Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 92, Firefox (Android) 90, QQ browser 10.4, UC browser 12.12, Android WebView 92, Baidu 7.12, Chrome 92, Chrome 91, Chrome 90, Edge 92, Edge 91, Firefox 91, Firefox 90, Firefox 89, Firefox 78, Internet Explorer 11, Safari/Chrome (iOS) 14.5-14.7, Safari/Chrome (iOS) 14.0-14.4, KaiOS 2.5, Opera Mini, Opera Mobile 64, Opera 78, Opera 77, Safari (MacOS) 14.1, Safari (MacOS) 14, Safari (MacOS) 13.1, Samsung 14.0, Samsung 13.0

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Kunstnarisk utviklingsarbeid og forsking

KUF-arbeidet skal bidra til at fagtilsette verkar kunstnarisk på eit høgt internasjonalt nivå. Denne sida inneheld informasjon om eksterne og interne utlysingskanalar for midlar, publiseringskanalar og instruksar for registrering av KUF-arbeidet.

Eksterne KUF-midlar

Tilsette som arbeider med prosjekt innan kunstnarisk utvikling kan vurdere å søkje midlar frå desse eksterne ordningane.

Program for kunstnarisk utviklingsarbeid

Diku - Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høgare utdanning - administrerer Program for kunstnarisk utviklingsarbeid (PKU).

PKU skal fremje og stimulere kunstnarisk utviklingsarbeid i Noreg, og støttar prosjekt som bidreg til å fremje refleksjon og innsikt basert på kunstnarisk praksis.

Les meir

Norges forskningsråd

Forskingsrådet har desse programma som er relevante for søknader om stønad til kunstnarisk utviklingsarbeid og forsking.

Kulmedia – Kultur- og mediesektoren

Kulmedia finansierer forsking om kultur- og mediefelta, som skal gje kunnskap om utfordringar og moglegheiter knytt til endra teknologiske og økonomiske rammevilkår. Prioriterte område er digitalisering, økonomiske endringstrekk og medie- og kulturpolitikk.

Les meir

Samkul – Samfunnsutviklingas kulturelle føresetnader

Samkul finansierer forsking om kulturelle føresetnader for samfunnsutvikling og samfunnsutfordringar. Målet er å utvide kunnskapsgrunnlaget for samfunnets vegval for betre å møte store utfordringar. Samkul oppfordrar spesielt humaniora til å delta meir i den utfordringsdrivne forskinga. Tematiske prioriteringar er menneske og natur, teknologi og materielle omgjevnader, kunnskap, velferd og økonomi.

Les meir

Interne KUF-midlar

Kunsthøgskolen sitt styre avset årleg ein sum til kunstnarisk utviklingsarbeid og forsking (KUF). Desse midlane blir disponert av KUF-utvalet. Nedanfor finn du informasjon du som søkar trenger å vite. Søknadsfristene er 1. april og 1. oktober.

Søknadsskjema

Søknadsfristar
1. april og 1. oktober

Retningslinjer for interne KUF-utvalgsmidler

Retningslinjer for interne KUF-utvalgsmidler

Revidert i KUF-utvalgsmøte 23. februar 2015 og 19.05.2021.

KUF-utvalgsmidler

Kunsthøgskolen sitt styre avsetter årlig midler til kunstnerisk utviklingsarbeid og forsking (KUF) som blir disponert av KUF-utvalget. Midlene blir utlyst to ganger per år. Seksjon for studier, forskning og formidling er sekretariat for utvalget.

Fagansatte kan søke KUF-midler fra KUF-utvalget i tre søknadstyper: prosjekt, konferanse og publikasjon, med hver sine søknadsskjema. I disse retningslinjer benyttes begrepet “KUF-prosjekt” som samlebegrep om alle søknadstyper.

SØKNAD OM KUF-MIDLER

Hvem kan søke KUF-midler?

 • Fagansatte (prosjektleder) ved Kunsthøgskolen i Oslo som har avsatt KUF-tid i sin arbeidsplan og som minimum er ansatt i minst 50 % stillingsforhold. Prosjektleder er den fagansatte som står som søker i søknadsskjema. Prosjektleder har ansvar for både det faglige og administrative ved gjennomføring av prosjektet. Prosjektleder har ansvar for å involvere dekan i søknadsfasen, ettersom dekan har faglig ansvar for kvalitet i forskning ved avdelingen og skal være kjent med planlagte og pågående forskningsprosjekt.
 • Prosjektleder kan dessuten søke om midler til å inkludere tilsatte i midlertidige stillinger, tilsatte i deltidsstillinger, eksterne fagpersoner, tidligere tilsatte og tilsatte i teknisk-administrative stillinger i prosjektet.
 • Emeriti kan søke publikasjonsmidler.
 • Doktorgradsstipendiater får egne prosjektmidler ved opptak til doktorgradsprogrammet i kunstnerisk utviklingsarbeid og kan ikke søke interne KUF-midler.

