Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 94, Firefox (Android) 92, QQ browser 10.4, UC browser 12.12, Android WebView 94, Baidu 7.12, Chrome 94, Chrome 93, Chrome 92, Chrome 91, Edge 94, Edge 93, Edge 92, Firefox 93, Firefox 92, Firefox 91, Firefox 78, Internet Explorer 11, Safari/Chrome (iOS) 15, Safari/Chrome (iOS) 14.5-14.8, Safari/Chrome (iOS) 14.0-14.4, Safari/Chrome (iOS) 12.2-12.5, KaiOS 2.5, Opera Mini, Opera Mobile 64, Opera 80, Opera 79, Opera 78, Safari (MacOS) 15, Safari (MacOS) 14.1, Safari (MacOS) 13.1, Samsung 15.0, Samsung 14.0

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Råd og utvalg

For å sikre fagleg samarbeid internt, utvikle eit godt læringsmiljø, og samarbeid mellom høgskolen og arbeidslivet har Kunsthøgskolen nedsett fleire utval. På sida finn du mellom anna referat frå møte i leiargruppa, IDF, AMU og LMU.

Styret

Kunsthøgskolens øvste organ er styret som har 11 styremedlemer.

Les saksliste, saksdokument og referat og sjå styrets samansetjing her.

Ledermøte

 • Ledermøte er rektors og direktørs felles møte med dekanene. Her møtes rektor, direktør og dekaner.
 • Seksjonssjefmøte er direktørs møte med seksjonssjefene. Her møtes direktør og seksjonssjefer.
 • Utvida ledermøte er et møte mellom alle lederene på KHiO. Her møtes rektor, direktør, dekaner og seksjonssjefer. Noen ganger skjer disse møtene i form av seminardager.

Referat fra ledermøter

2021

Referat frå leiarmøte er lagra i arkivsystemet Public360 (krev innlogging via Feide)

Saksnummer 21/00284

Klikk på lenkja over og du får opp saka i Public360. Referat frå møte er arkivert som dokument under saka. Når du loggar inn via Feide blir du bedt om å brukarnamn og passord, samt at du må verifisere ein brukarkode som du får tilsendt på mobil. Denne rutinen er på grunn av sikkerheitsomsyn.

Sharepoint/teams

2020

Referat frå leiarmøte er lagra i arkivsystemet Public360 (krev innlogging via Feide)

Saksnummer 20/00333

Klikk på lenkja over og du får opp saka i Public360. Referat frå møte er arkivert som dokument under saka. Når du loggar inn via Feide blir du bedt om å brukarnamn og passord, samt at du må verifisere ein brukarkode som du får tilsendt på mobil. Denne rutinen er på grunn av sikkerheitsomsyn.

2019

Ingen referat mottatt.

2018
2017
2016
2015
2014
2013

Læringsmiljøutvalg (LMU)

Læringsmiljøutvalget deltar i planlegging av tiltak som gjelder læringsmiljøet, og skal nøye følge utviklingen i spørsmål som gjelder sikkerheten og velferden til studentene.

Kunsthøgskolens læringsmiljø skal preges av

 • studentmedbestemmelse og god kommunikasjon mellom ledelse og studentdemokrati
 • inkludering, nulltoleranse for mobbing og trakassering og gode varslingsrutiner
 • undervisningslokaler, verksteder og utstyr som er tilpasset faglige behov og som har gode sikkerhetsrutiner
 • et bibliotek som støtter opp om utdanning og kunstnerisk utviklingsarbeid
 • god informasjon om emner og undervisning
 • rådgivning hvis studenten får problemer med gjennomføring

Medlemmer

Kontakt: lmu@khio.no

LMUs mandat.

Møtereferater og dokumenter - LMU

Studieåret 2020/2021

Referat fra møter og andre aktuelle dokumenter er lagret i arkivsystemet Public360 (krever innlogging via Feide).

