Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 97, Firefox (Android) 95, QQ browser 10.4, UC browser 12.12, Android WebView 97, Baidu 7.12, Chrome 97, Chrome 96, Chrome 95, Chrome 94, Edge 97, Edge 96, Firefox 96, Firefox 95, Firefox 94, Firefox 91, Firefox 78, Internet Explorer 11, Safari/Chrome (iOS) 15.2-15.3, Safari/Chrome (iOS) 15.0-15.1, Safari/Chrome (iOS) 14.5-14.8, Safari/Chrome (iOS) 14.0-14.4, Safari/Chrome (iOS) 12.2-12.5, KaiOS 2.5, Opera Mini, Opera Mobile 64, Opera 82, Opera 81, Safari (MacOS) 15.2-15.3, Safari (MacOS) 15.1, Safari (MacOS) 14.1, Safari (MacOS) 13.1, Samsung 16.0, Samsung 15.0

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Utviklingsprogram for pedagogisk basiskompetanse

Dette programmet er først og fremst et tilbud til ansatte i vitenskapelige stillinger som på ansettelsestidspunktet ikke har slik formell universitet- og høgskolepedagogisk basiskompetanse. Ved ledige plasser vil andre faglig ansatte og stipendiater få tilbud om å delta i programmet.

Påmelding foregår via dekan, som prioriterer deltakelse og behov i dialog med den ansatte og HR. Eventuelle restplasser annonseres via internposten og e-post i god tid før oppstart, med påmeldingsinfo.

Om programmet og hvem programmet er for

Pedagogisk basiskompetanse er et modulbasert og fleksibelt kurs i universitets- og høgskolepedagogikk for ansatte ved Kunsthøgskolen i Oslo og Norges Idrettshøgskole. Kurset er ment å sikre at ansatte lærere har den utdanningsfaglige kompetansen som kreves ved tilsetting i faglige og vitenskapelig stillinger. I tråd med nasjonale retningslinjer sikter kurset blant annet mot å gi deltakerne kompetanse og trygghet i lærerrollen innenfor sin fagtradisjon.

Kurset er lagt opp med 5 basismoduler og 3 meritterende påbygningsmoduler. Basismodul 1 og 2 er obligatoriske og må tas først (60 + 60 timer), deretter kan du bygge på med 2 valgfrie moduler (40 + 40 timer). De meritterende modulene sikter inn mot professoropprykk og status som fremragende utdanner.

Hver modul tilsvarer omtrent 2 studiepoeng og består av ca. 30% samlingsbasert undervisning og 70% selvstudium og kollegaveiledning.

Hver modul er organisert i tre hoveddeler; oppstartssamling (1), egen utviklingsfase (2) og avslutningssamling (3).

Det betyr at man skal møte til 1) oppstartssamling den uken og de datoene som er oppsatt (enten fysisk eller digital samling). Deretter 2) har man egentid til å utvikle og jobbe med dette i egen undervisning eller veiledningspraksis (inkl. kollegaveiledning) helt fram til 3) avslutningssamling, der man må legge fram dokumentasjon og delta i erfaringsutveksling og felles refleksjon.