Forutsetninger for å få KUF-midler

 • Kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning ved Kunsthøgskolen i Oslo skal utføres i samsvar med vedtatte retningslinjer for forskningsintegritet som blant annet bygger på nasjonale forskningsetiske komiteers retningslinjer og krav til behandling av personlige data i forskningsprosjekt: https://khio.no/intranett/for-ansatte/kunstnarisk-utviklingsarbeid-ogforsking#forskingsintegritet   
 • Søknaden skal oppfylle definisjonen for kunstnerisk utviklingsarbeid. Ved Kunsthøgskolen blir kunstnerisk utviklingsarbeid forstått som skapende aktivitet innen kunst og design, som bidrar til ny innsikt, erkjenning, kunnskap eller som påverkar feltet. Aktiviteten er basert på kunstnerisk og designfaglig praksis, metoder og kritisk refleksjon, og skal bli delt med fagmiljø og allmenheten.
 • Prosjekter med kunstnerisk praksis hvor det kunstneriske utviklingsarbeidet er klart uttrykt og hvor arbeidet skal utføres i prosjektperioden støttes.
 • Prosjektlederen må ha oppfylt forpliktelsene til dokumentasjon og innlevering av resultat fra tidligere prosjekt som har mottatt midler fra KUF-utvalget.
 • Prosjektlederen sin egen KUF-tid skal inngå i prosjektet. Frikjøp av tid kan bare tildeles innenfor stillingsrammen prosjektleder og prosjektdeltagerne har ved Kunsthøgskolen. Det kan ikke søkes om tilleggstid utover stillingsprosenten. Videre må det avtales med dekan hvordan KUF-tiden skal tas ut i forhold til arbeidsplanen generelt og undervisningen spesielt.
 • KUF-midlene skal bidra til å dekke utgifter som overskrid det avdelingene forventes å dekke.
 • Kunsthøgskolen oppmuntrer faglig tilsatte til å søke eksterne midler der dette er mulig og bruke de i kombinasjon med KUF-midler og avdelingenes egne ressurser.
 • Dersom et KUF-prosjekt er ventet å gå over flere år, anbefales det å dele opp prosjektet og søke om mindre beløp etter hvert som KUF-prosjektet utvikles.

Hva får normalt ikke KUF-midler?

 • KUF-prosjekter med kunstnerisk praksis hvor det kunstneriske utviklingsarbeidet fremstår uklart
 • KUF-prosjekter med aktiviteter som allerede er gjennomført
 • KUF-prosjekter som gjelder gjennomføring av et undervisningsopplegg
 • Personlig kompetanseheving som midler til deltakelse på kurs, konferanser, seminarer ol., med mindre dette inngår i prosjektet det blir søkt støtte til
 • Prosjekter som inneholder betaling til eksterne for å skrive om prosjektleders eget KUF-arbeid
 • Finansiering av bevertning og representasjon

VURDERING AV SØKNADEN

Alle innsendte søknader vil bli fremlagt KUF-utvalget. KUF-utvalget møtes to ganger per kalenderår for vurdering av søknadene, ca. 1. mnd. etter hver søknadsfrist. KUF-utvalget vurderer prosjektenes kvalitet ut fra definisjonen av kunstnerisk utviklingsarbeid.

Søknadene blir vurdert etter vurderingsskjema hvor alle delene (tematikk og målsetting, kontekst, arbeidsmåte og aktiviteter, budsjett osv.) av søknadene blir gitt karakteren 1-7, hvor 7 er best og 1 dårligst. På bakgrunn av karakterene som er gitt hver søknad tar KUF-utvalget samlet stilling til hvilke søknader som er:

 • Klart støtteverdig
 • Støtteverdig
 • Ikke støtteverdig

Med utgangspunkt i denne vurderingen og hvor mye midler KUF-utvalget har til tildeling, vurderer KUF-utvalget  hvilke søknader som skal tildeles midler og hvor mye disse søknadene skal tildeles.

I vurderingen ser KUF-utvalget også positivt på om søknaden:  

 • har relevans for undervisninga (KUF-basert undervisning)
 • samarbeid, internt, mellom avdelingene og eksterne fagmiljø
 • er forprosjekt til Prosjektprogrammet og lignende store prosjekt

PROSJEKTGJENNOMFØRING

KUF-prosjekter (prosjekt, konferanse og publikasjon) som tildeles midler av KUF-utvalget mottar et tildelingsbrev som fastsetter rammer for tildelingen.

Prosjektleder har det faglige, administrative og økonomiske ansvaret for gjennomføring av prosjektet innen de økonomiske rammene KUF-utvalget har tildelt. I dette innebærer det at prosjektleder har ansvar for å:

 • sette seg inn i rutiner og regler som gjelder ved Kunsthøgskolen i Oslo for gjennomføring av forskningsprosjekt
 • gjennomføre prosjektet i tråd med Kunsthøgskolens i Oslo sine retningslinjer for forskningsintegritet og god forskningspraksis
 • gjennomføre prosjektet som beskrevet i søknaden og søknadens fremdriftsplan
 • dokumentere prosjektets resultater i Christin og KHIODA i tråd med det beskrevne i innsendt søknad. Her finner du mer informasjon om registrering i Christin og KHIODA. Spørsmål om å registrere resultater i Christin og KHIODA, og krav til dokumentasjon rettes til khioda@khio.no .
 • Ifb. prosjektøkonomi:
  - revidere budsjettet (spesielt dersom tildelingen av KUF-midler er lavere enn forutsatt i søknaden, men også i forbindelse med endringer underveis i prosjektgjennomføringen)
  - dokumentere alle utlegg og utgifter fortløpende og at disse er i samsvar med budsjettet og prosjektbeskrivelse
  - følge de rutiner og retningslinjer som gjelder for lønn, reiser, kontrakt, faktura og innkjøp ved Kunsthøgskolen, se: https://khio.no/intranett/for-ansatte/okonomi. Spørsmål om prosjektøkonomi rettes til regnskap@khio.no og lonn@khio.no.

