Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Råd og utvalg

For å sikre fagleg samarbeid internt, utvikle eit godt læringsmiljø, og samarbeid mellom høgskolen og arbeidslivet har Kunsthøgskolen nedsett fleire utval. På sida finn du mellom anna referat frå møte i leiargruppa, IDF, AMU og LMU.

Styret

Kunsthøgskolens øvste organ er styret som har 11 styremedlemer.

Les saksliste, saksdokument og referat og sjå styrets samansetjing her.

Ledermøte

 • Ledermøte er rektors felles møte med dekanene for de seks kunstfagavdelingene  og konstituert avdelingsdirektør for fellesadministrasjonen. Disse møtene skjer annenhver uke.
 • Utvida ledermøte er rektors møte med dekanene, seksjonssjefene og leder av studentrådet. Disse møtene skjer annenhver uke.

Referat fra ledermøter

2023

Referat frå leiarmøte er lagra i arkivsystemet Public360 (krev innlogging via Feide)

Sak: 23/00071

Klikk på lenkja over og du får opp saka i Public360. Referat frå møte er arkivert som dokument under saka. Når du loggar inn via Feide blir du bedt om å brukarnamn og passord, samt at du må verifisere ein brukarkode som du får tilsendt på mobil. Denne rutinen er på grunn av sikkerheitsomsyn.

Sharepoint/teams

2022

Referat frå leiarmøte er lagra i arkivsystemet Public360 (krev innlogging via Feide)

Sak: 22/00093

Klikk på lenkja over og du får opp saka i Public360. Referat frå møte er arkivert som dokument under saka. Når du loggar inn via Feide blir du bedt om å brukarnamn og passord, samt at du må verifisere ein brukarkode som du får tilsendt på mobil. Denne rutinen er på grunn av sikkerheitsomsyn.

Sharepoint/teams

2021

Referat frå leiarmøte er lagra i arkivsystemet Public360 (krev innlogging via Feide)

Saksnummer 21/00284

Klikk på lenkja over og du får opp saka i Public360. Referat frå møte er arkivert som dokument under saka. Når du loggar inn via Feide blir du bedt om å brukarnamn og passord, samt at du må verifisere ein brukarkode som du får tilsendt på mobil. Denne rutinen er på grunn av sikkerheitsomsyn.

Sharepoint/teams

2020

Referat frå leiarmøte er lagra i arkivsystemet Public360 (krev innlogging via Feide)

Saksnummer 20/00333

Klikk på lenkja over og du får opp saka i Public360. Referat frå møte er arkivert som dokument under saka. Når du loggar inn via Feide blir du bedt om å brukarnamn og passord, samt at du må verifisere ein brukarkode som du får tilsendt på mobil. Denne rutinen er på grunn av sikkerheitsomsyn.

Læringsmiljøutvalg (LMU)

Læringsmiljøutvalget deltar i planlegging av tiltak som gjelder læringsmiljøet, og skal nøye følge utviklingen i spørsmål som gjelder sikkerheten og velferden til studentene.

Kunsthøgskolens læringsmiljø skal preges av

 • studentmedbestemmelse og god kommunikasjon mellom ledelse og studentdemokrati
 • inkludering, nulltoleranse for mobbing og trakassering og gode varslingsrutiner
 • undervisningslokaler, verksteder og utstyr som er tilpasset faglige behov og som har gode sikkerhetsrutiner
 • et bibliotek som støtter opp om utdanning og kunstnerisk utviklingsarbeid
 • god informasjon om emner og undervisning
 • rådgivning hvis studenten får problemer med gjennomføring

Plan for systematisk arbeid med læringsmiljø ved Kunsthøgskolen i Oslo 2022-2026

Etter forslag fra LMU godkjente styret 14.06.2022 (S-sak 25/22) en plan for systematisk arbeid med læringsmiljøet. (Pdf)

Dersom du har spørsmål knyttet til læringsmiljøet ved Kunsthøgskolen kan du melde inn saker direkte til LMU.

Kontakt: lmu@khio.no.

Medlemmer

LMUs mandat.

Møtereferater og dokumenter - LMU

Studieåret 2023/2024

Referat fra møter og andre aktuelle dokumenter er lagret i arkivsystemet Public360 (krever innlogging via Feide).

Saksnummer 23/00618

Klikk på lenken over og du får opp saken i Public360. Når du logger inn via Feide blir du bedt om å oppgi brukarnavn og passord, samt at du må verifisere en brukerkode som du får tilsendt på mobil. Denne rutinen er på grunn av sikkerhetshensyn.

Studieåret 2022/2023

Referat fra møter og andre aktuelle dokumenter er lagret i arkivsystemet Public360 (krever innlogging via Feide).

Saksnummer 22/00840

Klikk på lenken over og du får opp saken i Public360. Når du logger inn via Feide blir du bedt om å oppgi brukarnavn og passord, samt at du må verifisere en brukerkode som du får tilsendt på mobil. Denne rutinen er på grunn av sikkerhetshensyn.

Studieåret 2020/2021

Referat fra møter og andre aktuelle dokumenter er lagret i arkivsystemet Public360 (krever innlogging via Feide).

Saksnummer 21/00129

Klikk på lenken over og du får opp saken i Public360. Når du logger inn via Feide blir du bedt om å oppgi brukarnavn og passord, samt at du må verifisere en brukerkode som du får tilsendt på mobil. Denne rutinen er på grunn av sikkerhetshensyn.

Studieåret 2019/2020

Referat fra møter og andre aktuelle dokumenter er lagret i arkivsystemet Public360 (krever innlogging via Feide)Skjult tekst

Saksnummer 21/00130

Klikk på lenken over og du får opp saken i Public360. Når du logger inn via Feide blir du bedt om å oppgi brukarnavn og passord, samt at du må verifisere en brukerkode som du får tilsendt på mobil. Denne rutinen er på grunn av sikkerhetshensyn.

Studieåret 2018/2019

Referat fra møter og andre aktuelle dokumenter er lagret i arkivsystemet Public360 (krever innlogging via Feide)

Saksnummer 21/00133

Klikk på lenken over og du får opp saken i Public360. Når du logger inn via Feide blir du bedt om å oppgi brukarnavn og passord, samt at du må verifisere en brukerkode som du får tilsendt på mobil. Denne rutinen er på grunn av sikkerhetshensyn.

Studieåret 2016/2017

Arbeidsmiljøutval (AMU)

Arbeidsmiljøutvalet (AMU) behandlar:

 • saker som har betydning for verksemdas arbeid med helse, miljø og sikkerheit
 • saker som gjeld opplæring i og informasjon om arbeidsmiljøspørsmål
 • spørsmål knytt til arbeidstidsordningar som har betydning for tilsettes helse og velferd
 • planar som kan få vesentleg betydning for arbeidsmiljøet, til dømes planar om arbeidsprosessar, førebyggande vernetiltak, rasjonalisering, byggearbeid og innkjøp av maskiner
 • rapportar om yrkessjukdomar, arbeidsulykker og tilløp til ulykker
 • planar i samband med oppføring av bygningar som krev samtykke fra Arbeidstilsynet

Les meir om arbeidsmiljø i HR-portalen  (krev innlogging via Feide).

Arbeidsgjevar har hovudansvaret for at utvalet verkar etter hensikta. Dette er heimla i Arbeidsmiljølova. Det finnst også relevant informasjon i Orientering om medvirkning og vernetjenesten. Lovtekst, forskrifter og kommentarer fra Arbeidstilsynet. Informasjon om AMU er også tilgjengeleg på Arbeidstilsynets heimeside.

Medlemmer i AMU:

Oppdatert oversikt over medlemmer i arbeidsmiljøutvalet finnst i HR-portalen (krev innlogging via Feide)
Her finn du også oversikt over vernetenesta.

Verneombod samt hovudtillitsvalde vert også invitert til møta, og kan møte som observatørar. Verneomboda er talerøyr for dei tilsette når det gjeld spørsmål og tiltak rundt arbeidsmiljø. 

I AMU sit representantar frå leiinga og arbeidstakarne, valde for to år om gongen. Leiaren vert valt vekselvis av arbeidsgjevaren og arbeidstakarens representantar for eitt år om gongen.

HR-rådgivar Chrsitophe Gras er AMUs sekretær, e-post: chrigras@khio.no

Referat frå AMU-møte

Referat frå AMU-møte er tilgjengeleg i saksarkivet, Public360.

2023: sak 23/00146

2022: sak 22/00018

Forskningsutvalg

Forskningsutvalget er rektors rådgivende fagstrategiske organ i saker som gjelder kunstnerisk utviklingsarbeid, forskning og doktorgradsutdanning.

Mandat

 • gi råd om utforming av strategi og handlingsplan for kvalitet i kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning
 • gi råd om faglige standarder for kvalitet i kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning, herunder åpen forskning og forskningsinfrastruktur
 • gi råd om faglige standarder for godt forskningsmiljø og -kultur på institusjonsnivå, som supplerer avdelingenes lokale arbeid med forskningsmiljø.
 • gi råd om sikring av forskningsintegritet og god forskningspraksis
 • utarbeide forslag til plan for forskningsformidling ved Kunsthøgskolen
 • utarbeide forslag til felles seminarer og konferanser knyttet til kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning
 • ivareta programrådsansvar for doktorgradsprogrammet ihht kvalitetssystemet
 • foreta faglig vurdering av søknader og tildeling av interne KUF-midler (utvalget kan oppnevne en faglig komite som foretar vurdering av søknader og tildeling av midler)

Utvalget rapporterer til rektor.

