Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Masterprosjekt I

Studiepoeng
15
Emnekode
KO540
Inngår i studieprogram
Master i koreografi

Kort beskrivelse av emnet

Emnet Masterprosjekt I er et fordypningsarbeid sentrert rundt utvikling av et selvstendig koreografisk prosjekt ved å anvende og integrere innsikt fra studiets øvrige emner. Studentene skal her planlegge, utforske, utvikle, realisere, dele, og reflektere over selvvalgte kunstneriske problemstillinger; og forventes å kunne vise kunstnerisk selvstendighet, modenhet og refleksjon i sine koreografiske løsninger og valg.

I emnet Masterprosekt I vil seminarene belyse utfordringer knytte til koreografisk utforskning og utarbeidelse av en prosjektbeskrivelse med relevante metodiske-, og kunstneriske problemstillinger. I det andre studieåret vil seminarene belyse utfordringer knyttet til realisering, dokumentasjon og refleksjonsarbeid knyttet til masterprosjektet.

Hver student vil få individuell veiledning underveis i prosessen.

Emnets ulike fokus hvert semester følges opp med en serie intensive og tematiske seminarer for å sikre faglig progresjon.

Emnet er oppbygd som følger:

Første semester (1 år):

 • Kartlegging: koreografiske eksperimenter og uttesting av problemstillinger og interesser

Andre semester (1år):

 • Konkretisering: identifisering og avgrensning av koreografisk fokus

Læringsutbytte for emnet

Etter endt emne skal studenten:

 • ha kunnskap til å vurdere bruken av ulike koreografiske metoder og strategier
 • ha kunnskap om det å planlegge og strukturere et prosjekt, praktisk og yrkesetisk ved å benytte verktøy fra ulike fagemner
 • ha kjennskap til ulike dokumentasjonsstrategier og - metoder for koreografisk virksomhet og kunstnerisk utviklingsarbeid
 • kunne iscenesette eller realisere en selvvalgt kunstnerisk problemstilling
 • kunne utarbeide relevante koreografiske prosjektbeskrivelser
 • kunne definere og formulere selvvalgte kunstneriske problemstillinger

Undervisning og læringsformer

Arbeidet i emnet vil bestå av selvstendig arbeid, veiledning og underviserstyrt undervisning. Arbeidsformene består i hovedsak av prosjektarbeid, seminarer, fagfellevurderinger og tilbakemeldinger av medstudenter og undervisere, veiledning, skriftlige oppgaver og selvstudier.

Hver student skal ha en hovedveileder fra starten av første år. Hovedveileder må være internt fra KHIO. Studenten er selv ansvarlig for progresjonen i masterprosjektarbeidet; det innebærer å oppfylle gitte arbeidskrav og holde jevnlig kontakt og avtaler inngått med veileder slik at studieprogresjonen opprettholdes.

Arbeidskrav:

 • Aktiv deltakelse i obligatorisk undervisning og veiledning.
 • gjennomføring av pålagte faglige oppgaver
 • innlevering av en prosjektbeskrivelse av masterprosjektet

Prosjektbeskrivelsen skal inneholde:

 • beskrivelse av problemstillinger og metode
 • presentasjon av samarbeidspartnere
 • framdriftsplan
 • etisk risikovurdering
 • budsjett
 • forslag til referanseliste

Vurdering

Arbeidskrav må være godkjent for at studenten skal kunne få avsluttende vurdering i emnet.

Studentens arbeid i emnet vurderes underveis. Vurderingen underveis baserer seg på veiledning, undervisers vurderinger, gruppediskusjoner og egenrefleksjon over faglig utvikling sett i relasjon til emnets læringsutbytte.

Emnet vurderes med karakteren bestått/ikke-bestått.