Utsettelse 

 • Alle prosjektet gis en sluttdato av KUF-utvalget. Om det ønskes utsettelse av et prosjekt må prosjektleder søke om dette. Søknaden vil bli fremlagt KUF-utvalget i påfølgende møte. Det er KUF-utvalget som behandler søknaden om utsettelse.
 • Utsettelse av KUF-prosjekt gis normalt kun til KUF-prosjekt avgrenset til forhold utenfor prosjekters kontroll.
 • Utsettelse med begrunnelse i “ordinære” årsaker blir normalt ikke godkjent.

Revisjon 

 • Ønske om vesentlige revisjoner av tildelte KUF-prosjekt blir normalt ikke godkjent.
 • Dersom prosjektet ikke blir gjennomført som planlagt faller grunnlaget for tildelingen bort.
 • Det kan eventuelt fremmes ny søknad om nytt KUF-prosjekt på ordinær måte.

AVSLUTNING AV KUF-PROSJEKT 

Alle KUF-prosjekt som har fått midler fra KUF-utvalget har en sluttdato fastsatt av KUF-utvalget. Etter sluttdato får KUF-utvalget fremlagt dokumentasjonen av prosjektet som er registrert i KHIODA. Her vil  KUF-utvalget vurdere om prosjektets resultater er i tråd med det beskrevne i innsendt søknad. På  bakgrunn av dette vurderer KUF-utvalget om dokumentasjonen kan godkjennes og avslutter prosjektet. 

Manglende dokumentasjon av KUF-prosjekter med støtte fra KUF-utvalget betyr at prosjektleder ikke kan søke om nye midler fra KUF-utvalget til nytt eller samme KUF-prosjekt. Eventuelle restmidler og/eller underforbruk i forhold til budsjett etter at prosjektet er avsluttet, tilbakeføres KUF-utvalget.

Søknadsveiledning - Hvordan søke på KUF-utvalgsmidler?

 Før du fyller ut søknadskjema

Sett deg inn i ‘Retningslinjer for interne KUF-utvalgsmidler', som redegjør for hvem som kan søke, forutsetninger for søknaden, hva som normalt ikke får støtte, KUF-utvalgets vurdering av søknader osv.

VIKTIG:

All forskning ved Kunsthøgskolen i Oslo må utføres i tråd med krav til personvern og forskningsetikk, jf Kunsthøgskolens retningslinjer for forskningsintegritet og god forskningspraksis. Ved innsendelse av søknadsskjema bekrefter prosjektleder at han/hun/hen har satt seg inn i disse retningslinjene og at all forskning knyttet til dette prosjektet vil foregå innenfor disse retningslinjene. For mer informasjon om dette se:

 https://khio.no/intranett/for-ansatte/kunstnarisk-utviklingsarbeid-ogforsking#forskingsintegritet

Hvem kan gi deg råd og støtte i søknadsarbeidet?

Velg søknadsskjema fra tre typer: prosjekt, konferanse og publikasjon

Personopplysninger og prosjektsammendrag

For de tre søknadsskjemaene gjelder:

 • Fyll ut søknadsskjema side 1 - prosjekttittel, personopplysninger (prosjektleder og eventuelle samarbeidspartnere), kort prosjektsammendrag 
 • Søknad sendes på e-post til postmottak@khio.no innen søknadsfristen 1. april eller 1. oktober
 • Svar på søknaden, etter at den er behandlet i KUF-utvalget, blir sendt til prosjektleder/søker med kopi til prosjekteier(dekan) senest to måneder etter søknadsfristen.

Prosjekt – hvordan fylle ut skjema for prosjekt

Prosjekter “rommer” alt fra mindre forprosjekt til større samarbeidsprosjekt. Søknadsskjema er strukturert i en rekke felt som skal fylles ut. Her er veiledning til de ulike feltene.

Tematikk og målsettinger

Inntil 2000 tegn inkludert mellomrom. Her skal for eksempel beskrives:

 • Prosjektets tematikk og problemstillinger
 • Prosjektets avgrensinger, intensjoner og forventede kunstneriske resultat
 • Prosjektets muligheter for nyskaping

Kontekst

Inntil 1000 tegn inkludert mellomrom.

 • Hvilke faglige sammenhenger inngår prosjektet i?
 • Forholder prosjektet seg til bestemte fagfelt, kunstnere eller designere, kunst- eller designretninger, tradisjoner, diskurser, eller lignende nasjonalt eller internasjonalt?
 • Hvordan påvirker/inspirerer de i så fall dette prosjektet?

