Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 104, Firefox (Android) 101, QQ browser 10.4, UC browser 12.12, Android WebView 104, Baidu 7.12, Chrome 104, Chrome 103, Chrome 102, Edge 104, Edge 103, Firefox 103, Firefox 102, Firefox 91, Firefox 78, Internet Explorer 11, Safari/Chrome (iOS) 15.5, Safari/Chrome (iOS) 15.4, Safari/Chrome (iOS) 15.2-15.3, Safari/Chrome (iOS) 14.5-14.8, Safari/Chrome (iOS) 14.0-14.4, Safari/Chrome (iOS) 12.2-12.5, KaiOS 2.5, Opera Mini, Opera Mobile 64, Opera 89, Opera 88, Safari (MacOS) 15.6, Safari (MacOS) 15.5, Samsung 18.0, Samsung 17.0

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

En student ved kles- og kostymedesign på sin studentarbeidsplass. Foto: Live Schille
En student ved kles- og kostymedesign på sin studentarbeidsplass. Foto: Live Schille

Design

Avdeling design tilbyr utdanning på master- og bachelornivå i grafisk design, illustrasjon, klesdesign, kostymedesign, interiørarkitektur og møbeldesign.

Avdelinga har god tilgang til verkstader og har små klasser, og det gir unike moglegheiter til å utdanne sjølvstendig tenkjande utøvarar, som snarare enn å reprodusere den faglege diskursen kan utfordre han og bringe faga og samfunnet vidare. Dette er ei viktig rolle for ein statleg institusjon, i eit utdanningslandskap der stadig fleire aktørar tilbyr designutdanningar.

Avdeling design har sitt opphav i Statens handverks- og kunstindustriskole (SHKS), grunnlagd i 1818. Avdelinga jobbar kontinuerleg med å vidareutvikle arven og handverkstradisjonane frå SHKS, og verkstadene som avdelinga disponerer, står sentralt i dette arbeidet.

Bachelor i grafisk design og illustrasjon

Bachelorstudent Kaja Josefine Larsens avgangsprosjekt 2019. I prosjektet utforsket hun hvordan visualisere virkelighetsflukt gjennom realistisk 3D-design. Foto: Hanna Jordan
Bachelorstudent Kaja Josefine Larsens avgangsprosjekt 2019. I prosjektet utforsket hun hvordan visualisere virkelighetsflukt gjennom realistisk 3D-design. Foto: Hanna Jordan

Varighet

Omfang

Språk
 

Søknadsfrist
Tre år Heltid Norsk 3. april


Avdeling design tilbyr eit profesjonsretta, treårig bachelorprogram i grafisk design og illustrasjon. Avdelinga ser på grafisk design og illustrasjon som ein kunstnarleg praksis. Dei to disiplinane blir sameinte i ein humanistisk tradisjon gjennom eit felles opphav i boktrykkjarkunsten. I forlenginga av dette er alt som blir gjort på studiet, på ein eller annan måte relatert til publisering og massemedium.

Grafisk design og illustrasjon har gjennom det trykte ordet spelt ei sentral rolle i framveksten av ei kritisk offentlegheit. I dagens samfunn tek bilete stadig større plass. Grafisk design og illustrasjon handlar om å forme den visuelle offentlegheita.

Studieretninga har eigne prosjektsider som viser studentarbeid og prosjekt:

Bachelor i klesdesign og kostymedesign

En kles- og kostymedesignstudent i arbeid på verkstedet. Foto: Live Schille.
En kles- og kostymedesignstudent i arbeid på verkstedet. Foto: Live Schille.

Varighet

Omfang

Språk
 

Søknadsfrist
Tre år Heltid Norsk 3. april


Avdeling design tilbyr eit profesjonsretta, treårig bachelorprogram i klesdesign og kostymedesign.

Det er mogleg å fordjupe seg i enten klesdesign eller kostymedesign i løpet av bachelorstudiet.

Spesialiseringa i klesdesign skal gi eit fagleg fundament for profesjonell praksis og har ei framtidsretta tilnærming som famnar om både dei kulturelle og dei kommersielle aspekta ved klede som uttrykk i tida og i samfunnet. Fagområdet har ein visjon om å vere toneangivande for utdanning innanfor klesdesign.

