Kunstnarisk utviklingsarbeid og forsking

KUF-arbeidet skal bidra til at fagtilsette verkar kunstnarisk på eit høgt internasjonalt nivå. Denne sida inneheld informasjon om eksterne og interne utlysingskanalar for midlar, publiseringskanalar og instruksar for registrering av KUF-arbeidet.

Eksterne KUF-midlar

Tilsette som arbeider med prosjekt innan kunstnarisk utvikling kan vurdere å søkje midlar frå desse eksterne ordningane.

Program for kunstnarisk utviklingsarbeid

Diku - Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høgare utdanning - administrerer Program for kunstnarisk utviklingsarbeid (PKU).

PKU skal fremje og stimulere kunstnarisk utviklingsarbeid i Noreg, og støttar prosjekt som bidreg til å fremje refleksjon og innsikt basert på kunstnarisk praksis.

Les meir

Norges forskningsråd

Forskingsrådet har desse programma som er relevante for søknader om stønad til kunstnarisk utviklingsarbeid og forsking.

Kulmedia – Kultur- og mediesektoren

Kulmedia finansierer forsking om kultur- og mediefelta, som skal gje kunnskap om utfordringar og moglegheiter knytt til endra teknologiske og økonomiske rammevilkår. Prioriterte område er digitalisering, økonomiske endringstrekk og medie- og kulturpolitikk.

Les meir

Samkul – Samfunnsutviklingas kulturelle føresetnader

Samkul finansierer forsking om kulturelle føresetnader for samfunnsutvikling og samfunnsutfordringar. Målet er å utvide kunnskapsgrunnlaget for samfunnets vegval for betre å møte store utfordringar. Samkul oppfordrar spesielt humaniora til å delta meir i den utfordringsdrivne forskinga. Tematiske prioriteringar er menneske og natur, teknologi og materielle omgjevnader, kunnskap, velferd og økonomi.

Les meir

Interne KUF-midlar

Kunsthøgskolen sitt styre avset årleg ein sum til kunstnarisk utviklingsarbeid og forsking (KUF). Desse midlane blir disponert av KUF-utvalet. Nedanfor finn du retningsliner for tildelingar, med informasjon du som søkar trenger å vite.

English version

Utlysning av KUF-midlar

Søknadsfristar
1. april og 1. oktober

Tildelte KUF-midlar

KUF-utvalet har tildelt midlar til følgjande prosjekt:

Hausten 2020

Våren 2020


Retningslinjer for tildelingar frå utval for kunstnarisk utviklingsarbeid og forsking (KUF-utvalet)

Revidert i KUF-utvalgsmøte 23. februar 2015

Før du søkjer

Kva er KUF-midlar?

Kunsthøgskolen sitt styre avset årleg ein sum til kunstnarisk utviklingsarbeid og forsking (KUF) som blir disponert av KUF-utvalet. Midlane blir utlyst to gongar årleg. Søknaden sin kvalitet blir vurdert ut frå forståinga av KUF, slik det er definert ved Kunsthøgskole.

Ved Kunsthøgskolen i Oslo blir kunstnarisk utviklingsarbeid forstått som skapande aktivitet innan kunst og design, som bidrar til ny innsikt, erkjenning, kunnskap eller som påverkar feltet. Aktiviteten er basert på kunstnarisk og designfagleg praksis, metodar og kritisk refleksjon, og skal bli delt med fagmiljø og almenningen.

Presisering

 • Kunstnarisk utviklingsarbeid og praksis er stadig i prosess og derfor gjenstand for ei kontinuerlig revurdering i fagmiljøet.
 • Kunstnarisk og designfagleg praksis og metodar kan omfatte pedagogisk verksemd som er relevant for fagavdelingane på Kunsthøgskolen i Oslo.
 • Kunstnarleg utviklingsarbeid er skapande aktivitetar eller prosessar utført av enkeltpersonar eller grupper, kunstnarar og designarar, eventuelt i prosjekt med deltagarar frå andre fag og institusjonar.

