Koronainfo

www.khio.no/korona har oppdatert informasjon om koronatiltak og smittevern ved KHiO. Her er også en videopresentasjon om smittevern som er obligatorisk for studenter og ansatte å gjøre seg kjent med før oppmøte.

23. januar 2021: KHiO stengt fra 23.-31. januar

For å stanse utbruddet av den engelske virusmutasjonen i Oslo-regionen, har regjeringen besluttet at det fra lørdag 23. januar kl. 12.00 innføres svært strenge tiltak i totalt ti østlandskommuner, inkludert Oslo.

Tiltak som berører KHiO er:

 • Universiteter, høyskoler og fagskoler: Det skal innføres digital undervisning for alle. All undervisning og planlagte arrangementer skal utsettes eller gjøres digitale.
 • Lokalene ved universiteter, høyskoler og fagskoler stenges for alle studenter.
 • Påbud om hjemmekontor for ansatte og stipendiater som kan.

For KHiO innebærer dette at campus stenges for studenter fra og med 23. januar til og med 31. januar. Det vil ikke være fysisk undervisning eller mulig å benytte skolens læringsarealer.

Det lages et opplegg for at studentene kan hente sine ting. Nærmere informasjon om dette kommer på egen e-post.

Det vil være anledning for studenter til å hente ut ting og studentutstyr, i helgen og til uken, dersom dette er strengt nødvendig. Det er ikke tillatt med unødig opphold i KHiOs lokaler.

Prosedyre for uthenting av studentutstyr er som følger:

 • Studentene mailer drift på e-post: vidaiver@khio.no
 • Studentene får en timeslot hvor de kan hente tingene sine (for å unngå for mange studenter samtidig)

Det trengs litt tid for å legge om planer, og det vil komme nærmere informasjon fra avdelingene om hvilken og hvordan undervisning kan gjennomføres digitalt i løpet av mandag.

Regjeringens beslutning kan leses på regjeringen.no

Oslo kommune har publisert denne pressemeldinga

Digital undervisning, smittesporing, hjemmekontor og testplikt

Tidligere informasjon som var gitt før ny nedstenging 23.01.2021

Undervisning

Regjeringen anbefaler fortsatt digital undervisning ved universiteter og høyskoler der det er mulig. For KHiO vil det gjøres visse unntak for å sikre progresjon og for å unngå forsinkelse. Der det gis unntak, må undervisningen skje i tråd med smittevernsreglene og det er dekan som vurderer hvilken undervisning som kan gjennomføres.

Avdelingsspesifikk informasjon til studenter og ansatte sendes fra avdeling.

QR-koder for smittesporing

KHiO har tatt i bruk QR-koder for bedre oversikt over hvem som har vært i ulike rom som brukes ved evt smittesporing. For ansatte og studenter er det tilstrekkelig å registrere seg en gang per rom. Første gang registreringsløsningen brukes må man logge på office365. Romnummer må fylles inn før rom-registrering sendes inn. Romnummer står på døren. Alle data slettes etter 10 dager.

Hvis QR-kode ikke kan benyttes, kan informasjon leveres til Servicesenteret, med dato, navn, telefonnummer og hvilke rom det gjelder (inkl. romnummer). Servicesenteret vil sørge for registrering. Informasjonen leveres fysisk i resepsjonen eller sendes per e-post til service@khio.no.

Hjemmekontor

Hjemmekontor anbefales for alle som har mulighet til dette.

Det er viktig at alle overholder smittevernsreglene.
Hold avstand, vask hender og hold deg hjemme hvis du føler deg syk. Og husk å følge skolens regler for bruk av munnbind.

Les regjeringens pressemelding fra 18. januar

Dette innebar den opprinnelige, seneste oppdateringen fra regjeringen:

Regjeringen har besluttet at all ordinær undervisning skal være digital fram til 19. januar, 2021. Målet med å forskyve den fysiske oppstarten er å dempe smittetrykket, og unngå store samlinger av mennesker på campus og kollektivtransport. Oslo kommune har i dag, 6. januar, forlenget de lokale tiltakene for Oslo frem til 21. januar

Anbefalingen om digital undervisning gjelder alle former for undervisning og eksamen og for alle utdanninger. Kunnskapsdepartementet har bedt institusjonene om å tilrettelegge best mulig for at studentene kan oppnå forventet læringsutbytte og ikke mister progresjonen i studiet.

Eventuelle unntak

Høgskolene og universitetene må selv vurdere om det er undervisning eller andre aktiviteter som ikke er mulig å gjennomføre digitalt, eller som ikke kan utsettes i perioden frem til 19. januar, men er samtidig bedt om å begrense slike unntak så mye som mulig.

