Teaterhøgskolen

Teaterhøgskolen har sidan etableringa i 1953 vore den leiande institusjonen for utdanning av scenekunstnarar. Teaterhøgskolen tilbyr bachelorstudium for skodespelarar og regissørar, og eit masterstudium i teater med fordjuping i skodespelarfag, regi, scenetekst eller scenografi. Avdelinga tilbyr òg praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) i teater.

Teaterhøgskolen arbeider både tradisjonelt og eksperimentelt. Utgangspunktet er å utdanne kompetente scenekunstnarar til teatermiljøet. Visjonen er å utdanne studentar som sameinar den tradisjonelle handverksorienteringa som har stått sterkt ved mange av institusjonane, med det meir eksperimentelle og skapande arbeidet som har prega det frie feltet.

Teaterhøgskolen tilbyr ikkje berre ei profesjonsretta utdanning, men ei fullverdig kunstutdanning. Vi ønskjer å utvikle det kunstnariske samvitet til studentane, og gi miljøet ikkje berre det det har bedd om, men kanskje også noko det ikkje visste at det trong.

Bachelor i skodespelarfag

Frå "Morderne" BA skodespelarfag 2019, Carl Martin Eggesbø. Foto: Stephen Hutton
Frå "Morderne" BA skodespelarfag 2019, Carl Martin Eggesbø. Foto: Stephen Hutton

Studentane ved det treårige bachelorstudiet i skodespelarfag skal utdannast til sjølvstendige, skapande kunstnarar på høgt nivå, som gjennom erfaring med ulike metodar skal utvikle det personlege uttrykket sitt. Utdanninga gir studentane solide føresetnader for å gjere profesjonelt skodespelararbeid i sceniske produksjonar, så vel som på film og andre medier. Teater er ein kollektiv kunstart, og studenten skal også lære å arbeide med eit ensemble og å samarbeide med andre kunstnarlege og scenetekniske yrkesgrupper.

Utdanninga tek utgangspunkt i pedagogikken til den russiske teaterpedagogen Stanislavskji. I første studieår lærer studentane grunnleggjande teknikker fra ulike fagfelt retta mot skodespelaren. Studiet har ein jamn progresjon fram mot framsyningar med tilnærma profesjonelt nivå i tredje studieår. Studentane arbeider også med sjølvstendige sceniske prosjekt som skal føre til visingar.

Skodespelarfaget utgjer hovuddelen av studiet. Andre fag er bevegelse og improvisasjon, dans, tale og stemmebruk, song og musikk, tekst og dikt, kunstfagleg teori og metode. Det er også filmkurs og workshop i bruk av andre mediar.

Bachelor i regi

Frå "Hellige tre kongers aften" 2018. Foto: Stephen Hutton
Frå "Hellige tre kongers aften" 2018. Foto: Stephen Hutton

Studentane ved det treårige bachelorstudiet i regi skal utdannast til sjølvstendige, skapande kunstnarar på høgt nivå, og gjennom opplæring i ulike metodar utvikle det personlege uttrykket sitt. Teater er ein kollektiv kunstart, og studenten skal også lære å arbeide med eit ensemble og å samarbeide med andre kunstnarlege og scenetekniske yrkesgrupper. Utdanninga tek utgangspunkt i teoriane og arbeida til den russiske teaterpedagogen, regissøren og skodespelaren Stanislavskij. Studentane skal også bli kjende med andre innfallsvinklar og metodar for regifaget.

I undervisninga jobbar studentane med kvarandre både som skodespelarar og regissørar. Dei arbeider også med andre studentar ved Kunsthøgskolen, og dessutan andre fagmiljø og aktørar – både gjennom regiøvingar og eigne oppsetjingar av aukande omfang og vanskegrad.

I tillegg til hovudfaget regi blir det undervist i skodespelartekniske fag, teaterteori og kunstteori, dramaturgi, dramatikk-kunnskap og produksjon, og dessutan teatertekniske fag.

Master i teater

Frå "Rammeverk/Kroppsverk" av Helle Bendixen
Frå "Rammeverk/Kroppsverk" av Helle Bendixen

Masterstudiet i teater er eit toårig fulltidsstudium. Målet med studiet er å utvikle scenekunstnarar som kan bidra til fagleg nytenking, bringe inn nye perspektiv og skape særeigne kunstnariske uttrykk innanfor ein vid definisjon av kva scenekunst er og kan vere.