Kven kan søkje KUF-midlar?

 • Fagleg tilsette i minst 50 % stilling kan søkje KUF-midlar.
 • Faglig tilsette i mindre enn 50 % stilling som har fått avsatt KUF-tid i sin arbeidsplan har høve til å søke om KUF-midler til gjennomføring av (men ikkje til frikjøp av tid til) konferanse- og publikasjonsmidlar.
 • Emeriti kan søke publikasjonsmidlar.
 • Prosjektleiar/søkar, kan dessutan søke om å inkludere mellombels tilsette, tilsette i deltidsstillingar, eksterne fagpersonar, tidligere tilsette og tilsette i teknisk-administrative stillingar.

Premissar

 • Søknaden skal oppfylle KU-definisjonen.
 • Søkaren sin eigen KUF-tid skal inngå i prosjektet.
 • KUF-midlane skal bidra til å dekke utgiftar som overskrid det avdelingar forventast å dekke.

Føringar

 • Kunsthøgskolen oppmuntrar fagleg tilsette til å søkje eksterne midlar der dette er mogleg og bruke dei i kombinasjon med KUF-midlar og fagavdelingane sine eigne ressursar.
 • Dersom eit KUF-arbeid er venta å gå over fleire år, er det tilrådd å dele opp prosjektet og årleg søkje om mindre beløp etter kvart som arbeidet blir utvikla.
 • Frikjøp av tid kan berre bli tildelt innanfor den/dei stillingsrammer som søkjar og prosjektdeltakerane har ved Kunsthøgskolen. Det kan ikkje bli søkt om tilleggstid utover stillingsprosenten. Vidare må det avtalast med dekan korleis tida skal tas ut i forhold til arbeidsplanen generelt og undervisninga spesielt.
 • Søkjarar må ha oppfylt forpliktingane til dokumentasjon og innlevering av resultat frå tidligare prosjekt som har mottatt KUF-midlar (sjå kapittel 3). Avvik fra denne regelen, må grunngjevast i søknaden.

Vurdering av søknaden

KUF-utvalet vurderer prosjektet sin kvalitet ut frå definisjonen av kunstnarisk utviklingsarbeid.

KUF-utvalet ser også positivt på om søknaden:

 • har relevans for undervisninga (KUF-basert undervisning)
 • samarbeid, internt, mellom fagavdelingane og eksterne fagmiljø
 • er forprosjekt til Prosjektprogrammet og liknande store prosjekt

Kva får normalt ikkje støtte?

 • gjennomføring av eit undervisningsopplegg
 • personleg kompetanseheving
 • konferansedeltaking, med mindre dette inngår i prosjektet det blir søkt støtte til
 • aktivitetar som allereie er gjennomført
 • betaling til eksterne for å skrive om KUF-prosjekt
 • traktering og representasjon

Søknadsprosessen

Søknadskategoriar

Det kan bli søkt KUF-midlar i tre kategoriar: KUF-prosjekt, konferanse og publikasjon.

KUF-prosjekt

KUF-prosjekter rommar alt frå mindre forprosjekt til større samarbeidsprosjekt.

Det kan søkast støtte til:

 • gjennomføringsstøtte: kjøp av varer, tenester, teknisk assistanse
 • reisestøtte
 • frikjøp av tid (må bli avtalt med faglig leiar)

Konferanse

Med konferanse forståast ein KUF-relatert fagleg delingsarena (seminar, workshop, symposium) som blir gjennomført av eit fagmiljø ved Kunsthøgskolen. Det blir forventa at Kunsthøgskolen sine eigne tilsette er aktive faglege bidragsytarar i slike arrangement.

Det kan søkast støtte til:

 • gjennomføringsstøtte: kjøp av varer, tenester, teknisk assistanse
 • reisestøtte
 • frikjøp av tid til større arrangement (planlegging, gjennomføring, oppfølging og etterarbeid)

Publikasjon

Ein publikasjon kan være ei bok, eit hefte, digitale format, nettbasert utgiving med meir, som er resultat av eit KUF-arbeid. Publikasjonsstøtte blir gitt til mangfaldiggjering av eit ferdig produkt (manuskript, dummy, filma framsying eller performance) og forutset at arbeidet bak publikasjonen er avslutta. Ein publikasjon skal bli kvalitetssikra gjennom fagfellevurdering, av minst éin intern og éin ekstern fagfelle.

