Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 111, Firefox (Android) 110, Android WebView 111, Chrome 112, Chrome 111, Chrome 110, Chrome 109, Edge 111, Edge 110, Firefox 111, Firefox 110, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 16.4, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.2, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 16.0, Safari/Chrome (iOS) 15.6, Opera Mobile 73, Opera 95, Opera 94, Safari (MacOS) 16.4, Safari (MacOS) 16.3, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 20, Samsung 19.0

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Teaterhøgskolen

Teaterhøgskolen

Teaterhøgskolen har sidan etableringa i 1953 vore den leiande institusjonen for utdanning av scenekunstnarar. Teaterhøgskolen tilbyr bachelorstudium for skodespelarar og regissørar, og eit masterstudium i teater med fordjuping i skodespelarfag, regi, scenetekst eller scenografi. Avdelinga tilbyr òg praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) i teater.

Teaterhøgskolen arbeider både tradisjonelt og eksperimentelt. Utgangspunktet er å utdanne kompetente scenekunstnarar til teatermiljøet. Visjonen er å utdanne studentar som sameinar den tradisjonelle handverksorienteringa som har stått sterkt ved mange av institusjonane, med det meir eksperimentelle og skapande arbeidet som har prega det frie feltet.

Teaterhøgskolen tilbyr ikkje berre ei profesjonsretta utdanning, men ei fullverdig kunstutdanning. Vi ønskjer å utvikle det kunstnariske samvitet til studentane, og gi miljøet ikkje berre det det har bedd om, men kanskje også noko det ikkje visste at det trong.

Se intervju med Mohammed Aden Ali som forteller hvordan det er å studere skuespill på Teaterhøgskolen.

Bachelor i skodespelarfag

Frå "Morderne" BA skodespelarfag 2019, Carl Martin Eggesbø. Foto: Stephen Hutton
Frå "Morderne" BA skodespelarfag 2019, Carl Martin Eggesbø. Foto: Stephen Hutton

Varighet

Omfang

Språk
 

Søknadsfrist
Tre år Heltid Norsk 1. februar


Studentane ved det treårige bachelorstudiet i skodespelarfag skal utdannast til sjølvstendige, skapande kunstnarar på høgt nivå, som gjennom erfaring med ulike metodar skal utvikle det personlege uttrykket sitt. Utdanninga gir studentane solide føresetnader for å gjere profesjonelt skodespelararbeid i sceniske produksjonar, så vel som på film og andre medier. Teater er ein kollektiv kunstart, og studenten skal også lære å arbeide med eit ensemble og å samarbeide med andre kunstnarlege og scenetekniske yrkesgrupper.

Utdanninga tek utgangspunkt i pedagogikken til den russiske teaterpedagogen Stanislavskji. I første studieår lærer studentane grunnleggjande teknikker fra ulike fagfelt retta mot skodespelaren. Studiet har ein jamn progresjon fram mot framsyningar med tilnærma profesjonelt nivå i tredje studieår. Studentane arbeider også med sjølvstendige sceniske prosjekt som skal føre til visingar.

Skodespelarfaget utgjer hovuddelen av studiet. Andre fag er bevegelse og improvisasjon, dans, tale og stemmebruk, song og musikk, tekst og dikt, kunstfagleg teori og metode. Det er også filmkurs og workshop i bruk av andre mediar.

Søk opptak

Opptaket åpner to måneder før søknadsfristen.

Søk opptak til studiet

Bachelor i regi

Frå "Hellige tre kongers aften" 2018. Foto: Stephen Hutton
Frå "Hellige tre kongers aften" 2018. Foto: Stephen Hutton

Varighet

Omfang

Språk
 

Søknadsfrist
Tre år Heltid Norsk Nytt opptak i 2024

Studentane ved det treårige bachelorstudiet i regi skal utdannast til sjølvstendige, skapande kunstnarar på høgt nivå, og gjennom opplæring i ulike metodar utvikle det personlege uttrykket sitt. Teater er ein kollektiv kunstart, og studenten skal også lære å arbeide med eit ensemble og å samarbeide med andre kunstnarlege og scenetekniske yrkesgrupper. Utdanninga tek utgangspunkt i teoriane og arbeida til den russiske teaterpedagogen, regissøren og skodespelaren Stanislavskij. Studentane skal også bli kjende med andre innfallsvinklar og metodar for regifaget.

I undervisninga jobbar studentane med kvarandre både som skodespelarar og regissørar. Dei arbeider også med andre studentar ved Kunsthøgskolen, og dessutan andre fagmiljø og aktørar – både gjennom regiøvingar og eigne oppsetjingar av aukande omfang og vanskegrad.

I tillegg til hovudfaget regi blir det undervist i skodespelartekniske fag, teaterteori og kunstteori, dramaturgi, dramatikk-kunnskap og produksjon, og dessutan teatertekniske fag.