Studiet er retta inn mot kunstnarisk praksis, og ein vesentleg del av studiet består av kollektive, skapande prosessar der ulike faglege fordjupingar møtest.

Studiet rommar eit unikt høve for fagleg utvikling og bevisstgjering, og krev samtidig vilje til sjølvstendig arbeid og refleksjon.

På masterstudiet får studentane høve til å reflektere over og vidareutvikle kunstnarskapet sitt, fordjupe seg i kunstnarisk utforsking, delta i nye samarbeidsformer og presentere arbeida sine innanfor profesjonelle rammer på ein av Europa sine fremste kunsthøgskular. Det kunstnariske arbeidet skjer både individuelt og i samarbeid med ei samansett student- og lærargruppe.

Studentane på masterstudiet møter variert undervisning og eit breitt spekter av kunstnariske verkstadprosessar. Sentralt står produksjonsarbeid som leier fram mot ulike former for visningar og framsyningar, og under tett oppfølging frå lærarar og rettleiarar på høgt norsk og internasjonalt nivå. Studiet blir avslutta med eit kunstnarisk masterprosjekt der det også inngår ein refleksjonsdel.

Masterstudiet er ikkje lenger organisert etter ei fastlagd inndeling av faglege fordjupingsområde. Dette betyr at det er opp til studentane sjølv å definere sitt fordjupingsfokus ut frå eiga erfaring, kunnskapar og kunstnariske målsetjingar.

Studiet kvalifiserer også til å søkje om opptak til doktorgradsprogram for kunstnarisk utviklingsarbeid (ph.d.) og andre relevante stipendiatprogram. Både enkeltpersonar og grupper er velkomne til å søkje.

Studentane Fredrik Høstaker (fordjuping skodespel), Helle Bendixen (fordjuping scenografi) og Kjersti Alm Eriksen (fordjuping scenografi) fortel om å studere master teater ved KHiO.

Relevante artikler

Master i teater - CDPR

Internasjonal masterstudium i teater - CDPR (komparativ dramaturgi og performance studier)

KHiO tilbyr eklusive plassar til ein internasjonal master i CDPR (Comparative Dramaturgy and Performance Research) med utveksling til Frankfurt, Brussel, Paris eller Helsinki. CDPR vert avvikla i nært samarbeid med master­utdanninga i teater og gjev ein dobbel grad.

Søknadsfrist 1. februar 2021

Les også:

aktuelt/ny-internasjonal-master-i-dramaturgi-komparativ-dramaturgi-og-performance-studier

Relevante lenkjer:

http://etudes.khio.no/dramaturgidager/
http://www.khio.no/en/events/789

Praktisk-pedagogisk utdanning

Frå prosjektet "Konkrete utopier" av Rudolf Terland Bjørnerem, Master teater 2019. Foto: Stephen Hutton
Frå prosjektet "Konkrete utopier" av Rudolf Terland Bjørnerem, Master teater 2019. Foto: Stephen Hutton

Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) i teater er ei lærarutdanning for skodespelarar og regissørar som ønskjer å jobbe som faglærarar og teaterpedagogar.

Studiet kvalifiserer for undervisning i grunnskole, vidaregåande skole, vaksenopplæring, folkehøgskolar, og dessutan kulturskole og private teaterskolar.

Les om noverande PPU-student, Henriette Blakstad, og røynslene hennar med studiet.

Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) er eit eittårig studium på 60 studiepoeng, og består av pedagogikk, fagdidaktikk og praksis. I studiet inngår 12–14 vekers integrert rettleidd praksisopplæring.

Pedagogikk er læra om oppseding, undervisning, læring og utvikling og skal bidra til å gi auka kunnskap og refleksjon i lærarrolla inn mot praksis. Innhald:

 • psykologi; utviklingspsykologi, relasjonar, kommunikasjon, læring og motivasjon
 • filosofi; ulike grunngivingar og fokus for oppseding og undervisning, etikk og verdimedvit
 • sosiologi; samfunn, kultur, gruppeprosess og samspel
 • didaktikk/undervisningslære; «kva, korleis og kvifor» i undervisninga, læreplanar og vurderingsarbeid

