Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Nordisk koreografiprosjekt II

Studiepoeng
5
Emnekode
KO515
Inngår i studieprogram
Master i koreografi

Kort beskrivelse av emnet

Emnet Nordisk koreografiprosjekt (NCP) tilbys i samarbeid med masterprogrammene i koreografi i Stockholm, Sverige (DOCH), Helsinki, Finland (TEAK) og København, Danmark (DASPA). Emnet vil bestå av ulike kurs som vil variere i format og gjennomføres ved studieopphold på forskjellige steder i Norden. Studentene vil slik få delta i ulike koreografiske læringsmiljøer, møte medstudenter og lærere i koreografi i de respektive landene, og besøke ulike arrangementer og visningsarenaer for koreografi i regionen. På den måten vil faglige og profesjonelle nettverk styrkes og emnet bidra til å lette overgangen fra utdanning til profesjonelt virke for studentene. Gjennom innblikk i koreografiske fellesanliggender og forskjeller i Norden, inkludert innsikt om ulike diskurser innenfor det koreografiske utdanningsfeltet og feltet for kunstnerisk utviklingsarbeid, vil studentenes perspektiver på fagfeltet koreografi utvides, pedagogisk så vel som profesjonelt.

I det andre året vil emnet normalt gjennomføres ved de to øvrige institusjonene i NCP-nettverket. Emnets læringsutbytte bygger videre på det man jobbet med i første året, og forsterker prosessen med å bli kjent med de ulike læringsmiljøene i nettverket, visningsarenaer og lokale arrangører i Norden. Ved slutten av 17 andre år vil studentene ha hatt mulighet for å utveksle til alle partnerinstitusjonene innenfor det nordiske nettverket.

Læringsutbytte for emnet

Etter endt emne skal studenten:

  • ha god kjennskap til de ulike kvalitetene i det nordiske nettverkets læringsmiljøer
  • ha kunnskap om viktige visningsarenaer for koreografi i den nordiske regionen
  • kunne identifisere og diskutere fellestrekk og ulikheter i bruken av kunstnerisk utviklingsarbeid og pedagogisk opplegg innen det koreografiske feltet
  • ha erfaring med å presentere og dele koreografiske forsøk og - arbeider i en nordisk og internasjonal kontekst
  • ha kompetanse til å delta i ulike læringsmiljøer og koreografiske diskurser, samt til å utvikle nye nordiske samarbeidskonstellasjoner og - strategier
  • ha opparbeidet seg et solid koreografisk nettverk i Norden

Undervisning og læringsformer

Arbeidsformene i emnet kan veksle mellom lærerstyrt undervisning, veiledning og selvstendig arbeid. Læringsformene kan være mer prosessorientert og inkludere praktiske øvelser, kreative oppgaver, workshops, prosjektorientert gruppearbeid, seminarer, forelesninger, lærerstyrt undervisning, veiledning, feltarbeid, institusjonsbesøk, ekskursjoner, og selvstudier. Som en del av undervisningen inngår det å dele resultater eller erfaringer fra prosessen med andre gjennom å dokumentere egen prosess, skriftlig, muntlig, performativt og eller audiovisuelt. Undervisningen vil finne sted på ulike steder i Norden med de andre nordiske masterprogrammene i koreografi som deltar i NCP, tre til fire uker per år.

Arbeidskrav for emnet er:

  • obligatorisk tilstedeværelse og aktiv deltagelse
  • gjennomføring av pålagte faglige oppgaver

Vurdering

Arbeidskrav må være godkjent for at studenten skal kunne få avsluttende vurdering i emnet.

Studentens arbeid i emnet vurderes underveis. Vurderingen underveis baserer seg på veiledning, underviseres vurderinger, gruppediskusjoner og egenrefleksjon over faglig utvikling sett i relasjon til emnets læringsutbytte.

Emnet vurderes med karakteren bestått/ikke-bestått.