Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Stillbilde fra "Knuter" av Ingrid Liavaag. KHiO master teater 2021
Stillbilde fra "Knuter" av Ingrid Liavaag. KHiO master teater 2021

Master - Comparative Dramaturgy and Performance Research

Internasjonal masterstudium i teater - CDPR (komparativ dramaturgi og performance studier)

Tittel på studieprogram
Master - Comparative Dramaturgy and Performance Research
Studieprogramkode
MACDPR
Normert studietid
2 år heltid
Undervisningsspråk
Engelsk
Søknadsfrist
Ikke opptak kommende år.
Foreløpig søknadsfrist er 1. februar 2025 for studieåret 2025/2026.

KHiO tilbyr eksklusive plasser til en internasjonal master i dramaturgi og performancestudier – CDPR (komparativ dramaturgi og performance studier) med utveksling til Frankfurt, Brussel, Paris eller Helsinki.

CDPR-programmet er et unikt samarbeid mellom fem sentrale europeiske utdanningssteder med fokus på dramaturgi i en internasjonal kontekst. Studiet har som mål å utdanne dramaturger med innsikt i, og oversikt over ulike teaterkulturer og systemer, og med evne til å skape samarbeid mellom aktører og organisasjoner på tvers av nasjonale grenser. CDPR blir avviklet i nært samarbeid med masterutdanningen i teater og gir en dobbel grad.

Studieplan

Kort beskrivelse av studiet

Masterprogrammet Komparativ dramaturgi og performance research (CDPR) er et 2-årig fulltidsstudium som leder til en dobbelgrad hvor studentene får vitnemål fra både Kunsthøgskolen i Oslo og en av partnerinstitusjonene; University of the Arts Helsinki,Université Paris Nanterre,Goethe-Universität, Institut für Theater- Film und Medienwissenschaft, Frankfurt a.M., ellerUniversité Libre de Bruxelles. CDPR-nettverket består av fem europeiske kunstakademier og universiteter og retter seg mot studenter med interesse for dramaturgisk praksis og teori i en internasjonal kontekst.Studietsvarer på muligheter og utfordringer innenfor en scenekunst som i stadig større grad utvikles og utformes på tvers av landegrenser og gir studenten mulighet til åforstå ulike teater-kulturer og dermed også å tilvirke samarbeid mellom aktører og organisasjoner på tvers av nasjonale grenser og teater-kulturer.

Ved Kunsthøgskolen KHIO er studieprogrammet tett knyttet opp mot studieprogrammet til Master i teater, men med et utvidet fokus på dramaturgisk teori og praksis. Studiet er fordelt på fire semester, hvor man tilbringer enten første og fjerde semester, eller andre og tredje semester ved KHIO. De to andre semestrene tilbringes ved en av partner-institusjonene i CDPR-nettverket. Studiet passer spesielt godt for deg som harinteresse for å arbeide innenfor internasjonale og interkulturelle sammenhenger, som festivaler, co-produksjoner og overnasjonale samarbeid.

Studiet gir praksis og innsikt i scenekunst som kollektiv kunstform, utvikler dramaturgisk kompetanse, og gir forståelse for teaterets og scenekunstens organisatoriske, økonomiske og samfunnsmessige forutsetninger og rammebetingelser.

Studiet kvalifiserer til å arbeide med scenekunst på høyt nivå lokalt, nasjonalt og internasjonalt, og uteksaminerte studenter vil kunne søke Stipendiatprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid og andre relevante stipendiatprogrammer.

Opptakskrav

Mastergradsstudiet bygger på en treårig bachelorgrad (180 studiepoeng) eller likeverdig utdanning. Søker må dokumentere fordypning i fag, emne eller emnegruppe av minimum 80 studiepoengs omfang innenfor teater, scenekunst eller tilsvarende.

I spesielle tilfeller kan andre dokumenterte kvalifikasjoner godkjennes som helt eller delvis likeverdig med utdanningsløpene nevnt ovenfor.

Opptak skjer på basis av skriftlig søknad og opptaksprøver.

I forbindelse med søknad må søker sende inn motivasjonsbrev i tillegg til en skriftlig oppgave.

Ved opptak legges det vekt på teaterfaglig praksis, spesielt dramaturgisk praksis, kunstnerisk potensiale og refleksjonsnivå.

Alle søkere må beherske og kunne dokumentere gode kunnskaper i engelsk tilsvarendeTOEFL med minimum score på 500, IELTS med minimum score på 5.0 eller annen dokumentasjon på tilsvarende nivå.

Søkere som dokumenterer utdanningsbakgrunn fra nordiske land eller fra engelskspråklige land trenger ikke å fremlegge ytterligere dokumentasjon på engelsk språkkompetanse.

