Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Fra Askepott (2017), årsstudiets avgangsforestilling. Regi: Jon Tombre. Dirigent: Jean-Paul Pruna. Foto. Stephen Hutton. På bildet: Tunde Gaspar (ikke student), Jørgen Magnus Haslum og Eirin Kvamo Løvstad.
Fra Askepott (2017), årsstudiets avgangsforestilling. Regi: Jon Tombre. Dirigent: Jean-Paul Pruna. Foto. Stephen Hutton. På bildet: Tunde Gaspar (ikke student), Jørgen Magnus Haslum og Eirin Kvamo Løvstad.

Årsstudium i opera

Årsstudium i opera er tilpassa deg som har fullført minimum to år høgare musikkutdanning. Studiet gir grunnleggande scenisk og musikalsk trening i operafaget. Etter fullført studium kan du søke om opptak til masterstudiet i opera.

Tittel på studieprogram
Årsstudium i opera
Studieprogramkode
AROP
Normert studietid
1 år heltid
Undervisningsspråk
Norsk
Søknadsfrist
1. februar 2024

Gjennom studiet får du jobbe med:

 • Song og musikalsk innstudering
 • Grunnleggande skodespelarteknikk
 • Operakunnskap og språktrening

Alle faga er integrerte i sceniske produksjonar, der du som student får utvikle deg kunstnarisk innan profesjonelle rammer. All undervisning er obligatorisk.

Studieplan

Kort beskrivelse av studiet

Årsstudium i Opera er et ettårig fulltidsstudium for utdanning av operasangere. Studiet gir 60 studiepoeng og kan inngå i en bachelorgrad.

I årsstudiet blir det lagt vekt på grunnleggende skuespillertrening og scenisk arbeid. Studiet inneholder undervisning i sang, grunnleggende skuespillertrening, scenisk arbeid, fysisk og mental trening og språk. Integreringen av det musikalske og det sceniske arbeidet, med en metodisk oppfølging ses på som viktig for å oppnå den kompetansen som er nødvendig for å kunne kvalifisere for masterstudiet i opera.

Opptakskrav

Opptak skjer på grunnlag av formell utdanning og opptaksprøver. Studiet forutsetter fullført musikkutdanning på høgskolenivå av minst to års varighet (120 studiepoeng). Studenter som tas opp til studiet, må vise et særlig talent for musikkdramatisk uttrykk. Søkerne rangeres i forhold til resultatene av opptaksprøvene.

Institusjonen kan i spesielle tilfeller godkjenne andre dokumenterte kvalifikasjoner som helt eller delvis er likeverdig med utdanningsløpene nevnt ovenfor.

Læringsutbytte for studiet

Etter endt utdanning skal studenten:

 • vise kunstnerisk kompetanse sanglig og scenisk
 • ha kunnskap om operaen som kunstform og operaens plass i samfunnet
 • kunne gjennomføre faglige oppgaver og prosjekter med kreativitet, formidlingsevne og evne til nytenkning
 • vise evne til samhandling og kommunikasjon i faglige arbeidsprosesser
 • vise evne til analytisk og kritisk refleksjon over relevante operafaglige problemstillinger
 • Kunne reflektere over fag- og yrkesetiske problemstillinger og reflektere over yrkesmessige krav og forventninger til en profesjonell operasanger.

Oppbygging og gjennomføring

Alle emnene i studieplanen bygger opp under og utvikler den profesjonskompetansen studentene trenger senere i yrkeslivet og som er beskrevet ovenfor i læringsutbytte for studiet.

Opera er en kompleks kunstform, og emnene vil overlappe hverandre. De sceniske produksjonene er et overordnet emne som forener kompetanse fra de andre områdene. En følge av dette er også at det som står i emneplanene i stor grad læres og integreres i produksjonsarbeidet.

For å beskrive studie- /arbeidsomfang i emnene brukes enheten studiepoeng. 60 studiepoeng tilsvarer ett års fulltidsstudium. Ett studiepoeng tilsvarer 25 – 30 arbeidstimer for studenten. I faktiske arbeidstimer regnes lærerstyrt undervisning, forelesninger, oppgaveskriving, seminarer, egenstudier og gjennomføring av eksamen. Noen emner kan ha mye lærerstyrt undervisning, i andre emner legges hovedvekten på studentens selvstendige arbeid.

Gå til emnestruktur

Utveksling

Det legges til rette for at studentene ved Kunsthøgskolen i Oslo skal kunne utveksle til en annen utdanningsinstitusjon i løpet av studietiden. På årsstudiet i opera kan mulighetene for utveksling være begrenset. Eventuell utveksling må tilpasses plan for produksjoner og avtales med faglig veileder og godkjennes av dekan.

Oppdatert informasjon om Kunsthøgskolens utvekslingsavtaler ligger på www.khio.no.

Disse utvekslingsavtalene gjelder årsstudium i opera:

Undervisning og læringsformer

Operautdanningen er bygget på kunstnerisk, forsknings- og erfaringsbasert kunnskap. Studiet organiseres i lærerstyrt undervisning, veiledning og selvstendig arbeid.

Studiet forutsetter stor grad av selvstendig arbeid. Mange emner i studiet er prosessorienterte og alle studenter forutsettes å være til stede i undervisningen, derfor er all undervisning obligatorisk. Studenten har ikke anledning til å påta seg engasjementer ved siden av studiene med mindre annen avtale er gjort med dekan.

Undervisningen foregår i grupper og individuelt. Ansvar for og refleksjon over egen læring er sentralt i studiet. Det legges vekt på den enkelte students ansvar for gruppens progresjon og forståelse for opera som kollektiv kunstform. Visninger og forestillinger er sentralt.

Generelle arbeidskrav for alle emnene i studiet er:

 • obligatorisk fremmøte, minimum 80 % med mindre annen avtale er gjort med dekan.
 • aktiv deltakelse i undervisningen
 • gjennomførte pålagte faglige oppgaver underveis

Nærmere informasjon om arbeidskrav fremkommer av den enkelte emnebeskrivelse.

Undervisningsspråket er i hovedsak norsk, men undervisning, veiledning og litteratur kan også være på engelsk.

Studenten er selv ansvarlig for å sette seg inn i de bestemmelser og regler som gjelder for studiet og å følge disse. Bestemmelser om fravær og permisjon er fastsatt i Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo.

Vurdering

Arbeidskravene må være godkjent for at studentene skal kunne få avsluttende vurdering i emnene.

Veiledning og vurdering er en kontinuerlig prosess relatert til studiets mål og innhold. Vurderingen underveis i studiet baserer seg på lærervurderinger, studentens aktive deltakelse i undervisningen, refleksjon over egen utvikling og gjennomføring av arbeidskravene i hvert emne.

I tillegg til underveisvurdering kan et emne avsluttes med skriftlig eksamen, vurdering av kunstnerisk resultat i en visning eller en praktisk demonstrasjon knyttet til emnets læringsmål.

Vurderingen skjer i samarbeid mellom student og emneansvarlig(e) lærer(e).

Nærmere informasjon om vurderingsformer framgår av de enkelte emnebeskrivelsene.

Alle emner må være bestått for å få godkjent eksamen.

I studieprogrammet benyttes karakteren bestått/ikke-bestått.

Ytterligere bestemmelser om vurdering og eksamen er fastsatt i Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo.

I slutten av hver undervisningsperiode skriver studenten en vurdering av egen utviklingsprosess og kompetanse. Pedagog gir skriftlig vurdering av studentene.

Studiekvalitet

Kunsthøgskolen i Oslo har systemer for å sikre og videreutvikle kvaliteten på alle deler av utdanningen. Studentene er viktige bidragsytere i dette arbeidet gjennom blant annet å delta i studentevalueringer og den årlige læringsmiljøundersøkelsen.

Opptak

Søknadsfristen var 1. februar 2024. Nye søknadsfrister blir annonsert tidlig på høstsemesteret.

Om avdeling operahøgskolen

Operahøgskolen har sidan 1964 vore leiande innan operautdanning i Noreg. Vi tilbyr årsstudium og masterstudium i opera.

Med lærekrefter og sceniske fasilitetar i verdsklasse kombinerer Operahøgskolen individuell, gruppe- og prosjektbasert undervisning. Sceniske produksjonar og konsertar utgjer viktige milepælar undervegs i studiet. Her får studentane jobbe med profesjonelle regissørar, dirigentar og fullt sceneteknisk team. Slik får studentane ei allsidig, praksisnær utdanning og solide føresetnader for å bli profesjonelle operautøvarar i inn- og utland.

Les mer om avdelingens ansatte og forskningsfokus