Spesialiseringa i kostymedesign gir studentane kunnskap og ferdigheiter til å designe kostyme til teater, dans, opera, TV og film. Gjennom studiet blir det lagt vekt på å sameine teknikk, form, materiale og konsept i ein kreativ prosess. Utdanninga samarbeider med scenefaga i teater, opera og dans.

Bachelorstudiet i kles- og kostymedesign byggjer på kunstfaglege tradisjonar, og omfattar ein tverrfagleg integrasjon av humanistiske, estetiske, teknisk-naturvitskapelege og merkantile fag. Utdanningstilbodet er retta mot ulike behov i samfunnet for designtenester, berekraftig utvikling og for næringsretta design.

Sjå Designavgang 2022.

Kles- og kostymedesign på Instagram.

Avgang 2019 og Avgang 2018: Sjå visningane av arbeida til bachelor- og masterstudentane i kles- og kostymedesign.

Bachelor i interiørarkitektur og møbeldesign

tudentene på interiørarkitektur og møbeldesign har jobba med prosjektet "The Livingroom". Formålet er å ha et sosialt sted hvor folk kan snakke sammen. Det er noe helt annet å snakke mens man sitter i en sofa enn ved skolebenken.
tudentene på interiørarkitektur og møbeldesign har jobba med prosjektet "The Livingroom". Formålet er å ha et sosialt sted hvor folk kan snakke sammen. Det er noe helt annet å snakke mens man sitter i en sofa enn ved skolebenken.

Varighet

Omfang

Språk
 

Søknadsfrist
Tre år Heltid Norsk 3. april


Avdeling design kan by på eit profesjonsretta, treårig bachelorstudium i interiørarkitektur og møbeldesign.

Vi har ei praktisk tilnærming til undervisninga og i dei rikt utstyrte verkstadene på skulen vert det lagt vekt på eksperimentering. Vi er stolte av å vera ein del av landet sin største kunsthøgskule der samarbeid på tvers av dei ulike fagområda opnar for faglige og kritiske diskusjonar om lokale og globale samanhengar.

Vi definerer interiør som sosiale rom innan ulike kulturar og samanhengar, og møblar som objekt og gjenstandar som står i relasjon til desse. Med tanke på vår felles framtid oppmuntrar vi til kritiske undersøkingar av dei bygde omgjevnadene.

Teori og metode er godt integrert i undervisninga. Utdanninga legg vekt på entreprenørskap og samarbeid med næringslivet for på best mogleg vis måte å gjere studentane rusta til å møte arbeidslivet. Bachelorstudiet dannar grunnlag for vårt ettertrakta masterstudium i design, med spesialisering i interiørarkitektur og møbeldesign.

Bachelorstudiet i interiørarkitektur og møbeldesign har gode internasjonale nettverk og opnar for utveksling ved verdas leiande designskular.

Studieretninga har eigne prosjektsider som viser studentarbeid og prosjekt:

Master i design

"Life After Water" av Aida Brillas, et prosjekt om klimaendringene og hvordan dette påvirker eksisterende arkitektur.
"Life After Water" av Aida Brillas, et prosjekt om klimaendringene og hvordan dette påvirker eksisterende arkitektur.

Varighet

Omfang

Språk
 

Søknadsfrist
To år Heltid Norsk/engelsk 1. februar


Masterstudiet i design står i en undersøkende og kritisk tradisjon, og kunstfaglig kontekst. Studenten gis rom til inngående praktisk fordypning, undersøkelser og eksperimentering. Studenten fordyper seg i egen praksis og fagområde, samtidig som ens egen praksis brynes i møter med andre fagområder og tilnærminger. Studiet legger vekt på åpne og eksperimentelle designprosesser og gir praksisnær oppøving av designkompetanse.

Studiet er studio- og verkstedbasert, samtidig som teori, metode og refleksjon vektlegges. Studenten som skapende subjekt står i sentrum. Det er et mål at masterstudentene etter endt studium kan bidra med ny innsikt i estetiske, sosiale og samfunnsmessige forhold. Gjennom formgiving, kunstfaglig praksis og undersøkende tilnærming bidrar studentene til fagområdenes utvikling i en samfunnskontekst.