Læringsutbytte for studiet

Etter endt utdannings skal studenten:

 • Kunne arbeide som dramaturg innenfor ulike sceniske former og formater.
 • Ha god kjennskap til og kunnskap om nasjonale og internasjonale organisasjoner/plattformer for produksjon av scenekunst.
 • kunne skape og bidra til å skape scenekunst på høyt kunstnerisk nivå, og evne å forstå- og å arbeide med scenekunst som en tverr-estetisk kollektiv kunstform
 • kunne videreutvikle sin egen og andres praksis gjennom faglig fordyping, muntlig og skriftlig refleksjon, kritikk og forståelse.
 • kunne være med på å diskutere og utvikle etiske og estetiske premisser for kunstneriske prosesser
 • ha praktisk og teoretisk kunnskap om- og erfaring med, ulike sceniske utviklingsprosesser og deres produksjonsmessige rammebetingelser
 • ha inngående kunnskap om- og erfaring med samtidsteatrets uttrykk, teoretiske diskurser og arbeidsformer
 • ha kunnskap om sammenhenger mellom scenekunst og samfunn, nasjonalt og internasjonalt
 • kunne innhente, analysere, dokumentere, og formidle kompleks faglig kunnskap og slik bidra til videreutvikling av fagfeltet
 • kunne anvende sine kunnskaper og ferdigheter inn mot andre og relevante praksiser/fagområder

Oppbygging og gjennomføring

Studiet går over fire semester, og man tilbringer enten første og fjerde semester, eller andre og tredje semester ved KHIO. De to andre semestrene tilbringes ved en av partner-institusjonene i CDPR-nettverket. Emnene i studieplanen bygger opp under, utvikler og skaper basen for den profesjonskompetansen studentene trenger senere i yrkeslivet.

Studiet er bygget opp av emner som inneholder ulike komponenter. Innen alle emnene vektlegges studentenes arbeid ut fra eget faglig fordypningsfokus.

DRAMATURGI

Emnene Dramaturgi 1, 2 og 3 dekker innsikt i dramaturgisk teori, metode og historikk, og forståelse av scenekunst som komposisjon ut fra ulike kunstneriske parametre. Sentralt står analyser av tekst, rom, musikk, visualitet og bevegelse, samt fokus på en erfaringsbasert anvendelse av den dramaturgiske kompetansen.

Emnene vektlegger også dramaturgi som en evne til å kunne forstå og analysere et kunstnerisk arbeids organisatoriske, kulturelle, politiske og økonomiske sammenhenger.

FAGLIG EGENUTVIKLING

Emnene Faglig egenutvikling 1, 2 og 3 tar utgangspunkt i studentens definerte fordypningsfokus, og bygger på den kompetansen studenten har fra tidligere utdanning og praksis. I disse emnene skal studenten videreutvikle ferdighetene som er nødvendige for å videreutvikle og realisere sitt kunstnerskap. Studenten er selv med på å definere mål, progresjon, og hvilke ferdigheter som skal videreutvikles.

PROSJEKTREALISERING

Emnene Prosjektrealisering 1 og 2 rommer ulike former for individuelle og kollektive presentasjoner, arbeidsdemonstrasjoner, etyder og forestillinger. Sentralt står konseptutvikling, undersøkelse, prosjektutvikling- og gjennomføring, resepsjons- og virkningsanalyse, dokumentasjon og formidling. De ulike formatene vil innebære møter med et differensiert publikum. Emnet vil sette studentene i stand til å skape og presentere sceniske uttrykk og forestillinger, i ulike formater, av høy kvalitet, som kan virke i relevante kontekster og synliggjør studentens kunstnerskap.

MASTERPROSJEKT

Masterprosjekt består av ett eller flere selvstendig kunstnerisk arbeider knyttet til studentens fordypningsfokus. Det stilles krav til individuelt uttrykk og personlig kunstnerisk egenart. I forbindelse med masterprosjektet leveres et refleksjonsarbeid som tydeliggjør sammenhenger det kunstneriske arbeidet står i, og dokumenterer prosessen og anvendt metodikk. Masterprosjektet vurderes individuelt, men skjer i skapende samhandling med andre. Emnet tas i fjerde semester, men utviklingen av masterprosjektets problemstilling og metodikk inngår i de øvrige emnene.

For å beskrive studie-/ arbeidsomfang i emnene i studiet brukes måleenheten studiepoeng. 60 studiepoeng tilsvarer ett års fulltidsstudium. Ett studiepoeng tilsvarer 30 faktiske arbeidstimer for studenten. Totalt utgjør dette ca. 1800 faktiske arbeidstimer per år.

