Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 111, Firefox (Android) 110, Android WebView 111, Chrome 112, Chrome 111, Chrome 110, Chrome 109, Edge 111, Edge 110, Firefox 111, Firefox 110, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 16.4, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.2, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 16.0, Safari/Chrome (iOS) 15.6, Opera Mobile 73, Opera 95, Opera 94, Safari (MacOS) 16.4, Safari (MacOS) 16.3, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 20, Samsung 19.0

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Råd og utvalg

For å sikre fagleg samarbeid internt, utvikle eit godt læringsmiljø, og samarbeid mellom høgskolen og arbeidslivet har Kunsthøgskolen nedsett fleire utval. På sida finn du mellom anna referat frå møte i leiargruppa, IDF, AMU og LMU.

Styret

Kunsthøgskolens øvste organ er styret som har 11 styremedlemer.

Les saksliste, saksdokument og referat og sjå styrets samansetjing her.

Ledermøte

 • Ledermøte er rektors og direktørs felles møte med dekanene. Her møtes rektor, direktør og dekaner.
 • Seksjonssjefmøte er direktørs møte med seksjonssjefene. Her møtes direktør og seksjonssjefer.
 • Utvida ledermøte er et møte mellom alle lederene på KHiO. Her møtes rektor, direktør, dekaner og seksjonssjefer. Noen ganger skjer disse møtene i form av seminardager.

Referat fra ledermøter

2023

Referat frå leiarmøte er lagra i arkivsystemet Public360 (krev innlogging via Feide)

Sak: 23/00071

Klikk på lenkja over og du får opp saka i Public360. Referat frå møte er arkivert som dokument under saka. Når du loggar inn via Feide blir du bedt om å brukarnamn og passord, samt at du må verifisere ein brukarkode som du får tilsendt på mobil. Denne rutinen er på grunn av sikkerheitsomsyn.

Sharepoint/teams

2022

Referat frå leiarmøte er lagra i arkivsystemet Public360 (krev innlogging via Feide)

Sak: 22/00093

Klikk på lenkja over og du får opp saka i Public360. Referat frå møte er arkivert som dokument under saka. Når du loggar inn via Feide blir du bedt om å brukarnamn og passord, samt at du må verifisere ein brukarkode som du får tilsendt på mobil. Denne rutinen er på grunn av sikkerheitsomsyn.

Sharepoint/teams

2021

Referat frå leiarmøte er lagra i arkivsystemet Public360 (krev innlogging via Feide)

Saksnummer 21/00284

Klikk på lenkja over og du får opp saka i Public360. Referat frå møte er arkivert som dokument under saka. Når du loggar inn via Feide blir du bedt om å brukarnamn og passord, samt at du må verifisere ein brukarkode som du får tilsendt på mobil. Denne rutinen er på grunn av sikkerheitsomsyn.

Sharepoint/teams

2020

Referat frå leiarmøte er lagra i arkivsystemet Public360 (krev innlogging via Feide)

Saksnummer 20/00333

Klikk på lenkja over og du får opp saka i Public360. Referat frå møte er arkivert som dokument under saka. Når du loggar inn via Feide blir du bedt om å brukarnamn og passord, samt at du må verifisere ein brukarkode som du får tilsendt på mobil. Denne rutinen er på grunn av sikkerheitsomsyn.

2019

Ingen referat mottatt.

2018
2017
2016
2015
2014
2013

Læringsmiljøutvalg (LMU)

Læringsmiljøutvalget deltar i planlegging av tiltak som gjelder læringsmiljøet, og skal nøye følge utviklingen i spørsmål som gjelder sikkerheten og velferden til studentene.

Kunsthøgskolens læringsmiljø skal preges av

 • studentmedbestemmelse og god kommunikasjon mellom ledelse og studentdemokrati
 • inkludering, nulltoleranse for mobbing og trakassering og gode varslingsrutiner
 • undervisningslokaler, verksteder og utstyr som er tilpasset faglige behov og som har gode sikkerhetsrutiner
 • et bibliotek som støtter opp om utdanning og kunstnerisk utviklingsarbeid
 • god informasjon om emner og undervisning
 • rådgivning hvis studenten får problemer med gjennomføring

Plan for systematisk arbeid med læringsmiljø ved Kunsthøgskolen i Oslo 2022-2026

Etter forslag fra LMU godkjente styret 14.06.2022 (S-sak 25/22) en plan for systematisk arbeid med læringsmiljøet. (Pdf)

Dersom du har spørsmål knyttet til læringsmiljøet ved Kunsthøgskolen kan du melde inn saker direkte til LMU.

Kontakt: lmu@khio.no.

