Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Prosjektrealisering 1 - Eksponering og utvikling

Studiepoeng
10
Emnekode
CDPR508
Inngår i studieprogram
Master - Comparative Dramaturgy and Performance Research

Kort beskrivelse av emnet

Emnene Prosjektrealisering 1-3 rommer ulike former for individuelle og kollektive presentasjoner, arbeidsdemonstrasjoner, etyder og forestillinger. Sentralt står konseptutvikling, undersøkelse, prosjektutvikling og gjennomføring, resepsjons- og virkningsanalyse, dokumentasjon og formidling. De ulike formatene vil innebære møter med et differensiert publikum. Emnet vil sette studentene i stand til å skape og presentere sceniske uttrykk og forestillinger, i ulike formater, av høy kvalitet, som kan virke i relevante kontekster og synliggjør studentens kunstnerskap.

Prosjektrealisering 1 er fokusert rundt masterprosjektene. Studentens eget masterprosjekt, og andre initierte prosjektarbeid, skal videreutvikles i samarbeid med medstudenter, i vekslende samarbeidskonstellasjoner, i forskjellige skjermede og offentlige rom/visningsarenaer.

Emnene Prosjektrealisering 1-3 er halvårlige emner som blir vurdert og avsluttet etter hvert semester. De bygger på hverandre og har en faglig progresjon. De leder frem mot emnet Masterprosjekt, som tas i 4 semester.

Læringsutbytte for emnet

Etter endt emne skal studenten:

  • ha fått relevant kunnskap og erfaring med kartlegging, utprøving, utvikling og realisering av mulighetsrom i egne og andres prosjekter
  • ha fått innsikt i og forståelse for sine medstudenters faglige fordypningsfokus og planlagte masterprosjekter

Undervisning og læringsformer

Arbeidsformer kan være lærerstyrt undervisning, veiledning og selvstendig arbeid og bestå i praktiske øvelser, kreative oppgaver, forelesninger, selvstudier, prosjektarbeid og skriftlige arbeider. Det legges vekt på utvikling av arbeidsfellesskap og samarbeidsmuligheter. Kort vei mellom egen og/eller initiert/kuratert ide og publikum. Ut ifra studentgruppens sammensetning tilpasses arbeidet progresjonen og målet med studiet.

Arbeidskrav for emnet er:

  • Aktiv deltakelse og obligatorisk oppmøte til oppsatte tider for undervisning, veiledning, gruppearbeid, ekskursjoner, diskusjonsfora og kurs.
  • Innlevering og presentasjon av obligatoriske emneoppgaver til oppsatte frister

Vurdering

Arbeidskrav må være godkjent for at studenten skal kunne få vurdering i emnet.

Studentens arbeid i emnet skal veiledes og vurderes underveis. Vurderingen underveis baserer seg på veiledning, lærervurderinger, gruppediskusjoner og egenrefleksjon over faglig utvikling sett i relasjon til emnets læringsutbytte.

Underveisvurdering og avsluttende vurdering gjøres av emneansvarlig pedagog.

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk.