Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Prosjektrealisering 3 - Masterforberedende prosjektarbeid

Studiepoeng
10
Emnekode
TE528
Inngår i studieprogram

Kort beskrivelse av emnet

Emnene Prosjektrealisering 1-3 videreutvikler studentenes forståelse av iscenesettelse gjennom ulike former for individuelle og kollektive presentasjoner, arbeidsdemonstrasjoner, etyder og forestillinger. Sentralt står konseptutvikling, undersøkelse, prosjektutvikling- og gjennomføring, resepsjons- og virkningsanalyse, dokumentasjon og formidling. De ulike formatene vil innebære møter med et differensiert publikum. Emnet vil sette studentene i stand til å skape og presentere sceniske uttrykk og forestillinger av høy kvalitet, som kan virke i relevante kontekster og synliggjør studentens kunstnerskap.

Prosjektrealisering 3 har fokus på kunstnerisk entreprenørskap, og lar konstellasjoner av studenter og eksterne arbeide med mer komplekse samarbeidsprosjekter der ulike publikum brukes aktivt i undersøkelsene. Det legges vekt på avgrensning, spesialisering og fordypning. Alle aspekter ved arbeidet knyttes til den kommende realiseringen av masterprosjektet som utvikles, testes og bearbeides.

Emnene Prosjektrealisering 1-3 er halvårlige emner som blir vurdert og avsluttet etter hvert semester. De bygger på hverandre og har en faglig progresjon. De leder frem mot emnet Masterprosjekt, som tas i 4 semester.

Læringsutbytte for emnet

Etter endt emne skal studenten:

  • alene og i samarbeid med interne og eksterne, ha gjennomført nødvendige sceniske undersøkelser, og produsentorientert grunnlagsarbeid, med henblikk på gjennomføringen av masterprosjektet i 4. semester
  • kunne anvende publikum aktivt i sceniske undersøkelser gjennom ulike performative kontrakter

Undervisning og læringsformer

Arbeidsformer kan være lærerstyrt undervisning, veiledning og selvstendig arbeid og bestå i praktiske øvelser, kreative oppgaver, forelesninger, selvstudier, prosjektarbeid og skriftlige arbeider. Studentene arbeider i stor grad selvstendig med organisering, tilrettelegging og gjennomføring av sine realiseringsprosjekter. Ut ifra de spesifikke prosjektenes innretting tilpasses arbeidet progresjonen og målet med studiet.

Arbeidskrav for emnet er:

  • Aktiv deltakelse og obligatorisk oppmøte til oppsatte tider for undervisning, veiledning, gruppearbeid, ekskursjoner, diskusjonsfora og kurs
  • Innlevering og presentasjon av obligatoriske emneoppgaver til oppsatte frister

Vurdering

Arbeidskrav må være godkjent for at studenten skal kunne få vurdering i emnet.

Studentens arbeid i emnet skal veiledes og vurderes underveis. Vurderingen underveis baserer seg på veiledning, lærervurderinger, gruppediskusjoner og egenrefleksjon over faglig utvikling sett i relasjon til emnets læringsutbytte.

Underveisvurdering og avsluttende vurdering gjøres av emneansvarlig pedagog. Emnet vurderes til bestått/ikke-bestått.