Studiets fordypningsområder er Grafisk design og illustrasjon, Interiørarkitekter og møbeldesign samt Klesdesign og kostymedesign. Studenten søker seg til et av disse fagområdene. Masterstudentene i design har flere emner på tvers, både felles studioemner og emner av teoretisk og metodisk art, i tillegg til fordypningsemnene.

Studiet er et fulltidsstudium. Etter avlagt mastergrad vil man som utøver ha større innsikt, kunnskap og ferdigheter innen sitt fordypningsområde i tillegg til større forståelse for andre fagområder innen kunst- og designfeltene. Kandidaten vil kunne gå ut i praksisfeltene eller videre innen kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning. Studiet avsluttes med et større selvvalgt arbeid innen valgt fordypningsområde.

Sjå Designavgang 2022.

Grafisk design og illustrasjon

Fordypningens utgangspunkt er at grafisk design og illustrasjon dypest sett handler om utforming av den visuelle offentligheten. I fordypningen behandles visuell kommunikasjon i bredeste forstand, med trykt media som utgangspunkt. I lys av dette undersøkes og diskuteres fagenes muligheter og potensial, gjennom en eksperimenterende og utforskende tilnærming. Studenten gis stor faglig selvstendighet og rom til å forske i egen faglig tilnærming i møte med det faglige kollegiet og medstudenter.

Gjennom eget arbeid og tematiske prosjekter behandles sentrale faglige og samfunnsmessige temaer, og disse relateres til den enkeltes egen praksis. Det legges vekt på trygge rammer hvor nytenkning kan skje og grenseoverskridende prosjekter verdsettes. Fordypningen ønsker studenter som kan ta en tydelig posisjon som fremtidige utøvere, og som kan utfordre fagdisiplinen og være premissleverandør for den fremtidige faglige diskursen.

Studieretninga har eigne prosjektsider som viser studentarbeid og prosjekt:

Interiørarkitektur og møbeldesign

Fordypningen definerer interiører som sosiale rom innen ulike kulturer og sammenhenger, og møbler som objekt og gjenstander som står i relasjon til disse. Med tanke på vår felles fremtid oppmuntres det til kritiske undersøkelser av de bygde omgivelsene. Fordypningen har en praktisk tilnærming til undervisningen og i de rikt utstyrte verkstedene på skolen blir det lagt vekt på eksperimentering for faglige og kritiske diskusjoner om lokale og globale sammenhenger. I fordypningen vektlegges selvstendig idéutvikling, faglig refleksjon, innlevelse, samfunnsengasjement og konseptuell tenkning, som kan utfordre og tjene samfunnet på nye måter.

Ulike temaer og begreper diskuteres og bearbeides gjennom gruppearbeid og individuelle, praktiske og teoretiske studier, som knytter an til studentens egen fordypning. Studenten har mulighet til å arbeide grenseoverskridende og tverrfaglig innen Kunsthøgskolens brede design-, kunst- og scenefaglige miljø. Utdanningen legger vekt på entreprenørskap og undersøker det fremvoksende potensialet for å utvikle vårt fagområde for fremtidige behov.

Studieretninga har eigne prosjektsider som viser studentarbeid og prosjekt:

Klesdesign og kostymedesign

Fordypningen tilbyr muligheter for praktisk og teoretisk utforskning av og fremtidsrettet spekulasjon om klær og kostymer som uttrykksform. Fordypningen har en praktisk tilnærming til undervisningen og i de rikt utstyrte verkstedene på skolen blir det lagt vekt på eksperimentering for faglige og kritiske diskusjoner om lokale og globale sammenhenger.

Ulike temaer og begreper diskuteres og bearbeides gjennom gruppearbeid og individuelle, praktiske og teoretiske studier, som knytter an til studentens egen fordypning. Studenten har mulighet til å arbeide grenseoverskridende og tverrfaglig innen Kunsthøgskolens brede design-, kunst- og scenefaglige miljø. Gjennom selvstendig praktisk arbeid, teoriutvikling og kritisk refleksjon utvikler studenten sin egen faglige styrke og signatur som profesjonell og ansvarlig utøver i sitt felt.

Opptak

Nyttige lenker om opptak

Veiledning til Søknadsweb
Ofte stilte spørsmål om opptak
Nyttig informasjon for internasjonale søkere
Språkpolitikk for KHiO

Bachelorstudium i grafisk design og illustrasjon

Søknadsfristen er 3. april 2023 (kl. 23:59 CET).