Fagdidaktikk handlar om ulike faglege tilnærmingar og perspektiv på undervisning retta mot ulike målgrupper og læringsarenaer. Det å få erfaring med, tilbakemelding på og gode eksempel på planlegging, gjennomføring og vurdering av undervisning står sentralt, og studentane møter eit breitt utval av lærarkrefter. Emnet er delt inn i følgjande område:

 • leik, kreativitet og skapande arbeid med barn
 • samspel, improvisasjon og komposisjon
 • teaterteknisk grunnlagsarbeid (rolle- og karakterutvikling)
 • teaterdidaktisk fordjuping: konsept og regi

I praksisopplæringa får studentane erfaring med ulike sider ved læraryrket. I samarbeid med praksisrettleiar får studentane trening i å planleggje, organisere, gjennomføre og vurdere opplæring i samsvar med pedagogiske og didaktiske prinsipp. Praksisopplæringa blir gjennomført med elevar i ulike aldersgrupper og er primært/normalt retta mot kulturskole/ private teaterskolar og vidaregåande skole.

Praktisk-pedagogisk utdanning i både teater og dans er administrert av avdeling dans.

Opptak

Nyttige lenker om opptak

Ofte stilte spørsmål om opptak
Veiledning til SøknadsWeb
Språkpolitikk for KHiO

Bachelorstudium i skodespelarfag

Søknadsfrist: 15. desember 2020 (kl. 23:59).  
Søknadsweb åpner tirsdag 27. oktober for registrering og opplastning av dokumenter. 

Opptakskrav

For å bli teken opp til studiet blir det kravd generell studiekompetanse og beståtte opptaksprøvar. Unntak frå krav om generell studiekompetanse gjeld for søkjarar som kan vise til spesielle faglege kvalifikasjonar.

Opptaket skjer gjennom juryering ved opptaksprøvar. Årleg blir det oppnemnt nye opptakskomitear som skal bestå av både interne og eksterne medlemmer. Vi ønskjer kandidatar som viser fantasi, uttrykksbehov, motivasjon og scenisk formidlingsevne.

Kandidatane skal beherske norsk/skandinavisk språk. Det forutsettes at søkare frå andre skandinaviske land som blir tilbudd studieplass, lærar seg eit norsk målføre.

Slik søker du
 1. Registrer deg på SøknadsWeb. Se denne veiledningen
 2. Last opp dokumentasjon i Søknadsweb 
 3. Husk å fylle ut nettskjema på kvitteringssiden i Søknadsweb. 

Vent på innkallingen til 1. opptaksprøve og forbered monologen du skal fremvise

Dette må du laste opp

Følgende dokumenter må du laste opp i Søknadsweb for at din søknad kan bli godkjent:

 1. Dokumentasjon på din utdanning (GSK)
  Dersom du oppnår GSK i søknadsåret, vennligst kryss av for dette i det elektroniske nettskjema i Søknadsweb. (lastes opp som PDF med filnavn BASF2021-GSK.pdf)
 2. Dokumentasjon på norsk- og engelskkunnskaper dersom du har utdanningsbakgrunn utenfor Norden
  (lastes opp som PDF med f.eks. følgende filnavn BASF2021-norsk.pdf)
Om opptaksprøvene
Kort om opptaksprøvene:
1. opptaksprøve Ved 1. prøve skal søkeren framføre en kort presentasjon av seg selv og en selvvalgt monolog Fremføringen kan ikke vare lenger enn fire minutter totalt. 1.prøve leveres digitalt i videoformat. Krav til format på videoen og fremgangsmåte for levering sendes ut til alle søkere med komplett søknad. Inntil 120 søkere går videre til 2. prøve. Innlevert førsteprøve vil være tilgjengelig for opptakskomiteene i 2 og 3 prøve.
2. opptaksprøve Ved 2. prøve skal søkeren fremføre en monolog på minimum 3 minutter og maksimum 5 minutter. Det må være en annen monolog enn i 1. prøve. Etter at søker har vist monologen kan komiteen bestemme seg for å gi ulike sceniske oppgaver.
Inntil 30 søkere går videre til 3. prøve
3. opptaksprøve 3. prøve varer i to uker og består av flere prøver/aktiviteter, både individuelt og i grupper (rolleprøve, -instruksjon, bevegelse, sang med mer). Søkerne blir bedt om å velge en rolle fra et utvalg av utdrag som de får tilsendt i forkant av opptaksprøven. I tillegg blir søkerne tildelt gruppeoppgaver som skal løses underveis i opptaksprøveperioden. I 3. prøve er det også samtale/intervju.
I Søknadsweb vil søknaden ha status "under behandling" fram til 3. prøve er avslutta.
Monologar til 1. og 2. prøve:

Du skal velje éin monolog til 1. prøve og éin monolog til 2. prøve. Det må vere to ulike monologar.