Arbeidsmetode og aktiviteter

Inntil 1000 tegn inkludert mellomrom

Resultat, dokumentasjon og refleksjon

Inntil 1500 tegn inkludert mellomrom

 • Hvilke kunstneriske og/eller teoretiske resultater leder prosjektet frem til, og i hvilke sammenhenger er de tenkt presentert og delt?
 • Hvordan arbeides det med dokumentasjon i prosjektet, og hvordan formidles dokumentasjonen?
 • Hvordan arbeider prosjektet med refleksjon, og hvordan formidles og deles refleksjon?
 • (Dokumentasjon og refleksjon skal også samles og arkiveres i Kunsthøgskolen i Oslo sitt vitenarkiv KHIODA)

Institusjonstilknytning

Inntil 1000 tegn inkludert mellomrom
 • Hvilken verdi vil prosjektet ha for fagmiljø, undervisning og KUF ved Kunsthøgskolen i Oslo?
 • Er prosjektet også av verdi for andre fagligmiljøer?

Budsjett

Det kan søkes støtte til:
 • kjøp av varer, tjenester og teknisk assistanse
 • reisestøtte
 • frikjøp av tid (må bli avtalt med faglig leder/dekan)
For budsjettering gjelder videre:
 • Budsjettet skal settes opp i samsvar med gjeldende retningslinjer ved Kunsthøgskolen.
 • Budsjettet skal vise prosjektets totale kostnader og spesifisere tydelig hvilke andre finansieringskilder som eventuelt inngår i finansieringen av prosjektet. Finansiering fra andre finansieringskilder må bære bekreftet med tildelingsbrev eller annen type bekreftelse som viser at midlene er tildelt prosjektet, dette om det er fra finansieringskilder som Kulturrådet, Forskningsrådet, Fritt ord eller fra en avdeling ved Kunsthøgskolen. Finansiering fra andre finansieringskilder som det ønskes å søkes om i fremtiden kan ikke føres opp som en del av budsjettet.
 • Det skal føres opp hvor mye det søkes om støtte fra KUF-utvalget og hvor mye avdelingen, eventuelt eksterne finansieringskilder vil bidra med.
 • Reiseutgifter og opphold skal bli budsjettert basert på reell, rimelig reisemåte og nøkterne oppholdsutgifter.
 • Honorar til eksterne fagpersoner (innledere, forelesere og kursholdere) skal følge gjeldende satser ved Kunsthøgskolen.
 • Honorar til eksterne for tekstproduksjon skal følge Norsk faglitterær forfatterforening sine satser.
 • En forutsetning for tildeling av midler er at prosjektleder stiller sin KUF-tid til disposisjon for gjennomføringen av prosjektet. I de tilfellene hvor dette ikke er tilstrekkelig kan det søkes om frikjøp. Med frikjøp menes frikjøp av prosjektleder fra andre forpliktelser ved Kunsthøgskolen i Oslo som undervisning, veiledning ol. slik at prosjektleder kan bruke mer av sin arbeidstid til prosjektet. Midlene det søkes om til frikjøp kan f.eks. brukes til å lønne vikar i prosjektleders sted. Frikjøp av tid kan bare tildeles innenfor den/de stillingsrammer som søker og prosjektdeltakerne har ved Kunsthøgskolen. Det kan ikke bli søkt om tilleggstid utover stillingsprosenten. Videre må det avtales med dekan hvordan tiden skal tas ut i forhold til arbeidsplanen generelt og undervisningen spesielt.
 • Frikjøp av tid (må avtales med faglig leder/dekan) For øvrig følges de ordinære satser angitt for din avdeling.
 • Om du er i tvil om satser, utregning ol. i budsjettet, eller for mer informasjon om budsjettering kontakt din avdelings økonomikontakt ved seksjon virksomhetsstyring.

Skjemaet sendes innen søknadsfristen 1. april i vårsemesteret og 1. oktober i høstsemesteret til postmottak@khio.no

Konferanse - hvordan fylle ut skjema for konferanse

Med konferanse forstås en KUF-relatert faglig delingsarena (seminar, workshop, symposium) som blir gjennomført av et fagmiljø ved Kunsthøgskolen. Det blir forventet at Kunsthøgskolen i Oslo sine egne tilsatte er aktive faglige bidragsytere i slike arrangement.