I faktiske arbeidstimer regnes lærerstyrt undervisning, forelesninger, oppgaveskriving, seminarer, egenstudier, kunstneriske undersøkelser, forestillingsarbeid, osv. Noen emner avvikles i hovedsak gjennom lærerstyrt undervisning. I andre emner legges hovedvekten på studentens selvstendige arbeid.

Gå til emnestruktur

Undervisning og læringsformer

Utdanningen bygger på kunstnerisk-, forsknings- og erfaringsbasert kunnskap, og foregår i nær kontakt med Teaterhøgskolens/KHIOs og partnerinstitusjonenes fagutvikling.

Undervisningen kan foregå individuelt, klassevis og i grupper som består av forskjellige årskull/studier. Ansvar for, og refleksjon over egen læring, samt evne til samarbeid er sentralt i studiet.

Arbeidsformene i studiet er lærerstyrt undervisning, veiledning og selvstendig arbeid, og kan bestå av blant annet praktiske øvelser, forelesninger, arbeidsdemonstrasjoner, selvstudier, skriftlige arbeider og bruk av teknologi.

Semestrene i utlandet tillater en grundig undersøkelse av teaterpraksis og studier i ulike kulturelle omgivelser. Praksisen gir en akutt og verdifull innsikt i en rekke produksjonsmetoder og produksjonsprosesser i forskjellige land.

Prosjektarbeid og sceniske produksjoner er sentralt i studiet. Disse tilpasses de enkelte studentgruppene, eksterne samarbeidspartnere, og målene for utdanningen.

Undervisningsspråket i studiet er engelsk.

Arbeidskrav for studiet:

 • Aktiv deltakelse i undervisningen
 • Gjennomførte arbeidskrav innenfor hvert emne og pålagte faglige oppgaver underveis
 • Obligatorisk fremmøte til fastsatt undervisning. Bestemmelser om fravær og permisjon er fastsatt i Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo.
 • Se den enkelte emnebeskrivelse for nærmere beskrivelse av arbeidskrav.
 • Se partnerinstitusjonenes nettsider for informasjon om arbeidskrav de to semestrene studiene gjennomføres i utlandet.

Vurdering

Arbeidskrav må være godkjent for at studenten skal kunne få vurdering i det enkelte emne.

Studentenes arbeid i studiet skal veiledes og vurderes underveis. Vurderingen baserer seg på veiledning, lærervurderinger og egen refleksjon over faglig utvikling sett i relasjon til emnets læringsutbytte. Vurderingen skjer vanligvis i samarbeid mellom student, lærer/veileder og emneansvarlig.

I tillegg til underveisvurdering kan et emne også avsluttes med skriftlig eksamen, vurdering av kunstnerisk resultat eller en praktisk demonstrasjon som knytter an til emnets læringsutbytte.

Masterprosjektet vurderes av intern og ekstern sensor.

Se emnebeskrivelsene for nærmere informasjon om det enkelte emnets vurderingsform.

I studieprogrammet benyttes karakterene A-F, der A er beste karakter og F er stryk.

Ytterligere bestemmelser om vurdering og eksamen er fastsatt i Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo.

Studiekvalitet

Kunsthøgskolen i Oslo har systemer for å sikre og videreutvikle kvaliteten på alle deler av utdanningen. Studentene er viktige bidragsytere i dette arbeidet gjennom blant annet å delta i studentevalueringer og den årlige læringsmiljøundersøkelsen.

Emnestruktur

Opptak

Det er ikke planlagt opptak på master - comparative dramaturgy and performance research kommende studieår.

Om avdeling teaterhøgskolen

Teaterhøgskolen har sidan etableringa i 1953 vore den leiande institusjonen for utdanning av scenekunstnarar. Teaterhøgskolen tilbyr bachelorstudium for skodespelarar og regissørar, og eit masterstudium i teater med fordjuping i skodespelarfag, regi, scenetekst eller scenografi. Avdelinga tilbyr òg praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) i teater.

Teaterhøgskolen arbeider både tradisjonelt og eksperimentelt. Utgangspunktet er å utdanne kompetente scenekunstnarar til teatermiljøet. Visjonen er å utdanne studentar som sameinar den tradisjonelle handverksorienteringa som har stått sterkt ved mange av institusjonane, med det meir eksperimentelle og skapande arbeidet som har prega det frie feltet.

Teaterhøgskolen tilbyr ikkje berre ei profesjonsretta utdanning, men ei fullverdig kunstutdanning. Vi ønskjer å utvikle det kunstnariske samvitet til studentane, og gi miljøet ikkje berre det det har bedd om, men kanskje også noko det ikkje visste at det trong.

Les mer om avdelingens ansatte og forskningsfokus