For KHiO betyr det at studenter og ansatte fortsatt har tilgang til campus, men at undervisning som en hovedregel skal gjennomføres digitalt.

Avdelingene har meldt inn undervisning eller aktivitet som ikke er mulig å gjennomføre digitalt eller ikke kan utsettes. Rektor og direktør vil beslutte og svare avdelingen om det gis unntak.

Hjemmekontor praktiseres fortsatt som før, og alle møter bør gjennomføres digitalt, via Teams eller Zoom.

Les brevet fra Kunnskapsdepartementet.

Undervisning

 
All undervisning må som hovedregel gjøres digitalt, eller utsettes hvis dette ikke går, til etter 19. januar. Studenter får nærmere informasjon om undervisning fra egen avdeling.

Bibliotek, arbeidsplasser, verksteder, scener, studioer og atelier 


Campus er åpent for studentenes eget arbeid og øving som må gjøres på campus med de samme smittevernreglene som før jul.

På verksteder og scener vil det frem til den 18. januar være begrenset i hvilken grad man kan få veiledning og assistanse fra verksmestere og sceneteknikere til sine prosjekter. Spørsmål rundt dette kan rettes til teknisk produsent Kjetil Skåret eller fungerende verkstedsleder Knut Natvik.

Hjemmekontor og arbeidssituasjon


Ordning med hjemmekontor praktiseres som før jul. Alle møter bør gjennomføres digitalt, via Teams eller Zoom. Se informasjon her om retningslinjer i koronasituasjonen.

Nye regler for innreise til Norge som også gjelder norske statsborgere 


For bedre smittekontroll skal alle som reiser til Norge registrere seg før de krysser grensen. Dette gjelder også norske statsborgere. Se informasjon her om registrering av innreise til Norge.

Testplikt for reisende til Norge 


Regjeringen innfører plikt til å teste seg for covid-19 for innreisende til Norge fra 2. januar 2021. Testen skal gjøres så snart som mulig og senest ett døgn etter ankomst. De reisende må reise inn i Norge via grensestasjoner med testing, eventuelt til grensestasjoner med politikontroll. Flere mindre grensestasjoner vil bli stengt. Se informasjon her om testplikt.

Smittevern på KHiO

Ved opphold på campus
 • I Oslo er det påbud om munnbind innendørs på offentlig sted der man ikke kan opprettholde minst 1 meter avstand. For studenter og ansatte innebærer det at alle skal bruke munnbind i KHiOs lokaler når man beveger seg rundt, men kan tas av når er på plass på egen arbeidsplass eller lignende og avstandskravet er ivaretatt.NB: På de fleste verksteder må det fortsatt brukes munnbind når du er kommet dit du skal.
 • I kantina skal det brukes munnbind for ansatte og gjester i alle situasjoner der man ikke sitter ved et bord.
 • Når du er sammen med andre skal du holde fysisk avstand på minst 1 meter.
 • Gi andre mulighet til å holde avstand på 1 meter, f.eks. i korridor, når flere er i samme rom, og under demonstrasjon av teknikker.
 • I arbeidssituasjoner som krever mindre enn en meters avstand mellom to personer benyttes munnbind og briller.
 • Bruk antibac ved inngangsdører, og når du kommer og går fra rom.
 • Bare personer som har avtalt arbeid ved KHiO, med en ansatt, kan få adgang til de delene av bygningen, som ikke er for det allmenne publikum. Disse skal få tilsendt smitteverninformasjon idet avtalen inngås. Den som har inngått avtalen har ansvar for gjestens opphold ved KHiO.
 • Følg avstandsmerking.
 • Rydd etter deg, både utstyr og søppel.
 • Kast søppel i søppelspann.
 • Arbeidsbenker, maskiner og annet utstyr som du bruker, skal rengjøres før og etter bruk, så langt det lar seg gjøre. Verksmester og dekan vil gi instruks om dette.
 • Studenten skal ha personlig verneutstyr (der det er behov for dette), som ikke deles med andre, og personlig smittevernutstyr.
 • På verksted skal munnbind brukes som anvist av verksmester, for å hindre smittespredning via utstyr og verktøy.
 • Det er totalforbud mot rusbruk inkl. alkohol.
 • Gjeldende studentreglement gjelder.
Smittevernsprosedyrer og opplæring

Opplæring i smittevern

Ansatte og studenter skal gjøre seg kjent med smittevernsprosedyrene ved KHiO ved å se opplæringen om smittevern før de kommer på campus.

Opplæring i smittevern for eksterne

Eksterne (forelesere, fagansatte, etc.) skal gå gjennom presentasjonen om smittevern for eksterne.

