Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Faglig fordypning 2 - Praksis

Studiepoeng
10
Emnekode
TE517
Inngår i studieprogram

Kort beskrivelse av emnet

Emnene Faglig fordypning 1-3 tar tar utgangspunkt i studentens fagområde (regi, skuespill, scenetekst, scenografi e.l.), og bygger på den kompetansen studenten har fra tidligere utdanning og praksis. I disse emnene skal studenten videreutvikle ferdighetene som er nødvendige for å videreutvikle og realisere sitt kunstnerskap. Studenten er selv med på å definere mål, progresjon, også for praksis og utveksling, og hvilke ferdigheter som skal videreutvikles.

Faglig fordypning 2 har to fokus:

  • Utvikling av ferdigheter innenfor utøvelsen av eget fag
  • Praktisk-kunstnerisk arbeid med utprøving av målsetninger for studentens faglige fordypning

Emnene Faglig fordypning 1-3 er halvårlige emner som blir vurdert og avsluttet etter hvert semester. De bygger på hverandre og har en faglig progresjon. De leder frem mot emnet Masterprosjekt, som tas i 4 semester.

Læringsutbytte for emnet

Etter endt emnet skal studenten:

  • ha prøvd ut egne ferdigheter i praksis
  • ha fått innsikt i fagets teori og metode
  • kunne bruke ulike metoder i teaterarbeidet og kunne reflektere over egen praksis

Undervisning og læringsformer

Arbeidsformer kan være lærerstyrt undervisning, veiledning og selvstendig arbeid og bestå i praktiske øvelser, kreative oppgaver, forelesninger, selvstudier, prosjektarbeid og skriftlige arbeider.

Arbeidsformene i emnet er preget av selvstendig praktisk utøving av faget. Arbeidskrav for emnet er:

  • Aktiv deltakelse og obligatorisk oppmøte til oppsatte tider for undervisning, veiledning, gruppearbeid, ekskursjoner, diskusjonsfora og kurs
  • Innlevering og presentasjon av obligatoriske emneoppgaver til oppsatte frister

Vurdering

Arbeidskrav må være godkjent for at studenten skal kunne få vurdering i emnet.

Studentens arbeid i emnet skal veiledes og vurderes underveis. Vurderingen underveis baserer seg på veiledning, lærervurderinger, gruppediskusjoner og egenrefleksjon over faglig utvikling sett i relasjon til emnets læringsutbytte.

Underveisvurdering og avsluttende vurdering gjøres av emneansvarlig pedagog. Emnet vurderes til bestått/ikke-bestått.