Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

2.1 Søknadsarbeid

2.1.1 Før du begynner søknadsarbeidet

Alle søknader skal forankres hos ledelsen/dekanen ved din avdeling. For nærmere informasjon om dette og råd, anbefalinger og krav knyttet til søknadsfasen, se veileder for interne eller eksterne forskningsmidler.

2.1.2 Søknadsarbeidet

Det er viktig at fagansatte/prosjektleder, som er interessert i å søke på utlysninger om det er interne midler ved Kunsthøgskolen eller eksternt ved f.eks. HK-dir/Program for kunstnerisk utviklingsarbeid (PKU), Norges forskningsråd (NFR) ol., leser og setter seg grundig inn i utlysningstekstene med hensyn til krav og forpliktelser. Husk at alle delene av søknaden veier/teller like mye - om ikke annet er informert om i utlysningsteksten.

PKU og NFR arrangerer ofte informasjonsmøter i forbindelse med sine utlysninger. Fagansatte som er interessert i å søke oppfordres til å melde seg på og delta på disse informasjonsmøtene.

2.1.3 Faglig støtte

Ved ekstern finansiering: Utkast av søknaden/søknadsskjema sendes lokal forskningsleder ved din avdeling på epost seinest 5 uker før søknadsfrist, se veiledning

Ved intern finansiering: Søknaden sendes din dekan 14 dager før søknadsfristen, se veiledning.

2.1.4 Budsjett og finansieringsplan

Ved ekstern finansiering: Alle budsjetter og finansieringsplaner som ifb. søknader skal utarbeides i samarbeid med din avdelings økonomikontakt ved Team økonomi, regnskap og lønn, og kvalitetssikres før søknad sendes. For mer informasjon om dette, samt råd, maler og krav knyttet til budsjett og finansieringsplan se under Regelverk/Prosjekt

2.1.5 Forskningsadministrativ støtte

Om du som prosjektleder/prosjekteier har spørsmål underveis i søknadsarbeidet kontakt Seksjon for studier, forskning og formidling ved Team forskningsadministrasjon på kuf-administrasjon@khio.no. De kan bistå med råd, klargjøring og støtte knyttet til:

 • Utlysningens føringer og krav
 • Planer for prosjektet og organisering, fremdriftsplan i søknaden
 • Viktige sider ved utlysningen som må besvares

2.2 Eksterne KUF-midler

Tilsette som arbeider med prosjekt innan kunstnarisk utvikling kan vurdere å søkje midlar frå desse eksterne ordningane.

2.2.1 Norges forskningsråd

Forskningsorganisasjoner, næringsliv og offentlig sektor kan søke om prosjektmidler fra Norges forskningsråd (NFR). Privatpersoner kan ikke søke.

NFR lyser ut midler i ulikesøknadstyper, alle ment til å bygge fremragende forskningsmiljøer.

Forskningsutvalget ved Kunsthøgskolen anbefaler spesielt disse aktuelle og relevante porteføljene ved Norges forskningsråd:

Søknadsfristene til disse porteføljene er flere ganger i løpet av året. Se aktuelle søknadsfrister for utlysning ved gjeldende portefølje.

Som forsker søker du midler i samarbeid med forskningsorganisasjonen din (Kunsthøgskolen er godkjent som forskningsorganisasjon).Får du innvilget midler fra NFR, er det Kunsthøgskolen/forskningsorganisasjonen som blir prosjektansvarlig for forskningsprosjektet.

For mer informasjon om utlysninger ved NFR se:

https://www.forskningsradet.no/utlysninger/

Nedenfor finner du som fagansatt fagstøtte i søknadsarbeidet inndelt i ulike faser, med Kunsthøgskolens tidsfrister, krav, råd og anbefalinger ved søknad til Norges forskningsråd.

Forberedelsefase
Tidsfrister Råd, anbefalinger og krav
3-5 mnd før søknadsfristen
 • Det er viktig at fagansatte/prosjektleder, som er interessert i å søke på utlysninger ved Norges forskningsråd (NFR), leser og setter seg grundig inn i utlysningsteksten med hensyn til krav og forpliktelser. Husk at alle delene av søknaden veier/teller like mye.
 • NFR arrangerer informasjonsmøte i forbindelse med sine utlysninger. Fagansatte som er interessert i å søke oppfordres til å melde seg på og delta på disse informasjonsmøtene.
Fortløpende
 • Dekan er prosjekteier og er formell avsender av søknaden. Det er dekan som godkjenner den fagansatte sin søknad og som underskriver en eventuell kontrakt ved tilslag. Prosjektet tilhører avdelingen både faglig og administrativt. Jf interne retningslinjer for ekstern finansiert virksomhet ved KHIO (se under Regelverk/Prosjekt: https://khio.no/intranett/for-ansatte/okonomi#regelverk). Dekanen tar derfor beslutningen om de fagansatt skal gå videre med en søknad eller ikke ut ifra forhold som:
 • Finansiering/bruk av ressurser – planlagt egenbidrag i søknaden opp mot avdelingens tilgjengelige ressurser.Søknaden/prosjektets relevans for avdelingen.Vurdere mulighet til frigjøring av ressurser på avdelingen for å muliggjøre prosjektleders tid til arbeid med søknadsutvikling.Forankring i avdelingen (f.eks. hvor lenge er prosjektleders ansettelsesforhold opp imot prosjektets lengde, hvor mye legges det opp til samarbeid med andre i avdelingen, hvordan skal prosjektet brukes til fagutvikling).
3-5 mnd før søknadsfristen
 • Fagansatt/prosjektleder og dekan må i denne fasen gå i dialog med teknisk produksjon for en vurdering av om teknisk produksjon har kapasitet til å håndtere ønsket aktivitet i prosjektet. Om teknisk produksjon ikke har kapasitet må budsjettene dimensjoneres slik at det hentes inn midler eksternt/legges inn i budsjettet i søknaden til å finansiere ønsket aktivitet.
3 mnd før søknadsfristen
 • Den fagansatte/prosjektleder lager en beskrivelse av prosjektet, hvilke ressurser prosjektet ønsker at avdelingen skal bidra med i prosjektet, som sendes til dekan innen 3 mnd før søknadsfristen.
Utviklingsfase
Tidsfrister Råd, anbefalinger og krav
5 uker før tidsfristen
 • Som prosjektleder er du som fagpersonen faglig ansvarlig for planlegging og gjennomføring av prosjektet. Som prosjektleder utvikler du et første utkast av søknaden, med budsjett, fremdriftsplan, søknadsskjema ol.:
  • Utkast av søknaden/søknadsskjema sendes lokal forskningsleder ved din avdeling på epost seinest 5 uker før søknadsfrist.
  • Utkast av budsjett sendes avdelingens økonomikontakt ved team økonomi, regnskap og lønn på e-post med kopi til teamleder og kuf-administrasjon@khio.no seinest 5 uker før søknadsfristen. Bruk TDI-modellen ved Kunsthøgskolen for hvilke satser du skal bruke. Se intranett her.
  • Utkast av finansieringsplan sendes avdelingens økonomikontakt ved team økonomi, regnskap og lønn på e-post til avdelingens økonomikontakt med kopi til teamleder og kuf-administrasjon@khio.no seinest 5 uker før søknadsfristen.
 • Utkast fremdriftsplan sendes lokal forskningsleder på e-post og team forskningsadministrasjon på e-postadresse kuf-administrasjon@khio.no seinest 5 uker før søknadsfrist.
Tilbakemeldingsfase
Tidsfrister Råd, anbefalinger og krav
3 uker før søknadsfristen
 • Etter at du har sendt inn utkast av søknaden/søknadsskjema, utkast av budsjett, finansieringsplan vil du innen 3 uker før søknadsfrist (forutsatt at du har sendt inn til fristen fem uker før søknadsfristen):
 • Team forskningsadministrasjon gir tilbakemelding per e-post til prosjektleder, med kopi til prosjekteier og rektorat.
 • Team økonomi, regnskap og lønn ved avdelingens økonomikontakt gir tilbakemelding per e-post til prosjektleder, med prosjekteier, rektorat og team forskningsadministrasjon, jf punktene knyttet til kvalitetskontroll (Mal for budsjett, krav til egenandel, budsjettmessige føringer i utlysningen, TDI-modell, BOA-krav/regler) Team forskningsadministrasjon settes i kopi på all relevante e-post fra team økonomi, regnskap og lønn til prosjektleder.
 • Lokal forskningsleder gir tilbakemelding til prosjektleder per e-post, med kopi til prosjekteier, team forskningsadministrasjon og rektorat.
Innsendingsfase
Tidsfrister Råd, anbefalinger og krav
Fra 3 uker og frem til søknadsfristen
 • Prosjektleder fortsetter arbeidet med søknaden og innarbeider tilbakemeldingene fra team forskningsadministrasjon, avdelingens økonomikontakt ved team økonomi, regnskap og lønn og lokal forskningsleder.
En uke før søknadsfrist
 • Prosjektleder har ansvar for at dekan har tilgang til prosjektbeskrivelsen i søknaden senest en uke før søknadsfristen. Følgende må på dette tidspunktet være klart for godkjenning:
 • Egenandel/egeninnsats som er lagt inn i prosjektet
 • Grunnlag for avdelingens vurdering av faglig interesse og/eller strategisk forankring.
En uke før søknadsfristen
 • Dekanen lager bekreftelsesbrev som sendes prosjektleder senest en uke før søknadsfrist for opplasting i søknadsportalen. Ifølge interne retningslinjer for eksternt finansiert virksomhet ved Kunsthøgskolen i Oslo, skal prosjekter med økonomisk kostnads-/inntektsramme ut over 100.000 vurderes og avgjøres i samråd med høgskolens ledelse representert ved rektor og direktør. Prosjekteier informerer direktør om planlagt søknad/igangsetting når økonomisk kostnads-/inntektsramme overstiger 100.000. SeInternreglement bidrags- og oppdragsprosjekter.
Seinest to uker etter
 • Prosjektleder fyller ut og leverer søknaden i søknadsportalen innen søknadsfristen. Prosjektleder sender kopi av innsendt materiale til team forskningsadministrasjon på kuf-administrasjon@khio.no.

2.2.2 Horisont Europa

EUs niende rammeprogram for forskning og innovasjon Horisont Europa, startet opp 1. januar 2021 med et foreslått totalbudsjett på 95,5 milliarder euro. Norske forskningsinstitusjoner kan søke om midler på lik linje med bedrifter og offentlige virksomheter i EU-medlemsland.

Programmet er det niende i rekken av EUs forsknings- og innovasjonsprogrammer og etterfølger Horisont 2020. En viktig nyvinning er innføringen av ambisiøse "missions"-orienterte forsknings- og innovasjonsoppdrag for å løse utvalgte store samfunnsutfordringer.

Horisont Europa lyser ut midler i ulike søknadstyper, alle ment til å bygge fremragende forskningsmiljøer.

Forskningsutvalget ved Kunsthøgskolen anbefaler spesielt disse aktuelle og relevante klyngene og «missions» ved Horisont Europa:

Søknadsfristene til disse klyngene og «missions» er flere ganger i løpet av året. Se aktuelle søknadsfrister for utlysning ved gjeldende klynge og «missions».