I 1. prøve skal monologen vere inntil 4 minutt lang og i 2. prøve mellom 3 og 5 minutter. Det er viktig at du vel monologar som er korte nok, slik at du ikkje får dårleg tid på opptaksprøven.

Monologane du vel kan vere utdrag frå skodespel eller anna materiale som eignar seg for scenisk framføring. Framføringa skal vere på norsk eller eit anna skandinavisk språk (ikkje engelsk). Det blir forventa at du framfører teksten utanåt. Du kan ikkje nytte stikkordlesar/medspelar under 1. og 2. prøve.

Opptaksprosess og viktige datoar
Tidslinje for opptak til haust 2021:
25. oktober - 15. desember 2020 Søknadsperiode Du kan endre søknaden din og laste opp nye dokument heilt fram til søknadsfristen 15. desember (kl. 23:59). Logg inn i Søknadsweb og vel "Mine dokument" i menyen for å laste opp nye dokument.
Januar 2021 Innkalling til 1.opptaksprøve Registrerte søkere får tilsendt informasjon om format og innlevering av 1.prøve
15.februar Frist for innlevering av 1.prøve
 mars 1. opptaksprøve i Oslo Opptakskomiteen vurderer 1.prøve
april  2. opptaksprøve Du får innkalling til éin av dagane i opptaksprøveperioden, og må setje av 5 timar frå oppmøtetidspunktet.
 juni 3. opptaksprøve Kandidatar som går vidare til 3. prøve må vere i Oslo i heile opptaksprøveperioden.
1. juli Frist for ettersending Frist for ettersending av dokumentasjon på utdanning som er fullført våren 2021. Gjeld for kandidatar som får tilbod om studieplass eller ventelisteplass etter 3. prøve.

Har du andre spørsmål om opptak? Ta kontakt med oss på postmottak@khio.no.

Bachelorstudium i regi

Søkandsfrist: 1. februar 2021 (kl. 23:59).

NB! Søknadsweb (søknadsportalen) og informasjon om opptaksprøver er tilgjengeleg to månader før søknadsfristen.

Opptakskrav

Opptak skjer på grunnlag av opptaksprøvar og generell studiekompetanse. Søkjarane blir rangerte etter resultata frå opptaksprøvane. Unntak frå krav om generell studiekompetanse gjeld for søkjarar som gjennom opptaksprøven kan dokumentere spesielle faglege kvalifikasjonar.

Opptaka skjer gjennom juryering ved opptaksprøvar. Det blir gjennomført ei heilskapleg vurdering av kvar enkelt søkjar med særleg vekt på kunstnarleg eigenart og kor personleg eigna dei er.

Kandidatane må kunne både norsk og engelsk.

Spørsmål om opptak sendes til postmottak@khio.no.

Masterstudium i teater

Søknadsfrist: 1. februar 2021 (kl. 23:59)

NB! Søknadsweb (søknadsportalen) og informasjon om opptaksprøver er tilgjengeleg to månader før søknadsfristen.

Opptakskrav

Mastergradsstudiet byggjer på ein treårig bachelorgrad (180 studiepoeng) eller ei likeverdig utdanning. Søkjar må dokumentere fordjuping i fag, emne eller emnegruppe av minimum 80 studiepoengs omfang innanfor teater eller scenekunst.

I spesielle tilfelle kan andre dokumenterte kvalifikasjonar godkjennast som heilt eller delvis likeverdige med utdanningsløpa som er nemnde ovanfor.

Alle søkjarar må meistre og kunne dokumentere gode kunnskapar i eit av dei skandinaviske språka og engelsk.

I samband med søknad må søkjar sende inn eit motivasjonsbrev. Dette skal fyllast inn i søknadsvedlegget. Søkjarar som går vidare til praktisk opptaksprøve, må også levere ei prosjektskisse til eige masterprosjekt innanfor teater eller scenekunst.

Spørsmål om opptak sendes til postmottak@khio.no.