Innhold og moduloversikt
Moduler Innhold Datoer Sted
Basismodul 1 Lærerrollen
60 t obligatorisk
 • Kunnskapssyn, læringssyn og pedagogisk ståsted
 • Lærer- og veilederrollen
 • Etikk, makt, inkludering og mangfold
 • Betydningen av et psykososialt læringsmiljø
samling 1 uke 38 (man + ons)
samling 2 uke 50 (ons)
KHiO
Basismodul 2 Undervisning
60 t obligatorisk
 • Innføring i generell didaktikk og noen sentrale didaktiske modeller
 • Bruk av fagspesifikke og varierte arbeidsformer tilpasset ulike læringssituasjoner
 • FoU/KUF-basert undervisning
 • Sentrale styringsdokumenter og studieplan
 • Innføring i standardbruk av Canvas
samling 1 uke 2 (man + ons)
samling 2 uke 24 (ons)
NIH
Basismodul 3 Veiledning
40 t valgfri
 • Veiledningsteori, modeller og former
 • Relasjonskompetanse og kommunikasjon
 • Trening av veiledningsferdighet og forløp
 • Bruk av studentmentorer som veiledere
samling 1 uke 2 (man+ ons)
samling 2 uke 23 (ons)
KHiO
Basismodul 4 Digitale verktøy som lærings- og undervisningsstøtte
40 t valgfri
 • Hva mener vi med digitale verktøy
 • Hensiktsmessig bruk av Canvas
 • Hvordan øke studentaktivitet før, under og etter undervisningsøkten
 • Utvalgte digitale verktøy som kan støtte samhandling
 • Grunnleggende om bruk av video som undervisningsressurs
samling 1 uke 38 (man + ons)
samling 2 uke 50 (ons)
NIH
Basismodul 5 FoU/KUF-basert utviklingsprosjekt
40 t valgfri
 • FoU/KUF-basert undervisning
 • Scholarship of teaching and learning (SoTL)
 • Utforskning knyttet til egen undervisning
samling 1 uke 24 året før (man + ons)
samling 2 uke 22 (ons)
NIH
Meritterende modul 1 Kollegialt utviklingsarbeid
50 t valgfri
 • Videreutvikling av pedagogisk utviklingsarbeid kollegialt (DIKU-prosjekt)
 • Kollegaveiledning og lærende organisasjoner (organisasjonslæring)
 • Rettet mot merittering, innovasjon og pedagogisk utvikling innenfor studieprogram
 • Rettet mot krav til prafessoropprykk.
Kommer Kommer
Meritterende modul 2 Utdanningsledelse
50 t valgfri
 • Utdanningsledelse, fremme et lærende kollegium og organisasjon
 • Samarbeidslæring, gruppeprosesser, gruppepsykologi
 • Kvalitetsutvikling av utdanning
 • Kurs rettet mot emneansvarlig, programansvarlig, programråd eller EVU-utvikling
Kommer Kommer
Meritterende modul 3 Veiledning 2
50 t valgfri
 • Veiledning av master og phd-nivå
 • Rettet mot professoropprykk
Kommer Kommer
Pedagogiske prinsipper og arbeidsformer

Kurset baserer seg på følgende pedagogiske prinsipper:

 • Aktiv læring- lite lærerstyrt tradisjonell undervisning, og mer bruk av “flipped classroom”, teori-praksis refleksjoner samt selvstudium gjennom varierte læringsressurser på Canvas
 • Praksisbasert- nært egen praksis, utvikle og lære erfaringsbasert og tett knyttet til egen undervisning og veiledning
 • Veiledning - veiledning fra kursholdere og kollegaveiledning mellom deltakere
 • Erfaringsdeling - refleksjon teori-praksis og dokumentasjon sentralt, aktiv bruk av fagfeller
 • Fleksibelt- lite felles kurstid, lære når du kan, støtte i varierte læringsressurser, hybrid fysisk og digitalt, blandet språk (NO/EN) på ressurser
 • Pedagogisk mappe- som dokumentasjon, utvikle digital versjon

Hver utdanningsmodul er derfor organisert i tre hoveddeler; oppstartssamling (1), egen utviklingsfase (2) og avslutningssamling (3):

 1. lære ‘om’ temaet gjennom (a) eget arbeid/selvstudium og (b) lærerstyrt undervisning i plenumssamling med relevant teori og forskning
 2. lære ‘i’ eller ‘gjennom’ (a) egen undervisnings- eller veiledningspraksis og (B) veiledning og kollegaveiledning
 3. lære ‘av’ teori-praksis koblinger gjennom (a) erfaringsdeling, kritisk refleksjon og vurdering i plenumssamling og (b) dokumentasjon av egen utdanningsfaglige kompetanse (pedagogisk mappe)

Basismoduler

Basismodul 1: Lærer- og veilederrollen (60 timer)

Kort beskrivelse av modulen

Bevissthet rundt egen lærer- og veilederrolle er helt essensielt i all undervisning. I denne modulen vil du kunne tilegne deg kunnskap og refleksjon rundt ditt pedagogisk ståsted, læringssyn og etikk så du kan stå trygt i egen undervisning og veiledning. Modulen tar utgangspunkt i egen spesifikke undervisning- og veiledning og vil integrere teori, forskning, erfaring og praksis i utvikling av egen praksisteori.