Søknadsskjema er strukturert i en rekke felt som skal fylles ut. Her er veiledning til de ulike feltene.Tematikk og målsettinger (inntil 2000 tegn inkludert mellomrom)
 • konferansens tematikk og problemstillinger
 • konferansens målgruppe og intensjon
Kontekst (inntil 1000 tegn inkludert mellomrom)
 • Hvilken faglig sammenheng inngår konferansen i?
 • Forholder konferansen seg til bestemte fagfelt, kunstnere eller designere, kunst- eller designretninger, tradisjoner, diskurser eller lignende nasjonalt eller internasjonalt?
 • Hvordan påvirker/inspirerer de i så fall dette prosjektet?
Gjennomføring (inntil 1000 tegn inkludert mellomrom)
 • Hvordan skal konferansen gjennomføres?
 • Beskriv aktiviteter, forventet antall deltakere, antall dager, tid, sted og eventuelle samarbeidspartnere
Dokumentasjon (inntil 500 tegn inkludert mellomrom)
 • Hvordan skal konferansen dokumenteres? (Dokumentasjonen skal sendes Kunsthøgskolen i Oslos vitenarkiv khioda@khio.no)
Budsjett
Det kan søkes støtte til:
 • kjøp av varer, tjenester og teknisk assistanse
 • reisestøtte
 • frikjøp av tid til større arrangement (planlegging, gjennomføring, oppfølging og etterarbeid)
For budsjettering gjelder videre:
 • Budsjettet skal settes opp i samsvar med gjeldende retningslinjer i Kunsthøgskolen i Oslo.
 • Budsjettet skal vise prosjektets totale kostnader og spesifisere tydelig hvilke andre finansieringskilder som eventuelt inngår i finansieringen av prosjektet. Finansiering fra andre finansieringskilder må bære bekreftet med tildelingsbrev eller annen type bekreftelse som viser at midlene er tildelt prosjektet, dette om det er fra finansieringskilder som Kulturrådet, Forskningsrådet, Fritt ord eller fra en avdeling ved Kunsthøgskolen. Finansiering fra andre finansieringskilder som det ønskes å søkes om i fremtiden kan ikke føres opp som en del av budsjettet.
 • Det skal føres opp hvor mye det søkes om støtte fra KUF-utvalget og hvor mye avdelingen, eventuelt eksterne finansieringskilder vil bidra med.
 • Reiseutgifter og opphold skal bli budsjettert basert på reell, rimelig reisemåte og nøkterne oppholdsutgifter.
 • Honorar til eksterne fagpersoner (innledere, forelesere og kursholdere) skal følge gjeldende satser ved Kunsthøgskolen.
 • En forutsetning for tildeling av midler er at prosjektleder stiller sin KUF-tid til disposisjon for gjennomføringen av prosjektet. I de tilfellene hvor dette ikke er tilstrekkelig kan det søkes om frikjøp. Med frikjøp menes frikjøp av prosjektleder fra andre forpliktelser ved Kunsthøgskolen i Oslo som undervisning, veiledning ol. slik at prosjektleder kan bruke mer av sin arbeidstid til prosjektet. Midlene det søkes om til frikjøp kan f.eks. brukes til å lønne vikar i prosjektleders sted. Frikjøp av tid kan bare tildeles innenfor den/de stillingsrammer som søker og prosjektdeltakerne har ved Kunsthøgskolen. Det kan ikke bli søkt om tilleggstid utover stillingsprosenten. Videre må det avtalast med dekan korleis tida skal tas ut i forhold til arbeidsplanen generelt og undervisninga spesielt.
 • Frikjøp av tid (må avtales med faglig leder/dekan)
 • For øvrig følg de ordinære satser angitt for din avdeling.
 • Om du er i tvil om satser, utregning ol. i budsjettet, eller for mer informasjon om budsjettering kontakt din avdelings økonomikontakt ved seksjon virksomhetsstyring.
Skjemaet sendes innen søknadsfristen 1. april i vårsemesteret og 1. oktober i høstsemesteret til postmottak@khio.no

Publikasjon - hvordan fylle ut skjema for publikasjon 

En publikasjon kan være en bok, et hefte, digitale format, nettbasert utgiving med mer, som er resultat av et KUF-arbeid. 

Publikasjonsstøtte blir gitt til mangfoldiggjøring av et ferdig produkt (manuskript, dummy, filme fremvisning eller performance) og forutsetter at arbeidet bak publikasjonen er avsluttet. 

En publikasjon skal bli kvalitetssikret gjennom fagfellevurdering, av minst en intern og en ekstern fagfelle. (f.eks. vise til de 4 deler som skal belyses i søknaden jf skjemaet (mål, kontekst, arbeidsmetode osv.)) punktvis) 

Søknadsskjema er strukturert i en rekke felt som skal fylles ut. Her er veiledning til de ulike felt. 

Gjennomføring/mangfoldiggjøring (inntil 1000 tegn inkludert mellomrom)
 • Beskriv valg av medium (bok, hefte, digitale format, nettbasert utgivelse, el. annet) og aktiviteter for gjennomføring (korrektur, språkvask, redigering, design/layout, trykking)
Deling og formidling (inntil 1000 tegn inkludert mellomrom)
 • Hvordan skal publikasjonen lanseres og formidles til fagmiljøet?
 • Dokumentasjonen skal sendes Kunsthøgskolen i Oslos vitenarkiv khioda@khio.no
 • Beskriv hva du planlegger å sende til KHIODA.
Fagfellevurdering
 • Oppgi hvem som har gjort fagfellevurdering av publikasjonen. Krav: minst en intern og en ekstern oppgis med navn, stilling og kompetansefelt.

