Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Foto: Natt&Dag.
Foto: Natt&Dag.

Goethe-Universität Frankfurt am Main gir gjesteprofessorat til Tore Vagn Lid

Tore Vagn Lid, professor i regi, har takket ja til gjesteprofessorat ved Institut für Theater- Film und Medienwissenschaft ved Goethe-universitetet i Frankfurt am Main. Universitetet har i dag omkring 38 000 studenter og er et av Tysklands største.

–Det er flere år siden jeg ble kontaktet av instituttet første gang – da de spurte om jeg kunne tenke meg et gjesteprofessorat, ble jeg overrasket, men glad, og svarte straks at dette var noe jeg virkelig kunne tenke meg. Fra den første henvendelsen, har jeg vært gjennom en prosess som har tatt lang tid. Blant annet har jeg bidratt til tyske konferanser, laget forslag til relevante kurs og seminarer og skrevet artikler knyttet til regi/dramaturgi-fag.

Hvert år inviterer instituttet en gjesteprofessor til Friedrich Hölderlin-Gastprofessur für Allgemeine und Vergleichende Dramaturgie. Lids professorat starter etter påske og varer frem til august, 2018, på et institutt som kanskje er særlig kjent for tidligere å ha huset den toneangivende teaterforskeren Hans-Thies Lehmann.

Dramaturgisk regi
–For meg som regissør er det forlokkende at professoratet er så nært knyttet opp til dramaturgi. Jeg er ansatt på KHiO som professor i regi 50%, tidligere var jeg ansatt her som professor II i dramaturgi. Det har hele tiden vært en kjepphest for meg å se sammenhengen mellom nettopp disse to ”faglighetene”, og tydeliggjøre hvor uløselig det dramaturgiske og det regifaglige har blitt i samtidig teater. Jeg søkte også regi-stillingen nettopp ut fra en tanke om dramaturgisk regi. Tittelen ”allgemeine og und vergleichende Dramaturgie” (allmenn og sammenlignende dramaturgi) åpner opp for å bygge videre fra et kjernepunkt i mitt treårige artistic research-prosjekt, ”Nye forestillinger – nye kunnskaper og ferdigheter” .

Artistic Research – to be continued...
I forbindelse med prosjektprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid, jobbet vi i høst intensivt med det vi kalte Hva er (nå) dramaturgi-ukene her på KHIO. 

Highway Hypnosis–Her testet jeg en hypotese om at dramaturgi ikke bare utgjør et nødvendig felles møtepunkt mellom teater-apparatets ulike «spesialiseringer», og mellom praksis og teori, men i tillegg har potensial som en plattform for samtaler og utveksling på tvers av kunstarter – og deres tradisjonelle, ofte institusjonaliserte skillelinjer. På programmet stod blant annet visning av tre scenisk-musikalske makroetyder, forestillingene ”U-DUB”, ”Highway Hypnosis” og Almenrausch – visuell (sam)høring, utviklet i tett samarbeid med blant annet Transiteatret-Bergen som arbeider i skjæringspunktet mellom teater, film og musikk. Ambisjonen er å bygge videre på de kunstneriske erfaringene herfra under gjesteprofessoratet i Frankfurt.

Utvikling og utvidelse av dramaturgien
I Frankfurt skal Lid arrangere og lede tre seminarer, som alle – på ulik måte – utfordrer grensesnitt mellom praksis og teori, og jobber med utvikling og utviding av dramaturgi- og av dramaturgisk kompetanse.

–Ett av seminarene har jeg kalt ”Hva er musikkdramaturgi?”, og søker etter scenisk-kompositoriske muligheter og begrensninger i alt fra Wagners opera-dramaturgi, over Brecht/Eislers eksperimentelle lærestykker og til egne erfaringer for eksempel fra ”Vår Ære/Vår Makt” på Den Nationale Scene i Bergen.

Tore Vagn Lid Og Cecilie LøveidFor stykket Vår Ære/Vår Makt fikk Lid Heddaprisen for beste scenetekst sammen med Cecilie Løveid. I juryens begrunnelse stod det at de har skapt et nytt politisk teater og ikke minst ny kunst. I tillegg til den delte prisen, fikk Tore Vagn Lid også prisen for beste regi. I begrunnelsen står det blant annet at han er en balansekunstner, med evne til å kombinere stilgrep og formelementer fra ulike handlingsplan og tidsepoker i ett samlet, informasjonsrikt, helhetlig og komplekst uttrykk.