Temaer som inngår i modulen:

 • Kunnskapssyn, læringssyn og pedagogisk ståsted
 • Lærer- og veilederrollen
 • Etikk, makt, inkludering og mangfold
 • Betydningen av et psykososialt læringsmiljø

Læringsutbytte

Etter gjennomført basismodul skal deltakeren kunne:

 • begrunne eget kunnskapssyn, læringssyn og pedagogiske ståsted i lys av relevant teori og forskning og kunne delta i kollegiale diskusjoner om undervisning og læring
 • beskrive og reflektere over betydningen av et godt psykososialt læringsmiljø for studentenes motivasjon og læring
 • forholde seg bevisst og reflekterende til egen lærer- og veilederrolle
 • identifisere og reflektere over yrkesetiske problemstillinger i tråd med gjeldende regelverk

Undervisning og læringsformer

Modulen er en deltids videreutdanning som kan gjennomføres parallelt med pågående undervisningsstilling. Den vil foregå praksisbasert og fleksibelt med variasjon mellom fysisk og digital undervisning, teori og praksis, og gjennom individuelt arbeid, gruppearbeid og plenumsøkter. Sentralt står det å utforske og utvikle egen undervisningspraksis gjennom kritisk refleksjon, erfaringsdeling og kollegaveiledning.

Emnet vil organiseres på følgende måte:

 • Oppstart mandag og fredag i uke 38: kombinasjon av eget arbeid/selvstudium med aktuelle læringsressurser og undervisning i plenum
 • Individuell praksis knyttet til egen undervisning og/eller veiledning med gjennomføring av kollegaveiledning
 • Avslutningssamling onsdag i uke 50: erfaringsdeling, kritisk refleksjon og vurdering/evaluering

Arbeidskrav

 • Obligatorisk fremmøte ved plenumssamlinger
 • Gjennomført kollegaveiledning

Dokumentasjon og vurdering

Arbeidskrav må være godkjent for å kunne få vurdering. Vurdering forgår som mappevurdering og mappen vurderes med bestått/ikke bestått.

Mappen skal inneholde:

 • Refleksjonsnotat som dokumenterer oppnådd læringsutbytte

Litteratur/kilder/læringsressurser

Selvvalgt litteratur / selvvalgte kilder

Læringsressurser blir gjort tilgjengelig i Canvas

Basismodul 2: Undervisning (60 timer)

Modulen skal bidra til å utvikle deltakernes kompetanse i undervisning i høyere utdanning, stimulere til en helhetlig forståelse av og legge et grunnlag for kontinuerlig videreutvikling av egen undervisningspraksis. Modulen tar utgangspunkt i egen spesifikk undervisning- og veiledning, og vil integrere teori, forskning, erfaring og praksis i utvikling av egen praksisteori.

Tema som inngår i modulen

 • Innføring i generell didaktikk og noen sentrale didaktiske modeller
 • Bruk av fagspesifikke og varierte arbeidsformer tilpasset ulike læringssituasjoner
 • FoU/KUF-basert undervisning
 • Sentrale styringsdokumenter og studieplan
 • Innføring i standardbruk av Canvas

Læringsutbytte

Etter gjennomført basismodul skal deltakeren kunne:

 • Planlegge, begrunne, vurdere, dokumentere og videreutvikle egen undervisning i lys av relevant teori og forskning, og ut fra faglige mål og gjeldende studieplan. 
 • Planlegge og gjennomføre FoU/KUF-basert undervisning, og involvere studenter i FoU/KUF-baserte læringsprosesser.
 • Velge, begrunne og videreutvikle hensiktsmessige læringsaktiviteter og undervisnings- og vurderingsmetoder
 • Innhente og bruke tilbakemeldinger fra relevante evalueringer til å utvikle undervisnings- og læringsprosesser.
 • Kjenne til aktuelle styringsdokumenter knyttet til undervisning i høyere utdanning.