Medlemmer

LMUs mandat.

Møtereferater og dokumenter - LMU

Studieåret 2022/2023

Referat fra møter og andre aktuelle dokumenter er lagret i arkivsystemet Public360 (krever innlogging via Feide).

Saksnummer 22/00840

Klikk på lenken over og du får opp saken i Public360. Når du logger inn via Feide blir du bedt om å oppgi brukarnavn og passord, samt at du må verifisere en brukerkode som du får tilsendt på mobil. Denne rutinen er på grunn av sikkerhetshensyn.

Studieåret 2020/2021

Referat fra møter og andre aktuelle dokumenter er lagret i arkivsystemet Public360 (krever innlogging via Feide).

Saksnummer 21/00129

Klikk på lenken over og du får opp saken i Public360. Når du logger inn via Feide blir du bedt om å oppgi brukarnavn og passord, samt at du må verifisere en brukerkode som du får tilsendt på mobil. Denne rutinen er på grunn av sikkerhetshensyn.

Studieåret 2019/2020

Referat fra møter og andre aktuelle dokumenter er lagret i arkivsystemet Public360 (krever innlogging via Feide)Skjult tekst

Saksnummer 21/00130

Klikk på lenken over og du får opp saken i Public360. Når du logger inn via Feide blir du bedt om å oppgi brukarnavn og passord, samt at du må verifisere en brukerkode som du får tilsendt på mobil. Denne rutinen er på grunn av sikkerhetshensyn.

Studieåret 2018/2019

Referat fra møter og andre aktuelle dokumenter er lagret i arkivsystemet Public360 (krever innlogging via Feide)

Saksnummer 21/00133

Klikk på lenken over og du får opp saken i Public360. Når du logger inn via Feide blir du bedt om å oppgi brukarnavn og passord, samt at du må verifisere en brukerkode som du får tilsendt på mobil. Denne rutinen er på grunn av sikkerhetshensyn.

Studieåret 2016/2017

Arbeidsmiljøutval (AMU)

Arbeidsmiljøutvalet (AMU) behandlar:

 • saker som har betydning for verksemdas arbeid med helse, miljø og sikkerheit
 • saker som gjeld opplæring i og informasjon om arbeidsmiljøspørsmål
 • spørsmål knytt til arbeidstidsordningar som har betydning for tilsettes helse og velferd
 • planar som kan få vesentleg betydning for arbeidsmiljøet, til dømes planar om arbeidsprosessar, førebyggande vernetiltak, rasjonalisering, byggearbeid og innkjøp av maskiner
 • rapportar om yrkessjukdomar, arbeidsulykker og tilløp til ulykker
 • planar i samband med oppføring av bygningar som krev samtykke fra Arbeidstilsynet

Les meir om arbeidsmiljø i HR-portalen  (krev innlogging via Feide).

Arbeidsgjevar har hovudansvaret for at utvalet verkar etter hensikta. Dette er heimla i Arbeidsmiljølova. Det finnst også relevant informasjon i Orientering om medvirkning og vernetjenesten. Lovtekst, forskrifter og kommentarer fra Arbeidstilsynet. Informasjon om AMU er også tilgjengeleg på Arbeidstilsynets heimeside.

Medlemmer i AMU:

Oppdatert oversikt over medlemmer i arbeidsmiljøutvalet finnst i HR-portalen (krev innlogging via Feide)
Her finn du også oversikt over vernetenesta.

Verneombod samt hovudtillitsvalde vert også invitert til møta, og kan møte som observatørar. Verneomboda er talerøyr for dei tilsette når det gjeld spørsmål og tiltak rundt arbeidsmiljø. 

I AMU sit representantar frå leiinga og arbeidstakarne, valde for to år om gongen. Leiaren vert valt vekselvis av arbeidsgjevaren og arbeidstakarens representantar for eitt år om gongen.

HR-rådgivar Chrsitophe Gras er AMUs sekretær, e-post: chrigras@khio.no

Referat frå AMU-møte

Referat frå AMU-møte er tilgjengeleg i saksarkivet, Public360.

2023: sak 23/00146

2022: sak 22/00018

Forskningsutvalg

Forskningsutvalget er rektors rådgivende fagstrategiske organ i saker som gjelder kunstnerisk utviklingsarbeid, forskning og doktorgradsutdanning.

