Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Fra Orpheus (2024), masterstudiets avgangsforestilling, ved Den Norske Opera & Ballett. Regi: Stefan Herheim. Musikalsk ledelse: Bjarte Eike. Foto: Erik Maxim Kronda
Fra Orpheus (2024), masterstudiets avgangsforestilling, ved Den Norske Opera & Ballett. Regi: Stefan Herheim. Musikalsk ledelse: Bjarte Eike. Foto: Erik Maxim Kronda

Masterstudium i opera

Masterstudiet i opera utdannar operasongarar på høgste kunstnariske nivå. Etter fullført studium skal du profesjonelt kunne meistre og formidle roller innan eit breitt utrykksspekter.

Tittel på studieprogram
Masterstudium i opera
Studieprogramkode
MAOP
Normert studietid
2 år heltid
Undervisningsspråk
Engelsk
Søknadsfrist
1. februar 2024

Sentralt i studiet er:

 • Song og musikalsk innstudering
 • Scenisk arbeid og skodespelarteknikk
 • Fysisk og mental trening
 • Praktisk-teoretisk masteroppgåve

Gjennom studiet skal du utvikle ditt personlege musikalske og sceniske uttrykk. Du skal også utvikle gode samarbeidsevner og forståing av opera som kollektiv kunstform. Alle faga er integrerte i sceniske produksjonar, som difor er sentrale i studiet. All undervisning er obligatorisk.

Operahøgskolen samarbeider med Den Norske Opera & Ballett om årlege produksjonar med orkester i Bjørvika. I løpet av studiet får du også tilbod om meisterklasser, auditiontrening, prøvesong, studietur og kurs i entreprenørskap, som gir ein god overgang til utøvande virke som operasongar.

Operahøgskolen har mellom andre desse gjestelærarane: Ann-Helen Moen, Ole Jørgen Kristiansen, Frode Olsen, Magnus Staveland, Mona Julsrud, Randi Stene, Johannes Weisser, Victoria Bomann-Larsen, Maris Kupcs, Giuseppe Sabbatini, Edith Wiens, Ignacio Garcia, Anne Sofie von Otter, Giulio Zappa, Fiona MacSherry, Adrian Kelly, Brenda Hurley, Audun Iversen, Bejun Mehta, Franz Brochhagen, Bengt Forsberg , Hui He, Maesha Brueggergrosman og Anooshah Goleshorki.

Studieplan

Kort beskrivelse av studiet

Masterstudium i opera er et toårig fulltidsstudium for utdanning av operasangere på høyere nivå, som bygger på en bachelorgrad i opera eller tilsvarende. Etter endt studium skal studentene kunne virke som operasangere i frie- eller faste ensembler.

Det sceniske arbeidet har stor plass i utdanningen. I masterstudiet vektlegges produksjoner og scenisk arbeid. Integreringen av det musikalske og det sceniske arbeidet, med en metodisk oppfølging, er viktig for å oppnå nødvendig kompetanse for å kunne virke som operasanger på høyt nivå.

Kunsthøgskolen i Oslo har inngått avtale med Den Norske Opera & Ballett og Norges musikkhøgskole om samarbeid om utdanning av operasangere, som blant annet innebærer gjennomføring av felles prosjekter.

Studiet gir 120 studiepoeng. Fullført studium kvalifiserer for opptak til Stipendiatprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid og til relevante doktorgradsprogrammer.

Opptakskrav

Opptak skjer på grunnlag av formell utdanning og opptaksprøver. Studiet forutsetter fullført utdanning på bachelornivå (180 studiepoeng). Utdanningen skal ha en fordypning på minimum 80 studiepoeng i musikk eller andre emner av relevans for operafaget. Søkeren må ha minimum 20 studiepoeng i sceniske eller utøvende emner. Det kreves grunnleggende kunnskaper i italiensk.

Institusjonen kan i spesielle tilfeller godkjenne andre dokumenterte kvalifikasjoner som helt eller delvis likeverdig med utdanningsløpene nevnt ovenfor.

Søkerne rangeres etter resultatene av opptaksprøvene. Studenter som tas opp til studiet, må vise et særlig talent for musikkdramatisk uttrykk.

Søkere må dokumentere kompetanse i engelsk.

Læringsutbytte for studiet

Etter endt utdanning skal studenten:

 • kunne utøve operakunst på høyt nivå med et personlig musikalsk, sanglig og scenisk uttrykk
 • kunne innstudere og analysere rollepartier på selvstendig grunnlag
 • mestre et bredt spekter av metodiske og stilistiske uttrykk og kunne anvende disse på profesjonelt nivå
 • ha god innsikt i opera som kunstform, herunder de musikalske og sceniske stiluttrykk
 • ha et bevisst forhold til stemmefysiologi og stemmehelse
 • kunne initiere og delta aktivt i faglig diskurs og bidra til nytenking og utvikling av fagområdet
 • kunne initiere, planlegge og gjennomføre egne kunstneriske prosjekter samt etablere og administrere egen kunstnerisk virksomhet.
 • vise gode samarbeidsevner og være en fleksibel, lydhør og en aktiv bidragsyter i arbeidsprosesser/ensemblearbeid

Oppbygging og gjennomføring

Alle emnene i studieplanen bygger opp under og utvikler den profesjonskompetansen studentene trenger i yrkeslivet og som er beskrevet over i Læringsutbytte for studiet.

