Your browser is not supported by khio.no. To view this site please upgrade or use another browser. If you can't use a modern browser, try disabling javascript, which will make khio.no simple, but mostly usable.

Supported browsers: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript is disabled. khio.no should still be usable, but the user experience will be simpler.

Councils and committees

To ensure academic cooperation and a productive learning environment internally, and to promote cooperation between the Academy and external work environments, Oslo National Academy of the Arts has instituted several councils and committees.

Student Council

The Student Council is the highest student body at Oslo National Academy of the Arts to be elected by the students themselves. The council is politically independent and will work for student rights, learning environment and education quality. The members of the council represents the student mass in different councils and committees.

There is a formal agreement between KHiO and the Student Council.

The Student Council 2022/2023

 • Leader: Magda Thomsen
 • Deputy leader: Sofiia Nesterova
 • Members:  Rasmus Drastrup and Sigurd Bolstad

Læringsmiljøutvalget

Læringsmiljøutvalget (LMU) deltar i planlegging av tiltak som gjelder læringsmiljøet, og skal nøye følge utviklingen i spørsmål som gjelder sikkerhet og velferd til studentene. LMU skal følge institusjonens systematiske arbeid med læringsmiljø med fokus på ulike perspektiv: 

 • Psykososialt
 • Organisatorisk
 • Fysisk og digitalt
 • Pedagogisk

Kunsthøgskolens læringsmiljø skal preges av

 • studentmedbestemmelse og god kommunikasjon mellom ledelse og studentdemokrati
 • inkludering, nulltoleranse for mobbing og trakassering og gode varslingsrutiner
 • undervisningslokaler, verksteder og utstyr som er tilpasset faglige behov og som har gode sikkerhetsrutiner
 • et bibliotek som støtter opp om utdanning og kunstnerisk utviklingsarbeid
 • god informasjon om emner og undervisning
 • rådgivning hvis studenten får problemer med gjennomføring

Forbedringer av læringsmiljø

Dersom du har spørsmål knyttet til læringsmiljøet ved Kunsthøgskolen kan du melde inn saker direkte til LMU.

Kontakt: lmu@khio.no.

Studentrepresentanter

 • Magda Thomsen
 • Sofiia Nesterova
 • Rasmus Drastrup
 • Sigurd Bolstad (vara)

Ansatterepresentanter

 • Heidi Haraldsen, prorektor
 • Marianne Kristin Fjeld (fungerende vara for Ketil Akerø)
 • Miriam Sogn
 • Trond Kasper Mikkelsen (vara)

Sekretær

 • Trine Neset Brødremoen

Observatører

 • SiO ved Trond Morten Trondsen
 • AMU ved Kikki Norén Løwgren

Styret har i følge Universitets- og høgskoleloven det overordnede ansvaret for studentenes læringsmiljø. Høgskolen plikter å legge tilhøva til rette for et godt studentmiljø og arbeide for å bedre studentvelferden på lærestedet. LMU rapporterer til styret

LMU fikk oppdatert mandat og sammensetning i september 2022.

Referat og annen informasjon kan leses på intranett.