Sammensetning

 • 6 ansatte undervisnings- og forskerstilling (avdelingenes lokale forskningsledere), oppnevnt av dekan i samråd med fagkollegiet. (Dersom to avdelinger samarbeider om en lokal forskningsleder kan denne representere begge avdelinger).
 • 2 stipendiatrepresentanter (oppnevnt av stipendiatene i fellesskap)
 • prorektor for forskning, leder

Sekretær: Torben Lai

Saksdokument og referat

Referat og sakspapir er lagra i saksarkivsystemet Public360.

Utdanningsutvalg

Utdanningsutvalget er rektors rådgivende fagstrategiske organ i saker som gjelder utdanningsfeltet.

Mandat

 • gi råd om strategi og handlingsplan for kvalitet i utdanning
 • gi råd om kvalitet i utdanning, herunder utvikling, vurdering og dokumentasjon av utdanningskvalitet
 • gi råd om utdanningsfaglig kompetanse
 • gi råd om gode arenaer for faglig dialog om undervisnings- og vurderingsformer, internasjonalisering, KUF-basert utdanning, faglig utdanningsledelse og andre element for å heve kvaliteten i utdanningen.
 • foreta faglig vurdering av undervisere i meritteringssystem
 • (utvalget kan oppnevne en faglig komite som foretar vurdering og prioritering av søknader)

Utvalget rapporterer til rektor.

Sammensetning

 • 6 ansatte i undervisnings- og forskerstilling, (en fra hver avdeling, fortrinnsvis representanter som er involvert i kvalitetsutvikling av utdanning, programrådsarbeid eller liknende) oppnevnt av dekan i samråd med fagkollegiet
 • 2 studentrepresentanter (oppnevnt av studentrådet)
 • 1 prorektor for utdanning (leder)

Medlemmer

 • Heidi Marian Haraldsen (prorektor for utdanning)
 • Anne-Linn Akselsen (Dans)
 • Miriam Sogn (Teaterhøgskolen)
 • Toni Kaupilla (Design)
 • Saskia Holmkvist (Kunstakademiet)
 • Kjell Erik Rylander (Kunst & håndverk)
 • Solveig Kringlebotn (Operahøgskolen)
 • Sofiia Nesterova (studentrepresentant)
 • Sigurd Bolstad (studentrepresentant)

Sekretær 

Referat og saksdokument

Referat og saksdokument er lagret i arkivsystemet Public360.

Møtedatoer for studieåret 2023/2024

 • 28. september 2023
 • 22. november 2023
 • 30. januar 2024
 • 21. mars 2024
 • 23. mai 2024

Mangfold og likestilling

Lov om likestilling og diskriminering pålegger offentlige myndigheter, arbeidslivets organisasjoner og arbeidsgivere en aktivitetsplikt for å fremme likestilling og hindre diskriminering.

Sammensetning

 • Tre representanter for de fagansatte
 • To representanter for de teknisk-administrativt ansatte
 • To studentrepresentanter
 • Forslag til ansattrepresentanter fremmes av dekaner og seksjonssjefer, og studentrepresentant av Studentutvalget.
 • Leder velges for ett år av gangen blant medlemmene av utvalget
 • Representant fra studentene oppnevnes for ett år av gangen.
 • En av representantene fra administrasjonen bistår leder i organiseringen av arbeidet.
 • Utvalget har et eget budsjett til disposisjon og innhenter supplerende kompetanse ved behov.

Mandat

For å fremme likestilling og mangfold ved KHIO har rektor oppnevnt et utvalg for mangfold og likestilling. Utvalget skal være rådgivende for rektor og direktør i saker som omhandler likestilling og mangfold, og skal utarbeide og forvalte en handlingsplan for likestilling og mangfold som er forankret, forpliktende og retningsgivende for hele organisasjonen.
Utvalget skal bistå og samarbeide med øvrige utvalg og organer ved KHIO, for å sikre at likestilling og mangfold er en integrert del av arbeidet i disse utvalgene og organene. Utvalget skal legge frem årlig rapport om sitt arbeid for styret.

