av en totalvurdering basert på godkjente opptakskrav. Søkeren må dokumentere kommunikative ferdigheter i norsk (eller annet nordisk språk). Søkere fra skandinaviske land med svensk eller dansk som førstespråk trenger ikke dokumentere norskkunnskaper, men vi gjør oppmerksom på at undervisningen vil foregå på norsk.

Dersom du skal søke, men må få din tidligere utdanning/realkompetanse forhåndsgodkjent, vennligst se avsnitt om «Forhåndsgodkjenning av utdanning/ realkompetanse».

Slik søker du
 1. Registrer deg i Søknadsweb. Les nøye gjennom veiledning til Søknadsweb før du registrerer deg. 
 2. Last opp dokumentasjon på Søknadsweb.
 3. Kvittering Du vil motta en automatisk kvittering fra Søknadsweb.
 4. Innkalling Vent på innkallingen til opptaksprøve.
Dette må du laste opp

Følgende dokumenter må du laste opp i Søknadsweb for at din søknad kan bli godkjent:

Dokumentasjon Kommentar
Dokumentasjon på din utdanning (BA/MA) (filnavn PPUT2022-BA-MA.pdf) Last opp ditt vitnemål (BA/MA). Dersom du fullfører høyere utdanning vår 2022, laster du opp karakterutskrift/bekreftelse fra desember/januar 2021/2022. Denne må være stemplet fra ditt studiested.
Opptaksprøve del 1 (filnavn DigitalprovePPU22.pdf) Last opp en pdf med lenke og ev. passord til videofil(er) med den digitale forprøven, opptaksprøve del 1: oppgaveordlyd
Din CV (filnavn PPUT2022-CV.pdf) List opp dine erfaringer
Motivasjonsbrev (filnavn PPUT2022-Motivasjon.pdf) Motivasjonsbrev skal inneholde to punkter: 1.Hva er din motivasjon for å søke studiet og 2.hvilke forventninger har du til studiet? 
Bilde (filnavn PPUT2022-bilde.pdf) Ansiktet må dekke mesteparten av bildet slik at komiteen enkelt kan gjenkjenne deg
Dokumentasjon på norskkunnskaper dersom du har utdanningsbakgrunn utenfor Norden. (filnavn PPUT2022-norsk.pdf) Av praktiske årsaker er kravene til norskkunnskaper hos søkere til disse studiene høyere enn for søkere til andre studier. Norskkunnskaper kan dokumenteres på et av følgende vis:
 1. 1.Bestått eksamen i norsk eller norsk som andrespråk på VG3-nivå (393 timer) i norsk videregående skole.
 2. 2.Bestått eksamen fra trinn 3 i norsk for utenlandske studenter ved et norsk universitet
 3. 3.Bestått eksamen fra 1-årig studium i norsk språk og samfunnskunnskap for utenlandske studenter, ved et norsk universitet eller høyskole.
 4. 4.Bergenstesten, skriftlig og muntlig test i norsk, høyere nivå, bestått (450 poeng).
 5. Norskprøve nivå B2.
Eventuell forhåndsgodkjenning av utdanning (filnavn PPUT2022-forhåndsgodkjenning.pdf) Evt. Forhåndsgodkjenning av utdanning/ realkompetanse må lastes opp dersom du har søkt om dette og har fått svar.
Kort om opptaksprøvene

Detaljert informasjon om de praktiske opptaksprøvene gis direkte til søkerne som blir innkalt til opptaksprøve.

Opptaket består av to deler. Del 1 består av en digital forprøve. Del 2 består av en fysisk opptaksprøve som gjennomføres ved Kunsthøgskolen i Oslo. For å bli innkalt til opptaksprøve i mai må du ha sendt inn digital forprøve sammen med øvrig dokumentasjon.

Opptaksprøve PPU i teater inneholder: 

Frist Hva
01.04.2022 1) en digital forprøve
11.05.2022 2a) En praktisk ensemble-time med grunntrening og samspill
2b) Individuelt intervju

I forbindelse med Covid-19, kan det bli endringer i opptaket vår 2022. Dersom det blir aktuelt, vil alle kvalifiserte søkere bli informert om endringer.