Undervisning og læringsformer

Modulen er en deltids videreutdanning som kan gjennomføres parallelt med pågående undervisningsstilling. Den vil foregå praksisbasert og fleksibelt med variasjon mellom fysisk og digital undervisning, teori og praksis, og gjennom individuelt arbeid, gruppearbeid og plenumsøkter. Sentralt står det å utforske og utvikle egen undervisningspraksis gjennom kritisk refleksjon, erfaringsdeling og kollegaveiledning.

Emnet vil organiseres på følgende måte:

 • Oppstart mandag og fredag i uke 2: kombinasjon av eget arbeid/selvstudium med aktuelle læringsressurser og undervisning i plenum
 • Individuell praksis knyttet til egen undervisning og/eller veiledning med gjennomføring av kollegaveiledning
 • Avslutningssamling onsdag i uke 24: erfaringsdeling, kritisk refleksjon og vurdering/evaluering

Arbeidskrav

 • Obligatorisk fremmøte ved plenumssamlinger
 • Gjennomført kollegaveiledning

Dokumentasjon og vurdering

Arbeidskrav må være godkjent for å kunne få vurdering. Vurdering foregår som mappevurdering og mappen vurderes med bestått/ikke bestått.

Mappen skal inneholde:

 • Refleksjonsnotat som dokumenterer oppnådd læringsutbytte

Litteratur/kilder/læringsressurser

Selvvalgt litteratur / selvvalgte kilder

Læringsressurser blir gjort tilgjengelig i Canvas

Basismodul 3: Veiledning (40 timer)

Kort beskrivelse av modulen

Veiledning er en sentral del av det å tilrettelegge for og gi støtte til andres læring. I denne modulen vil du lære om noen ulike veiledningstradisjoner og -metoder, samspillsprosesser, relasjonsbygging og etiske forhold ved veiledning. Deltakeren skal opparbeide kompetanse i å planlegge, gjennomføre, og evaluere veiledning, både i 1-1 format og gruppeformat. Modulen tar utgangspunkt i egen spesifikke veiledningspraksis og vil integrere teori, forskning, erfaring og praksis i utvikling av egen veilederrolle.

Temaer som inngår i modulen:

 • Veiledningsteori, modeller og former
 • Relasjonskompetanse og kommunikasjon
 • Trening av veiledningsferdighet og forløp
 • Bruk av studentmentorer som veiledere

Læringsutbytte

Etter gjennomført basismodul skal deltakeren kunne:

 • planlegge, begrunne og legge til rette for veiledning som støtter opp om studentenes læring
 • kunne beskrive og reflektere over betydningen av relasjonsbygging, samspillsprosesser og kommunikasjon i veiledning
 • ha utviklet et reflektert forhold til egen veilederrolle, samt reflektere over og være bevisst etiske aspekter ved veiledningsforhold og -situasjoner

Undervisning og læringsformer

Modulen er en deltids videreutdanning som kan gjennomføres parallelt med pågående undervisningsstilling. Den vil foregå praksisbasert og fleksibelt med variasjon mellom fysisk og digital undervisning, teori og praksis, og gjennom individuelt arbeid, gruppearbeid og plenumsøkter. Sentralt står det å utforske og utvikle egen undervisningspraksis gjennom kritisk refleksjon, erfaringsdeling og kollegaveiledning.

Emnet vil organiseres på følgende måte:

 • Oppstart mandag og onsdag i uke 2: kombinasjon av eget arbeid/selvstudium med aktuelle læringsressurser og undervisning i plenum
 • Individuell praksis knyttet til egen undervisning og/eller veiledning med gjennomføring av kollegaveiledning
 • Avslutningssamling onsdag i uke 23: erfaringsdeling, kritisk refleksjon og vurdering/evaluering

Arbeidskrav

 • Obligatorisk fremmøte ved plenumssamlinger
 • Gjennomført kollegaveiledning

Dokumentasjon og vurdering

Arbeidskrav må være godkjent for å kunne få vurdering. Vurdering forgår som mappevurdering og mappen vurderes med bestått/ikke bestått.