Som forsker søker du midler i samarbeid med forskningsorganisasjonen din (Kunsthøgskolen er godkjent som forskningsorganisasjon). Får du innvilget midler fra Horisont Europa, er det Kunsthøgskolen som blir prosjektansvarlig for forskningsprosjektet.

For mer informasjon om utlysninger ved Horisont Europa se: Horizon Europe (EUs offisielle nettside)

Nedenfor finner du som fagansatt fagstøtte i søknadsarbeidet inndelt i ulike faser, med Kunsthøgskolens tidsfrister, krav, råd og anbefalinger ved søknad til Horisont Europa.

Forberedelsesfase
Tidsfrister Råd, anbefalinger og krav
3-5 mnd før søknadsfristen Det er viktig at fagansatte/prosjektleder, som er interessert i å søke på utlysninger ved Horisont Europa, leser og setter seg grundig inn i utlysningsteksten med hensyn til krav og forpliktelser. Husk at alle delene av søknaden veier/teller like mye.

Horisont Europa arrangerer informasjonsmøter i forbindelse med sine utlysninger. Fagansatte som er interessert i å søke oppfordres til å melde seg på og delta på disse informasjonsmøtene.
Fortløpende Dekan er prosjekteier og er formell avsender av søknaden. Det er dekan som godkjenner den fagansatte sin søknad og som underskriver kontrakten ved eventuelle tilslag. Prosjektet tilhører avdelingen både faglig og administrativt. Jf interne retningslinjer for ekstern finansiert virksomhet ved KHIO (se under Regelverk/Prosjekt: https://khio.no/intranett/for-ansatte/okonomi#regelverk).

Dekanen tar derfor beslutningen om de fagansatt skal gå videre med en søknad eller ikke ut ifra forhold som:
 • Finansiering/bruk av ressurser – planlagt egenbidrag i søknaden opp mot avdelingens tilgjengelige ressurser.
 • Søknaden/prosjektets relevans for avdelingen.
 • Vurdere mulighet til frigjøring av ressurser på avdelingen for å muliggjøre prosjektleders tid til arbeid med søknadsutvikling.
 • Forankring i avdelingen (f.eks. hvor lenge er prosjektleders ansettelsesforhold opp imot prosjektets lengde, hvor mye legges det opp til samarbeid med andre i avdelingen, hvordan skal prosjektet brukes til fagutvikling).
I de tilfellene hvor utlysningen ber om at institusjonen (KHIO) skal være avsender av søknaden er det direktør eller den direktøren bemyndiger, som gir endelig klarsignal til at søknaden kan sendes inn.
3-5 mnd før søknadsfristen Fagansatt/prosjektleder og dekan må i denne fasen gå i dialog med teknisk produksjon for en vurdering av om teknisk produksjon har kapasitet til å håndtere ønsket aktivitet i prosjektet. Om teknisk produksjon ikke har kapasitet må budsjettene dimensjoneres slik at det hentes inn midler eksternt/legges inn i budsjettet i søknaden til å finansiere ønsket aktivitet.
3 mnd før søknadsfristen Den fagansatte/prosjektleder lager en beskrivelse av prosjektet, hvilke ressurser prosjektet ønsker at avdelingen skal bidra med i prosjektet, som sendes til dekan innen 3 mnd før søknadsfristen.
2 mnd før søknadsfristen Dekanen melder inn hvilke søknader som er vurdert opp imot resursspesifikke forhold, relevans og forankring i avdelingen og som er godkjent for videre arbeid. Beskrivelse av prosjektet meldes inn av dekan per e-post til rektorat med prosjektleder og team forskningsadministrasjon i kopi seinest 2 mnd før søknadsfristen.
Utviklingsfase
Tidsfrister Råd, anbefalinger og krav
5 uker før tidsfristen Som prosjektleder er du som fagpersonen faglig ansvarlig for planlegging og gjennomføring av prosjektet. Som prosjektleder utvikler du et første utkast av søknaden, med budsjett, fremdriftsplan, søknadsskjema ol.:
 • Utkast av søknaden/søknadsskjema sendes lokal forskningsleder ved din avdeling på epost seinest 5 uker før søknadsfrist.
 • Utkast av budsjett sendes avdelingens økonomikontakt ved team økonomi, regnskap og lønn på e-post med kopi til teamleder og kuf-administrasjon@khio.no seinest 5 uker før søknadsfristen. Bruk TDI-modellen ved Kunsthøgskolen for hvilke satser du skal bruke. Se intranett her.
 • Utkast av finansieringsplan sendes avdelingens økonomikontakt ved team økonomi, regnskap og lønn på e-post til avdelingens økonomikontakt med kopi til teamleder og kuf-administrasjon@khio.no seinest 5 uker før søknadsfristen.
 • Utkast fremdriftsplan sendes lokal forskningsleder på e-post og team forskningsadministrasjon på e-postadresse kuf-administrasjon@khio.no seinest 5 uker før søknadsfrist.
Tilbakemeldingsfase
Tidsfrister Råd, anbefalinger og krav
3 uker før søknadsfristen Etter at du har sendt inn utkast av søknaden/søknadsskjema, utkast av budsjett, finansieringsplan vil du innen 3 uker før søknadsfrist (forutsatt at du har sendt inn til fristen fem uker før søknadsfristen):
 • Team forskningsadministrasjon gir tilbakemelding per e-post til prosjektleder, med kopi til prosjekteier og rektorat.
 • Team økonomi, regnskap og lønn ved avdelingens økonomikontakt gir tilbakemelding per e-post til prosjektleder, med prosjekteier, rektorat og team forskningsadministrasjon, jf punktene knyttet til kvalitetskontroll (Mal for budsjett, krav til egenandel, budsjettmessige føringer i utlysningen, TDI-modell, BOA-krav/regler) Team forskningsadministrasjon settes i kopi på all relevante e-post fra team økonomi, regnskap og lønn til prosjektleder.
 • Lokal forskningsleder gir tilbakemelding til prosjektleder per e-post, med kopi til prosjekteier, team forskningsadministrasjon og rektorat.
Innsendingsfase
Tidsfrister Råd, anbefalinger og krav
Fra 3 uker og frem til søknadsfristen Prosjektleder fortsetter arbeidet med søknaden og innarbeider tilbakemeldingene fra team forskningsadministrasjon, avdelingens økonomikontakt ved team økonomi, regnskap og lønn og lokal forskningsleder.
En uke før søknadsfrist Prosjektleder har ansvar for at dekan har tilgang til prosjektbeskrivelsen i søknaden senest en uke før søknadsfristen. Følgende må på dette tidspunktet være klart for godkjenning:
 • Egenandel/egeninnsats som er lagt inn i prosjektet
 • Grunnlag for avdelingens vurdering av faglig interesse og/eller strategisk forankring
En uke før søknadsfristen Dekanen lager bekreftelsesbrev som sendes prosjektleder senest en uke før søknadsfrist for opplasting i søknadsportalen.

