Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Dramaturgi, teori og regietikk 2

Studiepoeng
10
Emnekode
RE205
Inngår i studieprogram
Bachelor i regi

Kort beskrivelse av emnet

Emnet skal gi studentene kunnskap om kunstteori, dramaturgi og historiefortelling. Dramaturgiens historie skal følges gjennom hele teaterhistorien. Dens praktiske eksempler finnes i dramatiske tekster, og i scenisk virkeliggjørelse i form av forestillinger. Emnet tar sikte på å skaffe studenten et begrepsapparat innen klassisk og moderne dramaturgi, kjennskap til dramatikk fra alle historiske epoker, samt praktisk å benytte dramaturgisk kunnskap og ulike dramaturgiske modeller i sitt regiarbeid. Det gis en innføring i ulike teaterteorier og perspektiver om kunstteori. Kunstteorien følges gjennom historien med vekt på estetikk som begrep filosofisk og idehistorisk.

Emnet skal gi studentene metoder og verktøy for analytisk tenkning og kritisk vurdering. Det skal videre gi studentene kompetanse i å innhente, bearbeide, dokumentere og kommunisere med teoretisk skriftlig materiale. Studenten skal bevisstgjøres og få forståelse for regifagets etiske aspekter. Både knyttet til samhandling i prøverom, respekt og forståelse for ulike innfallsvinkler knyttet til kjønn og etnisitet, og etiske aspekter knyttet til fortolkning og analyse.

Læringsutbytte for emnet

Etter endt emne skal studenten:

  • ha grunnleggende forståelse for dramatikkens historie og ulike dramaturgiske retninger
  • kunne analysere tekst relatert til stykkets dramaturgiske strukturer og rollens dramaturgiske funksjoner
  • kunne analysere uferdige tekster og utvikle manus
  • ha kunnskap om den faglige diskursen rundt nyere regietikk og teori
  • være fortrolig med ulike analysemodeller av forestillinger
  • kunne gjøre rede for elementer i teatersosiologi og drøfte sentrale relasjoner mellom teater og samfunn
  • ha kunnskap om ulike modeller for teaterorg

Undervisning og læringsformer

Arbeidsformene i emnet vil bestå av lærerstyrt undervisning og selvstendig arbeid. Undervisningen organiseres som forelesning, praktiske oppgaver, seminarer og eget arbeid.

Enkelte deler av emnet foregår kontinuerlig gjennom hele studiet og andre periodevis. Deler av emnets undervisning legges som prosjektarbeid og studieturer. I emnet inngår også kontinuerlig forestillingsanalyse, samt praktisk arbeid med manusutvikling av utvalgte tekster under veiledning. Gjennom møter med forelesere, kunstnere, pedagoger, forestillinger, videoer og utstillinger skal studenten utvide sin forståelse for hva teater, dramaturgi og kunst er.

Arbeidskrav for emnet er:

  • obligatorisk tilstedeværelse
  • aktiv deltagelse i undervisningen
  • gjennomførte pålagte faglige oppgaver underveis

Vurdering

Arbeidskrav må være godkjent for at studenten skal kunne få avsluttende vurdering i emnet.

Studentenes arbeid i emnet vurderes kontinuerlig gjennom tilbakemelding fra den aktuelle pedagog. Vurderingen tar utgangspunkt i emnets læringsmål og innhold, samt den enkelte students individuelle forutsetninger.

Emnet vurderes til bestått / ikke-bestått av fagansvarlig.