Mappen skal inneholde:

 • Refleksjonsnotat som dokumenterer oppnådd læringsutbytte

Litteratur/kilder/læringsressurser

Selvvalgt litteratur / selvvalgte kilder

Læringsressurser blir gjort tilgjengelig i Canvas

Basismodul 4: Digitale verktøy som lærings- og undervisningsstøtte (40 timer)

Kort beskrivelse av modulen

Bruk av digitale verktøy i undervisning er en viktig faktor for kvalitet og innovasjon i høyere utdanning. I denne modulen vil du lære om bruk av digital teknologi som kan fremme studenters læring, og gi større variasjon og fleksibilitet i undervisningen.

Du skal i løpet av denne basismodulen benytte digitale verktøy i undervisningssammenheng, og forutsetning for deltakelse er at du har undervisning det semesteret modulen gjennomføres.

Temaer som inngår i modulen:

 • Hva mener vi med digitale verktøy
 • Hensiktsmessig bruk av Canvas
 • Hvordan øke studentaktivitet før, under og etter undervisningsøkten
 • Utvalgte digitale verktøy som kan støtte samhandling
 • Grunnleggende om bruk av video som undervisningsressurs

Læringsutbytte

Etter gjennomført modul skal deltakere kunne:

 • Beskrive relevant digital teknologi og metoder som kan støtte læring innen sitt fagområde/undervisningsfelt
 • Bruke digital teknologi som støtte til studentenes læring
 • Vurdere og reflektere rundt nytteverdien av de ulike digital verktøy opp mot ulike undervisningstemaer, herunder hvordan bruk av digitale verktøy kan bidra til økt fleksibilitet i undervisningsforløp

Undervisnings- og læringsformer

Modulen kan gjennomføres parallelt med pågående undervisningsstilling. Den vil være praksisbasert med fokus på at deltakerne selv fordyper seg, og får tilbakemelding fra modulansvarlige og kolleger. Sentralt står det å vurdere hvordan og hvorfor digital teknologi kan benyttes som støtte i egen undervisning.

Emnet vil gå over et semester og organiseres på følgende måte:

 • To korte samlinger (start uke 38 og slutt uke 50) med introduksjon og evaluering.
 • Individuelt arbeid med oppgaver knyttet til egen undervisning.
 • Individuell veiledning mellom samlingene.
 • Kollegaveiledning inkl. observasjon og tilbakemelding

Arbeidskrav

 • Obligatorisk deltakelse på samlingene
 • Gjennomført kollegaveiledning

Dokumentasjon og vurdering

Arbeidskrav må være godkjent for å kunne få vurdering. Vurdering forgår som mappevurdering og mappen vurderes med bestått/ikke bestått.

Mappen skal inneholde:

 • Innledende oppgave
 • Planleggingsdokument med begrunnelse
 • Refleksjon/evaluering av gjennomført undervisning

Litteratur/kilder/Læringsressurser

Selvvalgt litteratur / selvvalgte kilder

Læringsressurser blir gjort tilgjengelig i Canvas

Basismodul 5: FOU/KUF basert utviklingsprosjekt (40 timer)

Kort beskrivelse av modulen

Forskningsbasert undervisning er sentralt for kvalitet i utdanningen. I denne modulen vil du jobbe med å videreutvikle din undervisningskompetanse gjennom et forskningsbasert utviklingsarbeid relatert til din egen undervisning. Utviklingsarbeidet kan være knyttet spesifikt til gjennomføring av egen undervisning eller andre relevante utdanningsspørsmål knyttet til din undervisning.

Tema som inngår i modulen:

 • FOU/KUF-basert undervisning
 • Scholarship of teaching and learning (SoTL)
 • Utforskning knyttet til egen undervisning

Læringsutbytte

Etter gjennomført modul skal deltakerne kunne:

 • Planlegge og gjennomføre et utdanningsfaglig utviklingsprosjekt relatert til egen undervisning eller veiledning
 • Bidra til faglig og pedagogisk nyskaping og innovasjon
 • Dokumentere og evaluere eget utviklingsprosjekt og reflektere over hvilke implikasjoner dette kan ha for undervisning

Undervisnings- og læringsformer

Modulen er en deltids videreutdanning som kan gjennomføres parallelt med pågående undervisningsstilling. Den vil foregå praksisbasert og fleksibelt med variasjon mellom fysisk og digital undervisning, teori og praksis, og gjennom individuelt arbeid, gruppearbeid og plenumsøkter. Sentralt står det å utforske og utvikle egen undervisningspraksis gjennom kritisk refleksjon, erfaringsdeling og kollegaveiledning.