Det kan søkast støtte til:

 • korrektur, språkvask, redigering, design/layout
 • trykking, kalkyle for trykksaker skal ta utgangspunkt i et opplag på 200
 • utgifter i forbinding med bruk av kunstnarisk materiale, kjøp av rettar

Budsjett

Budsjett skal bli sett opp i samsvar med gjeldande retningsliner i Kunsthøgskolen.

 • Reiseutgifter og opphald skal bli budsjettert basert på reell, rimeleg reisemåte og nøkterne opphaldsutgifter.
 • Honorar til eksterne fagpersonar (innleiarar, forelesarar, kurshaldarar) skal følgje gjeldande satsar ved Kunsthøgskolen.
 • Honorar til eksterne for tekstproduksjon skal følge Norsk faglitterær forfatterforening sine satsar.

Søknadsprosedyre

 • Søk på elektronisk skjema (sjå malar øvst på denne sida).
 • Søknad sendast elektronisk til postmottak@khio.no
 • Søknadsfristar: 1. april og 1. oktober.
 • Svar på søknaden blir sendt til prosjektleiar/søkar seinast to månadar etter søknadsfristen.

Utsetjing

 • Utsetjing av KUF-prosjekt er normalt avgrensa til utsetjingar som følgje av tilhøve som er utanfor prosjektleiars kontroll.
 • Utsetjing med grunngjeving i ordinære forseinkingar vert normalt ikkje godkjent.

Revisjon

 • Ønske om vesentlege revisjonar av tildelte KUF-prosjekt vert normalt ikkje godkjent.
 • Dersom prosjektet ikkje vert gjennomført som planlagt fell grunnlaget for tildelinga bort.
 • Det kan eventuelt fremjast ny søknad om nytt KUF-prosjekt på ordinær måte.

KUF-administrasjon

Har du behov for forskningsadministrativ støtte knyttet til din KUF-søknad send e-post til kuf-administrasjon@khio.no

Forskingsintegritet

Kunsthøgskolen har sett i gang ein prosess for å utvikle eigne retningsliner for forskingsintegritet og forskingspraksis. For Kunsthøgskolen er det viktig å utvikle retningsliner basert på fagtilsettes erfaringar som utøvarar, slik at vi kan forme retningsliner som speglar praksis innan kunstnarisk utviklingsarbeid.

Intensjonen er å samle inn erfaringar, forteljingar, idear og spørsmål frå studieprogram på alle nivå, fagtilsette og programråd, rettleiarforum og anna, og bruke dette til å utrykkje standardar som er relevant for fagmiljø og behov ved Kunsthøgskolen i Oslo.

Arbeidet er planlagt gjennomført gjennom ein prosess som er leia av prorektor for forsking. Arbeidet er planlagt sluttført innan utgangen av 2020.

Mens Kunsthøgskolen arbeider med å utvikle fagrelevante formuleringar, gjeld norske retningsliner frå dei nasjonale forskingsetiske komiteane og krav om personvern i forsking for all kunstnarisk utviklingsarbeid og forsking ved Kunsthøgskolen.

Sjå retningslinene her.

Personvern i forskning

All forskning ved Kunsthøgskolen i Oslo må utføres i tråd med krav til personvern. Det betyr blant annet at innhenting og bruk av personlige data må være hjemlet og nødvendig. Det betyr også at all behandling av persondata må være presis og rettferdig – og utføres på en gjennomsiktig måte.

Som støtte til å sikre dette har Kunsthøgskolen i Oslo inngått avtale med Norsk senter for forskningsdata om personvern i forskning. Avtalen gir tilgang til en plattform og et meldingsarkiv som kan bistå med å identifisere mulige personvernutfordringer knyttet til prosjektet.