Søknadsweb (søknadsportalen) og informasjon om opptaksprøver publiseres 2 måneder før søknadsfristen. 

Opptakskrav

Opptak skjer på grunnlag av opptaksprøver og generell studiekompetanse. Unntak fra krav om generell studiekompetanse kan gjelde for søkere som gjennom opptaksprøven kan dokumentere spesielle faglige kvalifikasjoner. Ved opptak legges det vekt på søkernes design- og illustrasjonsfaglige anlegg, formforståelse og refleksjonsevne.

Det gjennomføres en helhetlig vurdering av den enkelte søkeren, med særlig vekt på designfaglige utviklingspotensial, evne, ambisjoner og kunnskaper innen grafisk design og illustrasjon.

Opptaksprosess 

Opptaksprøven består av to trinn:

 • Opptaksprøve del 1: Besvarelsene av opptaksprøvene, samt andre påkrevde dokumenter, skal lastes opp i Søknadsweb innen søknadsfristen.  
 • Opptaksprøve del 2: Alle fullstendige søknader vurderes av oppnevnt opptakskomite, og søkere som blir funnet kvalifisert videre til opptaksprøve del 2 vil motta innkalling til denne.

Opptaksprøve del 2 vil gjennomføres digitalt. 

Søkere vil få informasjon om tilbud/venteliste/avslag i Søknadsweb i slutten av juni.

Slik søker du
 1. Registrer deg i Søknadsweb. Se denne veiledningen
 2. Besvar opptaksprøvene.
 3. Last opp besvarte opptaksprøver og annen dokumentasjon i Søknadsweb innen søknadsfristen (Se "Dette må du laste opp"). Følg veiledningen nøye. Du får ikke kvittering for hvert opplastet dokument, men du kan til enhver tid sjekke hvilke dokumenter du har lastet opp ved å klikke på Mine dokumenter inne i Søknadsweb. 
 4. Du kan gå ut og inn i Søknadsweb frem til fristen.
Dette må du laste opp
 1. Besvarelser av opptaksprøver
  (lagres i PDF-format, hver oppgave i egen fil, bruk filnavn BAGI2022-01.pdf, BAGI2022-02.pdf osv.).
  Se "Opptaksprøver" under, opptaksprøve del 1 er publisert der.
 2. Dokumentasjon av generell studiekompetanse (GSK)
  Oppnår du GSK denne våren, må du laste opp oppdatert karakterutskrift før søknadsfristen og sende vitnemål senest 1. juli.

  Unntak fra krav om generell studiekompetanse kan gjelde for søkere som gjennom opptaksprøven kan dokumentere spesielle faglige kvalifikasjoner. Har du ikke GSK, og heller ikke kommer til å oppnå GSK denne våren, vennligst oppgi at du ønsker å søke om opptak uten GSK i merknadsfeltet i Søknadsweb. 

  Se her for mer informasjon om GSK.
  (lagres i PDF-format, bruk følgende filnavn: GSK.pdf eller karakterutskrift.pdf).
 3. Dokumentasjon av norsk- og engelskkunnskaper dersom søkeren ikke har utdanningsbakgrunn fra nordiske land. 
  Se her for mer informasjon om hvordan du kan dokumentere språkkunnskaper. 
  (lagres i PDF-format, bruk følgende filnavn: engelsk.pdf eller norsk.pdf).
 4. CV - en kort CV som viser tidligere utdannelse og relevant erfaring
  (lagres i PDF-format, bruk følgende filnavn BAGI2022-CV.pdf).
 5. Passfoto (bilde av ansikt)
  (lagres i PDF-format, bruk filnavn Bilde.pdf).

OBS! Alle dokumenter skal lastes opp i PDF-format. Maks. størrelse per fil er 15 MB. De opplastede filenes størrelse kan ikke være på mer enn 100 MB til sammen. Gi filene navn som nevnt ovenfor. 

Har du spørsmål om opptak? Se vår nettside med ofte stilte spørsmål. Spørsmål om opptak kan også sendes til postmottak@khio.no. Skriv navnet på studiet i emnefeltet, og opplys oss om ditt søkernummer i e-posten.  