Ifølge interne retningslinjer for eksternt finansiert virksomhet ved Kunsthøgskolen i Oslo, skal prosjekter med økonomisk kostnads-/inntektsramme ut over 100.000 vurderes og avgjøres i samråd med høgskolens ledelse representert ved rektor og direktør. Prosjekteier informerer direktør om planlagt søknad/igangsetting når økonomisk kostnads-/inntektsramme overstiger 100.000. Se Internreglement bidrags- og oppdragsprosjekter.
Seinest to uker etter Prosjektleder fyller ut og leverer søknaden i søknadsportalen innen søknadsfristen. Prosjektleder sender kopi av innsendt materiale (søknad med vedlegg) til team forskningsadministrasjon på kuf-administrasjon@khio.no.

2.3 Interne KUF-midlar

Kunsthøgskolen sitt styre avset årleg ein sum til kunstnarisk utviklingsarbeid og forsking (KUF). Desse midlane blir disponert av Forskingsutvalet. Nedanfor finn du informasjon du som søkar trenger å vite. Søknadsfristene er 1. april og 1. oktober.

Søknadsskjema

Søknadsfristar
1. april og 1. oktober

Retningslinjer for interne Forskningsutvalgsmidler

Retningslinjer for interne Forskningsutvalgsmidler

Revidert i KUF-utvalgsmøte 23. februar 2015 og 19.05.2021. Endret fra «KUF-utvalg» til «Forskningsutvalg» jevnfør Forskningsutvalgsmøte 4. mai 2022.

Forskningsutvalgsmidler

Kunsthøgskolen sitt styre avsetter årlig midler til kunstnerisk utviklingsarbeid og forsking (KUF) som blir disponert av Forskningsutvalget. Midlene blir utlyst to ganger per år. Seksjon for studier, forskning og formidling er sekretariat for utvalget.

Fagansatte kan søke KUF-midler fra Forskningsutvalget i tre søknadstyper: prosjekt, konferanse og publikasjon, med hver sine søknadsskjema. I disse retningslinjer benyttes begrepet “KUF-prosjekt” som samlebegrep om alle søknadstyper.

SØKNAD OM FORSKNINGSUTVALGSMIDLER

Hvem kan søke KUF-midler?

 • Fagansatte (prosjektleder) ved Kunsthøgskolen i Oslo som har avsatt KUF-tid i sin arbeidsplan og som minimum er ansatt i minst 50 % stillingsforhold. Prosjektleder er den fagansatte som står som søker i søknadsskjema. Prosjektleder har ansvar for både det faglige og administrative ved gjennomføring av prosjektet. Prosjektleder har ansvar for å involvere dekan i søknadsfasen, ettersom dekan har faglig ansvar for kvalitet i forskning ved avdelingen og skal være kjent med planlagte og pågående forskningsprosjekt.
 • Prosjektleder kan dessuten søke om midler til å inkludere tilsatte i midlertidige stillinger, tilsatte i deltidsstillinger, eksterne fagpersoner, tidligere tilsatte og tilsatte i teknisk-administrative stillinger i prosjektet.
 • Emeriti kan søke publikasjonsmidler.
 • Doktorgradsstipendiater får egne prosjektmidler ved opptak til doktorgradsprogrammet i kunstnerisk utviklingsarbeid og kan ikke søke interne KUF-midler.