Master i teater

Master teater 2022. Fra Teterfestivalen i Fjaler.
Master teater 2022. Fra Teterfestivalen i Fjaler.

Varighet

Omfang

Språk
 

Søknadsfrist
To år Heltid Norsk 1. Februar


Masterstudiet i teater er eit toårig fulltidsstudium. Målet med studiet er å utvikle scenekunstnarar som kan bidra til fagleg nytenking, bringe inn nye perspektiv og skape særeigne kunstnariske uttrykk innanfor ein vid definisjon av kva scenekunst er og kan vere.

Studiet er retta inn mot kunstnarisk praksis, og ein vesentleg del av studiet består av kollektive, skapande prosessar der ulike faglege fordjupingar møtest.

Studiet rommar eit unikt høve for fagleg utvikling og bevisstgjering, og krev samtidig vilje til sjølvstendig arbeid og refleksjon.

På masterstudiet får studentane høve til å reflektere over og vidareutvikle kunstnarskapet sitt, fordjupe seg i kunstnarisk utforsking, delta i nye samarbeidsformer og presentere arbeida sine innanfor profesjonelle rammer på ein av Europa sine fremste kunsthøgskular. Det kunstnariske arbeidet skjer både individuelt og i samarbeid med ei samansett student- og lærargruppe.

Studentane på masterstudiet møter variert undervisning og eit breitt spekter av kunstnariske verkstadprosessar. Sentralt står produksjonsarbeid som leier fram mot ulike former for visningar og framsyningar, og under tett oppfølging frå lærarar og rettleiarar på høgt norsk og internasjonalt nivå. Studiet blir avslutta med eit kunstnarisk masterprosjekt der det også inngår ein refleksjonsdel.

Studiet kvalifiserer også til å søkje om opptak til doktorgradsprogram for kunstnarisk utviklingsarbeid (ph.d.) og andre relevante stipendiatprogram. Både enkeltpersonar og grupper er velkomne til å søkje.

Søk opptak

Opptaket åpner to måneder før søknadsfristen.

Søk opptak til studiet

Mads Thygesen, professor i anvendt dramaturgi, og student Ellen Jerstad, forteller om masterstudium i teater.

Master - Comparative Dramaturgy and Performance Research

Stillbilde fra "Knuter" av Ingrid Liavaag. KHiO master teater 2021
Stillbilde fra "Knuter" av Ingrid Liavaag. KHiO master teater 2021

Varighet

Omfang

Språk
 

Søknadsfrist
To år Heltid Engelsk 1. februar


Internasjonal masterstudium i teater - CDPR (komparativ dramaturgi og performance studier)

KHiO tilbyr eksklusive plasser til en internasjonal master i dramaturgi og performancestudier – CDPR (komparativ dramaturgi og performance studier) med utveksling til Frankfurt, Brussel, Paris eller Helsinki.

CDPR-programmet er et unikt samarbeid mellom fem sentrale europeiske utdanningssteder med fokus på dramaturgi i en internasjonal kontekst. Studiet har som mål å utdanne dramaturger med innsikt i, og oversikt over ulike teaterkulturer og systemer, og med evne til å skape samarbeid mellom aktører og organisasjoner på tvers av nasjonale grenser. CDPR blir avviklet i nært samarbeid med masterutdanningen i teater og gir en dobbel grad.

Søk opptak

Opptaket åpner to måneder før søknadsfristen.

Søk opptak til studiet

Praktisk-pedagogisk utdanning

Frå prosjektet "Konkrete utopier" av Rudolf Terland Bjørnerem, Master teater 2019. Foto: Stephen Hutton
Frå prosjektet "Konkrete utopier" av Rudolf Terland Bjørnerem, Master teater 2019. Foto: Stephen Hutton

Varighet

Omfang

Språk
 

Søknadsfrist
Eitt år (heltid)
To år (deltid)
Heltid/deltid Norsk 3. april


Ønsker du å videreutvikle ditt kunstnerskap og virke, og samtidig få faglig påfyll og formell undervisningskompetanse? Som student på PPU gis du mulighet til å kombinere egen kunstnerisk kompetanse med pedagogisk kompetanse om det å legge til rette for og lede andres læring, samt skape et trygt, motiverende og inkluderende læringsmiljø.

Praktisk-pedagogisk utdanning i scenekunst ledes faglig og administrativt av avdeling dans.

Les mer på studiesiden til avdeling dans

Utveksling

Dersom du er interessert i å vere utvekslingsstudent ved Kunsthøgskolen i Oslo, gå til sida Student Exchange.

Dersom du vil vite om moglegheitene studentar ved Kunsthøgskolen har for å søkje om utveksling i utlandet, gå til sida for studenter.

Studentar

Ansatte