Budsjett 

Det kan søkes støtte til:
 • korrektur, språkvask, redigering, design/layout
 • trykking, kalkyle for trykksaker skal ta utgangspunkt i et opplag på 200
 • utgifter i forbinding med bruk av kunstnerisk materiale, kjøp av rettigheter
 • • frikjøp av tid
For budsjettering gjelder videre:
 • Budsjettet skal settes opp i samsvar med gjeldende retningslinjer i Kunsthøgskolen i Oslo.
 • Budsjettet skal vise prosjektets totale kostnader og spesifisere tydelig hvilke andre finansieringskilder som eventuelt inngår i finansieringen av prosjektet. Finansiering fra andre finansieringskilder må bære bekreftet med tildelingsbrev eller annen type bekreftelse som viser at midlene er tildelt prosjektet, dette om det er fra finansieringskilder som Kulturrådet, Forskningsrådet, Fritt ord eller fra en avdeling ved Kunsthøgskolen. Finansiering fra andre finansieringskilder som det ønskes å søkes om i fremtiden kan ikke føres opp som en del av budsjettet.
 • Det skal føres opp hvor mye det søkes om støtte fra KUF-utvalget og hvor mye avdelingen, eventuelt eksterne finansieringskilder vil bidra med.
 • Honorar til eksterne fagpersoner skal følge gjeldende satser ved Kunsthøgskolen i Oslo.
 • Honorar til eksterne for tekstproduksjon skal følge Norsk faglitterær forfatterforening sine satser.
 • En forutsetning for tildeling av midler er at prosjektleder stiller sin KUF-tid til disposisjon for gjennomføringen av prosjektet. I de tilfellene hvor dette ikke er tilstrekkelig kan det søkes om frikjøp. Med frikjøp menes frikjøp av prosjektleder fra andre forpliktelser ved Kunsthøgskolen i Oslo som undervisning, veiledning ol. slik at prosjektleder kan bruke mer av sin arbeidstid til prosjektet. Midlene det søkes om til frikjøp kan f.eks. brukes til å lønne vikar i prosjektleders sted. Frikjøp av tid kan bare tildeles innenfor den/de stillingsrammer som søker og prosjektdeltakerne har ved Kunsthøgskolen. Det kan ikke bli søkt om tilleggstid utover stillingsprosenten. Videre må det avtalast med dekan korleis tida skal tas ut i forhold til arbeidsplanen generelt og undervisninga spesielt.
 • Frikjøp av tid (må avtales med faglig leder/dekan)
 • For øvrig følg de ordinære satser angitt for din avdeling.
 • Om du er i tvil om satser, utregning ol. i budsjettet, eller for mer informasjon om budsjettering kontakt din avdelings økonomikontakt ved seksjon virksomhetsstyring.
Skjemaet sendes innen søknadsfristen 1. april i vårsemesteret og 1. oktober i høstsemesteret til postmottak@khio.no
Tildelte KUF-midlar

KUF-utvalet har tildelt midlar til følgjande prosjekt:

Våren 2021

Hausten 2020

Våren 2020

Forskingsintegritet

Styret har vedtatt retningslinjer for forskningsintegritet og god forskningspraksis ved Kunsthøgskolen i Oslo.
Formålet med disse retningslinjene er å bistå forskersamfunnet med å innfri dette ansvaret og å etablere et rammeverk for selvregulering.
Retningslinjene uttrykker faglige, etiske og juridiske forpliktelser.

Se retningslinjene her.

Personvern i forskning

Forskeren skal respektere forskningsdeltakernes autonomi, integritet, frihet og medbestemmelse.

Dette gjelder både for forhold knyttet til:

 • Forskning med personopplysninger – personopplysningsloven
 • Personvern og forskningsetikk

Se nærmere retningslinjer for dette her under punktet "5. Vedlegg: Personvern i forskning".

Som støtte til å sikre dette har Kunsthøgskolen i Oslo et personvernombud og inngått avtale med Norsk senter for forskningsdata (NSD). Avtalen gir tilgang til en plattform og et meldingsarkiv som kan bistå forskeren med å identifisere mulige personvernutfordringer knyttet til prosjektet. NSD vil også vurdere om det er nødvendig å gjennomføre en personvernkonsekvensvurdering (DPIA) for prosjektet og i så fall bistå med dette.

Når et prosjekt involverer personopplysninger må forskeren som er ansvarlig (prosjektleder) registrere prosjektet før prosjektstart i NSD-plattformen for å sikre at kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning utføres i tråd med personopplysningsloven.

Lenke til registrering, rådgivning og veiledning finnes her.

Uredelighet i forskning

Retningslinjer for behandling av saker

Kunsthøgskolen i Oslo har retningslinjer for behandling av saker om mulige brudd på forskningsintegritet, god forskningspraksis og anklager om uredelighet. Retningslinjene angir også når det som ledd i behandlingen av slike saker skal innhentes en uttalelse fra det felles redelighetsutvalget.

«Retningslinjer for behandling av saker om mulig uredelighet i forskning ved Kunsthøgskolen i Oslo»

Felles redelighetsutvalg

Kunsthøgskolen i Oslo samarbeider med Norges musikkhøgskole, Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo og MF Vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn om et felles redelighetsutvalg.
Informasjon om felles redelighetsutvalg finnes her:
«Avtale om felles redelighetsutvalg – signert»

Norges musikkhøgskole har den administrative sekretariatsfunksjonen for det felles redelighetsutvalg.

Her er oversikt over redelighetsutvalgets medlemmer.

Registrer ditt KUF-arbeid

Kunsthøgskolen i Oslo nyttar det nasjonale forskningsregistreringssystemet Cristin til registrering av resultater frå kunstnarleg utviklingsarbeid og forskning.