Når et prosjekt involverer personlige data må plattformen og meldingsarkivet benyttes, for å sikre at all kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning utføres i tråd med gjeldende lovverk om personvern.

Fagansatte har ansvar for personvern i forskning – både i forskning i forskning som utføres av stipendiater og studenter som fagansatte veileder.

Rådgivning og veiledning i dette finnes her.

Uredelighet i forskning

Retningslinjer for behandling av saker

Kunsthøgskolen i Oslo har retningslinjer for behandling av saker om mulige brudd på forskningsintegritet, god forskningspraksis og anklager om uredelighet. Retningslinjene angir også når det som ledd i behandlingen av slike saker skal innhentes en uttalelse fra det felles redelighetsutvalget.

«Retningslinjer for behandling av saker om mulig uredelighet i forskning ved Kunsthøgskolen i Oslo»

Felles redelighetsutvalg

Kunsthøgskolen i Oslo samarbeider med Norges musikkhøgskole, Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo og MF Vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn om et felles redelighetsutvalg.
Informasjon om felles redelighetsutvalg finnes her:
«Avtale om felles redelighetsutvalg – signert»

Norges musikkhøgskole har den administrative sekretariatsfunksjonen for det felles redelighetsutvalg.

Her er oversikt over redelighetsutvalgets medlemmer.

Registrer ditt KUF-arbeid

Kunsthøgskolen i Oslo nyttar det nasjonale forskningsregistreringssystemet Cristin til registrering av resultater frå kunstnarleg utviklingsarbeid og forskning.

Cristin gir Kunsthøgskolens samarbeidspartnarar og andre interesserte innsikt i KUF-arbeidet og -resultata ved vår institusjon. Å synliggjere kva Kunsthøgskolen i Oslo gjer innan KUF er viktig. 18 av høgskolen sine 70 faglege årsverk er KUF-arbeid.

Du kan registrere dine KUF-resultatar og prosjekt i Cristin her

Velg institusjon først, deretter brukarnamn (ditt khio-brukarnamn).

Passord får du frå Kunsthøgskolen sin superbrukar (kontaktinfo nedanfor).

Registrering blir gjort kontinuerleg. Planlegg når du skal gjere dette, og avtal gjerne tid med hovudbibliotekaren.

Hjelp til registrering

Ved spørsmål og hjelp til registrering, kontakt Cristin-ansvarleg ved Kunsthøgskolen, hovudbibliotekar Anette Waller, e-post anette.waller@khio.no, telefon +47 91 33 24 34.

Oversikt over registreringskategoriar finn du her.
Her ser du kvar du skal registrere kva type resultat.

Brukarrettleiing til registrering i Cristin finn du her.

KUF-nettverk

ELIA (The European League of Institutes of the Arts)

ELIA is the primary independent network organisation for higher arts education. With over 300 members in 47 countries, it represents some 300,000 students in all art disciplines. ELIA advocates for the arts on the European level, creating new opportunities for its members and facilitating the exchange of best practices.

KUNO - An  Art Academy Without Walls

Kuno is a lively and ambitious NORPLUS network comprising 18 Nordic-Baltic fine art academies aiming to become an art academy without walls. By cooperating on a wide range of project activities, the member institutions commit themselves to the continued development of the higher fine art education in the region.

CIRRUS - Nordic Baltic Net of Art and Design Education

Cirrus is a Nordic-Baltic net of art and design education. The central activities of the partner institutions are art and design, including innovative activities, technical development and artistic practices.

CUMULUS - International Association of Universities and Colleges of Art, Design and Media

Cumulus is the only global association to serve art and design education and research. It is a forum forpartnership and transfer of knowledge and best practices. Currentløy, CUMULUS consists of 198 member institutions from 48 countries.

Ecoles des écoles

École des Écoles (EdE) is a European network focusing on teachers and students in performing arts. The network was established in 2006.