Saksnummer 21/00129

Klikk på lenken over og du får opp saken i Public360. Når du logger inn via Feide blir du bedt om å oppgi brukarnavn og passord, samt at du må verifisere en brukerkode som du får tilsendt på mobil. Denne rutinen er på grunn av sikkerhetshensyn.

Studieåret 2019/2020

Referat fra møter og andre aktuelle dokumenter er lagret i arkivsystemet Public360 (krever innlogging via Feide)Skjult tekst

Saksnummer 21/00130

Klikk på lenken over og du får opp saken i Public360. Når du logger inn via Feide blir du bedt om å oppgi brukarnavn og passord, samt at du må verifisere en brukerkode som du får tilsendt på mobil. Denne rutinen er på grunn av sikkerhetshensyn.

Studieåret 2018/2019

Referat fra møter og andre aktuelle dokumenter er lagret i arkivsystemet Public360 (krever innlogging via Feide)

Saksnummer 21/00133

Klikk på lenken over og du får opp saken i Public360. Når du logger inn via Feide blir du bedt om å oppgi brukarnavn og passord, samt at du må verifisere en brukerkode som du får tilsendt på mobil. Denne rutinen er på grunn av sikkerhetshensyn.

Studieåret 2016/2017

Arbeidsmiljøutvalg (AMU)

Arbeidsmiljøutvalget (AMU) behandler:

 • saker som har betydning for virksomhetens arbeid med helse, miljø og sikkerhet
 • saker som gjelder opplæring i og informasjon om arbeidsmiljøspørsmål
 • spørsmål knyttet til arbeidstidsordninger som har betydning for ansattes helse og velferd
 • planer som kan få vesentlig betydning for arbeidsmiljøet, for eksempel planer om arbeidsprosesser, forebyggende vernetiltak, rasjonalisering, byggearbeider og innkjøp av maskiner
 • rapporter om yrkessykdommer, arbeidsulykker og tilløp til ulykker
 • planer i forbindelse med oppføring av bygninger som krever samtykke fra Arbeidstilsynet

Les mer om arbeidsmiljø i HR-portalen  (krever innlogging via Feide).

Arbeidsgiver har hovedansvaret for at utvalget virker etter hensikten. De aktuelle bestemmelsene er hjemlet i Arbeidsmiljøloven. Det finnest også relevant informasjon i Orientering om medvirkning og vernetjenesten. Lovtekst, forskrifter og kommentarer fra Arbeidstilsynet. Informasjon om AMU finnes også på Arbeidstilsynets hjemmeside.

Medlemmer i AMU:

Oppdatert oversikt over medlemmer i arbeidsmiljøutvalget finnes i HR-portalen (krever innlogging via Feide)
Her finner du også oversikt over vernetjenesten.

Verneombud samt hovedtillitsvalgte inviteres også til møtene, og kan møte som observatører. Verneombudene er talerør for de ansatte når det gjelder spørsmål og tiltak rundt arbeidsmiljø. 

I AMU sitter representanter fra ledelsen og arbeidstakerne, valgt for to år om gangen. Lederen velges vekselvis av arbeidsgiveren og arbeidstakerens representanter for ett år om gangen.

HR-rådgiver Toril Gjerdet er sekretær for AMU, e-post: torigjer@khio.no

Årshjul

2017

Referater fra AMU

2019

06.12.2019
15.10.2019
06.05.2019
10.04.2019
15.02.2019

2018

17.04.2018
07.02.2018

2017

28.03.2017

31.01.2017

2016

AMU årsrapport 2016

05.12.2016

03.11.2016

29.08.2016

07.06.2016

24.05.2016

09.03.2016

25.01.2015

20.01.2015

2015

AMU Årsrapport 2015

09.12.2015

22.10.2015

10.06.2015

03.03.2015

04.02.2015

2014

AMU årsrapport 2014

16.06.2014

01.04.2014

03.02.2014

25.02.2014

30.05.2013

04.04.2013

07.02.2013

2012

2011

2010

2005-2009

Mangfold og likestilling

Lov om likestilling og diskriminering pålegger offentlige myndigheter, arbeidslivets organisasjoner og arbeidsgivere en aktivitetsplikt for å fremme likestilling og hindre diskriminering.