Cristin gir Kunsthøgskolens samarbeidspartnarar og andre interesserte innsikt i KUF-arbeidet og -resultata ved vår institusjon. Å synliggjere kva Kunsthøgskolen i Oslo gjer innan KUF er viktig. 18 av høgskolen sine 70 faglege årsverk er KUF-arbeid.

Du kan registrere dine KUF-resultatar og prosjekt i Cristin her

Velg institusjon først, deretter brukarnamn (ditt khio-brukarnamn).

Passord får du frå Kunsthøgskolen sin superbrukar (kontaktinfo nedanfor).

Registrering blir gjort kontinuerleg. Planlegg når du skal gjere dette, og avtal gjerne tid med hovudbibliotekaren.

Hjelp til registrering

Ved spørsmål og hjelp til registrering, kontakt Cristin-ansvarleg ved Kunsthøgskolen, hovudbibliotekar Anette Waller, e-post anette.waller@khio.no, telefon +47 91 33 24 34.

Oversikt over registreringskategoriar finn du her.
Her ser du kvar du skal registrere kva type resultat.

Brukarrettleiing til registrering i Cristin finn du her.

KUF-nettverk

ELIA (The European League of Institutes of the Arts)

ELIA is the primary independent network organisation for higher arts education. With over 300 members in 47 countries, it represents some 300,000 students in all art disciplines. ELIA advocates for the arts on the European level, creating new opportunities for its members and facilitating the exchange of best practices.

KUNO - An  Art Academy Without Walls

Kuno is a lively and ambitious NORPLUS network comprising 18 Nordic-Baltic fine art academies aiming to become an art academy without walls. By cooperating on a wide range of project activities, the member institutions commit themselves to the continued development of the higher fine art education in the region.

CIRRUS - Nordic Baltic Net of Art and Design Education

Cirrus is a Nordic-Baltic net of art and design education. The central activities of the partner institutions are art and design, including innovative activities, technical development and artistic practices.

CUMULUS - International Association of Universities and Colleges of Art, Design and Media

Cumulus is the only global association to serve art and design education and research. It is a forum forpartnership and transfer of knowledge and best practices. Currentløy, CUMULUS consists of 198 member institutions from 48 countries.

Ecoles des écoles

École des Écoles (EdE) is a European network focusing on teachers and students in performing arts. The network was established in 2006.

Nordplusmusic: NordOpera

The Society of Artistic Research (SAR) 

SAR is an international, non-profit organisation that nurtures, connects and disseminates artistic research as specific practices of creating knowledge and insight. SAR facilitates a range of encounters for its community of artistic practitioners in the pursuit of transformative understanding that impacts on political and societal processes as well as on cultures of research and learning.

Konferansar

Calls for papers

The 14th ELIA Biennial Conference

30 November - 3 December 2016

Florence, Italy

Nettside konferanse.

Nettside Call for presentations, deadline Jan 5th 2016. 

The Society for Artistic Research (SAR)

International Conference on Artistic Research

The Hague 28-29 April 2016

Conference theme: WRITING

Nettside: http://www.societyforartisticresearch.org/

The Journal for Artistic Research

The Journal for Artistic Research (JAR) calls for submissions from artists of all disciplines to contribute to its 10th issue. The coming deadline is Nov 30th 2015, next Febr 29th 2016.

Nettside for kalling her.

Følg med på konferansene i CUMULUS-nettverket her:
CUMULUS-conferences

Från konstnärlig högskola till universitet

Kommittén för konstnärlig forskning vid Vetenskapsrådet (Sverige) arrangerar sitt årliga symposium om konstnärlig forskning.

Högskolan i Borås 27-28 november 2014

Påmelding innen 30 september.

Nettside her.

Frågor som kommer att tas upp är bland annat: Hur hanterar man de konstnärliga högskolornas omvandling från rena utbildningsinstitutioner till kompletta universitetsmiljöer, med både utbildning och forskning? Vad sker efter forskarutbildningen? Hur bygger man en forskningsmiljö och på vilka sätt kan forskningen integreras med grundutbildningen?” Årets två plenarföreläsare är Francisca Schroeder (Queens University, Belfast) och Esa Kirkkopelto (Konstuniversitetet, Helsingfors). Konferensen riktar sig till alla konstnärliga högskolor samt andra lärosäten med relevanta utbildningar. Utöver redan särskilt inbjudna och medverkande i programmet kan varje lärosäte representeras av en deltagare vardera. Vi kommer även att upprätta en reservlista då ytterligare deltagare kan komma ifråga i mån av plats. Kontaktperson: tina.glans@vr.se

Konferensen syftar även till att visa på bredd och djup i konstnärlig forskning. Den erbjuder dig som är doktorand eller forskare en unik möjlighet att i parallella workshops presentera dina forskningsprojekt för en ny och initierad nordisk publik. Konferensspråk är engelska och de skandinaviska språken.

Vi tar emot abstracts inom valfritt tema för individuella workshops och presentationer av aktuella projekt inom konstnärlig forskning. Längden på din presentation får inte överstiga 25 minuter. Skicka abstract eller förslag på workshop på högst 150 ord till John.sundholm@ims.su.se senast den 15 september, 2014.
Kontaktperson: hans.hellsten@mhm.lu.se

TANGIBLE MEANS - experiential knowledge through materials

22-26 November 2015: Design School Kolding and University of Southern Denmark.