Forutsetninger for å få KUF-midler

 • Kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning ved Kunsthøgskolen i Oslo skal utføres i samsvar med vedtatte retningslinjer for forskningsintegritet som blant annet bygger på nasjonale forskningsetiske komiteers retningslinjer og krav til behandling av personlige data i forskningsprosjekt: https://khio.no/intranett/for-ansatte/kunstnarisk-utviklingsarbeid-ogforsking#forskingsintegritet   
 • Søknaden skal oppfylle definisjonen for kunstnerisk utviklingsarbeid. Ved Kunsthøgskolen blir kunstnerisk utviklingsarbeid forstått som skapende aktivitet innen kunst og design, som bidrar til ny innsikt, erkjenning, kunnskap eller som påverkar feltet. Aktiviteten er basert på kunstnerisk og designfaglig praksis, metoder og kritisk refleksjon, og skal bli delt med fagmiljø og allmenheten.
 • Prosjekter med kunstnerisk praksis hvor det kunstneriske utviklingsarbeidet er klart uttrykt og hvor arbeidet skal utføres i prosjektperioden støttes.
 • Prosjektlederen må ha oppfylt forpliktelsene til dokumentasjon og innlevering av resultat fra tidligere prosjekt som har mottatt midler fra Forskningsutvalget.
 • Prosjektlederen sin egen KUF-tid skal inngå i prosjektet. Frikjøp av tid kan bare tildeles innenfor stillingsrammen prosjektleder og prosjektdeltagerne har ved Kunsthøgskolen. Det kan ikke søkes om tilleggstid utover stillingsprosenten. Videre må det avtales med dekan hvordan KUF-tiden skal tas ut i forhold til arbeidsplanen generelt og undervisningen spesielt.
 • KUF-midlene skal bidra til å dekke utgifter som overskrid det avdelingene forventes å dekke.
 • Kunsthøgskolen oppmuntrer faglig tilsatte til å søke eksterne midler der dette er mulig og bruke de i kombinasjon med KUF-midler og avdelingenes egne ressurser.
 • Dersom et KUF-prosjekt er ventet å gå over flere år, anbefales det å dele opp prosjektet og søke om mindre beløp etter hvert som KUF-prosjektet utvikles.

Hva får normalt ikke KUF-midler?

 • KUF-prosjekter med kunstnerisk praksis hvor det kunstneriske utviklingsarbeidet fremstår uklart
 • KUF-prosjekter med aktiviteter som allerede er gjennomført
 • KUF-prosjekter som gjelder gjennomføring av et undervisningsopplegg
 • Personlig kompetanseheving som midler til deltakelse på kurs, konferanser, seminarer ol., med mindre dette inngår i prosjektet det blir søkt støtte til
 • Prosjekter som inneholder betaling til eksterne for å skrive om prosjektleders eget KUF-arbeid
 • Finansiering av bevertning og representasjon

VURDERING AV SØKNADEN

Alle innsendte søknader vil bli fremlagt Forskningsutvalget. Forskningsutvalget møtes to ganger per kalenderår for vurdering av søknadene, ca. 1. mnd. etter hver søknadsfrist. Forskningsutvalget vurderer prosjektenes kvalitet ut fra definisjonen av kunstnerisk utviklingsarbeid.

Søknadene blir vurdert etter vurderingsskjema hvor alle delene (tematikk og målsetting, kontekst, arbeidsmåte og aktiviteter, budsjett osv.) av søknadene blir gitt karakteren 1-7, hvor 7 er best og 1 dårligst. På bakgrunn av karakterene som er gitt hver søknad tar Forskningsutvalget samlet stilling til hvilke søknader som er:

 • Klart støtteverdig
 • Støtteverdig
 • Ikke støtteverdig

Med utgangspunkt i denne vurderingen og hvor mye midler Forskningsutvalget har til tildeling, vurderer Forskningsutvalget  hvilke søknader som skal tildeles midler og hvor mye disse søknadene skal tildeles.

I vurderingen ser Forskningsutvalget også positivt på om søknaden:  

 • har relevans for undervisninga (KUF-basert undervisning)
 • samarbeid, internt, mellom avdelingene og eksterne fagmiljø
 • er forprosjekt til Prosjektprogrammet og lignende store prosjekt

PROSJEKTGJENNOMFØRING

KUF-prosjekter (prosjekt, konferanse og publikasjon) som tildeles midler av Forskningsutvalget mottar et tildelingsbrev som fastsetter rammer for tildelingen.

Prosjektleder har det faglige, administrative og økonomiske ansvaret for gjennomføring av prosjektet innen de økonomiske rammene Forskningsutvalget har tildelt. I dette innebærer det at prosjektleder har ansvar for å:

 • sette seg inn i rutiner og regler som gjelder ved Kunsthøgskolen i Oslo for gjennomføring av forskningsprosjekt
 • gjennomføre prosjektet i tråd med Kunsthøgskolens i Oslo sine retningslinjer for forskningsintegritet og god forskningspraksis
 • gjennomføre prosjektet som beskrevet i søknaden og søknadens fremdriftsplan
 • dokumentere prosjektets resultater i Christin og KHIODA i tråd med det beskrevne i innsendt søknad. Her finner du mer informasjon om registrering i Christin og KHIODA. Spørsmål om å registrere resultater i Christin og KHIODA, og krav til dokumentasjon rettes til khioda@khio.no .
 • Ifb. prosjektøkonomi:
  - revidere budsjettet (spesielt dersom tildelingen av KUF-midler er lavere enn forutsatt i søknaden, men også i forbindelse med endringer underveis i prosjektgjennomføringen)
  - dokumentere alle utlegg og utgifter fortløpende og at disse er i samsvar med budsjettet og prosjektbeskrivelse
  - følge de rutiner og retningslinjer som gjelder for lønn, reiser, kontrakt, faktura og innkjøp ved Kunsthøgskolen, se: https://khio.no/intranett/for-ansatte/okonomi. Spørsmål om prosjektøkonomi rettes til regnskap@khio.no og lonn@khio.no.

Utsettelse 

 • Alle prosjektet gis en sluttdato av Forskningsutvalget. Om det ønskes utsettelse av et prosjekt må prosjektleder søke om dette. Søknaden vil bli fremlagt Forskningsutvalget i påfølgende møte. Det er Forskningsutvalget som behandler søknaden om utsettelse.
 • Utsettelse av KUF-prosjekt gis normalt kun til KUF-prosjekt avgrenset til forhold utenfor prosjekters kontroll.
 • Utsettelse med begrunnelse i “ordinære” årsaker blir normalt ikke godkjent.