Masterstudium i teater - CDPR (Komparativ dramaturgi og performance studier)

Søknadsfrist: Studiet følgjer same opptaksfrekvens som masterstudium i teater

Opptakskrav

Mastergradsstudiet - CDPR bygger på en treårig bachelorgrad (180 studiepoeng) eller likeverdig utdanning. Søker må dokumentere fordypning i fag, emne eller emnegruppe av minimum 80 studiepoengs omfang innenfor fagområder som er relevante for fagfeltet dramaturgi.

I spesielle tilfeller kan andre dokumenterte kvalifikasjoner godkjennes som helt eller delvis likeverdig med utdanningsløpene nevnt ovenfor.

Alle søkere må beherske og kunne dokumentere gode kunnskaper i et av de skandinaviske språkene og engelsk.

I søknaden om opptak til master i teater-CDPR kreves:

a) Motivasjonsbrev. Dette skal fylles inn i søknadsvedlegget.

b) To selvstendige essay, artikler eller kritikker på mellom tre og syv sider hver. (Det er en fordel om en av disse tekstene er på engelsk). Tekstene skal være direkte relatert til scenekunst, enten som analyser av konkrete dramatiske tekster og forestillinger, eller som diskusjon av dramaturgisk teori. (Tekstene skal ikke være tidligere innleverte eksamensbesvarelser.)

c) To dokumenterte kunstneriske arbeider.

Opptaksprøve I

Søkere som går videre får en ny skriftlig oppgave. I denne skal kandidaten gjøre en dramaturgisk analyse av en nærmere spesifisert scenisk forestilling. Arbeidet skal være på mellom 5 og 10 A4 sider (1,5 linjeavstand, Times New Roman). Teksten kan være på norsk eller engelsk. Søkere som går videre til praktisk opptaksprøve må også levere en prosjektskisse til eget masterprosjekt knyttet til fagfeltet dramaturgi.

Opptaksprøve II

Etter at opptaksprøve I er behandlet, blir det lagt ut en liste på www.khio.no med søkernummeret til de som går videre til siste prøve. I Søkedsweb vil søknaden ha status "under behandling" frem til denne prøven er avsluttet. I denne prøven vil søker gis ulike dramaturgiske oppgaver av praktisk og teoretisk art. Til denne prøven inngår også individuelle intervju.

Spørsmål om opptak sendes til postmottak@khio.no.

Praktisk-pedagogisk utdanning i teater

Søknadsfrist: 6. april 2021 (kl. 23:59). NB! Søknadsweb (søknadsportalen) og informasjon om opptaksprøver er tilgjengeleg to månader før søknadsfristen.

Søknadsfrist for forhåndsgodkjenning av utdanning/ realkompetanse: 1. mars 2021. 

Opptak skjer på grunnlag av en totalvurdering basert på godkjente opptakskrav. I tillegg rangeres søkerne basert på den enkelte students faglige kompetanse vist ved opptaksprøve, egnethet og av studiegruppens sammensetning. Søkeren må dokumentere kommunikative ferdigheter i norsk (eller annet nordisk språk).

Opptakskrav for PPU i teater er:

En bachelorgrad i utøvende eller skapende teaterfag med minimum 180 studiepoeng innen teaterfag.

Dersom du skal søke, men må få din tidligere utdanning/realkompetanse forhåndsgodkjent, vennligst se avsnitt om «Forhåndsgodkjenning av utdanning/ realkompetanse».

Slik søker du
 1. Registrer deg i Søknadsweb. Les nøye gjennom veiledning til Søknadsweb før du registrerer deg. 
 2. Last opp dokumentasjon på Søknadsweb.
 3. Kvittering Du vil motta en automatisk kvittering fra Søknadsweb.
 4. Innkalling Vent på innkallingen til opptaksprøve.
Dette må du laste opp

Følgende dokumenter må du laste opp i Søknadsweb for at din søknad kan bli behandlet:

 1. Dokumentasjon på din utdanning (BA/MA) (lastes opp som PDF med filnavn PPUT2020-BA-MA.pdf)
 2. Din CV (lastes opp som PDF med filnavn PPUT2020-CV.pdf)
 3. Motivasjonsbrev Hva er din motivasjon for å søke studiet og hvilke forventninger har du til studiet? (lastes opp som PDF med filnavn PPUT2020-Motivasjon.pdf)
 4. Bilde (ansiktet må dekke mesteparten av bildet slik at komiteen enkelt kan gjenkjenne deg) (lastes opp som PDF med filnavn PPUT2020+ditt søkernummer.pdf)
 5. Dokumentasjon på norsk- og engelskkunnskaper dersom du har utdanningsbakgrunn utenfor Norden. Språkkunnskaper i norsk kan dokumenteres med Bergenstesten, http://www.folkeuniversitetet.no/, eller med norsk for utlendinger fra universitetene. (lastes opp som PDF med f.eks. følgende filnavn PPUT2020-norsk.pdf)
 6. Evt. Forhåndsgodkjenning av annen utdanning og/eller realkompetanse dersom du har søkt om dette (PPUT-2020-forhåndsgodkjenning.pdf)
Kort om opptaksprøvene

Opptaket går over en dag.

13.05.2020.

Opptaksprøve PPU i teater (inneholder praktisk prøve + intervju (intervju er kun for de som går videre fra praktisk prøve – oppslag på dør etter endt praktisk prøve))

Detaljert informasjon om de praktiske opptaksprøvene gis direkte til søkerne som blir innkalt til opptaksprøve. 

Dersom du blir invitert til opptaksprøver, vil søknaden ha status "under behandling" i Søknadsweb fram til opptakskomité har vurdert hvilke søkere som får tilbud. Tilbud vil bli sendt ut ca. 5-7 virkedager etter opptaksprøven.                                                   

Opptaksprosess og viktige datoer

Tidslinje for opptak til høst 2021:

1.februar 2021 – 6. april 2021

Søknadsperiode

Du kan endre søknaden din og laste opp nye dokument heilt fram til søknadsfristen 6. april (kl. 23:59). Logg inn i Søknadsweb og velg "Mine dokumenter" i menyen for å laste opp nye dokument.

April 2021

Gjennomgang av søknader

Søkere som har levert en komplett søknad får innkalling til opptaksprøven.

Ca. 15-20. april

Innkalling opptaksprøve

Du får tilsendt innkalling opptaksprøven ca. 15-20. april. Nøyaktig tidspunkt og mer om innholdet vil fremgå i innkallingen til opptaksprøven. Innkallingen blir sendt til e-postadressen du registrerte i Søknadsweb.

 mai

Opptaksprøve

Opptaksprøven strekker seg over en dag. Du må være tilgjengelig denne dagen.

1. juli

Frist for ettersending

Frist for ettersending av dokumentasjon på utdanning som er fullført våren 2021. Gjelder for kandidater som får tilbud om studieplass eller ventelisteplass etter endt opptaksprøve.

Forhåndsgodkjenning av utdanning/ realkompetanse

Opptakskrav: Bachelorgrad i utøvende eller skapende teater med minimum 180 studiepoeng innen teaterfag.

Dersom du ikke har en formell bachelorgrad i teater, er det mulig å søke om forhåndsgodkjenning av annen utdanning og/eller realkompetanse.

Søknadsfrist for forhåndsgodkjenning er: 1. mars 2021, kl. 23:59.

Vær oppmerksom på at en eventuell godkjenning må foreligge før du søker opptak til studie. Godkjenningen lastes opp sammen med de andre dokumentene innen søknadsfristen 1. april 2021.

Søknaden skal inneholde: 

 1. Utfyllende CV med informasjon om (med nøyaktige til/fra datoer):
  - utdanningsbakgrunn
  - erfaring som utøvende teaterkunstner
  - annen relevant arbeidserfaring
 2. Kopi av vitnemål på originalspråket + overstatt til norsk eller engelsk
 3. Kopi av karakterutskrift på originalspråket + oversatt til norsk eller engelsk
 4. Kopi av studieplan
 5. Erfaring som utøvende teaterkunstner dokumenteres med arbeidskontrakter/ bekreftelse/ presseomtale o.l. (samleg i en pdf.)
 6. Annen relevant arbeidserfaring dokumenteres med bekreftelser/ kopi av arbeidskontrakter (samlet i en pdf.)

Søknad sendes til postmottak@khio.no innen 1. mars.

Søknaden merkes med "Søknad om kompetansevurdering, opptak PPU teater".

Utveksling

Dersom du er interessert i å vere utvekslingsstudent ved Kunsthøgskolen i Oslo, gå til sida Student Exchange.

Dersom du vil vite om moglegheitene studentar ved Kunsthøgskolen har for å søkje om utveksling i utlandet, gå til sida for studenter.

Studentar

Ansatte