Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 97, Firefox (Android) 95, QQ browser 10.4, UC browser 12.12, Android WebView 97, Baidu 7.12, Chrome 97, Chrome 96, Chrome 95, Chrome 94, Edge 97, Edge 96, Firefox 96, Firefox 95, Firefox 94, Firefox 91, Firefox 78, Internet Explorer 11, Safari/Chrome (iOS) 15.2-15.3, Safari/Chrome (iOS) 15.0-15.1, Safari/Chrome (iOS) 14.5-14.8, Safari/Chrome (iOS) 14.0-14.4, Safari/Chrome (iOS) 12.2-12.5, KaiOS 2.5, Opera Mini, Opera Mobile 64, Opera 82, Opera 81, Safari (MacOS) 15.2-15.3, Safari (MacOS) 15.1, Safari (MacOS) 14.1, Safari (MacOS) 13.1, Samsung 16.0, Samsung 15.0

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Studentrådet

Studentrådet er det høgste studentorganet ved Kunsthøgskolen i Oslo.

Rådet er valt av studentane sjølv, og er eit direkte ledd mellom studentane og leiinga på skulen. Her sit nestleiar og leiar frå kvar av dei seks studentutvala i direkte møter med leiinga på skulen for å fremme studentsaker.

Studentrådet har ein leiar og en nestleiar. Desse to vil være hovudansvarlege for større saker som påverkar alle studentar på alle avdelingar, samt være hovudpersonene i dialog med leiinga på skulen.

Studentrådet skal også ha ein kontaktperson som held kontakt med eksterne studentorgan som NSO, VT og SIO. Denne kontaktpersonen vil filtrere informasjonen som kjem utanfrå og ta opp det relevante på neste Studentrådsmøte.

Studentrådsmanualen

Studentrådsmanualen er meint som ein guide for starthjelp, tips om ting ein kan gjere i løpet av skoleåret, samt generelle råd om drifting av studentrådet på KHIO. Manualen er utarbeidd av leiar og nestleiar i studentrådet i 2011/2012.

Les meir: Studentrådsmanualen for KHiO

Studentrådet

Studentutvalgene (SU)

Studentutvalgene består av tillitsvalgte fra hvert studieprogram/klasse, og her tar man opp saker som gjelder sin avdeling – eller fremmer en sak som bør taes opp i Studentrådet.

Kunsthøgskolen har seks studentutvalg: SU Kunstakademiet, SU Kunst  og håndverk, SU Design, SU Dans, SU Teaterhøgskolen og SU Operahøgskolen. Hvert av utvalgene skal velge en leder og en nestleder. Disse to vil være ansvarlige for møtevirksomhet og oppfølging/gjennomføring av saker. De vil også være studentutvalget sine representanter i Studentrådet. Studentutvalg har som oftest møte en gang i måneden. Dette kan variere etter ønske.

Representanter i studentutvalgene

Andre utvalg med studentrepresentasjon

Studentene ved Kunsthøgskolen har også representanter ved Læringsmiljøutvalget (LMU), Instillingsutvalg, Valgstyret og nominasjonkomité.

Læringsmiljøutvalget (LMU)

Kunsthøgskolen har et eget læringsmiljøutvalg med representanter for studenter og de ansatte. Utvalget tar opp et bredt spekter av spørsmål knyttet til læringsmiljøet og studentvelferden. Utvalget har ikke iverksettende myndighet, men er rådgivende for styret, rektor og direktør. Den årlige studentundersøkelsen er det viktigste arbeidet LMU gjør for studentene. Studentrepresentant velges som regel ut fra SR eller et SU.

Kunsthøgskolens læringsmiljø skal preges av

  • studentmedbestemmelse og god kommunikasjon mellom ledelse og studentdemokrati
  • inkludering, nulltoleranse for mobbing og trakassering og gode varslingsrutiner
  • undervisningslokaler, verksteder og utstyr som er tilpasset faglige behov og som har gode sikkerhetsrutiner
  • et bibliotek som støtter opp om utdanning og kunstnerisk utviklingsarbeid
  • god informasjon om emner og undervisning
  • rådgivning hvis studenten får problemer med gjennomføring

Forbedringer av læringsmiljø

Forbedringer av læringsmiljøet er et kontinuerlig arbeid og det anbefales å ta kontakt med studenttillitsvalgt på din avdeling hvis du har saker du ønsker å melde inn.

Dersom du har spørsmål knyttet til læringsmiljøet ved Kunsthøgskolen kan du melde inn saker direkte til LMU.

Kontakt: lmu@khio.no.

Innstillingsutvalg

Ved ansettelse av nytt fagpersonell (eks. dekan eller lærere) vil en studentrepresentant fra samme avdeling som utlyst stilling sitte i et utvalg og bidra med spørsmål og kommentarer ved intervjuer og møter. En henvendelse vil bli sendt til SR eller SU, som da vil velge en studentrepresentant for dette utvalget.

Valgstyre og nominasjonskomité

Når det er valg på skolen, f.eks. nytt rektorvalg hvert fjerde år, vil en studentrepresentant sitte i et valgstyre og en student i en nominasjonskomité som vil ha overordnet ansvar i nominering- og valgprosess. Disse representantene blir utpekt av SR.

Styret

Styret er det høgste organet ved KHiOog styret har to studentrepresentantar som representerer alle studentane.

Studentrepresentantane, pluss to vara, vert valt av studentane i starten av kvart haustsemester gjennom nominering- og deretter hemmelege valprosessar. Informasjon om dette vil kome skriftleg på e-post frå eit eige valstyre som er oppnemnt for å sjå etter at valet får rett føre seg.

Sjå samansetjinga av styret og sakspapir frå møta her.

Eksterne organisasjonar

Studentane har representantar i eksterne organisasjonar: Velferdstinget (VT), Norsk Studentorganisasjon (NSO) og Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SIO).

Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SIO)

Det er denne samskipnaden du betalar semesteravgift til som også gir deg tilgang på velferdstilbod for studentar: Studentpris på kollektivtrafikk, rimelig studentbustad, eit godt treningstilbod m.m.

Les meir på sio.no

Norsk studentorganisasjon (NSO)

Norske studentars interesseorganisasjon som ivaretek studentanes interesser i dialog med politikarar, media, Statens lånekasse for utdanning og leiinga på lærestader for å betre tilhøva for deg og dine medstudentar. KHiO er medlem i NSO.

Les meir på student.no

Velferdstinget (VT)

Velferdstinget er samansett av studentrepresentantar fra alle lærestader knytt til Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SIO). Her drøftar ein tiltak for å betre studentanes velferdstilbod i SIO: studenthelsetenesta, studentbustader, barnehageplassar, treningstilbod m.m.
Kort fortalt: alle tenestene du har tilgjengelig etter du har betalt semesteravgifta.
Kunsthøgskolen er ein del av dei mindre høgskolane (ikkje HiOA, UiO eller BI) med til saman seks representantar i Velferdstinget.  Det er konstitueringsmøte på slutten av haustsemesteret, og då møtes representantar fra alle de små høgskolane og har valforsamling om sine seks nye representantar. SR sender kandidatar til dette møtet. Ta kontakt med SR om du vil engasjere deg i Velferdstinget.

Les meir på studentvelferd.no