På styremøte 27. oktober 2020, sak 49/20, vedtok styret å opprette et nytt utvalg for mangfold og likestilling på KHiO.

Se også: Første møte i mangfoldsutvalget

Bakgrunn

Lov om likestilling og diskriminering pålegger offentlige myndigheter, arbeidslivets organisasjoner og arbeidsgivere en aktivitetsplikt for å fremme likestilling og hindre diskriminering. Det kreves at de jobber aktivt, målrettet og planmessig for å oppnå dette.

Aktivt betyr å iverksette tiltak, mens målrettet betyr å definere målet for arbeidet og hvem som er ansvarlig. Planmessig betyr å utarbeide og følge en bevisst strategi. For alle offentlige virksomheter, og private virksomheter med mer enn 50 ansatte, presiseres det at dette innebærer å både undersøke om det finnes hindre for likestilling eller risiko for diskriminering, å analysere årsakene til disse, og å iverksette tiltak som er egnet til å motvirke dem.

Med utgangspunkt i likestillings- og diskrimineringsloven, har Regjeringen utarbeidet en handlingsplan mot rasisme og diskriminering på grunn av etnisitet og religion. Formålet med handlingsplanen er at den skal bidra til en fornyet og forsterket innsats i kampen mot rasisme og diskriminering. Planen gjelder for perioden 2020-2023.

KHiO utarbeidet i 2011 en handlingsplan for likestilling. Denne ble revidert i 2013. Planen fastslår at KHiO gjennom sin personalpolitikk skal fremme kvinners utvikling og muligheter med det formål å oppnå reell likestilling mellom kjønnene, hindre diskriminering på grunn av kjønn, funksjonsnedsettelse, etnisitet, religion, politisk syn, medlemskap i arbeidstakerorganisasjon, alder eller seksuell orientering.

Mål

Målet med utvalgets arbeid er å være pådriver og inspirator i arbeidet med likestilling og mangfold for ansatte og studenter ved KHiO, og levere en handlingsplan som gjør det mulig for KHiO å arbeide med alle de ulike områdene som er dekket av likestillings og diskrimineringsloven.

Med likestilling menes her likeverd, like muligheter og like rettigheter. Likestilling forutsetter tilgjengelighet og tilrettelegging, og at ingen utsettes for diskriminering. Med mangfold menes her både representativitet og mangfold av perspektiver, holdninger og verdier.

Handlingsplanen skal avklare konkrete mål, tiltak, roller og ansvar for perioden med årlige prioriterte satsingsområder. Målet med handlingsplanen er at arbeidet med mangfold og likestilling skal være integrert i alle KHiOs virksomheter og prosesser, slik at lærings- og arbeidsmiljøet må være fritt for diskriminering og trakassering, slik at studenter og ansatte behandles på like vilkår.

Utvalget skal bidra til en høgskole for alle uavhengig av kjønn, etnisitet, nasjonal opprinnelse, språk, livssyn, politisk syn, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, sosioøkonomisk status, funksjonsevne og andre forhold. KHiO skal på ulike måter aktivt arbeide for at studentenes og ansattes sammensetning skal gjenspeile samfunnet rundt, blant annet for å gjøre det mulig å uttrykke et mangfold av perspektiver i KHiOs utdanninger og forskning.

Det foretas en kartlegging av nå-situasjonen som grunnlag for videre veivalg, og at den akademiske friheten skal respekteres. Det må tilrettelegges for arenaer for brede debatter

Organisering og sammensetning

Utvalget skal være bredt sammensatt med representanter fra alle KHiOs avdelinger og seksjoner. I tillegg skal studentene være representert. Utvalget suppleres med ett eksternt medlem med særlig kompetanse på dette området. Et mindre arbeidsutvalg med medlemmer fra utvalget, kan arbeide med saker som ikke krever behandling i et samlet utvalg.