Mandat

 • gi råd om utforming av strategi og handlingsplan for kvalitet i kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning
 • gi råd om faglige standarder for kvalitet i kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning, herunder åpen forskning og forskningsinfrastruktur
 • gi råd om faglige standarder for godt forskningsmiljø og -kultur på institusjonsnivå, som supplerer avdelingenes lokale arbeid med forskningsmiljø.
 • gi råd om sikring av forskningsintegritet og god forskningspraksis
 • utarbeide forslag til plan for forskningsformidling ved Kunsthøgskolen
 • utarbeide forslag til felles seminarer og konferanser knyttet til kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning
 • ivareta programrådsansvar for doktorgradsprogrammet ihht kvalitetssystemet
 • foreta faglig vurdering av søknader og tildeling av interne KUF-midler (utvalget kan oppnevne en faglig komite som foretar vurdering av søknader og tildeling av midler)

Utvalget rapporterer til rektor.

Sammensetning

 • 6 ansatte undervisnings- og forskerstilling (avdelingenes lokale forskningsledere), oppnevnt av dekan i samråd med fagkollegiet. (Dersom to avdelinger samarbeider om en lokal forskningsleder kan denne representere begge avdelinger).
 • 2 stipendiatrepresentanter (oppnevnt av stipendiatene i fellesskap)
 • prorektor for forskning, leder

Sekretær: Torben Lai

Saksdokument og referat

Referat og sakspapir er lagra i saksarkivsystemet Public360.

Utdanningsutvalg

Utdanningsutvalget er rektors rådgivende fagstrategiske organ i saker som gjelder utdanningsfeltet.

Mandat

 • gi råd om strategi og handlingsplan for kvalitet i utdanning
 • gi råd om kvalitet i utdanning, herunder utvikling, vurdering og dokumentasjon av utdanningskvalitet
 • gi råd om utdanningsfaglig kompetanse
 • gi råd om gode arenaer for faglig dialog om undervisnings- og vurderingsformer, internasjonalisering, KUF-basert utdanning, faglig utdanningsledelse og andre element for å heve kvaliteten i utdanningen.
 • foreta faglig vurdering av undervisere i meritteringssystem
 • (utvalget kan oppnevne en faglig komite som foretar vurdering og prioritering av søknader)

Utvalget rapporterer til rektor.

Sammensetning

 • 6 ansatte i undervisnings- og forskerstilling, (en fra hver avdeling, fortrinnsvis representanter som er involvert i kvalitetsutvikling av utdanning, programrådsarbeid eller liknende) oppnevnt av dekan i samråd med fagkollegiet
 • 2 studentrepresentanter (oppnevnt av studentrådet)
 • 1 prorektor (for utdanning, leder)

Sekretær: Anette Christensen

Referat og saksdokument

Referat og saksdokument er lagra i arkivsystemet Public360 (krev innlogging via Feide)

Klikk på lenkja over og du får opp saka i Public360. Referat frå møte er arkivert som dokument under saka. Når du loggar inn via Feide blir du bedt om å brukarnamn og passord, samt at du må verifisere ein brukarkode som du får tilsendt på mobil. Denne rutinen er på grunn av sikkerheitsomsyn.

Mangfold og likestilling

Lov om likestilling og diskriminering pålegger offentlige myndigheter, arbeidslivets organisasjoner og arbeidsgivere en aktivitetsplikt for å fremme likestilling og hindre diskriminering.

På styremøte 27. oktober 2020, sak 49/20, vedtok styret å opprette et nytt utvalg for mangfold og likestilling på KHiO.

Se også: Første møte i mangfoldsutvalget

Handlingsplan for likestilling og mangfold, vedtatt av styret ved Kunsthøgskolen i Oslo 14. juni 2022, S-sak 29-22 (norsk)

Equality and diversity plan, approved by the board at Oslo National Academy of the Arts 14 June 2022, S-sak 29-22 (English)

Bakgrunn

Lov om likestilling og diskriminering pålegger offentlige myndigheter, arbeidslivets organisasjoner og arbeidsgivere en aktivitetsplikt for å fremme likestilling og hindre diskriminering. Det kreves at de jobber aktivt, målrettet og planmessig for å oppnå dette.

Aktivt betyr å iverksette tiltak, mens målrettet betyr å definere målet for arbeidet og hvem som er ansvarlig. Planmessig betyr å utarbeide og følge en bevisst strategi. For alle offentlige virksomheter, og private virksomheter med mer enn 50 ansatte, presiseres det at dette innebærer å både undersøke om det finnes hindre for likestilling eller risiko for diskriminering, å analysere årsakene til disse, og å iverksette tiltak som er egnet til å motvirke dem.

Med utgangspunkt i likestillings- og diskrimineringsloven, har Regjeringen utarbeidet en handlingsplan mot rasisme og diskriminering på grunn av etnisitet og religion. Formålet med handlingsplanen er at den skal bidra til en fornyet og forsterket innsats i kampen mot rasisme og diskriminering. Planen gjelder for perioden 2020-2023.