Smittevernsprosedyrene ved KHiO er forankret i dokumentet "Prinsipper for smittevernstiltak"

NB: Det er viktig at smittevernsreglene overholdes. Det er en betingelse for at studenter og ansatte fortsatt kan gis tilgang til campus på KHiO.

Tiltak ved smitte

Hvis en student/ansatt får påvist smitte skal det varsles til dekan/nærmeste leder så snart som mulig, som melder videre til seksjonsjef for virksomhetsstyring (Merit Kristiansen Gudim).

Videre skjer dette ved påvist smitte:

 • Smittevernsmyndighetene setter den smittede i karantene og iverksetter smittesporing for å hindre at smitten sprer seg.
 • Studenter og ansatte som har vært i nærkontakt med den som er smittet, blir kontaktet direkte av smittevernsmyndighetene for testing og informasjon om karantene. 
 • Smittevernsmyndighetene vurderer behov for tiltak som er nødvendig for å hindre at smitten sprer seg og gir råd til KHiO om dette. En evt. stengning av hele eller deler av KHiO, vil skje i samråd mellom smittevernsmyndighetene og KHiO.

Undervisning og arrangementer

Arrangementer og eksterne gjester

Byrådet har innført sosial nedstenging av Oslo, noe som blant annet innebærer at alle innendørs arrangementer forbys. Dette trådte i kraft ved midnatt mandag 9. november og vil gjelde tre uker fremover. Se oppdaterte smittevernstiltak for Oslo kommune.

Det er gjort en vurdering av hvordan dette påvirker aktiviteter på KHiO. Når det gjelder forestillinger, utstillinger og andre aktiviteter som er en del av utdanningen og grunnlaget for at studenter og stipendiater skal oppnå sine læringsmål, så er det del av utdanningsvirksomheten og regnes ikke som arrangement som omfattes av forbud mot arrangement.Disse kan gjennomføres med de smittevernreglene som gjelder på KHiO, men de kan ikke være åpne for eksternt publikum. Det er kun få fagfeller fra fagmiljøet som kan unntaksvis inviteres inn. Dette må godkjennes av nærmeste leder.

Andre innendørs arrangementer på KHiO kan ikke gjennomføres fysisk. Digitale arrangementer og aktiviteter kan gjennomføres som planlagt.

Når det gjelder undervisning på KHiO, så er den planlagt slik at avstandskrav på minst 1 meter er ivaretatt. I situasjoner hvor det ikke er mulig å overholde avstandskravet, skal det brukes munnbind. De nye smittevernstiltakene gjør ikke at det er behov for å justere undervisning.

NB: Arrangør skal ha en stedlig smittevernansvarlig under hele arrangementet, som har ansvar for:

 • At smittevernreglene følges av alle i lokalet.
 • At det aldri er flere i rommet enn at man kan holde minst 1 meter avstand.
 • Å lage gjestelister med navn og telefonnummer, og sende denne til epost service@khio.no.

Retningslinjer for smittevern ved arrangementer ved KHiO høsten 2020 NB: Ettersom tiltakene i Oslo ble skjerpet ytterligere 9. november, vil de innstrammede reglene gjelde før retningslinjene som er utarbeidet for KHiO.

Smittevern på galleri og scene: 

Scenene har et fast antall plasser til scene/sal. Disse skal ikke overskrides uten etter avtale med smittevernsansvarlig. Dette gjelder all aktivitet på scenene, både undervisningssituasjoner og arrangementer/prøver og visninger.

Retningslinjer og beskrivelser av maksantall på galleri og scene.

Maks antall personer i undervisningsrom

For å sikre minst 1 meter avstand er det for ulike undervisningsrom satt et maks antall personer.

Maksantallet er beregnet ut i fra rommets størrelse og møblering. Dette betyr at hele rommet må tas i bruk. Lærer som er ansvarlig for undervisningen må påse minst 1 meters avstand. 

Se TimeEdit for oversikt over undervisningsrom ved KHiO og maks antall personer (pålogging med Feide). 

Avstand og evt. unntak fra 1-meterregelen i faglige situasjoner

Universiteter og høyskoler som underviser i kunstfag må følge de generelle smittevernrådene og opprettholde kontaktreduserende tiltak, inkludert å holde en meters avstand til andre personer. Ved gjennomføring av forestillinger, kulturaktiviteter eller andre arrangementer kan avstandskravet for utøvende kunstnere fravikes ihht §13 i covid-19-forskriften. 

For øvrig må gjeldende bestemmelser for arrangementer følges. Under forberedende øvelser anbefales det at avstand opprettholdes så langt det er mulig, og at man tilstreber å begrense antall personer som har nærkontakt.

Rutiner for avstand i undervisningssituasjoner og unntak fra avstandskravet om 1 meter

Informasjon fra verkstedene

Verkstedene oppdaterer ukentlig med informasjon om kurs og undervisning, og hvordan du skal forholde deg til smittevern ved bruk av utstyr og maskiner. Munnbind er påbudt ved de fleste verksteder.

Studiereiser

Rektor og direktør har besluttet at det ikke kan gjennomføres studieturer til utlandet dette semesteret. Studieturer innenlands kan gjennomføres dersom det generelle smittetrykket i samfunnet er lavt og man er nøye på smittevern.

Alle studieturer skal godkjennes av dekan. En studietur skal ha en ansvarlig arrangør og en ansvarlig for smittevern. Dette kan være samme person og skal være en ansatt. Studieturen bør ha et klart og tydelig faglig formål som tilfører utdannelsen høyere kvalitet. Rene sosiale turer kan ikke gjennomføres.

Ansvarlig arrangør skal lage en deltakerliste med navn og kontaktinformasjon til bruk for eventuell smittesporing: 

Skjema for godkjenning av studietur

For ansatte

HR-info

Ansatte på KHiO finner relevant informasjon om sitt arbeidsforhold i HR-portalenNB! Krever innlogging via Feide.

06.11.2020: For pendlereEndringer i karanteneregler / Change in quarantine duty

30.04.2020: Retningslinjer for forlengelse av stipendiatperioden i forbindelse med at KHiO er stengt

24.04.2020: Ivaretakelse av ansatte under Korona

03.04.2020: Føring av arbeidstid i DFØ app for ansatte ved KHiO i perioden skolen er stengt pga korona

17.03.2020: Permisjonsordninger for ansatte på KHiO i forbindelse med korona

Fysisk tilstedeværelse/hjemmekontor

Informasjon om utstyr, og tilbud og retningslinjer ved hjemmekontor.

28.10.20 Nye retningslinjer for ansattes fysiske oppmøte

I løpet av høsten har smittesituasjonen i Norge endret seg til det verre. Myndighetene har per 26. oktober innført strengere tiltak, som blant annet omfatter påbud om hjemmekontor, der det er praktisk mulig.

På denne bakgrunn gjelder følgende retningslinjer for ansatte ved KHiO inntil videre:

 • Det er vesentlig å sikre fleksible ordninger som kan tilpasses de til enhver tid gjeldende smittevernråd fra myndighetene og den generelle smittesituasjonen i samfunnet.
 • Arbeidstakere med oppgaver som ikke krever fysisk oppmøte hele/deler av arbeidsuken skal ha hjemmekontor. 
 • Kunsthøgskolens ansatte har ulik type arbeid, og nytt påbud fra regjeringen (punktet over) skal ses i lys av dette. Ansatt og leder skal gjennom avtale finne praktiske, fleksible, og der det er mulig, langsiktige løsninger, som både ivaretar utførelsen av arbeidsoppgaver, et forsvarlig arbeidsmiljø og et forsvarlig smittevern. Ansattes behov bør vektlegges, under de forutsetning for hjemmekontor som nevnes under.
 • Generelt for adgangen til hjemmearbeid gjelder det at ansatte har oppgaver som kan løses på kvalitativt samme nivå som ved fysisk oppmøte.
 • Frem til 31.12.2020 er kjernetiden opphevet, jfr. utfordringene med smittevern og kollektivtransport. For å øke fleksibiliteten og der hvor tjenesten tillater det, kan konkret arbeidstid avtales med nærmeste leder (for eksempel møte klokken 10.00 -17.00).
 • Gjeldende regler i arbeidslivet gjelder fortsatt, som krav om sykemelding ved sykefravær.
 • Møter med mange deltakere (som krever store møterom) skal inntil videre, som hovedregel, gjennomføres digitalt. Det er anledning til å fravike det, hvis det er mulig å gjennomføre møtet med fysisk oppmøte og smittevernreglene samtidig overholdes.

Ressurser

Oppslag i rom (kan printes ut og henges opp)

Norsk / engelsk

Oppslag med fem punkter og logo

Risikovurdering

Kartlegging og risikovurdering

FHIs råd for universiteter og høyskoler

Universiteter, høgskoler og fagskoler mv. kan gjennomføre ordinær undervisning, så lenge undervisning og aktiviteter er i tråd med de gjeldende bestemmelsene og rådene om smittevern. Her presenteres råd om tiltak som kan benyttes for å begrense smittespredning.

Åpningstider