Nordplusmusic: NordOpera

The Society of Artistic Research (SAR) 

SAR is an international, non-profit organisation that nurtures, connects and disseminates artistic research as specific practices of creating knowledge and insight. SAR facilitates a range of encounters for its community of artistic practitioners in the pursuit of transformative understanding that impacts on political and societal processes as well as on cultures of research and learning.

Konferansar

Calls for papers

The 14th ELIA Biennial Conference

30 November - 3 December 2016

Florence, Italy

Nettside konferanse.

Nettside Call for presentations, deadline Jan 5th 2016. 

The Society for Artistic Research (SAR)

International Conference on Artistic Research

The Hague 28-29 April 2016

Conference theme: WRITING

Nettside: http://www.societyforartisticresearch.org/

The Journal for Artistic Research

The Journal for Artistic Research (JAR) calls for submissions from artists of all disciplines to contribute to its 10th issue. The coming deadline is Nov 30th 2015, next Febr 29th 2016.

Nettside for kalling her.

Følg med på konferansene i CUMULUS-nettverket her:
CUMULUS-conferences

Från konstnärlig högskola till universitet

Kommittén för konstnärlig forskning vid Vetenskapsrådet (Sverige) arrangerar sitt årliga symposium om konstnärlig forskning.

Högskolan i Borås 27-28 november 2014

Påmelding innen 30 september.

Nettside her.

Frågor som kommer att tas upp är bland annat: Hur hanterar man de konstnärliga högskolornas omvandling från rena utbildningsinstitutioner till kompletta universitetsmiljöer, med både utbildning och forskning? Vad sker efter forskarutbildningen? Hur bygger man en forskningsmiljö och på vilka sätt kan forskningen integreras med grundutbildningen?” Årets två plenarföreläsare är Francisca Schroeder (Queens University, Belfast) och Esa Kirkkopelto (Konstuniversitetet, Helsingfors). Konferensen riktar sig till alla konstnärliga högskolor samt andra lärosäten med relevanta utbildningar. Utöver redan särskilt inbjudna och medverkande i programmet kan varje lärosäte representeras av en deltagare vardera. Vi kommer även att upprätta en reservlista då ytterligare deltagare kan komma ifråga i mån av plats. Kontaktperson: tina.glans@vr.se

Konferensen syftar även till att visa på bredd och djup i konstnärlig forskning. Den erbjuder dig som är doktorand eller forskare en unik möjlighet att i parallella workshops presentera dina forskningsprojekt för en ny och initierad nordisk publik. Konferensspråk är engelska och de skandinaviska språken.

Vi tar emot abstracts inom valfritt tema för individuella workshops och presentationer av aktuella projekt inom konstnärlig forskning. Längden på din presentation får inte överstiga 25 minuter. Skicka abstract eller förslag på workshop på högst 150 ord till John.sundholm@ims.su.se senast den 15 september, 2014.
Kontaktperson: hans.hellsten@mhm.lu.se

TANGIBLE MEANS - experiential knowledge through materials

22-26 November 2015: Design School Kolding and University of Southern Denmark.

With the theme "TANGIBLE MEANS: Experiential Knowledge through Materials", the conference aims to provide a forum for debate about materials as a means for knowledge generation by professionals and academic researchers, exploring the role and relationship of generating and evaluating new and existing knowledge in the creative disciplines and beyond.

This conference welcomes contributions exploring and discussing materials in relation to sensuous qualities, objects, context, strategy, service, space, time, place, techniques, discipline, domain, production, sustainability, interaction, use, metaphors, imaginations, associations, reflective thinking, etc. We interpret materials here in the widest possible sense to include any kind of creative outputs in whatever formats. With this conference, we wish to explore different ways in which experiential knowledge through materials can be given more appropriate consideration within the framework of research. This may include for example investigations into the nature, aims, validity, evaluation and/or necessity of different modes of communication and exchange.

Key Dates:

Full Paper Deadline: 1 June 2015

Full papers will be between 4,000 and 5,000 words, plus references.