KHiO utarbeidet i 2011 en handlingsplan for likestilling. Denne ble revidert i 2013. Planen fastslår at KHiO gjennom sin personalpolitikk skal fremme kvinners utvikling og muligheter med det formål å oppnå reell likestilling mellom kjønnene, hindre diskriminering på grunn av kjønn, funksjonsnedsettelse, etnisitet, religion, politisk syn, medlemskap i arbeidstakerorganisasjon, alder eller seksuell orientering.

Mål

Målet med utvalgets arbeid er å være pådriver og inspirator i arbeidet med likestilling og mangfold for ansatte og studenter ved KHiO, og levere en handlingsplan som gjør det mulig for KHiO å arbeide med alle de ulike områdene som er dekket av likestillings og diskrimineringsloven.

Med likestilling menes her likeverd, like muligheter og like rettigheter. Likestilling forutsetter tilgjengelighet og tilrettelegging, og at ingen utsettes for diskriminering. Med mangfold menes her både representativitet og mangfold av perspektiver, holdninger og verdier.

Handlingsplanen skal avklare konkrete mål, tiltak, roller og ansvar for perioden med årlige prioriterte satsingsområder. Målet med handlingsplanen er at arbeidet med mangfold og likestilling skal være integrert i alle KHiOs virksomheter og prosesser, slik at lærings- og arbeidsmiljøet må være fritt for diskriminering og trakassering, slik at studenter og ansatte behandles på like vilkår.

Utvalget skal bidra til en høgskole for alle uavhengig av kjønn, etnisitet, nasjonal opprinnelse, språk, livssyn, politisk syn, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, sosioøkonomisk status, funksjonsevne og andre forhold. KHiO skal på ulike måter aktivt arbeide for at studentenes og ansattes sammensetning skal gjenspeile samfunnet rundt, blant annet for å gjøre det mulig å uttrykke et mangfold av perspektiver i KHiOs utdanninger og forskning.

Det foretas en kartlegging av nå-situasjonen som grunnlag for videre veivalg, og at den akademiske friheten skal respekteres. Det må tilrettelegges for arenaer for brede debatter

Organisering og sammensetning

Utvalget skal være bredt sammensatt med representanter fra alle KHiOs avdelinger og seksjoner. I tillegg skal studentene være representert. Utvalget suppleres med ett eksternt medlem med særlig kompetanse på dette området. Et mindre arbeidsutvalg med medlemmer fra utvalget, kan arbeide med saker som ikke krever behandling i et samlet utvalg.

Utvalgets sammensetning er som følger:
Rektorat (prorektor): 1
Avdelingene: 6
Seksjonene: 4
Studenter: 6
Eksternt medlem: 1

Funksjonsperioden er to år med mulighet for forlengelse i ytterligere to år. Utvalget skal selv organisere sitt arbeid. Det etableres et arbeidsutvalg som skal fremme saker for utvalget og arbeide mellom møtene. Utvalget utpeker selv sitt arbeidsutvalg. Utvalgtes sammensetning dekker representasjonskravene i Hovedavtalen og uh-loven. Studentrådet oppnevner studentrepresentantene til utvalget.

Utvalg for mangfold og likestilling 2020-22

Leder: Anne-Linn Akselsen, prorektor

Representanter fra fagavdelingene

Jorge Manilla Navarete, avdeling kunst og håndverk
Saskia Holmkvist, avdeling Kunstakademiet
Maziar Raein, avdeling design
Magne Eliassen, avdeling Operahøgskolen
Petra Fransson, avdeling Teaterhøgskolen
Yaniv Cohen, avdeling dans

Studentrepresentanter

Kevin Kurang, design BA2
Andrea Nilsen Viden, kunst og Håndverk BA2
Paulina Stroynowska, Kunstakademiet BA2
Øystein Dulsrud Klungnes, Operahøgskolen 1år
Sara Baban, Teaterhøgskolen MA2
Mariko Miyata Jancey, dans MA2

Representanter fra seksjonene

Dagfinn Skoglund, seksjon for teknisk produksjon
Cathrine Følstad, seksjon for virksomhetsstyring
Hanna Gjelten Hattrem, seksjon for studier, forskning og formidling
Kaja Glenne Lund, seksjon for service, brukerstøtte og infrastruktur

Framdriftsplan Utvalget hadde konstituerende møte 17. desember 2020.
Presseklipp, mediedebatten 2020

KHiO-ansatte og studenter kan følge avisoppslagene som er skrevet i forbindelse med sommerens mediedebatt om mangfold og likestilling (krever KHiO-epostadresse).