–Et annet seminar har arbeidstittel Institusjon, apparat: Forholdet mellom kunstform og organisasjonsform. Her søkes det etter dramaturgiske sammenhenger der vi ofte minst skulle vente å finne dem; i teaterapparatene selv og i måter å organisere- og å tenke teater-organisering på. Slik vil vi for eksempel kunne undersøke hvordan markedsavdelingens grep og plakatkunst, eller prøveprosessens automatiserte rutiner, virker tilbake på forestillingens komposisjon og utsagnskraft, og herfra kan vi sammenligne og undersøke hvorfor visse uttrykk og arbeidsformer synes å dominere ved noen teater-organisasjoner og ikke andre. Forstått på denne måten, blir dramaturgi for meg til en ”døråpner” for langt større sammenhenger enn de som umiddelbart gjør seg gjeldende i prøverommet.

Det siste seminaret blir samtidig starten på et langt mer omfattende, og lenge planlagt, kunstnerisk prosjekt, med arbeidstittelen ”Bert Brecht-DUB, eller unntakstilstandens dramaturgi”, med Lid selv som regissør/forfatter.

–Her bygger vi helt konkret på kunnskaper og ferdigheter fra de tre årene med artistic research og fra forestillingene ”U-DUB” og ”Highway Hypnosis”, i tillegg til mitt arbeid med Brecht/Eislers lærestykker ”Die Massnahme” i Bergen og Salzburg. Planen er at studenter, både dramaturgi-studentene og skuespiller-studenter fra ”Hochschule für Musik- und darstellende Künste” samarbeider med norske og tyske kunstnere fram mot en første visning, eller DUB-versjon i Frankfurt i august. Arbeidet flyttes så videre til Norge, og vil – i regi av Transiteatret-Bergen – ende opp i flere større DUB-versjoner utover 2018-2019. Disse utforsker forholdet mellom teater og musikalske former, og er med å utvikle musikkdramaturgi. Med den visuelle radiohøringen ”Almenrausch” som gjestespill på Frankfurt LAB i mai, er denne ”viften” av scenisk-musikalske prosjekter for meg konkrete måter å videreføre et artistic research på, og samtidig en mulighet for å hente verdifull kunnskap og kompetanse tilbake til KHIO og Teaterhøgskolen.

Goethe-Universität Frankfurt am Main har historisk vært nært knyttet opp mot folk som filosof, musiker og sosiolog Theodor W. Adorno (1903-1969) og filosofen Walter Benjamin (1892–1940), begge toneangivende for den såkalte ”Frankfurterskolen”, hvor utøvende kunst, estetikk og politikk ble studert i nær sammenheng.

Vår Ære/Vår Makt–For meg er det nettopp i dramaturgien at vi finner det virkelige møtepunktet mellom teater og teori. Her utgjør jo arven etter Adorno og Frankfurterskolen en veldig interessant kontekst. Samtidig opplever jeg mitt mandat som utøvende regissør å bidra til den spennende utviklingen som nå er i gang i Frankfurt, hvor teoretisk refleksjon ses på som en nødvendig integrert forutsetning for kunstnerisk arbeid og vice versa. Illustrerende for dette er et læringsmiljø– som jeg også opplevde som stipendiat under Heiner Goebbels i Giessen – hvor seminarrom og scener ligger vegg i vegg, og hvor dørene mellom disse står åpne begge veier. Her er det en fin link til KHiO og til utviklingen av en teaterutdanning som også er åpen for samtidens impulser og opptatt av å utforske produktive grensesnitt mellom teori og praksis, og mellom teaterscenen og samfunnet rundt. Det er spennende at mitt arbeid med kunstnerisk forskning på denne måten forflyttes og bygges videre i nye fagmiljøer. Og jeg tror og håper at oppholdet mitt i Frankfurt, erfaringer og impulser derfra, kan bidra til styrking av det dramaturgiske hos KHiO, noe jeg er sikker på vil styrke hele skolen på sikt.

Universitets begrunnelse
Vi kontaktet leder for Institut für Theater- Film und Medienwissenschaft i Frankfurt, professor Nikolaus Müller-Schöll, for å høre deres begrunnelse for å invitere Tore Vagn Lid som gjesteprofessor.

 –Tore Vagn Lid blir den åttende prominente forskeren inviterer til å bekle stillingen som Friedrich Hölderlin Gastprofessor für Allgemeine und Vergleichende Dramaturgie. I arbeidet sitt viser han en særdeles interessant praktisk tilnærming til samtidsmusikkteatret, som han da kombinerer med inngående kunnskap om og interesse for teoretiske spørsmål knyttet til samtidens teaterpraksis sett i lys av filosofiske, politiske og sosiale spørsmål. Avhandlingen hans om Brecht og Eisler er et viktig arbeid om disse kunstnerne, samtidig som den er et viktig bidrag til tenkingen omkring våre dagers eksperimentelle praksiser i musikkteatret.

Müller-Schøll sier at hovedtanken med professorene de inviterer er at de ønsker å jobbe med dem for å utvikle et nytt forsknings- og undervisningsfelt som de definerer som sammenlignende dramaturgi og utøvende forskning.