Full Paper Notification: 28 August 2015

Final Submission: 25 September

Read more: EKSIG 2015

The question of TIME

5-6 November 2015: The 1st PARSE Biennial Research Conference (ELIA)

Faculty of Fine, Applied and Performing Arts, University of Gothenburg, Sweden

Contributions are invited in the form of papers, presentations, artistic interventions, readings, panels, performances, public actions, screenings and workshops. We are especially interested in contributions that critically reflect upon, and/or in some way work to modify the familiar conventions of the academic paper, the panel discussion and the artist's talk.

Deadline for proposals: 1st March 2015

Publiseringskanalar

Journal for Artistic Research

The Journal for Artistic Research (JAR) is an international, online, Open Access and peer-reviewed journal for the identification, publication and dissemination of artistic research and its methodologies, from all arts disciplines. With the aim of displaying practice in a manner that respects artists' modes of presentation, JAR abandons the traditional journal article format and offers its contributors a dynamic online canvas where text can be woven together with image, audio and video. These research documents called ‘expositions’ provide a unique reading experience while fulfilling the expectations of scholarly dissemination.

While the publication of JAR6 is immanent, submissions are made through the Research Catalogue. Evaluation team see: Editors

Help with submitting, contact Barnaby Drabble: barnaby.drabble@jar-online.net

JAR is a branch of the activities related to Society for Artistic Research (SAR), which is an international, non-profit organisation that nurtures, connects and disseminates artistic research as specific practices of creating knowledge and insight. SAR facilitates a range of encounters for its community of artistic practitioners in the pursuit of transformative understanding that impacts on political and societal processes as well as on cultures of research and learning.

InFormation - Nordic Journal of Art and Research

InFormation er et tverrfaglig, fagfellevurdert tidsskrift for kunst og forskning. Tidsskriftets mål er å spre kunnskap og erfaring fra forskning og utviklingsprosjekter innen kunstnerisk praksis og refleksjon, kunstutdanning, kunst- og kulturteori og relaterte områder. Tidsskriftet retter seg mot flere kunstfag og kunstpraksiser, som musikk, visuell kunst, dans, drama og teater. Bidrag som krysser og utfordrer tradisjonelle kunstneriske og vitenskapelige grenser ønskes velkommen.

I tråd med tidsskriftets tverrfaglige fokus, ønskes bidrag fra ulike teoretiske og metodologiske ståsteder velkommen. InFormation vil ta i bruk de mange mulighetene nettpublisering tilbyr, og åpner for bidrag som inkluderer tekst, lyd, bilder og videomateriale. Tidsskriftet ønsker derfor velkommen både tradisjonelle, tekstbaserte artikler og bidrag innenfor andre formater.

Nordic Journal of Dance

Nordic Journal of Dance: practice, education and research er et samarbeidsprosjekt mellom Dans i Skolen og nordiske danseforskere, etablert i 2010 (nivå 1 for forkningsartikler). Journalen har to seksjoner: én for fagfellevurderte forskningsartikler og én for praksisbaserte artikler. Journalen opererer med en bred forståelse av begrepet dans, men tema må ha en nordisk dimensjon og et mål om å frembringe ny kunnskap. Artikler kan skrives på engelsk eller et av de nordiske språkene.

Journalen kommer med to utgaver i året og frister for bidrag er for tiden 1. februar og 1. august. Guidelines.

Kontakt i Kunsthøgskolen: Anette Sture Iversen Rådgiver, Seksjon for studier og forskning

FORMakademisk

The journal FORMakademisk is a peer-reviewed scientific forum for the documentation of design and design education research, broadly defined.

The journal is aimed at those involved in design research as defined by the higher education system in Norway and the Nordic countries. Our purpose is to present cutting-edge scientific insight in a form that is accessible to all who might benefit from this information. We also aim to bring new life to this field of research by providing overviews of high-quality literature and free access to the journal’s own articles.
We aim to become the most important academic forum for design research and artistic development in the Nordic countries. The journal is currently published in Norwegian, but there is the possibility of embracing other Scandinavian languages, as well as English.