Opptaksprøver

Opptaksprøve del 1 Bachelorstudium i grafisk design og illustrasjon 2023 publiseres 2 måneder før søknadsfristen. 

Bachelorstudium i klesdesign og kostymedesign

Søknadsfristen er 3. april 2023 (kl. 23:59 CET).

Søknadsweb (søknadsportalen) og informasjon om opptaksprøver publiseres 2 måneder før søknadsfristen.

Opptakskrav

Opptak skjer på grunnlag av opptaksprøver og generell studiekompetanse. Unntak fra krav om generell studiekompetanse kan gjelde for søkere som gjennom opptaksprøven kan dokumentere spesielle faglige kvalifikasjoner.

Det gjennomføres en helhetlig vurdering av den enkelte søkeren, med særlig vekt på designfaglig utviklingspotensial og søkerens:

 • nysgjerrighet, iderikdom, engasjement og evne til å reflektere
 • evne til å uttrykke seg visuelt, skriftlig og muntlig
 • interesse, forståelse og sensibilitet for tredimensjonal form og tekstile materialer
 • selvstendighet og samarbeidsevner
 • interesse for klær, kostymer, mote, søm og mønsterkonstruksjon
Opptaksprosess

Opptaksprøven består av to trinn: 

 • Opptaksprøve del 1: Besvarelsene av opptaksprøvene, samt andre påkrevde dokumenter, skal lastes opp i Søknadsweb innen søknadsfristen.  
 • Opptaksprøve del 2: Alle fullstendige søknader vurderes av oppnevnt opptakskomite, og søkere som blir funnet kvalifisert videre til opptaksprøve del 2 vil motta innkalling til denne.

Opptaksprøve del 2 vil gjennomføres digitalt.

Søkere vil få informasjon om tilbud/venteliste/avslag i Søknadsweb i slutten av juni.

Slik søker du
 1. Registrer deg i Søknadsweb. Se denne veiledningen
 2. Besvar opptaksprøvene.
 3. Last opp besvarte opptaksprøver og annen dokumentasjon i Søknadsweb innen søknadsfristen (Se "Dette må du laste opp"). Følg veiledningen nøye. Du får ikke kvittering for hvert opplastet dokument, men du kan til enhver tid sjekke hvilke dokumenter du har lastet opp ved å klikke på Mine dokumenter inne i Søknadsweb. 
 4. Du kan gå ut og inn i Søknadsweb frem til søknadsfristen.
Dette må du laste opp
 1. Besvarelser av opptaksprøver
  (lagres i PDF-format, hver oppgave i egen fil, bruk filnavn BAKK2022-01.pdf, BAKK2022-02.pdf osv.). 
  Se "Opptaksprøver" under, opptaksprøve del 1 er publisert der.
 2. Dokumentasjon av generell studiekompetanse (GSK)  
  Oppnår du GSK denne våren, må du laste opp oppdatert karakterutskrift før søknadsfristen og sende vitnemål senest 1. juli.

  Unntak fra krav om generell studiekompetanse kan gjelde for søkere som gjennom opptaksprøven kan dokumentere spesielle faglige kvalifikasjoner. Har du ikke GSK, og heller ikke kommer til å oppnå GSK denne våren, vennligst oppgi at du ønsker å søke om opptak uten GSK i merknadsfeltet i Søknadsweb. 

  Se her for mer informasjon om GSK.
  (lagres i PDF-format, bruk filnavn GSK.pdf eller karakterutskrift.pdf).
 3. Dokumentasjon av norsk- og engelskkunnskaper dersom søkeren ikke har utdanningsbakgrunn fra nordiske land. 
  Se her for mer informasjon om hvordan du kan dokumentere språkkunnskaper. 
  (lagres i PDF-format, bruk filnavn engelsk.pdf eller norsk.pdf).
 4. CV - en kort CV som viser tidligere utdannelse og relevant erfaring
  (lagres i PDF-format, bruk filnavn BAKK2022-CV.pdf).
 5. Passfoto (bilde av ansikt) 
  (lagres i PDF-format, bruk filnavn Bilde.pdf).

OBS! Alle dokumenter lastes opp i PDF-format. Maks. størrelse per fil er 15 MB. De opplastede filenes størrelse kan ikke være på mer enn 100 MB til sammen. Gi filene navn som nevnt ovenfor.