Revisjon 

 • Ønske om vesentlige revisjoner av tildelte KUF-prosjekt blir normalt ikke godkjent.
 • Dersom prosjektet ikke blir gjennomført som planlagt faller grunnlaget for tildelingen bort.
 • Det kan eventuelt fremmes ny søknad om nytt KUF-prosjekt på ordinær måte.

AVSLUTNING AV KUF-PROSJEKT 

Alle KUF-prosjekt som har fått midler fra Forskningsutvalget har en sluttdato fastsatt av Forskningsutvalget. Etter sluttdato får Forskningsutvalget fremlagt dokumentasjonen av prosjektet som er registrert i KHIODA. Her vil  Forskningsutvalget vurdere om prosjektets resultater er i tråd med det beskrevne i innsendt søknad. På  bakgrunn av dette vurderer Forskningsutvalget om dokumentasjonen kan godkjennes og avslutter prosjektet. 

Manglende dokumentasjon av KUF-prosjekter med støtte fra Forskningsutvalget betyr at prosjektleder ikke kan søke om nye midler fra Forskningsutvalget til nytt eller samme KUF-prosjekt. Eventuelle restmidler og/eller underforbruk i forhold til budsjett etter at prosjektet er avsluttet, tilbakeføres Forskningsutvalget.

Søknadsveiledning - Hvordan søke på Forskningsutvalgsmidler?

 Før du fyller ut søknadskjema

Sett deg inn i ‘Retningslinjer for interne Forskningsutvalgsmidler', som redegjør for hvem som kan søke, forutsetninger for søknaden, hva som normalt ikke får støtte, Forskningsutvalgets vurdering av søknader osv.

VIKTIG:

All forskning ved Kunsthøgskolen i Oslo må utføres i tråd med krav til personvern og forskningsetikk, jf Kunsthøgskolens retningslinjer for forskningsintegritet og god forskningspraksis. Ved innsendelse av søknadsskjema bekrefter prosjektleder at han/hun/hen har satt seg inn i disse retningslinjene og at all forskning knyttet til dette prosjektet vil foregå innenfor disse retningslinjene. For mer informasjon om dette se:

 https://khio.no/intranett/for-ansatte/kunstnarisk-utviklingsarbeid-ogforsking#forskingsintegritet

Hvem kan gi deg råd og støtte i søknadsarbeidet?

Velg søknadsskjema fra tre typer: prosjekt, konferanse og publikasjon

Personopplysninger og prosjektsammendrag

For de tre søknadsskjemaene gjelder:

 • Fyll ut søknadsskjema side 1 - prosjekttittel, personopplysninger (prosjektleder og eventuelle samarbeidspartnere), kort prosjektsammendrag 
 • Søknad sendes på e-post til postmottak@khio.no innen søknadsfristen 1. april eller 1. oktober
 • Svar på søknaden, etter at den er behandlet i Forskningsutvalget, blir sendt til prosjektleder/søker med kopi til prosjekteier(dekan) senest to måneder etter søknadsfristen.

Prosjekt – hvordan fylle ut skjema for prosjekt

Prosjekter “rommer” alt fra mindre forprosjekt til større samarbeidsprosjekt. Søknadsskjema er strukturert i en rekke felt som skal fylles ut. Her er veiledning til de ulike feltene.

Tematikk og målsettinger

Inntil 2000 tegn inkludert mellomrom. Her skal for eksempel beskrives:

 • Prosjektets tematikk og problemstillinger
 • Prosjektets avgrensinger, intensjoner og forventede kunstneriske resultat
 • Prosjektets muligheter for nyskaping

Kontekst

Inntil 1000 tegn inkludert mellomrom.

 • Hvilke faglige sammenhenger inngår prosjektet i?
 • Forholder prosjektet seg til bestemte fagfelt, kunstnere eller designere, kunst- eller designretninger, tradisjoner, diskurser, eller lignende nasjonalt eller internasjonalt?
 • Hvordan påvirker/inspirerer de i så fall dette prosjektet?

Arbeidsmetode og aktiviteter

Inntil 1000 tegn inkludert mellomrom

Resultat, dokumentasjon og refleksjon

Inntil 1500 tegn inkludert mellomrom

 • Hvilke kunstneriske og/eller teoretiske resultater leder prosjektet frem til, og i hvilke sammenhenger er de tenkt presentert og delt?
 • Hvordan arbeides det med dokumentasjon i prosjektet, og hvordan formidles dokumentasjonen?
 • Hvordan arbeider prosjektet med refleksjon, og hvordan formidles og deles refleksjon?
 • (Dokumentasjon og refleksjon skal også samles og arkiveres i Kunsthøgskolen i Oslo sitt vitenarkiv KHIODA)

Institusjonstilknytning

Inntil 1000 tegn inkludert mellomrom
 • Hvilken verdi vil prosjektet ha for fagmiljø, undervisning og KUF ved Kunsthøgskolen i Oslo?
 • Er prosjektet også av verdi for andre fagligmiljøer?

