Nå får Kunsthøgskolen ph.d.

Kunnskapsdepartementet åpnet i januar 2018 for etablering av ph.d. i kunstnerisk utviklingsarbeid, og i styremøte 6. februar ble det besluttet at Kunsthøgskolen i Oslo oppretter egen ph.d. i kunstnerisk utviklingsarbeid.

–Det er en milepæl i Kunsthøgskolens historie, og betyr at vi nå kan tilby egne programmer på alle nivåer for Kunsthøgskolens fagfelt, sier rektor Jørn Mortensen.

Kunsthøgskolen i Oslo er eneste institusjon i Norge som kan etablere en ph.d. i kunstnerisk utviklingsarbeid for scenefagene teater, dans og opera, dette vil derfor har stor betydning nasjonalt for den videre faglige utviklingen innen disse kunstfeltene.

–Det betyr også svært mye for alle stipendiatene at det formaliseres en ph.d. grad. Når vi har bachelorutdanninger og masterutdanninger i kunst, skulle det bare mangle at vi ikke også har en ph.d.-grad.

KHIO vil fremover fortsette å arbeide for videre utvikling av kvaliteten i det nye ph.d.-programmet. På sikt vil KHiO legge om til fireårige stipendiatengasjement med 25% pliktarbeid (undervisning). Dette vil styrke stipendiatenes integrering i undervisning og fagmiljø ved skolen, og videreutvikle fagmiljøene som følge av flere og tettere bånd mellom forskning og undervisning ved Kunsthøgskolen.

Den kunstneriske metode i sentrum
I brevet fra Kunnskapsdepartementet gis en kort og konsis beskrivelse av kjernen i gradens innhold:

«Kunstutøvelsen skal stå i sentrum for doktorgradsarbeidet. Samtidig skal kunstutøvelsen følges av en eksplisitt refleksjon som ved presentasjon av prosjektet gjør det mulig for andre å ta del i den arbeidsmåten og innsikten som det kunstneriske utviklingsarbeidet genererer.»

–Det vesentlige her er en anerkjennelse av at det er den kunstneriske metoden som står i sentrum, sier Mortensen. –Det er den som skal drive frem nye erfaringer, innsikt og erkjennelse. Det er altså ikke en ph.d.-grad basert på akademiske forventninger slik man gjerne forventer ved annen forskning.

Kunsthøgskolen i Oslo ønsker å fortsette det gode samarbeidet med andre kunstutdanningsinstitusjoner om den nasjonale forskerskolen for kunstnerisk utviklingsarbeid som til nå har vært drevet av Program for kunstnerisk utviklingsarbeid (PKU), og dette samarbeidet vil bli videreført i det nye ph.d.-programmet. KHIO vil ta opp stipendiatene i 2018 til det nye programmet.

–Vi er langt på vei på plass. Det er gjort et omfattende arbeid både med studieplan og egen forskrift – som forøvrig også ble vedtatt på styremøtet 6. februar. De stipendiatene som er knyttet til Kunsthøgskolen på nåværende tidspunkt, kan søke seg over til det nye programmet. Forskriftene våre åpner for det. Så nå er det full steam.

Se også: Lovdata: Forskrift om graden philosophiae doctor (ph.d.) i kunstnerisk utviklingsarbeid ved Kunsthøgskolen i OsloSe utlysning av 6 stipendiatstillinger