Har du spørsmål om opptak? Se vår nettside med ofte stilte spørsmål. Spørsmål om opptak kan også sendes til postmottak@khio.no.  Skriv navnet på studiet i emnefeltet og opplys oss om ditt søkernummer i e-posten. 

Opptaksprøver

Opptaksprøve del 1 Bachelorstudium i klesdesign og kostymedesign 2023 publiseres 2 måneder før søknadsfristen. 

Bachelorstudium i interiørarkitektur og møbeldesign

Søknadsfristen er 3. april 2023 (kl. 23:59 CET).

Søknadsweb (søknadsportalen) og informasjon om opptaksprøver publiseres 2 måneder før søknadsfristen. 

Opptakskrav

Opptak skjer på grunnlag av opptaksprøver og generell studiekompetanse. Unntak fra krav om generell studiekompetanse kan gjelde for søkere som gjennom opptaksprøven kan dokumentere spesielle faglige kvalifikasjoner.

Ved opptak legges vekt på:

 • motivasjon for å eksperimentere, lære og reflektere over egen prosess
 • modenhet for å oppnå uavhengighet og vilje til samarbeid
 • nysgjerrighet og analytisk evne til det som befinner seg i og utenfor det profesjonelle feltet
 • følsomhet for tredimensjonalitet og materialitet
 • evne til å visualisere idéer gjennom variasjon av teknikker og uttrykk

Det gjennomføres en helhetlig vurdering av den enkelte søkeren, med særlig vekt på designfaglige utviklingspotensial.

Opptaksprosess

Opptaksprøven består av to trinn:

 • Opptaksprøve del 1: Besvarelsene av opptaksprøvene, samt andre påkrevde dokumenter, skal lastes opp i Søknadsweb innen søknadsfristen. 
 • Opptaksprøve del 2: Alle fullstendige søknader vurderes av oppnevnt opptakskomite, og søkere som blir funnet kvalifisert videre til opptaksprøve del 2 vil motta innkalling til denne.

Opptaksprøve del 2 vil gjennomføres digitalt.

Søkere vil få informasjon om tilbud/venteliste/avslag i Søknadsweb i slutten av juni.

Slik søker du
 1. Registrer deg i Søknadsweb. Se denne veiledningen
 2. Besvar opptaksprøvene.
 3. Last opp besvarte opptaksprøver og annen dokumentasjon i Søknadsweb innen søknadsfristen (Se "Dette må du laste opp"). Følg veiledningen nøye. Du får ikke kvittering for hvert opplastet dokument, men du kan til enhver tid sjekke hvilke dokumenter du har lastet opp ved å klikke på Mine dokumenter inne i Søknadsweb. 
 4. Du kan gå ut og inn i Søknadsweb frem til fristen.
Dette må du laste opp
 1. Besvarelser av opptaksprøver
  (lagres i PDF-format, hver oppgave i egen fil, bruk filnavn BAIM2022-01.pdf, BAIM2022-02.pdf osv.). 
  Se "Opptaksprøver" under, opptaksprøve del 1 er publisert der.
 2. Dokumentasjon av generell studiekompetanse (GSK)
  Oppnår du GSK denne våren, må du laste opp oppdatert karakterutskrift før søknadsfristen og sende vitnemål senest 1. juli.

  Unntak fra krav om generell studiekompetanse kan gjelde for søkere som gjennom opptaksprøven kan dokumentere spesielle faglige kvalifikasjoner. Har du ikke GSK, og heller ikke kommer til å oppnå GSK denne våren, vennligst oppgi at du ønsker å søke om opptak uten GSK i merknadsfeltet i Søknadsweb.

  Se her for mer informasjon om GSK.
  (lagres i PDF-format, bruk filnavn GSK.pdf eller karakterutskrift.pdf)
 3. Dokumentasjon av norsk- og engelskkunnskaper hvis søkeren ikke har utdanningsbakgrunn fra nordiske land. 
  Se her for mer informasjon om hvordan du kan dokumentere språkkunnskaper.
  (lagres i PDF-format, bruk filnavn engelsk.pdf eller norsk.pdf).
 4. CV - en kort CV som viser tidligere utdannelse og relevant erfaring
  (lagres i PDF-format, bruk filnavn BAIM2022-CV.pdf).
 5. Passfoto (bilde av ansikt)
  (lagres i PDF-format, bruk filnavn Bilde.pdf).