De sceniske produksjonene er et overordnet emne som forener kompetanse fra de andre områdene. Opera er en kompleks kunstform, det er derfor naturlig at emner overlapper hverandre. En følge av dette er også at det som inngår i emneplanene delvis læres og integreres i produksjonsarbeidet.

For å beskrive studie- /arbeidsomfang i emnene brukes enheten studiepoeng. 60 studiepoeng tilsvarer ett års fulltidsstudium. Ett studiepoeng tilsvarer 25 – 30 arbeidstimer for studenten. I faktiske arbeidstimer regnes lærerstyrt undervisning, forelesninger, oppgaveskriving, seminarer, egenstudier og gjennomføring av eksamen. Noen emner kan ha mye lærerstyrt undervisning, i andre emner legges hovedvekten på studentens selvstendige arbeid.

Gå til emnestruktur

Utveksling

Det legges til rette for at studentene ved Kunsthøgskolen i Oslo skal kunne utveksle til en annen utdanningsinstitusjon i løpet av studietiden. På masterstudiet i opera må periode for utveksling tilpasses plan for produksjoner og avtales med faglig veileder, og godkjennes av dekan.

Oppdatert informasjon om Kunsthøgskolens utvekslingsavtaler ligger på www.khio.no.

Disse utvekslingsavtalene gjelder masterstudium i opera:

Undervisning og læringsformer

Operautdanningen er bygget på kunstnerisk-, forsknings- og erfaringsbasert kunnskap. Studiet organiseres i lærerstyrt undervisning, veiledning og selvstendig arbeid.

Undervisningen foregår i grupper og individuelt. Ansvar for og refleksjon over egen læring er viktig i studiet. Det legges samtidig stor vekt på den enkelte students ansvar for gruppens progresjon og forståelse for opera som kollektiv kunstform. Prosjekter, visninger og forestillinger er sentralt i studiet. Minst én gang i løpet av studiet gis studentene anledning til å arbeide med orkester. Det foretas normalt en årlig studietur utenlands.

Mange emner i studiet er prosessorienterte, og alle studenter forutsettes å være til stede i undervisningen, derfor er all undervisning obligatorisk.

Generelle arbeidskrav for alle emnene i studiet er:

 • obligatorisk fremmøte, minimum 80
 • aktiv deltakelse i undervisningen
 • gjennomførte pålagte faglige oppgaver underveis

Nærmere informasjon om arbeidskrav fremkommer av den enkelte emnebeskrivelse.

Studentene kan påta seg engasjementer ved siden av studiene etter godkjenning av dekan.

Studiet er tilrettelagt for studenter som bare behersker engelsk slik at alle emner og alle faglige valgmuligheter kan gjennomføres uten at studenten behersker norsk.

Studenten er selv ansvarlig for å sette seg inn de bestemmelser og regler som gjelder for studiet og å følge disse. Bestemmelser om fravær og permisjon er fastsatt i Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo.

Vurdering

Arbeidskravene må være godkjent for at studentene skal kunne få avsluttende vurdering i emnene.

Veiledning og vurdering er en kontinuerlig prosess relatert til studiets mål og innhold. Vurderingen underveis i studiet baserer seg på lærervurderinger, studentens aktive deltakelse i undervisningen, refleksjon over egen utvikling og gjennomføring av arbeidskravene i hvert emne.

I tillegg til underveisvurdering kan et emne avsluttes med skriftlig eksamen, vurdering av kunstnerisk resultat i en visning eller en praktisk demonstrasjon knyttet til emnets læringsmål.

Vurderingen skjer i samarbeid mellom student, lærer og dekan. Masterarbeidet vurderes av minimum to sensorer, hvorav minimum en ekstern.

Se emnebeskrivelsene for nærmere informasjon om det enkelte emnets vurderingsformer.

Alle emner må være bestått for å kunne gå opp til avsluttende eksamen. Alle emner i studiet må bestås for at studenten skal kunne oppnå graden Master i opera.

I studieprogrammet benyttes karakteren bestått/ikke bestått.

Ytterligere bestemmelser om vurdering og eksamen er fastsatt i Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo.

Studiekvalitet

Kunsthøgskolen i Oslo har systemer for å sikre og videreutvikle kvaliteten på alle deler av utdanningen. Studentene er viktige bidragsytere i dette arbeidet gjennom blant annet å delta i studentevalueringer og en årlig læringsmiljøundersøkelse.

Opptak

Søknadsfristen var 1. februar 2024. Nye søknadsfrister blir annonsert tidlig på høstsemesteret.

Om avdeling operahøgskolen

Operahøgskolen har sidan 1964 vore leiande innan operautdanning i Noreg. Vi tilbyr årsstudium og masterstudium i opera.

Med lærekrefter og sceniske fasilitetar i verdsklasse kombinerer Operahøgskolen individuell, gruppe- og prosjektbasert undervisning. Sceniske produksjonar og konsertar utgjer viktige milepælar undervegs i studiet. Her får studentane jobbe med profesjonelle regissørar, dirigentar og fullt sceneteknisk team. Slik får studentane ei allsidig, praksisnær utdanning og solide føresetnader for å bli profesjonelle operautøvarar i inn- og utland.

Les mer om avdelingens ansatte og forskningsfokus