Formål

Formålet med utvalget er å være pådriver og inspirator i arbeidet med likestilling og mangfold for ansatte og studenter ved KHIO. Utvalget skal bidra til en inkluderende høgskole for alle uavhengig av kjønn, etnisitet, nasjonal opprinnelse, språk, livssyn, politisk syn, seksuell orientering, funksjonsevne og andre forhold.
Utvalget skal bidra med råd til høgskolens ledelse på alle nivå om tiltak som kan bidra til bedre kjønnsbalanse og mangfold. Ansvaret for implementering og oppfølging av likestillings- og mangfoldsarbeidet på KHIO ivaretas i organisasjonen
(S-sak 47-22)

Medlemmer

Marianne Skjulhaug, rektor
Samantha Rose Lawson, Teaterhøgskolen (fagansatt)
Yaniv Cohen, dans (fagansatt)
Maziar Raein, design (fagansatt)
George Morgenstern (teknisk-administrativ)
Oddvar Røsten (teknisk-administrativ)
Magda Thomsen (studentrepresentant)
Rasmus Drastrup (studentrepresentant)
Camilla Nyquist HR

Sekretær: Trine Korsan Fossneset

Referat er tilgjengelig i saksakivet, public360 sak 23/00662

Felles redelighetsutvalg

Kunsthøgskolen i Oslo samarbeider med Norges musikkhøgskole, Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo og MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn om et felles redelighetsutvalg.

Sekretariatsfunksjonen ivaretas for tiden av Norges musikkhøgskole. Oversikt over medlemmer i utvalget finnes på Norges musikkhøgskoles nettside for utvalget.

Informasjons-, drøftings og forhandlingsutvalg (IDF)

Informasjons-, drøftings- og forhandlingsutvalet (IDF) er eit organ for medbestemming på KHiO. Organet er samansett av representantar frå leiinga og arbeidstakarorganisasjonane.

Referat frå IDF-møte

Referat frå IDF-møte er lagra i arkivsystemet Public360 (krev innlogging via Feide)

23/00184


Tjenestemannsorganisasjoner

Tenestemannsorganisasjonane har i oppgåve å ivareta medlemenes interesser og sikre dei tilsettes medråderett på arbeidsplassen, blant anna i sentrale og lokale lønnsoppgjer, utarbeide krav om nye avtalar, yte hjelp under arbeidskonfliktar og liknande, represente medlemene i samband med tilsetjingar og halde medlemmene informerte om aktuelle løns- og arbeidsspørsmål.

Organisasjonar representert ved KHiO

Forskerforbundet (Unio)

Hovudtillitsvald Merete Mørk Lingjærde
Vara: Kirsti Bræin

Norsk tjenestemannslag (LO)

Hovedtillitsvald Anders Hamre
Vara: Frido Evers

Musikernes Fellesorganisasjon

Har for tida ikkje hovudtillitsvald.

Parat (YS)

Fungerande hovudtillitsvald Sunniva H. Lundin

Samfunnsviterne KHiO (Akademikerne)

Hovedtillitsvald: Tancred Alexander Benedictow

Verneombod

Verneombodets rolle er å ivareta arbeidstakaranes interesser i saker som gjeld det fysiske og det psykososiale arbeidsmiljøet.Verneombodet representerer tilsette i allee saker som vedkjem arbeidsmiljøet.

Verneombudet vert valt, av og mellom dei tilsette, for ein periode på to år.

Oversikt over verneombod ved KHiO er å finne under HR-portalen (krev innlogging via Feide).

Klagenemnda

Kunsthøgskolen i Oslo har opprettet ei egen klagenemnd som behandler klager.

Klagenemnda skal behandle

 • klager over enkeltvedtak som gjelder studenter og søkere til studier ved Kunsthøgskolen i Oslo, herunder klage på formelle feil ved opptak, permisjon, tildeling av grad eller vitnemål, tap av studierett og lignende.
 • Klager over formelle feil ved eksamen, sensur og arbeidskrav, jf. lov om universiteter og høyskoler § 5-2.
 • I tillegg skal klagenemnda behandle saker vedrørende annullering av eksamen eller prøve, såkalte fuskesaker, jfr. § 4-7.

Saker vedrørende utestenging og bortvisning, utestenging grunnet straffbare forhold og utestenging etter skikkethetsvurdering, jfr. §§ 4-8, 4-9 og 4-10, behandles av styret.

Klage på vedtak fattet av styret er ikke gjenstand for behandling i klagenemnda. Klagenemda skal heller ikke behandle spørsmål om erstatning.

Regler for klagenemnda

Nemnda avgjør om det er grunn til å innkalle klageren og den eventuelle motpart til å møte for nemnda eller til å innhente uttalelser fra andre instanser.

Klagenemnda er vedtaksfør når lederen eller varamedlem for leder og to andre medlemmer er til stede. Nemndas vedtak i klagesaker kan ikke påklages.

Klagenemnda fatter avgjørelser i møte og det skal føres protokoll fra møtene.

Seksjon for studier og forskning er sekretariat for klagenemnda.