OBS! Alle dokumenter lastes opp i PDF-format. Maks. størrelse per fil er 15 MB. De opplastede filenes størrelse kan ikke være på mer enn 100 MB til sammen. Gi filene navn som nevnt ovenfor.

Har du spørsmål om opptak? Se vår nettside med ofte stilte spørsmål. Spørsmål om opptak kan også sendes til postmottak@khio.no. Skriv navnet på studiet i emnefeltet, og opplys oss om ditt søkernummer i e-posten. 

Opptaksprøver

Opptaksprøve del 1 Bachelorstudium i interiørarkitektur og møbeldesign 2023 publiseres 2 måneder før søknadsfristen. 

Masterstudium i design

Søknadsfrist: 1. februar 2023 kl. 23:59

Søknadsweb (søknadsportalen) og informasjon om opptaksprøver er tilgjengeleg to månader før søknadsfristen.

Opptakskrav

Studiet kan søkes av alle som har en bachelorutdanning i utøvende kunst-, arkitektur- eller designfag.

Målgruppen for studiet er fagutøvere som ønsker fordypning innen spesialiserte fagområder samt har et ønske om å sette sin egen praksis i en større faglig sammenheng og samfunnskontekst.

Masterstudiet bygger på en treårig bachelorgrad i design (180 studiepoeng), eller likeverdig utdanning som omfatter studier på minst 120 studiepoeng relevant til fordypningsområdet som søkes. Søkere med et mindre omfang av relevante fag i bachelorgraden, kan også søke om opptak dersom de dokumenterer at de gjennom praksis har tilsvarende omfang og nivå innen det fordypningsområdet de søker.

Studiet kan søkes av studenter som på opptakstidspunktet kun behersker engelsk. Undervisning og veiledning foregår på norsk og engelsk. Studiet er tilrettelagt for studenter som bare behersker engelsk slik at alle emner og alle faglige valgmuligheter kan gjennomføres uten at studenten behersker norsk.

Med søknaden skal også følge:

 • Curriculum Vitae
 • Motivasjonsbrev
 • Portefølje med med faglig relevante arbeider

Ved opptak foretas en samlet vurdering av søkernes:

 • tidligere utdanning og erfaring
 • faglige nivå og utviklingspotensial
 • motivasjon for studiene

Søkerne kan bli innkalt til intervju.

Slik søker du
 1. Registrer deg i Søknadsweb. Se denne veiledningen.
 2. Last opp dokumentasjon i Søknadsweb. 

Har du spørsmål om opptak? Se vår nettside med ofte stilte spørsmål om opptak. Du kan også sende en e-post til postmottak@khio.no. Vennligst skriv følgende i emnefeltet: opptak og navnet på studieprogrammet

Dette må du laste opp

Følgende dokumenter må du laste opp i Søknadsweb for at din søknad kan bli vurdert. 
Alle de opplastede dokumentene bør være komprimert til visning på skjerm og de opplastede filenes størrelse kan ikke være på mer enn 100 MB til sammen.

Dokumenter Kommentarer

Dokumentasjon på bachelorgrad 

Filnavn:
Vitnemål-bachelor.pdf
eller Karakterutskrift.pdf
(maks. 15 MB)

Masterstudiet bygger på en treårig bachelorgrad i design (180 studiepoeng), eller likeverdig utdanning som omfatter studier på minst 120 studiepoeng relevant til fordypningsområdet som søkes.

Søkere med et mindre omfang av relevante fag i bachelorgraden, kan også søke om opptak dersom de dokumenterer at de gjennom praksis har tilsvarende omfang og nivå innen det fordypningsområdet de søker.

Alle sider av vitnemålet må lastes opp.

Hvis du fullfører graden din i løpet av våren, og ikke har vitnemål, må du laste opp en karakterutskrift som viser hvor du er i studiet ditt per nå.
Vitnemålet ettersendes på e-post til  postmottak@khio.no senest innen 1.juli. Har vi ikke mottatt vitnemålet innen fristen mister du studieplassen din.

Dersom vitnemålet ditt ikke er på engelsk eller et nordisk språk, må dette være oversatt til norsk eller engelsk av en offisiell oversetter. Originalvitnemålet må også lastes opp. Du kan bli spurt om å fremvise originaldokumenter.

