Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Dramaturgisk feltarbeid og komparativ refleksjon

Studiepoeng
10
Emnekode
CDPR528
Inngår i studieprogram
Master - Comparative Dramaturgy and Performance Research

Kort beskrivelse av emnet

Emnet skal gi studenten førstehånds erfaring med dramaturgisk arbeid/samarbeid innenfor en norsk scenekunst-produksjon. Emnet skal også gi studentene kunnskap om/innsikt i organisering og strukturering av et norsk scenekunstfelt. Dette skal til sammen kunne utgjøre et sammenligningsgrunnlag for å bevisstgjøre seg ulike teatersystemer og organisasjonsformer på tvers av land, kultur og språk.

Emnet består av:

  • Dramaturgisk medvirkning til en større kunstnerisk produksjon og prosess innenfor eller utenfor Kunsthøgskolen i Oslo. (Dette kan være en studentforestilling, en forestilling/performance på en institusjon, i regi av et frittstående ensemble eller i tilknytning til en annen organisasjon med relevans for dramaturgisk praksis.)
  • Innsamling av relevant data (empiri)
  • Skriving av et refleksjonsarbeid i form av et essay eller en artikkel.

Ved praktisk å inngå i en scenisk produksjon i en norsk sammenheng utvikles både erfaring og forståelse for dramaturgens arbeidsroller, et konkret møte med et kunstfelt og et empirisk utgangspunkt for en mer overordnet refleksjon omkring ulike modeller for organisering av scenekunst. Det vektlegges evne til selvstendighet og samarbeid, både i forhold til kunstnerisk produksjon, datainnsamling og refleksjon.

Det skal skrives en refleksjon knyttet til det dramaturgiske arbeidet. Denne oppgaven skal sammenlikne erfaringene og empiri fra/om det norske scenekunstfeltet med tilsvarende erfaringer/empiri fra scenekunstfeltet i det landet studenten har sitt faglige utgangspunkt.

Læringsutbytte for emnet

Etter endt emne skal studenten:

  • Ha førstehåndserfaring fra dramaturgisk arbeid innenfor en norsk scenekunst-kontekst
  • Ha tilegnet seg kunnskap om ulike organisatoriske og institusjonelle norske plattformer for produksjon av scenekunst
  • Komparativt sammenstille disse erfaringene med tilsvarende erfaringer fra hjemstedsinstitusjon/land.

Undervisning og læringsformer

Emnet undervises hovedsakelig gjennom veiledning. Det legges vekt på selvstendig dramaturgisk arbeid relatert til kunstnerisk produksjon og innsamling av relevant data/empiri.

Arbeidskrav for emnet er:

  • Gjennomført dramaturgisk arbeid i tilknytning til en intern/ekstern scenekunstorganisasjon/produksjonsapparat.

Vurdering

Arbeidskrav må være godkjent for at studenten skal kunne få avsluttende vurdering i emnet.

Skriftlig oppgave, samt en muntlig samtale som gjennomføres etter innlevert oppgave.

Den skriftlige og muntlige oppgaven vurderes samlet med en avsluttende karakter (A-F).