I opptaksprosessen blir søkerne nærmere vurdert og rangert etter følgende kriterier:

 1. Nivå og omfang på faglig kompetanse kommet frem gjennom søknad, og opptaksprøve. Det vurderes etter følgende underkategorier: 
  - Nivå og omfang på formell utdanning kunstnerisk
  - Nivå og omfang på kunstnerisk praksis og erfaring
  - Nivå og omfang på formell utdanning akademisk
  - Nivå og omfang på undervisningserfaring
 2. Personlig egnethet, motivasjon, og grad av behov for utdanningen i karriereløpet kommet frem gjennom motivasjonsbrev og individuelt intervju.
 3. Ved lik kompetanseprofil vil opptakskommisjonen også ta hensyn til gruppesammensetning og tilstrebe mangfold i gruppen basert på kjønn, etnisitet, geografisk spredning, faglig bakgrunn og alder i rangering av søkere. 

Søkerne vurderes helhetlig med grunnlag i det overnevnte. Alle kvalifiserte søkere skal rangeres. De søkerne med høyest rangering får tilbud om studieplass (inntil 10 søkere).

I Søknadsweb vil søknaden ha status "under behandling" fram til opptakskomité har vurdert hvilke søkere som får tilbud. Tilbud blir sendt ut ca. 7 virkedager etter opptaksprøven.

Opptaksprosess og viktige datoer
1. februar - 1. april Søknadsperiode Du kan endre søknaden din og laste opp dokumenter og digital forprøve helt fram til søknadsfristen 1. april (kl. 23:59). Logg inn i Søknadsweb og velg "Mine dokumenter" i menyen for å laste opp nye dokumenter. 
April 2022 Gjennomgang av søknader Søkere som har levert en komplett søknad får innkalling til opptaksprøven.
 April 2022 Innkalling til opptaksprøve Du får tilsendt innkalling opptaksprøven i april. Nøyaktig tidspunkt og mer om innholdet vil fremgå i innkallingen til opptaksprøven. Innkallingen blir sendt til e-postadressen du registrerte i Søknadsweb.
11. mai Opptaksprøve Opptaksprøven strekker seg over en dag. Du må være tilgjengelig hele denne dagen.
1. juli Frist for ettersending Frist for ettersending av dokumentasjon på utdanning som er fullført våren 2022. Gjelder for kandidater som får tilbud om studieplass eller ventelisteplass etter endt opptaksprøve.
14. august Frist for innsending av politiattest Frist for innsending av politiattest. Vi minner om at i henhold til Forskrift om opptak til universiteter og høgskoler § 6-2.3 må søkere som er tatt opp til praktisk-pedagogisk utdanning fremlegge politiattest i forbindelse med opptak. Attesten må oversendes til studiekonsulent Christel Bie Lavik: chrilavi@khio.no innen 14. august 2022. Merk forsendelsen “politiattest PPU”
Forhåndsgodkjenning av utdanning/ realkompetanse

Opptakskrav: Bachelorgrad i utøvende eller skapende teater med minimum 180 studiepoeng innen teaterfag.

Dersom du ikke har en formell bachelorgrad i teater, er det mulig å søke om forhåndsgodkjenning av annen utdanning og/eller realkompetanse.

Søknadsfrist for forhåndsgodkjenning er: 1. mars 2022, kl. 23:59.

Vær oppmerksom på at en eventuell godkjenning må foreligge før du søker opptak til studie. Godkjenningen lastes opp sammen med de andre dokumentene innen søknadsfristen 1. april 2022.

Søknaden skal inneholde: 

 1. Utfyllende CV med informasjon om (med nøyaktige til/fra datoer):
  - utdanningsbakgrunn
  - erfaring som utøvende teaterkunstner
  - annen relevant arbeidserfaring
 2. Kopi av vitnemål på originalspråket + oversatt til norsk eller engelsk
 3. Kopi av karakterutskrift på originalspråket + oversatt til norsk eller engelsk
 4. Kopi av studieplan
 5. Erfaring som utøvende teaterkunstner dokumenteres med arbeidskontrakter/ bekreftelse/ presseomtale o.l. (samleg i en pdf.)
 6. Annen relevant arbeidserfaring dokumenteres med bekreftelser/ kopi av arbeidskontrakter (samlet i en pdf.)

Søknad sendes til postmottak@khio.no innen 1. mars.

Søknaden merkes med "Søknad om kompetansevurdering, opptak PPU teater".

Utveksling

Dersom du er interessert i å vere utvekslingsstudent ved Kunsthøgskolen i Oslo, gå til sida Student Exchange.

Dersom du vil vite om moglegheitene studentar ved Kunsthøgskolen har for å søkje om utveksling i utlandet, gå til sida for studenter.

Studentar

Ansatte