With the theme "TANGIBLE MEANS: Experiential Knowledge through Materials", the conference aims to provide a forum for debate about materials as a means for knowledge generation by professionals and academic researchers, exploring the role and relationship of generating and evaluating new and existing knowledge in the creative disciplines and beyond.

This conference welcomes contributions exploring and discussing materials in relation to sensuous qualities, objects, context, strategy, service, space, time, place, techniques, discipline, domain, production, sustainability, interaction, use, metaphors, imaginations, associations, reflective thinking, etc. We interpret materials here in the widest possible sense to include any kind of creative outputs in whatever formats. With this conference, we wish to explore different ways in which experiential knowledge through materials can be given more appropriate consideration within the framework of research. This may include for example investigations into the nature, aims, validity, evaluation and/or necessity of different modes of communication and exchange.

Key Dates:

Full Paper Deadline: 1 June 2015

Full papers will be between 4,000 and 5,000 words, plus references.

Full Paper Notification: 28 August 2015

Final Submission: 25 September

Read more: EKSIG 2015

The question of TIME

5-6 November 2015: The 1st PARSE Biennial Research Conference (ELIA)

Faculty of Fine, Applied and Performing Arts, University of Gothenburg, Sweden

Contributions are invited in the form of papers, presentations, artistic interventions, readings, panels, performances, public actions, screenings and workshops. We are especially interested in contributions that critically reflect upon, and/or in some way work to modify the familiar conventions of the academic paper, the panel discussion and the artist's talk.

Deadline for proposals: 1st March 2015

Publiseringskanalar

Journal for Artistic Research

The Journal for Artistic Research (JAR) is an international, online, Open Access and peer-reviewed journal for the identification, publication and dissemination of artistic research and its methodologies, from all arts disciplines. With the aim of displaying practice in a manner that respects artists' modes of presentation, JAR abandons the traditional journal article format and offers its contributors a dynamic online canvas where text can be woven together with image, audio and video. These research documents called ‘expositions’ provide a unique reading experience while fulfilling the expectations of scholarly dissemination.

While the publication of JAR6 is immanent, submissions are made through the Research Catalogue. Evaluation team see: Editors

Help with submitting, contact Barnaby Drabble: barnaby.drabble@jar-online.net

JAR is a branch of the activities related to Society for Artistic Research (SAR), which is an international, non-profit organisation that nurtures, connects and disseminates artistic research as specific practices of creating knowledge and insight. SAR facilitates a range of encounters for its community of artistic practitioners in the pursuit of transformative understanding that impacts on political and societal processes as well as on cultures of research and learning.

InFormation - Nordic Journal of Art and Research

InFormation er et tverrfaglig, fagfellevurdert tidsskrift for kunst og forskning. Tidsskriftets mål er å spre kunnskap og erfaring fra forskning og utviklingsprosjekter innen kunstnerisk praksis og refleksjon, kunstutdanning, kunst- og kulturteori og relaterte områder. Tidsskriftet retter seg mot flere kunstfag og kunstpraksiser, som musikk, visuell kunst, dans, drama og teater. Bidrag som krysser og utfordrer tradisjonelle kunstneriske og vitenskapelige grenser ønskes velkommen.

I tråd med tidsskriftets tverrfaglige fokus, ønskes bidrag fra ulike teoretiske og metodologiske ståsteder velkommen. InFormation vil ta i bruk de mange mulighetene nettpublisering tilbyr, og åpner for bidrag som inkluderer tekst, lyd, bilder og videomateriale. Tidsskriftet ønsker derfor velkommen både tradisjonelle, tekstbaserte artikler og bidrag innenfor andre formater.

Nordic Journal of Dance

Nordic Journal of Dance: practice, education and research er et samarbeidsprosjekt mellom Dans i Skolen og nordiske danseforskere, etablert i 2010 (nivå 1 for forkningsartikler). Journalen har to seksjoner: én for fagfellevurderte forskningsartikler og én for praksisbaserte artikler. Journalen opererer med en bred forståelse av begrepet dans, men tema må ha en nordisk dimensjon og et mål om å frembringe ny kunnskap. Artikler kan skrives på engelsk eller et av de nordiske språkene.

Journalen kommer med to utgaver i året og frister for bidrag er for tiden 1. februar og 1. august. Guidelines.

Kontakt i Kunsthøgskolen: Anette Sture Iversen Rådgiver, Seksjon for studier og forskning

FORMakademisk

The journal FORMakademisk is a peer-reviewed scientific forum for the documentation of design and design education research, broadly defined.

The journal is aimed at those involved in design research as defined by the higher education system in Norway and the Nordic countries. Our purpose is to present cutting-edge scientific insight in a form that is accessible to all who might benefit from this information. We also aim to bring new life to this field of research by providing overviews of high-quality literature and free access to the journal’s own articles.
We aim to become the most important academic forum for design research and artistic development in the Nordic countries. The journal is currently published in Norwegian, but there is the possibility of embracing other Scandinavian languages, as well as English.