Utvalgets sammensetning er som følger:
Rektorat (prorektor): 1
Avdelingene: 6
Seksjonene: 4
Studenter: 6
Eksternt medlem: 1

Funksjonsperioden er to år med mulighet for forlengelse i ytterligere to år. Utvalget skal selv organisere sitt arbeid. Det etableres et arbeidsutvalg som skal fremme saker for utvalget og arbeide mellom møtene. Utvalget utpeker selv sitt arbeidsutvalg. Utvalgtes sammensetning dekker representasjonskravene i Hovedavtalen og uh-loven. Studentrådet oppnevner studentrepresentantene til utvalget.

Utvalg for mangfold og likestilling 2020-22

Leder: Anne-Linn Akselsen, prorektor

Representanter fra fagavdelingene

Jorge Manilla Navarete, avdeling kunst og håndverk
Saskia Holmkvist, avdeling Kunstakademiet
Maziar Raein, avdeling design
Magne Eliassen, avdeling Operahøgskolen
Petra Fransson, avdeling Teaterhøgskolen
Yaniv Cohen, avdeling dans

Studentrepresentanter

Kevin Kurang, design BA2
Andrea Nilsen Viden, kunst og Håndverk BA2
Paulina Stroynowska, Kunstakademiet BA2
Øystein Dulsrud Klungnes, Operahøgskolen 1år
Sara Baban, Teaterhøgskolen MA2
Mariko Miyata Jancey, dans MA2

Representanter fra seksjonene

Dagfinn Skoglund, seksjon for teknisk produksjon
Cathrine Følstad, seksjon for virksomhetsstyring
Hanna Gjelten Hattrem, seksjon for studier, forskning og formidling
Kaja Glenne Lund, seksjon for service, brukerstøtte og infrastruktur

Framdriftsplan Utvalget hadde konstituerende møte 17. desember 2020.
Presseklipp, mediedebatten 2020

KHiO-ansatte og studenter kan følge avisoppslagene som er skrevet i forbindelse med sommerens mediedebatt om mangfold og likestilling (krever KHiO-epostadresse).

KUF-utvalget

KHiO har et utvalg for kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning (KUF- utvalget) som oppnevnes av styret. Utvalget har de senere år primært behandlet søknader fra fagansatte om støtte til KUF-prosjekt.

Utvalgets mandat følger av styrets vedtak ihht. delegasjonsoversikten

KUF-utvalget skal:
 • Stimulere utvikling og diskusjon av begrepet “kunstnerisk utviklingsarbeid” ved Kunsthøgskolen i Oslo og motivere avdelingene til å definere egne faglige premisser
 • Være et rådgivende organ for rektor og direktør i spørsmål som gjelder institusjonens politikk innen kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning og for de tilsattes virksomhet innen feltet.
 • Bidra til å ta vare på helheten og kvaliteten i kunsthøgskolens virksomhet innen kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning
 • Være budsjettansvarlig for de midler som utvalget disponerer
 • Ved behov opprette utvalg og delegere avgjørelsesmyndighet til utvalg som skal ivareta spesielle oppgaver innenfor utvalgets ansvarsområde
 • Rapportere til rektor
 • Bedømme søknader ut ifra faglige kriterier og ambisjoner
 • Arbeide med kontinuerlige forbedringer av søknadsprosessen om utvalgets midler.

Styret vedtar følgende sammensetning av KUF-utvalget for perioden fra 1. november 2020 til 31. oktober 2022 (S-sak 62/20):

Medlem Vara
Rektorat Camille Norment Måns Wrange
Interne fagansatte Yaniv Cohen
Liv Bugge
Christina Lindgren
Eksterne fagpersoner Lars Hallnäs
Trine Wiggen
Hilde Andersen
Arne Skaug Olsen
Bente Irminger
Stipendiater Bjørn Blikstad Solveig Holte

Styret gir rektor fullmakt til å supplere utvalgets medlemmer ved behov frem til neste ordinære oppnevning høsten 2022.

Felles redelighetsutvalg

Kunsthøgskolen i Oslo samarbeider med Norges musikkhøgskole, Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo og MF Vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn om et felles redelighetsutvalg.

Sekretariatsfunksjonen ivaretas for tiden av Norges musikkhøgskole.

Medlem Vara
Lagdommer Michael Reiertsen, leder – til 31. desember 2022.
Professor Krisitin B Aavitsland (MF) – til 31. desember 2022 Professor Jan-Olav Henriksen (MF)
Professor Runar Hodne (KHiO) Professor Jeanette Christensen (KHiO)
Professor Jonny Aspen (AHO) NN (AHO)
Professor Gro Trondalen (NMH) – til 31. desember 2020 Professor Øivind Varkøy (NMH)
Stipendiat Bjørnar Utne-Reitan (NMH) – til 31. juli 2021 Stipendiat Petrine Vinje (KHIO)
Stipendiat Steinar Aandahl Skarpnes (MF) – til 31. juli 2021 NN, (AHO)

Her kan du lese mer om redelighetsutvalget.

Informasjons-, drøftings og forhandlingsutvalg (IDF)

Informasjons-, drøftings- og forhandlingsutvalet (IDF) er eit organ for medbestemming på KHiO. Organet er samanett av representantar frå leiinga og arbeidstakarorganisasjonane.

Referat frå IDF-møte

2020

Referat frå IDF-møte er lagra i arkivsystemet Public360 (krev innlogging via Feide)

Saksnummer 20/00017

Klikk på lenkja over og du får opp saka i Public360. Referat frå møte er arkivert som dokument under saka. Når du loggar inn via Feide blir du bedt om å brukarnamn og passord, samt at du må verifisere ein brukarkode som du får tilsendt på mobil. Denne rutinen er på grunn av sikkerheitsomsyn.

Tjenestemannsorganisasjoner

Tenestemannsorganisasjonane har i oppgåve å ivareta medlemenes interesser og sikre dei tilsettes medråderett på arbeidsplassen, blant anna i sentrale og lokale lønnsoppgjer, utarbeide krav om nye avtalar, yte hjelp under arbeidskonfliktar og liknande, represente medlemene i samband med tilsetjingar og halde medlemmene informerte om aktuelle løns- og arbeidsspørsmål.

Organisasjonar representert ved KHiO

Forskerforbundet (Unio)

Hovudtillitsvald Merete Mørk Lingjærde
Vara: Saskia Holmkvist

Norsk tjenestemannslag (LO)

Hovedtillitsvald Anders Hamre
Vara: Frido Evers

Musikernes Fellesorganisasjon

Har for tida ikkje hovudtillitsvald.

Parat (YS)

Hovudtillitsvald Kristin Øye Gjersdal
Vara: Christel Bie Lavik

Verneombod

Verneombodets rolle er å ivareta arbeidstakaranes interesser i saker som gjeld det fysiske og det psykososiale arbeidsmiljøet.Verneombodet representerer tilsette i allee saker som vedkjem arbeidsmiljøet.

Verneombudet vert valt, av og mellom dei tilsette, for ein periode på to år.

Oversikt over verneombod ved KHiO er å finne under HR-portalen (krev innlogging via Feide).

Klagenemnda

Kunsthøgskolen i Oslo har opprettet ei egen klagenemnd som behandler klager.

Klagenemnda skal behandle

 • klager over enkeltvedtak som gjelder studenter og søkere til studier ved Kunsthøgskolen i Oslo, herunder klage på formelle feil ved opptak, permisjon, tildeling av grad eller vitnemål, tap av studierett og lignende.
 • Klager over formelle feil ved eksamen, sensur og arbeidskrav, jf. lov om universiteter og høyskoler § 5-2.
 • I tillegg skal klagenemnda behandle saker vedrørende annullering av eksamen eller prøve, såkalte fuskesaker, jfr. § 4-7.

Saker vedrørende utestenging og bortvisning, utestenging grunnet straffbare forhold og utestenging etter skikkethetsvurdering, jfr. §§ 4-8, 4-9 og 4-10, behandles av styret.

Klage på vedtak fattet av styret er ikke gjenstand for behandling i klagenemnda. Klagenemda skal heller ikke behandle spørsmål om erstatning.

Regler for klagenemnda

Nemnda avgjør om det er grunn til å innkalle klageren og den eventuelle motpart til å møte for nemnda eller til å innhente uttalelser fra andre instanser.

Klagenemnda er vedtaksfør når lederen eller varamedlem for leder og to andre medlemmer er til stede. Nemndas vedtak i klagesaker kan ikke påklages.

Klagenemnda fatter avgjørelser i møte og det skal føres protokoll fra møtene.

Seksjon for studier og forskning er sekretariat for klagenemnda.

Medlemmer

Leder: advokat Bente Holmvang
Personlig varamedlem: førsteamanuensis Irina Eidsvold Tøien
Representant: programansvarlig Alec Howe
Personlig varamedlem: programansvarlig Synnøve Øien
Representant: Studiekonsulent Berit Andresen
Personlig varamedlem: Studiekonsulent Christian Vinje
Studentrepresentant: Leder i Studentrådet
Personlig varamedlem: SU-leder etter studentrådets bestemmelse
Studentrepresentant: Nestleder i Studentrådet
Personlig varamedlem: SU-leder etter studentrådets bestemmelse

Oppnevningen av leder og ansatterepresentanter gjelder for perioden 10. mars 2016 til 9. mars 2020.
Studentrådsleder, -nestleder og studentutvalgsledere oppnevnes pånytt i begynnelsen av hvert studieår etter studentrådets vedtak.
Rektor får fullmakt til å supplere utvalget ved evt. behov.

Varslingsnemnda

Varslingsnemnda kan benyttes når kritikkverdige forhold ikke lar seg løse på lavest mulig nivå.

Varsling om kritikkverdige forhold på KHiO er omtalt i dokumentet Rutiner for varsling ved Kunsthøgskolen i Oslo.

Si ifra om læringsmiljøet er ei informasjonsside for studenter på intranett. Her finnes informasjon om hvordan man kan si ifra og rutiner rundt varsling og informasjon om studentombudet.

Varslingsnemnda kan benyttes når kritikkverdige forhold ikke lar seg løse på lavest mulig nivå eller når det er behov for å løfte saker ut av organisasjonen på grunn av sakens kompleksitet.

Varslingsnemda består av to eksterne medlemmer og ett internt medlem.

Varslingsnemndas sammensetning:
Pål Stephensen, KHiO, seksjonssjef virksomhetstyring
Advokat/partner Anne Marie Due, advokatfirmaet Hjort
HR-direktør Geir Haugstveit, Oslo Met

Saker til varslingsnemda sendes til seksjonssjef virksomhetsstyring, som er nemdas sekretær.

Varslingsnemda vil ta stilling til:

 • hvordan saken skal følges opp videre
 • undersøke forhold som fremkommer i saken
 • utarbeider rapport som sendes høgskoledirektør og partene i saken

Nemda er rådgivende og gir anbefalinger tilbake til høgskoledirektør i hver enkelt sak. Saker som medfører behandling i tilsettingsutvalg og tilsettingsråd, sendes til seksjonssjef for virksomhetsstyring.

Dersom varslingsnemnda vurderer at den ikke skal behandle varslingssak av ulike grunner, sendes saken tilbake til varslingsmottaket, som er ansvarlig for at saken blir håndtert.

Varslingsmottak er vår førstelinje og behandler alle varsler / klager om kritikkverdige forhold.

Varslingsmottaket består av:
hovedverneombud
seksjonssjef virksomhetsstyring
fast oppnevnt dekan
prorektor