Budsjett

Det kan søkes støtte til:
 • kjøp av varer, tjenester og teknisk assistanse
 • reisestøtte
 • frikjøp av tid (må bli avtalt med faglig leder/dekan)
For budsjettering gjelder videre:
 • Budsjettet skal settes opp i samsvar med gjeldende retningslinjer ved Kunsthøgskolen.
 • Budsjettet skal vise prosjektets totale kostnader og spesifisere tydelig hvilke andre finansieringskilder som eventuelt inngår i finansieringen av prosjektet. Finansiering fra andre finansieringskilder må bære bekreftet med tildelingsbrev eller annen type bekreftelse som viser at midlene er tildelt prosjektet, dette om det er fra finansieringskilder som Kulturrådet, Forskningsrådet, Fritt ord eller fra en avdeling ved Kunsthøgskolen. Finansiering fra andre finansieringskilder som det ønskes å søkes om i fremtiden kan ikke føres opp som en del av budsjettet.
 • Det skal føres opp hvor mye det søkes om støtte fra Forskningsutvalget og hvor mye avdelingen, eventuelt eksterne finansieringskilder vil bidra med.
 • Reiseutgifter og opphold skal bli budsjettert basert på reell, rimelig reisemåte og nøkterne oppholdsutgifter.
 • Honorar til eksterne fagpersoner (innledere, forelesere og kursholdere) skal følge gjeldende satser ved Kunsthøgskolen.
 • Honorar til eksterne for tekstproduksjon skal følge Norsk faglitterær forfatterforening sine satser.
 • En forutsetning for tildeling av midler er at prosjektleder stiller sin KUF-tid til disposisjon for gjennomføringen av prosjektet. I de tilfellene hvor dette ikke er tilstrekkelig kan det søkes om frikjøp. Med frikjøp menes frikjøp av prosjektleder fra andre forpliktelser ved Kunsthøgskolen i Oslo som undervisning, veiledning ol. slik at prosjektleder kan bruke mer av sin arbeidstid til prosjektet. Midlene det søkes om til frikjøp kan f.eks. brukes til å lønne vikar i prosjektleders sted. Frikjøp av tid kan bare tildeles innenfor den/de stillingsrammer som søker og prosjektdeltakerne har ved Kunsthøgskolen. Det kan ikke bli søkt om tilleggstid utover stillingsprosenten. Videre må det avtales med dekan hvordan tiden skal tas ut i forhold til arbeidsplanen generelt og undervisningen spesielt.
 • Frikjøp av tid (må avtales med faglig leder/dekan) For øvrig følges de ordinære satser angitt for din avdeling.
 • Om du er i tvil om satser, utregning ol. i budsjettet, eller for mer informasjon om budsjettering kontakt din avdelings økonomikontakt ved seksjon virksomhetsstyring.

Skjemaet sendes innen søknadsfristen 1. april i vårsemesteret og 1. oktober i høstsemesteret til postmottak@khio.no

Konferanse - hvordan fylle ut skjema for konferanse

Med konferanse forstås en KUF-relatert faglig delingsarena (seminar, workshop, symposium) som blir gjennomført av et fagmiljø ved Kunsthøgskolen. Det blir forventet at Kunsthøgskolen i Oslo sine egne tilsatte er aktive faglige bidragsytere i slike arrangement.

Søknadsskjema er strukturert i en rekke felt som skal fylles ut. Her er veiledning til de ulike feltene. Tematikk og målsettinger (inntil 2000 tegn inkludert mellomrom)
 • konferansens tematikk og problemstillinger
 • konferansens målgruppe og intensjon
Kontekst (inntil 1000 tegn inkludert mellomrom)
 • Hvilken faglig sammenheng inngår konferansen i?
 • Forholder konferansen seg til bestemte fagfelt, kunstnere eller designere, kunst- eller designretninger, tradisjoner, diskurser eller lignende nasjonalt eller internasjonalt?
 • Hvordan påvirker/inspirerer de i så fall dette prosjektet?
Gjennomføring (inntil 1000 tegn inkludert mellomrom)
 • Hvordan skal konferansen gjennomføres?
 • Beskriv aktiviteter, forventet antall deltakere, antall dager, tid, sted og eventuelle samarbeidspartnere
Dokumentasjon (inntil 500 tegn inkludert mellomrom)
 • Hvordan skal konferansen dokumenteres? (Dokumentasjonen skal sendes Kunsthøgskolen i Oslos vitenarkiv khioda@khio.no)
Budsjett
Det kan søkes støtte til:
 • kjøp av varer, tjenester og teknisk assistanse
 • reisestøtte
 • frikjøp av tid til større arrangement (planlegging, gjennomføring, oppfølging og etterarbeid)
For budsjettering gjelder videre:
 • Budsjettet skal settes opp i samsvar med gjeldende retningslinjer i Kunsthøgskolen i Oslo.
 • Budsjettet skal vise prosjektets totale kostnader og spesifisere tydelig hvilke andre finansieringskilder som eventuelt inngår i finansieringen av prosjektet. Finansiering fra andre finansieringskilder må bære bekreftet med tildelingsbrev eller annen type bekreftelse som viser at midlene er tildelt prosjektet, dette om det er fra finansieringskilder som Kulturrådet, Forskningsrådet, Fritt ord eller fra en avdeling ved Kunsthøgskolen. Finansiering fra andre finansieringskilder som det ønskes å søkes om i fremtiden kan ikke føres opp som en del av budsjettet.
 • Det skal føres opp hvor mye det søkes om støtte fra Forskningsutvalget og hvor mye avdelingen, eventuelt eksterne finansieringskilder vil bidra med.
 • Reiseutgifter og opphold skal bli budsjettert basert på reell, rimelig reisemåte og nøkterne oppholdsutgifter.
 • Honorar til eksterne fagpersoner (innledere, forelesere og kursholdere) skal følge gjeldende satser ved Kunsthøgskolen.
 • En forutsetning for tildeling av midler er at prosjektleder stiller sin KUF-tid til disposisjon for gjennomføringen av prosjektet. I de tilfellene hvor dette ikke er tilstrekkelig kan det søkes om frikjøp. Med frikjøp menes frikjøp av prosjektleder fra andre forpliktelser ved Kunsthøgskolen i Oslo som undervisning, veiledning ol. slik at prosjektleder kan bruke mer av sin arbeidstid til prosjektet. Midlene det søkes om til frikjøp kan f.eks. brukes til å lønne vikar i prosjektleders sted. Frikjøp av tid kan bare tildeles innenfor den/de stillingsrammer som søker og prosjektdeltakerne har ved Kunsthøgskolen. Det kan ikke bli søkt om tilleggstid utover stillingsprosenten. Videre må det avtalast med dekan korleis tida skal tas ut i forhold til arbeidsplanen generelt og undervisninga spesielt.
 • Frikjøp av tid (må avtales med faglig leder/dekan)
 • For øvrig følg de ordinære satser angitt for din avdeling.
 • Om du er i tvil om satser, utregning ol. i budsjettet, eller for mer informasjon om budsjettering kontakt din avdelings økonomikontakt ved seksjon virksomhetsstyring.
Skjemaet sendes innen søknadsfristen 1. april i vårsemesteret og 1. oktober i høstsemesteret til postmottak@khio.no