–Hvis vi sier at dramaturgi, slik begrepet har blitt forstått i Tyskland siden det oppsto på 1700-tallet, har vært tett forbundet med ideen om å reflektere over det som skjer på scenen og knytte det til spørsmål om det samfunnet og den staten hvor forestillingene utspinner seg, så innser vi i dag at dette alltid har blitt koblet til en mer eller mindre nasjonal forestilling av teatret. På den annen side skal dagens teater ikke lenger forstås i forbindelse med nasjonsbygging og identitet, men heller som en arena hvor annerledeshet og mangfold kan oppleves både på scenen og mellom scenen og tilskuerne, og dette på en transkulturell og tverrfaglig måte. Teatret er ofte et av de stedene der folk kan lære at den fremmedes annerledeshet – noe som ellers ofte fremprovoserer fremmedfiendtlighet – også kan ses på som en iboende mulighet. Vagn Lid ønsker å lære studentene våre om sitt teatersyn, med utgangspunkt både i de praktiske erfaringene han gjorde innenfor norsk teaterliv, og i de teoretiske undersøkelsene han foretok om Eisler og spørsmål knyttet til samtidsteatret. Slike spørsmål gjelder ikke bare selve det kunstneriske verket, men også de institusjonelle rammene og verkets tilblivelsesprosess. I det han kaller en institusjonell psykoanalyse, overfører han Goethe Universität Frankfurt Am Mainpsykologiens måte å analysere mennesker på til institusjonenes sfære. I fellesskap ønsker vi således å undersøke både tyske og norske institusjoner og uavhengige teatergrupper for å finne ut mer om de institusjonelle, sosiale og historiske rammene omkring forestillingene deres samt hvordan disse rammene virker inn på forestillingene.

Vagn Lid kommer i tillegg til å jobbe praktisk sammen med studentene sine for å utføre et kunstnerisk prosjekt og også se nærmere på hvordan forestillinger kan settes opp på ulike måter. Til slutt skal han også arrangere et seminar om musikkdramaturgi, der han vil lære studentene å forstå både det musikalske ved teatret og det teatralske ved musikken.

– Vi er svært glade for at Tore Vagn Lid takket ja til vår invitasjon om å bli gjesteprofessor her i Frankfurt, og vi gleder oss enda mer over at han ikke bare kommer til å undervise og forske sammen med oss, men også sette opp ’etyden’ sin Almenrausch, noe som vil gi våre studenter og forskere muligheten til å studere det kunstneriske arbeidet hans i et bestemt stykke.


Fakta:

• Highway Hypnosis er invitert til Heddadagene i juni.
• Almenrasuch – visuell (sam)høring er invitert til Frankfurt LAB i mai.
• Les for eksempel Tore Vagn Lids artikkel ”Kvalitetsbegrepenes dramaturgi” i boken Contested Qualities utgitt av Kulturrådet, 2018.
Foredrag fra Kulturrådets lanseringskonferanse av boken Contested Qualities.
• Les ellers mer om Tore Vagn Lids kunstneriske utviklingsarbeid ved KHiO.
• Artikler skrevet i forbindelse med Friedrich Hölderlin-Gastprofessur für Allgemeine und Vergleichende Dramaturgie som publiseres i 2018:
"Institution – apparatus – dispositive": searching for a reflexive dramaturgy
"Ein Theater des Menschen": Zur Aktualität von Brechts Naturalismuskritik


Tore Vagn Lid (Bergen, 1973)
Regissør/Forfatter/Teaterforsker. Professor i regi ved Khio/Teaterhøgskolen i Oslo. (2011-16 professor II i dramaturgi/scenetekst) Kunstnerisk leder for Transiteatret-Bergen. Leder for det treårige prosjektprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid, «Nye forestillinger – Nye kunnskaper og ferdigheter.» Doktorgrad fra Institut für Angewandte Theaterwissenschaft i Giessen.

Har skrevet/regissert en rekke forestillinger i inn og utland, blant dem «Almenrausch - En Radiohøring», «Fridomens Vegar», «KIll them all!» og «Vår Ære/Vår Makt» (sammen med Cecilie Løveid). Har også publisert artikler, essays og bøker om dramaturgi, regi og estetikk med særlig fokus på musikkens plass i teatret og teatrets plass i musikken. Første norske regissør tatt ut til Salzburger Festspiele («Die Massnahme», 2008). Kritikerprisen for «Kill them all!» ( 2013). Heddapriser for «Mann= Mann» (2008), «Operasjon Almenrausch» (2009), «Vår Ære/Vår Makt» (2016). ”Blå Fugl” for ”Almerausch – Radiohøring” (2012), Ibsenprisen for «Vår Ære/Vår Makt» (2017).