Emnet vil organiseres på følgende måte:

 • Oppstart mandag og fredag i uke 24: kombinasjon av eget arbeid/selvstudium med aktuelle læringsressurser og undervisning i plenum
 • Individuell praksis knyttet til egen undervisning og/eller veiledning med gjennomføring av kollegaveiledning
 • Midtveissamling: med inkludert peer review og kollegavurdering
 • Avslutningssamling onsdag i uke 22: erfaringsdeling, kritisk refleksjon og vurdering/evaluering

Arbeidskrav

 • Prosjektbeskrivelse (Beskrivelse av hva, hvordan, hvorfor)
 • Presentasjon underveis- og avslutningssamling. Samlingen vil inneholde erfaringsdeling mellom kollegaer gjennom presentasjoner av eget utviklingsarbeid.
 • Oppmøte (inkludert i de andre arbeidskravene)

Dokumentasjon og vurdering

Arbeidskrav må være godkjent for å kunne få vurdering. Vurdering forgår som mappevurdering og mappen vurderes med bestått/ikke bestått.

Mappen skal inneholde:

 • Utviklingsnotat

Etter endt utviklingsarbeid leverer deltakerne inn et utviklingsnotat på Canvas der de redegjør for hva de ønsket å utvikle, hvordan de arbeidet for å oppnå ønsket utvikling og på hvilke måter arbeidet har bidratt til videreutvikling av utdanningskvalitet. Notatet skal ha en utforming som gjør det egnet til senere dokumentasjon av utdanningsfaglig basiskompetanse/kompetanseheving. Mal for notatet vil bli utdelt på oppstartsamling.

Litteratur/kilder/læringsressurser

Selvvalgt litteratur / selvvalgte kilder

Læringsressurser blir gjort tilgjengelig i Canvas

Meritterende moduler

Meritterende modul 1: Kollegialt utviklingsarbeid

Mer info kommer

Meritterende modul 2: Utdanningsledelse

Mer info kommer

Meritterende modul 3: Veiledning 2

Mer info kommer

Retningslinjer

Retningslinjer for pedagogisk basiskompetanse og ansettelsesforskrift

Retningslinjene gjelder for bedømmelseskomiteer oppnevnt av Kunsthøgskolen i Oslo for å gjennomføre sakkyndig bedømmelse av søkere ved tilsetting i undervisnings- og forskerstilling eller ved søknad om opprykk til førstelektor, førsteamanuensis, dosent eller professor.

Retningslinjene gjelder ikke for vurdering av søkere til stipendiatstillinger.

Overordnet disse retningslinjer er bestemmelsene i

Utdrag fra bestemmelsene:

Krav til førsteamanuensis:

Søkere skal bedømmes, men ikke rangeres, på om de oppfyller følgende krav:

Gjennomført eget program (minimum 200 timer)/relevante kurs og egen praktiske undervisning, og opparbeidet grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning (grunnleggende kompetanse for undervisning og veiledning på universitets- og høyskolenivå)1 . Ferdighetene skal dokumenteres i form av en systematisk og samlet fremstilling som vurderes ved institusjonene. De som ikke oppfyller kravene ved ansettelsen, skal pålegges å oppfylle dem innen to år etter ansettelsen.

Institusjonene kan etter § 1-1 fastsette høyere krav og bestemme at disse skal gjelde i bedømming og rangering av søkere.

Krav til professor:

I tillegg til de krav til grunnleggende kompetanse for undervisning og veiledning på universitets- og høyskolenivå som er gitt til stilling som førsteamanuensis, skal det dokumenteres:

 • Kvalitetsutvikling i egen undervisning og veiledning over tid
 • Bred erfaring med veiledning fortrinnsvis på master/ ph.d.-nivå
 • Deltakelse i utvikling av utdanningskvalitet i fagfellesskap

Krav til dosent, førstelektor og høgskolelektor:

Dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning.


 1. Nasjonale veiledende retningslinjer for UH-pedagogisk basiskompetanse - Universitets- og høgskolerådet (uhr.no) ↩︎