Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Dramaturgi 3 - Anvendt dramaturgi

Studiepoeng
10
Emnekode
CDPR526
Inngår i studieprogram
Master - Comparative Dramaturgy and Performance Research

Kort beskrivelse av emnet

Emnene Dramaturgi 1-3 dekker innsikt i dramaturgisk teori, metode og historikk, og forståelse av scenekunst som komposisjon ut fra ulike kunstneriske parametre. Sentralt står analyser av tekst, rom, musikk, visualitet og bevegelse, samt fokus på en erfaringsbasert anvendelse av den dramaturgiske kompetansen. Emnene vektlegger også dramaturgi som en evne til å kunne forstå og analysere et kunstnerisk arbeids organisatoriske, kulturelle, politiske og økonomiske sammenhenger.

Dramaturgi 3 vektlegger de dramaturgiske forberedelsene som kreves for realiseringen av det kunstneriske masterarbeidet, samt utvikling av en klar strategi for det tilhørende refleksjonsarbeidet. I dette ligger en bevisstgjøring og diskusjon av estetiske, materielle og etiske implikasjoner ved dette arbeidet.

Emnene Dramaturgi 1-3 er halvårlige emner som blir vurdert og avsluttet etter hvert semester. De bygger på hverandre og har en progresjon. De leder frem mot emnet Masterprosjekt, som tas i 4. semester.

Læringsutbytte for emnet

Etter endt emne skal studenten:

  • kunne integrere de kunnskaper og ferdigheter som studenten har tilegnet seg tidligere i studiet i forberedelsene til og tilretteleggingen av masterprosjektet
  • evne å forstå sammenhenger mellom det kunstneriske arbeidet og ulike organisatoriske, politiske og økonomiske rammebetingelser
  • kunne formulere og formidle planer for masterprosjektet i skriftlig og muntligform
  • være i stand til å diskutere scenekunstens forhold til samfunn, etikk og politikk, og å kunne anvende dramaturgisk kompetanse i møte med andre fagfelts vitenskapelige diskurser
  • ha opparbeidet en forståelse av forskningsetiske aspekter ved scenisk forskning og formidling

Undervisning og læringsformer

Arbeidsformer kan være lærerstyrt undervisning, veiledning og selvstendig arbeid og bestå i praktiske øvelser, kreative oppgaver, forelesninger, selvstudier, prosjektarbeid og skriftlige arbeider.

Det legges her vekt på selvstendig kunstnerisk og refleksivt arbeid med jevnlig faglig oppfølging og veiledning.

Arbeidskrav for emnet er:

  • obligatorisk tilstedeværelse til fastsatt undervisning
  • aktiv deltakelse i undervisningen
  • Gjennomførte pålagte faglige oppgaver underveis i emnet

Vurdering

Arbeidskrav må være godkjent for at studenten skal kunne få vurdering i emnet.

Studentens arbeid i emnet skal veiledes og vurderes underveis. Vurderingen underveis baserer seg på veiledning, lærervurderinger, gruppediskusjoner og egenrefleksjon over faglig utvikling sett i relasjon til emnets læringsutbytte.

Underveisvurdering og avsluttende vurdering gjøres av emneansvarlig pedagog.

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk.