Si ifra om læringsmiljøet

Kunsthøgskolens læringsmiljø skal preges av inkludering, nulltoleranse for mobbing og trakassering, og gode varslingsrutiner.

Si fra om skadelige, farlige, uetiske eller straffbare hendelser. Eksempler kan være:

 • Maktmisbruk
 • Uønsket seksuell oppmerksomhet
 • Mobbing, trakassering, utfrysing
 • Misbruk av alkohol og rus
 • Handlinger som kan medføre fare for liv og helse
 • Brudd på etiske retningslinjer

Du kan varsle til dekanen ved din avdeling: Dans, Operahøgskolen, Teaterhøgskolen, Design, Kunst og håndverk og Kunstakademiet.

Du kan også varsle til seksjonssjef for Studier, forskning og formidling (eller vara for denne) eller til  seksjonssjef for Virksomhetsstyring

Dette bør du vite før du varsler

Skjema for varsling finner du her.

Dette bør du vite før du varsler

Kunsthøgskolen i Oslo skal sørge for at du har et trygt læringsmiljø og har ansvar for å iverksette tiltak hvis kritikkverdige forhold avdekkes. Varslingssaker vil bli behandlet konfidensielt og du skal ikke oppleve negative konsekvenser (gjengjeldelse) fra Kunsthøgskolens ansatte fordi du varsler.

I teksten nedenfor finner du informasjon om:

 • Hva er varsling?
 • Hvem kan jeg spørre om råd?
 • Hvem vil få vite at jeg varsler?
 • Kan jeg varsle anonymt?
 • Undersøkelsesplikt
 • Dokumentasjon
 • Ved påstand mot påstand
 • Er det trygt å varsle?
 • Offentlig innsyn
 • Politianmeldelse
 • Falsk anklage

Hva er varsling?
Varsling er å gi informasjon om alvorlige kritikkverdige forhold, primært lovbrudd og brudd på allmenne etiske normer. Varsling kan særlig være aktuelt hvis du:

 • selv eller medstudenter blir mobbet, trakassert eller diskriminert
 • blir oppmerksom på etiske, ulovlige eller straffbare forhold knyttet til læringsmiljøet 
 • oppdager feil eller mangler som kan medføre fare for liv eller helse

Hvem kan jeg spørre om råd?
Det kan være lurt å diskutere saken med noen før du melder den inn. Det er viktig at den du snakker med vet hva varsling innebærer og det er derfor en god idé å ta kontakt med SiO Rådgivning. Du finner informasjon om hvordan du booker time her.

SiO Rådgivning kan delta på møter sammen med deg og gi deg støtte underveis.

Hvem vil få vite at jeg varsler?
Ditt navn vil ikke bli kjent for flere enn det som er nødvendig for å behandle saken. Den som anklages for noe har rett til å vite om anklagen, få innsyn og få uttale seg. Det vil i de fleste saker innebære at den som blir anklaget vil kunne få vite hvem som har varslet.

Kan jeg varsle anonymt?
Varsling kan skje anonymt, dersom varsleren ønsker det. Anonym varsling vil i de fleste saker gjøre videre undersøkelse av de kritikkverdige forhold vanskelige og bør kun vurderes som en nødløsning. 

Undersøkelsesplikt
Hvis du velger å varsle har den som mottar ditt varsel plikt til å videreformidle saken til seksjon for Personal og organisasjon som har plik til å undersøke saken videre.

Dokumentasjon
Ta vare på dokumentasjon som underbygger saken (e-poster, sms, brev, bilder o.l). Skriv ned hva du har opplevd så raskt som mulig etter at det har skjedd.

Ved påstand mot påstand
Vær forberedt på at Kunsthøgskolen i Oslo kan ha begrensede muligheter for å sanksjonere overfor en ansatt hvis det ikke finnes bevis for at det har skjedd noe kritikkverdig. Ditt varsel kan likevel ha betydning for at det samme ikke skjer igjen.

Er det trygt å varsle?
Det skal være trygt å varsle og studenten skal være sikker på at saken følges opp. Den som varsler om kritikkverdige forhold skal ikke utsettes for negative reaksjoner. Ansatte har ikke lov til å utsette deg for gjengjeldelse etter varsling av en sak (som negativ innvirkning på karakterer eller karrieremuligheter). Arbeidsmiljøloven § 2A-2.

Hvis du allikevel skulle oppleve negative konsekvenser ved å si ifra, ber vi deg ta kontakt med dekan eller studiesjef.

Å varsle kan være vanskelig fordi du må beskrive det du har opplevd for de som skal undersøke saken. Du kan også bli bedt om å vitne dersom det blir en rettsak. Vær forberedt på at du kan oppleve motstand og fornektelse fra berørte i saken, noe som kan føles ubehagelig.

Offentlig innsyn
Din innmelding vil bli arkivert i Kunsthøgskolens arkivsystem. Sakens tittel, samt tidspunktet for når den kom inn til skolen, vil bli publisert på offentlig journal. Vi publiserer ikke navnet ditt eller annen taushetsbelagt informasjon som kan avsløre deg og andre involverte parter i saken. 

Dersom en varslingssak blir offentlig kjent, for eksempel ved at pressen ber om innsyn i offentlig journal, vil Kunsthøgskolen behandle varslingen som en personalsak. Etter forvaltningsloven § 13 er slike saker underlagt taushetsplikt.

Politianmeldelse
Hvis hendelsen er straffbar, vil du kunne bli oppfordret til å politianmelde forholdet. Kunsthøgskolen i Oslo kan også på eget initiativ velge å politianmelde en sak.

Falsk anklage
Vær oppmerksom på at falsk anklage er straffbart.