Felles redelighetsutvalg

Kunsthøgskolen i Oslo samarbeider med Norges musikkhøgskole, Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo og MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn om et felles redelighetsutvalg.

Sekretariatsfunksjonen ivaretas for tiden av Norges musikkhøgskole.

Medlem Vara
Lagdommer Michael Reiertsen, leder – til 31. desember 2022.
Professor Krisitin B Aavitsland (MF) – til 31. desember 2022 Professor Jan-Olav Henriksen (MF)
Professor Runar Hodne (KHiO) Professor Jeanette Christensen (KHiO)
Professor Jonny Aspen (AHO) NN (AHO)
Professor Gro Trondalen (NMH) – til 31. desember 2020 Professor Øivind Varkøy (NMH)
Stipendiat Bjørnar Utne-Reitan (NMH) – til 31. juli 2021 Stipendiat Petrine Vinje (KHIO)
Stipendiat Steinar Aandahl Skarpnes (MF) – til 31. juli 2021 NN, (AHO)

Informasjons-, drøftings og forhandlingsutvalg (IDF)

Informasjons-, drøftings- og forhandlingsutvalet (IDF) er eit organ for medbestemming på KHiO. Organet er samansett av representantar frå leiinga og arbeidstakarorganisasjonane.

Referat frå IDF-møte

Referat frå IDF-møte er lagra i arkivsystemet Public360 (krev innlogging via Feide)

23/00184


Tjenestemannsorganisasjoner

Tenestemannsorganisasjonane har i oppgåve å ivareta medlemenes interesser og sikre dei tilsettes medråderett på arbeidsplassen, blant anna i sentrale og lokale lønnsoppgjer, utarbeide krav om nye avtalar, yte hjelp under arbeidskonfliktar og liknande, represente medlemene i samband med tilsetjingar og halde medlemmene informerte om aktuelle løns- og arbeidsspørsmål.

Organisasjonar representert ved KHiO

Forskerforbundet (Unio)

Hovudtillitsvald Merete Mørk Lingjærde
Vara: Kirsti Bræin

Norsk tjenestemannslag (LO)

Hovedtillitsvald Anders Hamre
Vara: Frido Evers

Musikernes Fellesorganisasjon

Har for tida ikkje hovudtillitsvald.

Parat (YS)

Hovudtillitsvald Christel Bie Lavik
Sunniva H. Lundin

Samfunnsviterne KHiO (Akademikerne)

Hovedtillitsvald: Tancred Alexander Benedictow
Vara: Sandra Janzso

Verneombod

Verneombodets rolle er å ivareta arbeidstakaranes interesser i saker som gjeld det fysiske og det psykososiale arbeidsmiljøet.Verneombodet representerer tilsette i allee saker som vedkjem arbeidsmiljøet.

Verneombudet vert valt, av og mellom dei tilsette, for ein periode på to år.

Oversikt over verneombod ved KHiO er å finne under HR-portalen (krev innlogging via Feide).

Klagenemnda

Kunsthøgskolen i Oslo har opprettet ei egen klagenemnd som behandler klager.

Klagenemnda skal behandle

 • klager over enkeltvedtak som gjelder studenter og søkere til studier ved Kunsthøgskolen i Oslo, herunder klage på formelle feil ved opptak, permisjon, tildeling av grad eller vitnemål, tap av studierett og lignende.
 • Klager over formelle feil ved eksamen, sensur og arbeidskrav, jf. lov om universiteter og høyskoler § 5-2.
 • I tillegg skal klagenemnda behandle saker vedrørende annullering av eksamen eller prøve, såkalte fuskesaker, jfr. § 4-7.

Saker vedrørende utestenging og bortvisning, utestenging grunnet straffbare forhold og utestenging etter skikkethetsvurdering, jfr. §§ 4-8, 4-9 og 4-10, behandles av styret.

Klage på vedtak fattet av styret er ikke gjenstand for behandling i klagenemnda. Klagenemda skal heller ikke behandle spørsmål om erstatning.

Regler for klagenemnda

Nemnda avgjør om det er grunn til å innkalle klageren og den eventuelle motpart til å møte for nemnda eller til å innhente uttalelser fra andre instanser.

Klagenemnda er vedtaksfør når lederen eller varamedlem for leder og to andre medlemmer er til stede. Nemndas vedtak i klagesaker kan ikke påklages.

Klagenemnda fatter avgjørelser i møte og det skal føres protokoll fra møtene.

Seksjon for studier og forskning er sekretariat for klagenemnda.