Publikasjon - hvordan fylle ut skjema for publikasjon 

En publikasjon kan være en bok, et hefte, digitale format, nettbasert utgiving med mer, som er resultat av et KUF-arbeid. 

Publikasjonsstøtte blir gitt til mangfoldiggjøring av et ferdig produkt (manuskript, dummy, filme fremvisning eller performance) og forutsetter at arbeidet bak publikasjonen er avsluttet. 

En publikasjon skal bli kvalitetssikret gjennom fagfellevurdering, av minst en intern og en ekstern fagfelle. (f.eks. vise til de 4 deler som skal belyses i søknaden jf skjemaet (mål, kontekst, arbeidsmetode osv.)) punktvis) 

Søknadsskjema er strukturert i en rekke felt som skal fylles ut. Her er veiledning til de ulike felt. 

Gjennomføring/mangfoldiggjøring (inntil 1000 tegn inkludert mellomrom)
 • Beskriv valg av medium (bok, hefte, digitale format, nettbasert utgivelse, el. annet) og aktiviteter for gjennomføring (korrektur, språkvask, redigering, design/layout, trykking)
Deling og formidling (inntil 1000 tegn inkludert mellomrom)
 • Hvordan skal publikasjonen lanseres og formidles til fagmiljøet?
 • Dokumentasjonen skal sendes Kunsthøgskolen i Oslos vitenarkiv khioda@khio.no
 • Beskriv hva du planlegger å sende til KHIODA.
Fagfellevurdering
 • Oppgi hvem som har gjort fagfellevurdering av publikasjonen. Krav: minst en intern og en ekstern oppgis med navn, stilling og kompetansefelt.

Budsjett 

Det kan søkes støtte til:
 • korrektur, språkvask, redigering, design/layout
 • trykking, kalkyle for trykksaker skal ta utgangspunkt i et opplag på 200
 • utgifter i forbinding med bruk av kunstnerisk materiale, kjøp av rettigheter
 • • frikjøp av tid

For budsjettering gjelder videre:

 • Budsjettet skal settes opp i samsvar med gjeldende retningslinjer i Kunsthøgskolen i Oslo.
 • Budsjettet skal vise prosjektets totale kostnader og spesifisere tydelig hvilke andre finansieringskilder som eventuelt inngår i finansieringen av prosjektet. Finansiering fra andre finansieringskilder må bære bekreftet med tildelingsbrev eller annen type bekreftelse som viser at midlene er tildelt prosjektet, dette om det er fra finansieringskilder som Kulturrådet, Forskningsrådet, Fritt ord eller fra en avdeling ved Kunsthøgskolen. Finansiering fra andre finansieringskilder som det ønskes å søkes om i fremtiden kan ikke føres opp som en del av budsjettet.
 • Det skal føres opp hvor mye det søkes om støtte fra Forskningsutvalget og hvor mye avdelingen, eventuelt eksterne finansieringskilder vil bidra med.
 • Honorar til eksterne fagpersoner skal følge gjeldende satser ved Kunsthøgskolen i Oslo.
 • Honorar til eksterne for tekstproduksjon skal følge Norsk faglitterær forfatterforening sine satser.
 • En forutsetning for tildeling av midler er at prosjektleder stiller sin KUF-tid til disposisjon for gjennomføringen av prosjektet. I de tilfellene hvor dette ikke er tilstrekkelig kan det søkes om frikjøp. Med frikjøp menes frikjøp av prosjektleder fra andre forpliktelser ved Kunsthøgskolen i Oslo som undervisning, veiledning ol. slik at prosjektleder kan bruke mer av sin arbeidstid til prosjektet. Midlene det søkes om til frikjøp kan f.eks. brukes til å lønne vikar i prosjektleders sted. Frikjøp av tid kan bare tildeles innenfor den/de stillingsrammer som søker og prosjektdeltakerne har ved Kunsthøgskolen. Det kan ikke bli søkt om tilleggstid utover stillingsprosenten. Videre må det avtalast med dekan korleis tida skal tas ut i forhold til arbeidsplanen generelt og undervisninga spesielt.
 • Frikjøp av tid (må avtales med faglig leder/dekan)
 • For øvrig følg de ordinære satser angitt for din avdeling.
 • Om du er i tvil om satser, utregning ol. i budsjettet, eller for mer informasjon om budsjettering kontakt din avdelings økonomikontakt ved seksjon virksomhetsstyring.
Skjemaet sendes innen søknadsfristen 1. april i vårsemesteret og 1. oktober i høstsemesteret til postmottak@khio.no
Tildelte KUF-midlar

Forskningsutvalet har tildelt midlar til følgjande prosjekt:

Høsten 2023

Våren 2023

Høsten 2022

Våren 2022

Hausten 2021

Våren 2021

Hausten 2020

Våren 2020