Du trenger ikke legge ved vitnemål/karakterutskrifter for studier gjennomført ved KHiO etter 2005.

Dokumentasjon på engelskkunnskaper

Filnavn:
Engelsk.pdf
(maks. 15 MB)

Studiet kan søkes av personer som på opptakstidspunktet kun behersker engelsk. Masterprogrammet krever gode muntlige engelskkunnskaper.

Søkere som dokumenterer utdanningsbakgrunn fra nordiske land - eller fra engelskspråklige land - trenger ikke fremlegge ytterligere dokumentasjon.

Se NOKUT for mer informasjon om språkkrav

CV

Filnavn:
CV-MADE-2022.pdf
(maks. 15 MB)

Som viser tidligere gjennomført utdanning og relevant erfaring.

Vi ber ikke om anbefalingsbrev i søknaden.

Motivasjonsbrev

Filnavn:
Etternavn_fornavn_motivasjonsbrev-MADE-2022.pdf
(maks. 15 MB)

Vi er nysgjerrige på hvem du er, dine mål og hvorfor du søker deg til Masterstudium i design ved Kunsthøgskolen i Oslo. Du finner informasjon om studieprogrammet her.
Maks. 250 ord.

Motivasjonsbrevet bør inneholde:

 • Hva er du god til, hva er du opptatt av og hva ønsker du å videreutvikle i din praksis?
 • Hva er dine forventninger til masterprogrammet i design ved Kunsthøgskolen i Oslo?

Portfolio

Filnavn:
Etternavn_Fornavn_portfolio-MADE-2022.pdf
(maks. 15 MB)

Porteføljen skal bestå av minimum 5 og ikke flere enn 7 ulike visuelle eksempler på dine egne arbeider/prosjekter. Det er en fordel at alle disse arbeidene til sammen gir et helhetlig bilde av dine kunnskaper og ferdigheter.

Porteføljen skal sendes inn som ett dokument med flere sider, maksimum 20 sider. Komprimert til visning på skjerm. Din portefølje vil bli vurdert på skjerm av opptakskomiteen, den bør derfor være enkel å navigere i og bruk av tekst bør være gjennomtenkt.

Dersom du ønsker å presentere video, webside eller app som del av din portefølje skal disse representeres med skjermbilde og tekst i porteføljen samt link til der disse kan ses på internett.

Kopi av gyldig legitimasjon

Filnavn:
pass-MADE-2022.pdf
(maks. 15 MB)

Kopi av passet ditt som viser fullt navn, fødselsdato, etc.
Opptaksprosess og viktige datoer
Opptaksprosessen
1. des –  1. feb Søknadsperiode Du kan endre søknaden din samt laste opp nye dokumenter helt frem til søknadsfristen. 
feb Søknads- og portfoliovurdering Alle komplette søknader gjennomgås av opptakskomiteen, og porteføljen vurderes.
Begynnelsen av mars Innkalling til intervju Søkere som blir vurdert kvalifisert for 2. runde i opptaket blir kalt inn til et intervju som del av opptaksprøvene.
mars  Intervju Alle intervjuene gjennomføres digitalt i mars og de inviterte søkerne vil motta informasjon om dato/klokkeslett og digital plattform. I intervjuet får de aktuelle søkerne muligheten til å utdype søknaden sin og sin motivasjon for studiene. 
Begynnelsen av april Tilbud om studieplass Søkere som blir tilbudt studieplass på Masterprogrammet i design, eller plass på ventelisten, får tilbudet publisert i Søknadsweb. Tilbud om studieplass/venteliste sendes også på e-post. Søkere som får tilbud om studieplass eller plass på ventelisten, må takke ja eller nei i Søknadsweb. 

Utveksling

Dersom du er interessert i å vere utvekslingsstudent ved Kunsthøgskolen i Oslo, gå til sida Student Exchange.

Dersom du vil vite om moglegheitene studentar ved Kunsthøgskolen har for å søkje om utveksling i utlandet, gå til sida for studenter.

Studentar

Klasselistene er for studieåret 2021/2022. Oversikta vil bli oppdatert mot slutten av september, etter at frist for semesterregistrering er passert.

Ansatte